donderdag 2 januari 2014

ALLES WORDT NIEUW!

BEN JIJ OOK BEREID HET NIEUWE TE LATEN DOORBREKEN IN JE LEVEN?
ALLES WORDT NIEUW in JEZUS EN MARIA”


 ALLES WORDT NIEUW! God roept ons allemaal tot zijn hart. OM HEM TE KENNEN. Om Hem te ervaren, om diep - heel erg diep - verwonderd te zijn over wie Hij is. En om Hem dan bekend te maken aan de wereld die zo doolt in onwetendheid, die geen liefde kent, geen hoop heeft en geen uitkomst ziet.
“U krijgt een nieuwe naam, een naam, door God zelf gekozen. U zult een sierlijke kroon zijn, een koninklijke diadeem, door de Heer, uw God, vervaardigd.”
(Jesaja 62:2-3)

Laat je niet binden door het oude.
Leg ook bewust je eigen oude leven af, geliefd kind van God. Hou niet vast aan je oude manier van denken, je oude manier van handelen.

Kijk naar Jezus, die alles NIEUW maakt.
Kijk naar Mij, zegt Jezus, Ik ben zuiver, helder licht, stralend en krachtig, puur en schitterend. In Mij is geen spoor van duisternis. Ik ben zo helder als de zon, zo krachtig als het leven zelf, ik ben je REDDER, jou verlosser!
“JEZUS,MIJN REDDER,MIJN VERLOSSER”


Maar ik vertrouw op u, Heer, ik erken:
U bent mijn God! Heel mijn leven ligt in uw handen
.”( Psalm 31:15-16)


Het verleden is soms donker en bevat moeilijke herinneringen. Satan wil dat gebruiken om je van God weg te houden. Satan wil ons graag op onze menselijke beperkingen 
laten zien, zodat we geen uitzicht op Gods grootheid hebben. 
Hij is het die wanhoop en uitzichtloosheid in je denken brengt. 
Hij richt je op het probleem en geeft je het gevoel dat je nooit zult gered en veranderd worden. 
 Soms moet je het zelf loslaten. 'Laat los en je zult losgelaten worden.'
Sta dus op, hef je hoofd omhoog en schep nieuwe moed.

“Hef daarom uw slappe handen op, strek uw knikkende knieën, en kies rechte paden, zodat een voet die gekneusd is niet verder ontwricht raakt, maar juist geneest.”( Hebreeën12: 12-13)

De H. apostel paulus roept ons op ons reeds NU te bekleden met “de NIEUWE MENS”: uit de brief van de H.apostel Paulus aan de Romeinen, fhdst 12:2:"Stem uw gedrag niet af op deze wereld. Word andere mensen, met een nieuwe gezindheid. Dan bent u in staat om uit te maken wat God van u wil, en wat goed is, welgevallig en volmaakt!”

 “Zet u dus volledig in en breek met het leven dat u nu leidt. Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen, en we zullen samen eten, ik met hem en hij met mij.”(Openbaring3: 19-20)

“Zoals Christus uit de dood is opgewekt door de verheven macht van de Vader, zo gaan ook wij een nieuw leven leiden.” (Romeinen 6:4)
“Want wie één is geworden met Christus, is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen.” (2Korintiërs 5:17)
Bekleedt u met de nieuwe mens, die naar Gods beeld is geschapen in ware gerechtigheid en heiligheid.(Efeziërs 4:24)

Richten we ook onze ogen op MARIA, MARIA is de sleutel van de deur naar de nieuwe wereld: de wereld van het Rijk Gods op aarde.

De H.Grignion de Monfort maakte ons reeds bekend: MARIA is de dageraad die de zon der Gerechtigheid ‘Jezus Christus’ voorafgaat en aankondigt!


MARIA is de dageraad die de zon der Gerechtigheid ‘Jezus Christus’ voorafgaat en aankondigt!”(H.Grignion de Monfort)

Ik roep je, zegt God: KOM! Sta op. Straal. Schitter. Leef. Wees hoopvol en wees blij. Juich!

“Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven.”.(Jeremia 29:11)

Ik zal je leiden, zegt de Heer, naar nieuwe gebieden. We gaan nieuwe diepten en rijkdommen ontdekken van Mijn koninkrijk.

Ga je met Me mee?

Durf Hem te vertrouwen, strek je uit naar Hem 
zoals nooit tevoren. Laat zijn woorden je hart versterken. 
Lees de woorden uit de Bijbel,
 
en
laat de waarheid je denken veranderen.

 

 

 

Laten we MARIA verheerlijken:

 Maria’s geloof was onwankelbaar. Niets of niemand was in staat om het te laten afbrokkelen, want Zij was er totaal van overtuigd dat alles, ook het onaangename of onverwachte, uiteindelijk een plaats heeft binnen Gods Werken en binnen de voltooiing van Zijn Heilsplan.

 Ik verheerlijk U, Maria, Rots van Geloof.

Gouden Weesgegroet:
(zoals geopenbaard aan de H. Gertrudis)
“Ik groet u Maria, Witte Lelie van de glorierijke en altijd vreedzame Heilige Drievuldigheid.
Ik groet U, Schitterende Roos aan de Hof der Hemelse Vreugden.
O, Gij van wie de Koning des Hemels heeft willen geboren en gevoed worden, vervul onze ziel met de uitstortingen der Goddelijke Genade.
Amen.”

 Ik verheerlijk u, Maria, Hulp der
 Christenen.
 Maria was in feite de eerste christen. Zij beheerst het christen-zijn in de absolute volmaaktheid en kent elk detail van de weg der heiliging. Om deze reden is Zij bij uitstek de steun en toeverlaat voor elke ziel die haar eerste roeping als christen waarlijk vorm wil geven: Jezus Christus ten volle in zich laten leven.
 Ik verheerlijk u, Maria, Meesteres

 van de Goddelijke Voorzienigheid. 
 De ziel die zich totaal aan Maria heeft toegewijd, en deze toewijding in alle details van het leven beleeft en invulling geeft, ervaart hoezeer de loop van haar leven door Maria wordt beïnvloed, zodat alles in elkaar past zoals het moet om uiteindelijk de hoogste vruchtbaarheid voor Gods Werken en Plannen te bereiken.
 Ik verheerlijk u, Maria, Gids op mijn aardse reis
 Door het heilig verbond van totale toewijding aan Maria geeft de ziel haar hele wezen en haar hele leven aan Maria opdat Zij dit alles ten volle zou kunnen inzetten voor de voltooiing van Gods Heilsplan. Maria op Haar beurt wordt dan de volmaakte Gids op de levensweg van deze ziel. Dit is iets heel groots, want in de mate waarin Maria waarlijk de Meesteres van de ziel kan zijn, leidt Zij de ziel naar haar hoogste vruchtbaarheid voor God.

(voor toewijding aan Maria, zie blogbericht:wees heilig, want ook ik ben heilig:http://jezusmariagroep.blogspot.be/2013/07/wees-heilig-want-ook-ik-ben-heilig.html 


 GEBED TOT DE EEUWIGE VADER OM VERNIEUWING DOOR DE HEILIGE GEEST:


Beminde Eeuwige Vader,
In de naam van Jezus Christus en op voorspraak van Maria, geef ik mijn hele wezen over aan het heiligend Vuur van de Heilige Geest, opdat Zijn onstuitbare kracht mijn hele wezen moge vernieuwen.
Moge de Heilige Geest de volheid van Zijn Gaven in mij uitstorten, opdat ik opgenomen worde in de volheid van het Goddelijk Leven.
Moge de Heilige Geest mij onderdompelen in het Verlossingsmysterie, opdat het gekruisigde Lichaam van Jezus mij tot Goddelijk voedsel, en Zijn Bloed mij tot Bron van heiliging zou zijn.
Moge de Heilige Geest mijn hart volkomen samensmelten met het Hart van Maria, opdat Haar Liefdesvuur alle deugden in mij tot volmaaktheid zou brengen en Haar Tranen al mijn zonden wegwassen.
Moge de Heilige Geest totaal bezit nemen van mijn geest, opdat al mijn handelingen, gedachten, woorden en gevoelens door Hem gericht worden en ik mij kan losmaken van alle werelds denken.
O Hemelse Vader, door de bemiddeling van Maria, de Bruid van de Heilige Geest en Koningin der zielen, verhoor toch mijn verlangen en neem mij op in Uw Heilige Geest, opdat mijn ziel, hart en geest nu herschapen mogen worden in de kracht van het allesvernieuwend Goddelijk Vuur.
Bron gebed: onderrichtingen van het MARIA DOMINA ANIMARUM Apostolaat:(zie gebeden; gebed n°421)


 

 

 

 

 

  Geen opmerkingen:

Een reactie posten