zaterdag 28 september 2013

OKTOBER – ROZENKRANSMAAND


OKTOBER – ROZENKRANSMAAND:

In het Magnificat jubelt Maria het uit: “En zie van heden af prijst elk geslacht mij zalig omdat Hij aan mij zijn wonderwerken deed” (Lucas 1, 48).Naast de maand mei is de maand oktober bijzonder toegewijd aan MARIA en dit door wijze van het bidden van de "heilige rozenkrans.” Tijdens de middeleeuwen kende de Mariaverering door o.a het invoeren van het rozenkransgebed een grote bloei en werden talrijke kerken aan haar toegewijd. Vele heiligen hebben het rozenkransgebed bijzonder aanbevolen bij de gelovigen, denken we maar aan de H. Dominicus,  de H. Grignion de Montfort, de H. Alphonsus Maria de Liguori en nog vele anderen.
Maria heeft zoveel mooie middelen aan de hand gedaan om de mensen naar haar Zoon te brengen. Een ervan is de rozenkrans. De H. Pater Pio, de heilige mysticus, heeft van de rozenkrans gezegd: “Maria heeft haar kinderen een zwaard in de hand gegeven, en dat zwaard is de rozenkrans.”
Paus Paulus VI noemde het “een evangelisch gebed, dat zich richt op de geheimen van de verlossende menswording.” De rozenkrans is een gebed waarvan Christus duidelijk het middelpunt is.

Juist in onze tijd is het belangrijk om dit eenvoudige rozenkransgebed weer ter hand te nemen, ook om het geloof aan de volgende generaties door te geven!

Liefde tot  MARIA  kan zich in ons leven op vele manieren uiten. De heilige rozenkrans is het mariale gebed, dat het meest  aan te bevelen is. Deze devotie geeft ons een samenvatting van de belangrijkste waarheden van het christelijke geloof. Wij beschouwen elk mysterie en zo leert Maria ons het leven van haar Zoon te overdenken. Zij, die nauw verbonden is met Jezus, neemt soms de eerste plaats in; andere keren is het Christus zelf die het eerst onze aandacht trekt. Maria verhaalt altijd over Jezus: over de vreugde van zijn geboorte, over zijn dood aan het kruis, en over zijn glorievolle opstanding en hemelvaart.
De rozenkrans is het meest geliefde gebed van onze Moeder. “Het bidden van de heilige rozenkrans, met de beschouwing van de geheimen(mysteries), de herhaling van het Onze vader en het Weesgegroet, de lofprijzing van de Heilige Drie-eenheid en de bestendige aanroeping van de Moeder Gods, zijn een voortdurende akte van geloof,  hoop en van liefde, van aanbidding en van eerherstel.”
Hier past dan ook de volgende raadgeving:” Bid de rozenkrans, dan zal de gezegende eentonigheid van de weesgegroeten je reinigen van de eentonigheid van je zonden.”
DE ROZENKRANS-MYSTERIES:


·                   op maandag en zaterdag: de Blijde Mysteries
·                   op donderdag: de Mysteries van het Licht
·                   op dinsdag en vrijdag: de Droevige Mysteries
·                   op woensdag en zondag: de Glorievolle Mysteries


De Blijde Mysteries:


·                  De boodschap van de engel Gabriël aan Maria
    zie: Lucas 1: 26-38
·                  Het bezoek van Maria aan haar nicht Elisabeth
    zie Lucas 1: 39-56
·                  De geboorte van Jezus
    zie Lucas 2: 1-19
·                  De opdracht van Jezus in de tempel
    zie Lucas 2: 22-35
·                  De terugvinding van Jezus in de tempel
    zie Lucas 2: 41-52


De Mysteries van het Licht:


·                  Het doopsel van Jezus in de Jordaan
    zie Mattheüs 3: 16-17
·                  De bruiloft te Kana
    zie Johannes 2: 3-5
·                  Verkondiging van het Rijk Gods en de oproep tot bekering
    zie Markus 2: 5
·                  De gedaanteverandering van de Heer Jezus op de berg Tabor
    zie Lucas 9: 35 en Mattheüs 17:2-7
·                  Jezus viert het Laatste avondmaal en stelt de heilige Eucharistie in.
    zie Lucas 22: 19-20


De Droevige Mysteries:


·                  De doodstrijd van Jezus in de hof van olijven
    zie Lucas 22: 39-46
·                  De geseling van Jezus
    zie Mattheüs 27: 20-26
·                  De kroning van Jezus met doornen
    zie Mattheüs 27: 27-31
·                  De kruisdraging van Jezus
    zie Lucas 23: 26-32
·                  De kruisiging en kruisdood van Jezus
    zie Johannes 19: 25-30


De Glorievolle Mysteries:


·                  De Verrijzenis van Jezus
    zie Lucas 24: 1-12
·                  De Hemelvaart van Jezus
    zie Handelingen 1: 6-11 en Lucas 24:50-51
·                  De nederdaling van de Heilige Geest over de apostelen
    zie Handelingen 1: 12-14 en 2: 3-4
*De Tenhemelopneming van Maria.
     *De Kroning van Maria in de Hemel
    zie Openbaring 12:1

Beloften, verbonden aan het bidden van de Rozenkrans:
15 Beloften van Maria aan hen, die de Rozenkrans bidden 
De” zalige Alain de la Roche”(behoorde tot de orde van de H.Dominicus) ontving deze beloften van de H. Maagd:
1.     Wie de Rozenkrans godvruchtig bidt en daaraan trouw blijft, zal al zijn gebeden verhoord zien.


2.     Ik beloof een heel speciale bescherming en bijzondere genaden aan ieder die de Rozenkrans bidt.


3.     De Rozenkrans zal een ondoordringbaar schild zijn en de ketterijen teniet doen. Het zal de zielen bevrijden van het juk van de zonden en van verkeerde nijgingen.


4.     Door het bidden van de Rozenkrans zal men deugdzamer gaan leven en Gods barmhartigheid verwerven. In de harten zal de liefde tot God de plaats gaan innemen van de vergankelijke genegenheden. Veel zielen zullen zich heiligen.


5.     De ziel die mij haar vertrouwen toont door het bidden van de Rozenkrans zal niet verloren gaan.


6.     Ieder die de Rozenkrans bidt, zal geen ongelukkig einde hebben. De zondaar zal zich bekeren, en de rechtvaardige zal tot het einde toe in staat van genade blijven leven.


7.     Ik wil dat allen die de Rozenkrans godvruchtig bidden, in hun leven kracht en licht zullen ontvangen, en bij hun dood deel zullen hebben aan het leven der gelukzaligen.


8.     De trouwe rozenkransbidders zullen niet sterven zonder de genademiddelen van de heilige Kerk.


9.     Wie de Rozenkrans bidt, zal ik uit het vagevuur bevrijden.


10.   Zij die echt van de rozenkrans gehouden hebben, en deze devotie altijd trouw zijn gebleven, zullen in de Hemel een speciale eer genieten.


11.   Alles wat men mij door het bidden van de Rozenkrans zal vragen, zal men verkrijgen. (Opmerking: wat men vraagt dient wel in overeenstemming te zijn met de wil van God!).


12.   Ik verkreeg van mijn Zoon, dat de rozenkransbidders de zaligen in de Hemel als broeders aan hun zijde zullen hebben bij leven en dood.


13.   Zij, die de Rozenkrans verspreiden, zal ik in al hun noden bijstaan.


14.   De rozenkransbidders zijn allen mijn veel geliefde kinderen en de broeders en zuster van Jezus Christus.

15.        De rozenkransdevotie is een zeker teken van uitverkiezing en redding.

“Kinderen bidden de rozenkrans. ”Waar en wie heeft nog de moed om de kinderen dit hoogverheven en genaderijke gebed aan te leren?

1 opmerking: