donderdag 21 november 2013

JEZUS KONING DER KONINGEN: CHRISTUS KONINGJEZUS KONING DER KONINGEN: CHRISTUS KONINGJEZUS KONING: de VERLOSSER; de BEVRIJDER; de GENEZER.

Jezus:  “Hij genas iedere ziekte en elke kwaal onder het volk.” (Matteüs 4:23)

 

CHRISTUS KONING

Feest Christus Koning: 

(2016: 20 nov.)

 De datum van dit feest is eenvoudig te bepalen: het hoogfeest van Christus Koning valt altijd op de zondag in de periode van 20 tot en met 26 november.
Deze zondag wordt gevolgd door de eerste zondag van de advent.

 

 

Lezing uit het boek Daniël 7,13-14:
In mijn nachtelijk visioen zag ik toen met de wolken des hemels iemand aankomen die op een mens geleek. Hij ging naar de hoogbejaarde en werd voor hem geleid.
Toen werd hem heerschappij gegeven, luister en koninklijke macht; alle volken, stammen en talen brachten hem hun hulde. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die nooit vergaat, zijn koninkrijk gaat nooit te gronde.”

 Er is verlossing voor de diepste nood,
er is genezing voor de ergste ziekte,
er is bevrijding voor de zwaarste ketenen.
Jezus Christus

Ontdek de naam van de Heer die alles heeft overwonnen…

JEZUS CHRISTUS.

Ik ben de Koning der koningen en de Heer der heren,
de Almachtige.

Ik heb de sleutels van het dodenrijk,
Ik kan sluiten en niemand opent
en Ik kan openen en niemand sluit.

Ik heb de hoogste macht in hemel en op aarde.

JEZUS CHRISTUS

Ontdek de naam van Jezus Christus,
Ontdek de Heer die alles heeft overwonnen voor jou.

Ik ben jouw God, zegt Jezus Christus,
Ik ben je Heer…

Zie niet naar de strijd en de pijn,
zie naar de Heer die alles heeft verslagen voor jou.

Ontdek de kracht van Jezus Christus,
ontdek de liefde van Jezus Christus,
ontdek de genade van Jezus Christus
Ontdek de barmhartigheid van Jezus Christus (WANT:”GOD is barmhartig voor ieder die HEM ERKENT!” Lucas1: 50- zingt MARIA in Haar Magnificat.)

IK BEN JE VERLOSSER.

Zie naar Mij, zie mijn grootheid, zie mijn macht,
zie mijn genade, zie mijn liefde,
ontdek hoe groot Ik ben.

De Heer der heren en de Koning der koningen,
de Almachtige.

De hemelen en de aarde zijn gemaakt door Hem,
die alles weet en alles kan.

De hemelen en de aarde zijn door Hem geschapen,
door Hem bedoeld.

Hij kent alle sterren, alle mensen,
alle engelen, alle demonen, alles wat leeft,
in de hemel, op de aarde en onder de aarde,
alles wat was, is en zal komen, HIJ KENT HET.

Alles wat een naam heeft, buigt voor Jezus Christus,
alles wat bestaat, bestaat dankzij HEM.

Niets of niemand kan zich meten met HEM.

Als je Jezus Christus leert kennen,
als je Jezus Christus leert zien,
als je Jezus Christus leert beminnen,
als je Hem ontdekt die ZIJN LEVEN GAF VOOR JOU,
om je te verlossen

als je HEM VINDT, dan verandert alles

Zie Hem, zie HEM, zie zijn liefde voor jou,
zie zijn kracht die alles overwint,
zie zijn goedheid die oneindig is
en ontdek hoe geliefd je bent.

NIETS IS ONMOGELIJK VOOR MIJ,
zegt Jezus Christus.

Als je Mij vindt, als je Mij GELOOFT met GANS JE HART,
dan gaan er geweldige wonderen gebeuren.

 “De Heer doet wonderen voor wie Hem TROUW zijn(Psalm 4:4.)

Jezus leert ons een onvoorwaardelijk geloof in God. Hij toonde ons dat GELOOF de eerste vereiste is om Gods tussenkomst te verkrijgen. Telkens wees Hij zieken na hun genezing op het feit dat zij hun nieuwe toestand te danken hadden aan hun  geloof. In matteus 5:25-34 zien we een vrouw die al 12 jaar lang aan bloedingen leed, ze dacht bij zichzelf, ik hoef om beter te worden enkel maar zijn mantel aan te raken, en toen Jezus dit opmerkte kwam hij onder de indruk van het GROTE GELOOF van die vrouw en Hij zei tot haar:”Houd moed, dochter! Het is uw geloof dat u gered heeft!” En van dat ogenblik af was de vrouw genezen.

In Marcus 10 zien we de genezing van de blinde bedelaar Bartimeüs, ook daar zegt Jezus tot deze man nadat hij hem genezen heeft:” Uw GELOOF heeft u gered!

We zien dus dat HET GELOOF IS DAT REDT!!!
Ook het GELOOF redt ons van de eeuwige ondergang en schenkt onseeuwig leven”:
Joh3: 16:” Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in HEM gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.”GEZEGEND is hij die op de Heer VERTROUWT,
en zich veilig weet bij Hem.”(Jeremia 17:7)

ZIE MIJ, zegt Jezus Christus, zie Mij met heel je hart.
Zoek me met alles wat je hebt
en je zult Mij vinden, zegt Jezus.

Want wie zoekt, die vindt,
voor wie klopt zal opengedaan worden (Lucas11: 9-10)
wie Mij ERNSTIG zoekt zal Mij geweldig vinden,
zegt Jezus Christus.

Ik ben er voor jou.

Ik zoek jou ook, zegt God.
Ik zoek je hart, Ik zoek je innerlijk, je binnenste,
IK WIL ER WONEN, zegt Jezus Christus!

Ik wil woning  maken in je innerlijk,
om vandaaruit Mijn licht te laten schijnen
en je leven diepgaand te veranderen.
Lucas 12:49: Ik ben gekomen om op aarde een vuur te ontsteken, en wat zou ik graag willen dat het al brandde!”


Zoek Mij ook zegt Jezus, zoek Mij met heel je hart

en je zult Mij geweldig vinden.

En weet dat Ik de God van hemel en aarde ben,
de Heer der heren en de Koning der koningen.

NIETS IS ONMOGELIJK VOOR MIJ, zegt de Heer.

Ik ben de opstanding en het leven.
Zie, Ik was dood, maar Ik leef voor eeuwig.
 (Openbaring1: 18)
En Ik geef leven aan wie Ik wil.

Al was je dood, Ik maak je levend,
al was je gevallen, Ik richt je op,
al was je doof, Ik maak je horend,
al was je slecht, Ik maak je goed...


ZIE MIJ en ontdek Mij, zegt Jezus Christus.
En alles, ja, alles zal veranderen.

Laten we Jezus de EER schenken die Hem toekomt als Koning, en Hem niet opnieuw behandelen als “spotkoning”zoals  vroeger, wat Hij moest ondergaan tijdens zijn doornenkroning!

VERTROUW OP HEM!
“De Heer zal me van alle kwaad redden en me veilig naar zijn hemels koninkrijk brengen. Hem komt de eer toe tot in alle eeuwigheid. Amen.”
 (2Timoteüs  4:18)   Koning Jezus,
U bent de Koning der Koningen
En de Heer der heren
Gekroond bent U
Want U bent Koning
Tot in alle Eeuwigheid
De Enige Ware
Zuivere Rechtvaardige Koning
Aan U alleen komt
Het Koningschap toe

Koning Jezus.

IS JEZUS OOK JOUW KONING?“De HEER is Koning, met verhevenheid bekleed, De HEER is omkleed en omgord met kracht. De wereld staat vast, onwankelbaar vast, en van oudsher staat uw troon, U bent al van eeuwigheid.”
 (Psalm 93:1-2)Hij is de overwinnaar, Hij is de genezer: “Ze brachten verlamden, blinden, kreupelen en doofstommen mee
en nog veel andere zieken
 en legden die aan zijn voeten neer.
En hij genas hen.”
(Mattheus 15:30)
“Waar Hij ook heen ging, naar dorpen of steden of hoeven, ze legden de zieken op de markt neer, en ze vroegen Hem om tenminste de zoom van zijn kleed te mogen aanraken. En wie Hem aanraakte, werd gered”.  (Marcus 6:56)

 Hij is de verlosser, Hij is de bevrijder, Hij is de koning der koningen en de Heer der heren.
Voor Hem buigen alle miljarden engelen en vluchten alle demonen, Hij is de allerhoogste, de Zoon van God, de Messias van Israel, de naam boven alle namen, die gezeten is in Gods majesteit, hoog verheven boven elke naam, in de hemel, op de aarde en onder de aarde.

Want, zo spreekt de Hoogverhevene, die troont voor eeuwig, wiens naam de Heilige is, Ik ben de Heilige die woont in den hoge, maar ook in het geslagen en diep vernederde gemoed: Ik geef nieuw leven aan het vernederde gemoed, nieuw leven aan het geslagen hart.” (Jesaja 57:15)
CHRISTUS KONING

Geen opmerkingen:

Een reactie posten