dinsdag 18 maart 2014

GOD IS BARMHARTIG VOOR IEDER DIE HEM ERKENT

“God is barmhartig voor ieder die Hem erkent” (lucas 1: 50):
We willen aantonen aan de hand van een gebeurtenis  bij de kruisiging van Jezus dat we niet moeten dwepen met Gods barmhartigheid:

“Een van de gekruisigde misdadigers zei spottend tegen hem: ‘jij bent toch de Messias? Red jezelf dan en ons erbij!’ Maar de ander wees hem terecht met de woorden: ‘heb jij dan zelfs geen ontzag voor God nu je dezelfde straf ondergaat? Wij hebben onze straf verdiend en worden beloond naar onze daden. Maar die man heeft niets onwettigs gedaan.’ En hij zei: ‘Jezus, denk aan mij wanneer u in uw koninkrijk komt.’ Jezus antwoordde: ‘Ik verzeker je: nog vandaag zul je met mij in het paradijs zijn.” (Lucas23: 39-43)

We zien hier dus 2 misdadigers die samen met Jezus gekruisigd werden. De ene beseft goed dat zijn straf verdiend is.  Op één van deze beiden werkte de veroordeling als een versterker van al zijn grieven tegen de omgeving die hem dit had aangedaan. Hij lasterde en vloekte tot de dood. De andere daarentegen, werd getroffen door de aanblik van de gekruisigde Jezus en van Zijn Moeder Maria onder het Kruis. Hij kwam tot inkeer en begon Jezus te verdedigen, te loven, en zijn geloof in de Messias uit te spreken door Hem te vragen om een plaatsje in Zijn Rijk. Wat een geloof spreekt hieruit! En dit geloof wordt niet beschaamd. Hij vraagt iets voor de toekomst, hij krijgt alles in het heden: "Vandaag zult gij met Mij in het Paradijs zijn". Jezus aanvaardde deze belijdenis als aanleiding om deze misdadiger al zijn zonden kwijt te schelden en hem nog die dag de Eeuwige Gelukzaligheid te beloven: “Vandaag nog zult gij met Mij in het Paradijs zijn.
Deze gebeurtenis toont ons aan dat we omzichtig dienen om te springen met”Gods barmhartigheid.” Velen menen dat Gods Barmhartigheid hen automatisch als vangnet zal dienen wanneer zij dwalen. Hier bestaat het gevaar dat bekend is als “vermetel vertrouwen.” In Haar Magnificat jubelt Maria het duidelijk uit:”God is barmhartig voor ieder die Hem erkent!” (Lucas1: 50)  Wacht dus niet tot u “oud bent” om tot bekering te komen, want morgen kan het te laat zijn. Overigens geeft elk bewust uitstel om u te bekeren blijk van berekening en weinig oprechte Liefde. In dit laatste geval zult u weinig aanspraak kunnen maken op Gods Barmhartigheid, bekering is een genade die heel grote gevolgen voor Uw ziel kan krijgen. Gods Barmhartigheid is een regenboog van hoop die wordt gevormd doordat de zon van de Liefde zich vermengt met de tranen die Uw ziel weent om uw zonden.
 Dwepen met Gods barmhartigheid is riskant, dit bewijst ons volgende bijbeltekst: Jezus Sirach5: 6-7:”Gij moet niet zeggen: Zijn barmhartigheid is groot. Hij zal mijn vele zonden wel vergeven! Let wel: er is bij HEM zowel Barmhartigheid als TOORN(!) En op de zondaars ligt Zijn gramschap. Blijf niet wachten met uw terugkeer tot de Heer en stel niet uit van dag tot dag, want de Toorn van de Heer komt plotseling los en in het uur van de bestraffing gaat gij te gronde”…
In deze context kunnen we ook de boodschap van Maria in La Salette goed begrijpen:”Als mijn volk zich niet wil ONDERWERPEN, ben ik gedwongen de hand van Mijn Zoon te laten gaan, Hij is zo zwaar en zo drukkend dat ik hem niet langer kan tegenhouden!” 

 Wanneer God zegt dat Hij de mens heeft gewild als Zijn beeld en gelijkenis, dan betekent dit tevens dat Hij van ieder van u verwacht dat ook u uw medemens Barmhartigheid betoont,("Gelukkig die barmhartig zijn, want zij zullen barmhartigheid ondervinden." -mattheus5:7) want Barmhartigheid mogen wij beschouwen als de meest verheven uiting van Liefde: het is Liefde die groeit op de bodem van de vergeving aan een ziel die met schuld beladen is. Het is deze Liefde die alle haat ontwapent en Gods Rijk zal doen bloeien op aarde als in de Hemel.

En onthouden we vooral:Lucas 1:50:”God is barmhartig voor ieder die Hem ERKENT!” Geen opmerkingen:

Een reactie posten