vrijdag 5 september 2014

GEBOORTE VAN MARIA:


GEBOORTE VAN MARIA: (8 sept.)
Op 8 september vieren wij de “Geboorte van Maria.” Toen de Moeder Gods geboren werd, straalde een bijzonder Licht doorheen de hele Schepping, en beefde de hel. Door deze verschijnselen verkondigde God reeds de macht en verhevenheid die deze ziel voor alle eeuwigheid zou bezitten, evenals Haar roeping als Moeder van het Licht (Jezus Christus.)
Een geboorte is steeds het begin van de levensreis van een ziel op aarde. Deze reis behoort een reis naar het Hart van God te zijn, een reis van heiliging. Een aards leven is in Gods ogen geslaagd wanneer de ziel het Licht van de Waarheid en de warmte van de Liefde langsheen haar weg heeft gezaaid. Dit zaad krijgt elke ziel bij haar ontvangenis in zich uitgestrooid, en zij kan het voortdurend vermeerderen in de mate waarin zij God, Zijn Werken en haar medeschepselen liefheeft. Maria heeft Zich in dat alles onderscheiden: Zij was als het ware de Belichaming van de Liefde en het Licht. Zij werd slechts met deze ene levensopdracht geboren: Zij zou de Messias en Verlosser naar de zielen toe brengen.
Zo gebeurde het. Maria’s ziel werd onbevlekt geschapen, en negen maanden later met een fysiek lichaam verbonden. Haar lichaam werd derhalve reeds door een volmaakt heilige ziel geheiligd, en werd door Maria via de handhaving van een vlekkeloze zuiverheid in stand gehouden als Tempel van Licht zonder schaduwen. Maria’s lichaam:
·                            was zo volledig vervuld van Gods Licht,
·                            werd zo onophoudelijk vanuit Haar vlekkeloos heilige ziel doorstraald, en
·                            werd door een voortdurend gebruik van Haar vrije Wil in volkomen overeenstemming met Gods Wet van Liefde zo totaal ondergedompeld in de Oceaan van Gods Licht,
Dat het heel precies de bedoeling zou verwezenlijken, die God met dit lichaam had: Maria zou met lichaam en ziel, met Hart, geest en Wil het volmaakte Tabernakel van de Allerheiligste Drievuldigheid zijn, de Hemelse Verblijfplaats van de Goddelijke Messias.
Zo werd het Kind Maria geboren als het Grote Teken, de Ochtendzon als Bode van de Middagzon Jezus Christus, de Getuige van Gods bedoelingen met de mensheid en met Zijn Schepping: Maria was de eerste zonnestraal op de ochtend van de volmaakte lentedag, op dewelke de Eeuwige Liefde de grondvesting van Gods Rijk verkondigde. Zij zou de ultieme rechtstreekse Brug van de Eeuwige Lente der Verlossing zijn, en toen iets minder dan een halve eeuw later op Golgotha de Kruisboom zou bloeien, zou Zij van de Middagzon de opdracht ontvangen, elke ziel te begeleiden en te leiden naar de zomer van Gods Rijk op aarde.
Het Kind Maria werd geboren als teken:
·                            dat een mensenziel Gods Licht in zich kan bewaren, kan laten bloeien, en om zich heen kan verspreiden, dat de mensenziel inderdaad kind van het Licht en van de heiligheid kan zijn, en niet als kind van de duisternis en de zonde was bedoeld.
En dat het ware doel van elk mensenleven hierin ligt, dat de ziel een tabernakel en behoedster van het Licht – van Christus – moet zijn. Evenals Maria werd geboren met de bedoeling dat uit Haar Jezus geboren zou worden, zo moet elke ziel zo volkomen één met Maria worden, dat zij dankzij deze vereniging zelf tot tabernakel en behoedster van Christus kan worden. Zij kan dit bereiken door wedergeboorte uit Maria in een nieuw leven van vergeestelijking.
Laten wij op deze grote dag onszelf en ons hele leven aan Maria toewijden, dan kan Zij ons in Zich opnemen en kunnen wij uit Haar opnieuw geboren worden voor een leven, waarin ook wij het Hemels zaad langsheen onze hele levensweg kunnen uitstrooien, en wij door onze hele levenswijze Christus naar de zielen kunnen brengen.
Moge de Hemelse Koningin ons vandaag volkomen in Zich onderdompelen, zodat wij opnieuw geboren kunnen worden voor een nieuw leven in Liefde, als getuigenis tegen de duisternis.
Moge de Onbevlekte Onschuld vandaag ieder van ons met Zich bekleden, opdat wij de weg naar de ware onschuld terug mogen vinden, die uiteindelijk de enige weg naar het Paradijs is.
BRON: Maria Domina Animarum Apostolaat: (zie onderrichtingen: Sluier van goud.)

 geboorte maria: Het zaad van het Paradijs

Geen opmerkingen:

Een reactie posten