zaterdag 30 maart 2013

PASEN

CHRISTUS IS VERREZEN ALELUIA   Ik ben de levende! Ik was dood, 
maar nu leef ik voor altijd, voor eeuwig.”
(Openbaring 1:18a)PASEN:


Matteus28: 1-10:

Opstanding uit de dood:
Na de sabbat, toen de ochtend van de eerste dag van de week gloorde, kwam Maria uit Magdala met de andere Maria naar het graf kijken.  Plotseling begon de aarde hevig te beven, want een engel van de Heer daalde af uit de hemel, liep naar het graf, rolde de steen weg en ging erop zitten. Hij lichtte als een bliksem en zijn kleding was wit als sneeuw. De bewakers beefden van angst en vielen als dood neer. De engel richtte zich tot de vrouwen en zei: ‘Wees niet bang, ik weet dat jullie Jezus, de gekruisigde, zoeken. Hij is niet hier, hij is immers opgestaan, zoals hij gezegd heeft. Kijk maar, dat is de plaats waar hij gelegen heeft. En ga nu snel naar zijn leerlingen en zeg hun: “Hij is opgestaan uit de dood, en dit moeten jullie weten: hij gaat jullie voor naar Galilea, daar zul je hem zien.” Dat is wat ik jullie te zeggen had.’
     Ontzet en opgetogen verlieten ze haastig het graf om het aan zijn leerlingen te gaan vertellen.  Op dat moment kwam Jezus hun tegemoet en groette hen. Ze liepen op hem toe, grepen zijn voeten vast en bewezen hem eer. Daarop zei Jezus: ‘Wees niet bang. Ga mijn broeders vertellen dat ze naar Galilea moeten gaan, daar zullen ze mij zien.”Jezus’lijden eindigde met het lege graf. Na Zijn lijden en sterven volgden overwinning en opstanding, juichen en stralende vreugde! Dat is de boodschap van Pasen: Bij God is het lijden nooit het laatste. Het leven van onze Heer Jezus eindigde niet met Zijn sterven op Goede vrijdag. Na Goede vrijdag kwam de Paasmorgen. Uit de dood brak nieuw leven aan. Ook voor ons leven geldt dat het lijden nooit het laatste is. Evenals lijden en tranen bij Jezus werden veranderd in vreugde, zo zal dit ook bij ons gebeuren. De verrijzenis van de Heer is de belangrijkste waarheid van ons geloof in Christus.
De Opstanding verkondigt ons: JEZUS LEEFT! Christus heeft overwonnen! Hem is alle macht gegeven in hemel en op aarde. Jezus heeft elke macht van de dood overwonnen. Jezus is Overwinnaar over satan en zonde. Daarom wacht Jezus erop dat we Hem de eer geven en in Zijn overwinning geloven, ook voor ons leven. Stem in, in Jezus machtige overwinning en zie niet op uzelf. Dan zullen in uw leven en dat van anderen de ketenen van zonde en satan verbroken worden, tot eer van het Lam dat de machten van de duisternis heeft overwonnen!
Alleluia  CHRISTUS IS VERREZEN. ZALIG PAASFEEST!!“Als uw mond belijdt dat Jezus de Heer is en uw hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, zult u worden gered.” “Want de Schrift zegt: ‘wie in Hem gelooft, komt niet bedrogen uit.’”
“Want er staat: ‘ieder die de naam van de Heer aanroept, zal worden gered.’” (Romeinen 10:9; 11; 13)


Ik ben de levende! Ik was dood, 
maar nu leef ik voor altijd, voor eeuwig.
(Openbaring 1:18a)1 opmerking: