dinsdag 1 april 2014

TOEWIJDING AAN HET HEILIG KRUIS EN AAN DE HEILIGE WONDEN VAN JEZUSTOEWIJDING AAN HET HEILIG KRUIS EN AAN DE HEILIGE WONDEN VAN JEZUS

 

 TOEWIJDING AAN HET HEILIG KRUIS:

O HEILIG KRUIS VAN JEZUS, IK AANBID EN BEMIN U!Heilig Kruis van Jezus Christus, Bron van onze Verlossing, ik verenig mij met U in een geest van aanbidding, en vertrouw mijn hele wezen aan U toe tot eerherstel voor alle heiligschennissen in deze wereld tegen U begaan, tot bekering van zielen, en tot goedmaking van mijn eigen zonden.
Heilig Kruis, door Jezus zo vurig omhelsd, leer mij het lijden liefhebben.
Heilig Kruis, met Jezus drie maal ter aarde gestort, richt mij op uit alle moeilijkheden.
Heilig Kruis, met Jezus eengeworden in de dood tot Eeuwig Leven, help mij aan mijzelf te sterven.
Heilig Kruis, Getuige van Maria's heilige Tranen, maak mij rouwmoedig over de zonden der wereld.
Heilig Kruis, bekroning van Calvarie, druk het heilig verlangen naar de kroon van het martelaarschap in mijn ziel.
Heilig Kruis, zegenrijke standaard van het Rijk van Christus, leer mij geloven in Gods Genade.
Heilig Kruis, onverwoestbaar Teken van de Triomf van het Licht, leer mij vertrouwen op de overwinning van het goede.
Heilig Kruis, Kroongetuige van de Verlossingsdaad, maak mij tot medeverlosser van zielen.
Heilig Kruis, Ring van het Huwelijk tussen God en de mensheid, verenig mij in alles met Christus.
Heilig Kruis, doodsbed van de zondeval, help mij mijn zonden te begraven.
Heilig Kruis, bevrucht door het Goddelijk Bloed, bevrucht mij met de gaven van de Heilige Geest.
Heilig Kruis, Boom van de vruchten van Eeuwig Leven, breng de Hemel in mij tot rijping.
Heilig Kruis, Instrument van vernietiging van alle kwaad, laat bloemen van heiligheid in mijn ziel ontluiken.
Heilig Kruis, bron van Goddelijk Licht in de duisternis, maak mij bewust van alle onzichtbare bekoringen.
Heilig Kruis, verpletterend Teken van Gods Liefde en Barmhartigheid, laat mijn hart ontbranden.
Heilig Kruis, Troon van de God van vergeving, leer mij alle kwaad ontkrachten door vergevingsgezindheid.
Heilig Kruis, verheven boven de Berg der zonden, leer alle zielen het Verlossingsmysterie begrijpen.
Heilig Kruis, beschaming voor de godsmoordenaars, druk Uzelf in het hart van Uw vervolgers, opdat zij bekeerd worden.
Heilig Kruis, met spijkers doorboord, nagel mijn hele wezen aan U vast, opdat ik niet meer kan dwalen.
Heilig Kruis, onbegrepen Godsgeschenk van bevrijding, red alle onwetende zielen.
Heilig Kruis, wees mijn Gids op al mijn wegen, en bescherm mij in de naam van de Vader, de Zoon, en de Heilige Geest. Amen.

 TOEWIJDING AAN DE HEILIGE WONDEN VAN JEZUS

O MARIA MOEDER VAN SMARTEN, IK BEMIN U!


Lieve Jezus,
In vereniging met het Smartvol Hart van Maria, door liefdepijn beklemd, leg ik mij met ziel en lichaam voor U neer op de top van Golgotha, de Berg van Licht en leed.
Met onze Onbevlekte Moeder kus ik Uw glorievolle Wezen, getekend met de talloze geschenken die U mij geeft.
O Heilige Wonden, waarom voel ik U niet onophoudelijk. Hoezeer wil ik U toebehoren.
Is mijn hele wezen niet van Haar, die U in de wereld bracht?
Voelt mijn hart niet het vuur van Haar vervoeringen, huilt het niet de tranen van Haar Smarten?
Denkt mijn geest niet Haar gedachten?
Maken mijn handen niet Haar gebaren?
Kreunt mijn lichaam niet onder Haar pijnen?
O mijn Broeder, ik wijd mij toe aan Uw door slagen en vallen verminkte Aangezicht. Moge ik zoals U ook de andere wang tonen aan onwetenden die de spiegel willen breken van een ziel die slechts Liefde wil uitstralen.
Ik wijd mij toe aan Uw Lichaam, door geselslagen verscheurd. Moge ik zoals U de wereld de rug toekeren, om in totale onthechting mijn stoffelijk wezen en mijn pijnen op te offeren voor de redding van zielen.
Ik wijd mij toe aan Uw hoofd, met doornen omkneld. Steun mij in het geloof dat slechts een pad van doornen, in Liefde bewandeld, naar het Rijk der Hemelen leidt.
Ik wijd mij toe aan Uw schouder, ingedrukt onder het gewicht van het Kruis van mijn Verlossing. Moge ik zoals U mijn kruis blijven torsen, hoe zwaar het ook wordt en hoe vaak het mij ook te gronde moge storten.
Ik wijd mij toe aan Uw doornagelde handen. Moge ik zoals U zegenen wie mij misdoet, en geven aan wie slechts van mij neemt.
Ik wijd mij toe aan Uw doornagelde voeten. Moge ik zoals U slechts weldoende rondtrekken, en volharden op de met steenslag bezaaide weg naar mijn Calvarie.
Ik wijd mij toe aan Uw zijde, met de lans doorboord. Moge ik zoals U mijn hart laten openen om stromen van veredelde Liefde over de zielen uit te storten.
O Jezus, door en met en in Maria wil ik U op mijn schoot ontvangen om Uw verlossende Wonden te kussen en met mijn tranen te wassen.
Door en met en in Maria wil ik mijn hele wezen laten verteren door het Mysterie van mijn Verlossing, opdat Uw Heilige Wonden ook in mij verheerlijkt worden tot in de eeuwen der eeuwen.
(BRON:uit de onderrichtingen van het Maria Domina Animarum Apostolaat:
zie gebeden: Gebedscategorieën:Passietijd.)
http://www.maria-domina-animarum.net/Geen opmerkingen:

Een reactie posten