woensdag 10 september 2014

FEEST VAN DE NAAM VAN MARIA

FEEST VAN DE NAAM VAN MARIA: 12 SEPTEMBER:

 
"Heilige naam van maria" 
Op 12 september gedenken wij de hoogheilige naam “MARIA”. Ooit verklaarde de Koningin des Hemels, dat God Zelf Haar deze naam heeft gegeven, en dat deze – in Maria’s moedertaal, het Aramees: “Mèr-i-am” – betekent: “Oceaan van Goddelijke macht, van rijkdom en Glorie”. Wij kunnen het derhalve zo beschouwen, dat God reeds in de naam van deze meest verhevene van alle geschapen wezens de volheid van Haar unieke hoedanigheden heeft verborgen, en in deze naam reeds heeft aangetoond dat het hier in geen geval om een “gewone” ziel gaat.
De Naam MARIA is drager van een buitengewone macht. Telkens hij met eerbied, Liefde en verering wordt uitgesproken, zelfs zachtjes in het verborgene van het hart, worden genaden vrijgemaakt, omdat deze naam Goddelijk Leven in zich draagt. Het uitspreken van de Naam MARIA kan een verduisterde ziel bevrijden, een werk van duisternis verlammen, en de ziel tegen duivelse aanvallen beschermen. Telkens een mensenziel hem vol Liefde en eerbied uitspreekt, vindt dit zijn echo in de Hemel, waar het golven van verheerlijking opwekt en daardoor een nieuwe lichtstraal over de Schepping afroept.
God Zelf noemt Maria Zijn absoluut Meesterwerk. Het eerbiedig en liefdevol uitspreken van Haar Naam vormt een huldiging van dit Meesterwerk. De huldiging van een Goddelijk Werk verhoogt de effecten ervan in en tussen de schepselen. Wanneer wij bedenken dat God Maria de macht en de opdracht heeft gegeven, Zijn Heilswerken in de Laatste Tijden in de individuele zielen naar hun voltooiing te helpen brengen, betekent dit tevens, dat het vaak uitspreken van de Naam MARIA werkt zoals een sleutel op een schatkist, uit dewelke Gods Genaden overvloedig over de weg van onze heiliging worden uitgestrooid. Maria Zelf wijst erop, dat een veelvuldig eerbiedig en liefdevol uitspreken van Haar Naam de grondvesting van Gods Rijk van volmaakte Liefde en volmaakte Vrede helpt bespoedigen.
Precies dat is wat wij onder de “Triomf van Maria” behoren te verstaan: Haar Naam is drager van oneindige Mysteries en van een macht, die geen mensenziel ten volle kan vatten. Het veelvuldig gebruik van deze naam ontsluit de opperste verheerlijking aan het absolute Meesterwerk van God, en opent daardoor de poort naar een volkomen nieuwe wereld. Daar deze nieuwe wereld een volkomen spiegel en uitdrukking van Gods Rijk zal zijn, toont de Meesteres van alle zielen Zich daarbij als Poort van de Hemel. God lijkt de zielen de Naam MARIA aan te bieden als de gouden Poort naar een wedergeboorte in een nieuwe Vrede: In de totale toewijding aan de Meesteres van alle zielen ligt de sleutel naar de grondvesting van Gods Rijk IN DE ZIEL.
Op 3 oktober 2006 mocht Myriam het volgende optekenen:
“Om 22.10 u., tijdens het gebed van het laatste tientje van de Rozenkrans, de Kroning van Maria, zie ik in een visioenbeeld plots in letters van vuur de naam MARIA als een letterwoord, waarbij elke letter van de naam van mijn Meesteres de beginletter vormt van een Latijns woord. Maria zegt:
“Aanschouwt de diepe betekenis van Mijn hoogheilige Naam, hij sluit Mijn ware roeping in zich”:
Maria
Augustissima
Regina
Imperatrix
Animarum
De naam MARIA is dus opgebouwd uit
“MARIA AUGUSTISSIMA REGINA IMPERATRIX ANIMARUM”,
wat betekent:
Maria hoogstverheven Koningin en Heerseres van de zielen
Enkele ogenblikken na dit korte visioen zegt Maria:
“Het uitspreken van deze vijf woorden na elkaar vormt reeds een buitengewoon krachtig gebed”.
Moge deze dag ieder van ons onderdompelen in de oneindige, hoogheilige macht van de Naam MARIA. Telkens een ziel deze uitspreekt, komt een echo naar deze ziel terug, in de vorm van golven van zegening, waarbij de klank van deze Naam zich als het ware om deze ziel heen vleit zoals een ademtocht uit Gods Hart, zoals een bries uit het Eeuwig Paradijs. Laten wij ons dit alles voorstellen als stralen van Licht en Leven voor de hele Schepping, stralen die de ziel in de diepte kunnen zuiveren en genezen, en wel in de mate waarin de ziel Maria daadwerkelijk en onzelfzuchtig liefheeft, onwankelbaar op Haar hoopt in Haar hoedanigheid als Brug naar het Heil van de ziel, en rotsvast in Maria gelooft in de volheid van Haar unieke eigenschappen.
"HOOGHEILIGE NAAM VAN MARIA"
"Dat de Heilige naam van MARIA aanbeden, gezegend en geheiligd wordt
door de hele wereld in de eeuwen der eeuwen  amen."

BRON: Onderrichtingen van het Maria Domina Animarum Apostolaat: (zie onderrichtingen:Sluier van goud.)

 SMEEKGEBED OM DE MACHT VAN DE NAAM VAN MARIA:

Lieve Moeder Maria,
Door mijn zwakheid gekweld, smeek ik om de openbaring van de bevrijdende macht van Uw zoete Naam, die God als een genezende balsem aan mijn hart heeft toevertrouwd. Moge een sluier van zuiverheid en Hemelse kracht mij omhullen wanneer ik Uw Naam uitspreek, want God Zelf heeft hem gedoopt aan de bronnen van Zijn Heerlijkheid.
Maria, moge Uw Naam mij met vreugde vervullen wanneer ik bedroefd ben.
Maria, moge Uw Naam Uw Aanwezigheid voelbaar maken wanneer ik mij eenzaam voel.
Maria, moge Uw Naam de macht van elke bekoring breken.
Maria, moge Uw Naam mij met kracht vervullen wanneer ik ziek, vermoeid of moedeloos ben.
Maria, moge Uw Naam mijn hart en ziel zuiveren wanneer ik mij besmeurd of zondig voel.
Maria, moge Uw Naam mijn geest verlichten wanneer verwarring mij verstrikt.
Maria, moge mijn hart van Liefde ontvlammen wanneer de Hemelse klanken van Uw allerheiligste Naam mijn mond verlaten om de poort van mijn ziel te openen voor Uw Tegenwoordigheid, want Uw Naam, o Maria, draagt de levenskracht van het zaad van de Eeuwige Lente.
O Maria, ik bemin U.
O Maria, ik hoop op U.
O Maria, ik geloof in U.Amen.


Ooit heb ik Maria gevraagd dat Zij mij krachtdadig zou bijstaan telkens ik zelfs maar Haar Naam zou fluisteren in ogenblikken van nood. De Naam Maria is als een oneindig machtige toverspreuk. Spreek hem met Liefde en verlangen uit, of fluister hem zachtjes, en Zij verschijnt in de kern van Uw wezen in al Haar majesteitelijke schoonheid en macht. Kan een liefhebbende moeder het roepen van haar kind negeren? Hoe zou Maria dan wegblijven wanneer U Haar roept? De Naam Maria is zo sterk geladen met Hemelse kracht dat hij de lust tot zondigen verdrijft, het kwaad op de vlucht jaagt, en zich als een balsem over U heen vleit wanneer U lijdt. Hij brengt Liefde in het hart, bezieling in de geest en heiligheid over de ziel. Hij breekt ziekmakende banden met de wereld en zijn negatieve, verwarring scheppende invloeden. U weet wellicht uit ervaring hoe zalig en zoet het uitspreken van de naam van een geliefde kan zijn. Oneindig groter is de zaligheid en zoetheid die het hart ervaart bij het uitspreken van de Naam van deze Geliefde, wanneer Zij Zich Uw Koningin en Meesteres weet.

Bron-smeekgebed: Maria Domina Animarum Apostolaat: (zie gebeden nr. 549)
http://www.maria-domina-animarum.net/

 Geen opmerkingen:

Een reactie posten