dinsdag 5 mei 2015

WEGWIJZERS NAAR HET HEMELS KONINKRIJK

DE NAUWE POORT:

Over de Wegwijzers naar het Hemels Koninkrijk

Jezus zegt: “Gaat binnen door de nauwe poort…”

 

Vele christenen gaan ervan uit dat hun bestemming in Gods eeuwig Rijk automatisch bezegelt zal worden op het ogenblik van hun heengaan. Toch is dit voor zeer vele zielen niet het geval, en voor hen die wel het zaad van de genade in zich tot rijping hebben laten komen, geldt dat veruit de meesten eerst een bepaalde louteringstijd in het vagevuur zullen moeten doormaken. Welke weg leidt dus naar het Hemels Koninkrijk, en welke wegwijzers houden u met zekerheid op deze weg? Er is slechts één weg: deze van Jezus Christus en Zijn Goddelijk Woord (het Evangelie) Jezus zegt: “Gaat binnen door de nauwe poort, want de weg die naar de ondergang voert, is wijd en breed en velen zijn er die hem inslaan. Hoe nauw toch is de poort en hoe smal de weg die voert naar het Leven, en weinigen zijn er die hem vinden”. (Matteus 7:13-14)
Vele zielen gaan verloren voor het Eeuwig Leven in de Hemel. De reden hiervan is niet dat Gods Liefde ontoereikend zou zijn, want Hij verlangt ernaar dat elke ziel na haar aardse leven bij Hem terecht zou komen. Maar de hele Schepping is georganiseerd volgens de Wet van de Liefde, en Gods Gerechtigheid heeft het zo beschikt dat alleen die ziel die heeft geleefd in gehoorzaamheid aan die Wet, de Eeuwige Gelukzaligheid in de Hemel kan verkrijgen. De mensheid heeft zelf door de zonde de Goddelijke Orde, het evenwicht in de Schepping, verstoord. Daarom is het loon van de Eeuwige Gelukzaligheid voorbehouden aan de zielen die gedurende hun leven op aarde positief bijdragen tot het herstel van de verstoorde Goddelijke Orde in de Schepping. Om deze reden geldt als regel dat u slechts de Hemel kunt verdienen door een leven te leiden waarin de som van alles wat de schuld tegenover de Goddelijke Gerechtigheid helpt afbetalen, groter is dan de som van alles wat die schuld helpt verzwaren. Eenvoudiger gezegd: wanneer bij uw dood de balans van uw leven wordt opgemaakt, tot in de allerkleinste details (al uw daden, woorden, gedachten, gevoelens en verlangens), en al die ontelbare momenten door God beoordeeld zijn, moet het totaal van de goede punten (alles wat Liefde en deugd is) zwaarder doorwegen dan het totaal van de slechte (alles wat zonde of ondeugd is)
Wat is zonde of ondeugd? Alles wat Gods Plan van heiliging voor de Schepping negatief beïnvloedt, dus alles wat in de weg staat dat uw ziel en de zielen van uw medemensen zich heiligen, alsook alles wat de harmonie tussen de schepselen verstoort of bemoeilijkt, en alles wat in overtreding is met de Liefde tegenover God of tussen de schepselen onderling. Waarom? Omdat de Liefde de brandstof is waardoor alles in de Schepping leeft, beweegt en zich moet ontwikkelen. De Liefde is de taal van alle communicatie tussen God en de schepselen en tussen de schepselen onderling. Wie de Wet van de Liefde overtreedt, saboteert als het ware Gods Werken. Daarom zeggen wij dat elke zonde of ondeugd een schuld schept tegenover Gods Gerechtigheid, want elke zonde of ondeugd komt uiteindelijk neer op een tekort aan Liefde.
Zo kunt u begrijpen waarom elk leven dat meer afbreuk doet aan Gods Werken en Plannen dan dat het bijdraagt tot de verwezenlijking daarvan, in Gods ogen nutteloos is. Welke invulling kunt u dan uw leven geven opdat God het als “nuttig” zou beoordelen? Er zijn zeven punten (wegwijzers naar de Hemel) die voortdurend uw aandacht moeten krijgen. Uw toegang tot de Eeuwige Gelukzaligheid, en bovendien de lengte van de eventuele louteringstijd die u na uw dood moet doormaken tot aan het ogenblik waarop die toegang u wordt vergund (met andere woorden: de duur van een eventueel verblijf in het vagevuur), hangen af van de beoordeling die Gods oneindige Wijsheid en Rechtvaardigheid u zal geven op elk van deze zeven punten. Om uzelf hierin extra te motiveren, zou u uw leven kunnen beschouwen als een schooltijd, de zeven wegwijzers als zeven schoolvakken of als zeven examens, en u dan tot het uiterste inspannen om voor elk van deze examens een zo hoog mogelijk cijfer te kunnen halen. Hoe hoger het totaal van uw punten, des te sneller zult u na de “schooltijd” van uw leven op aarde de Gelukzaligheid verdienen en des te meer glorie zult u in de Hemel verwerven, want Gods Gerechtigheid geeft loon volgens de mate waarin uw leven Hem heeft verheerlijkt. Wanneer u bovendien uw leven aan de Heilige Maagd Maria hebt toegewijd, verschaft u ook Haar des te meer glorie, want Zij is als de Lerares van Haar toegewijden, en de leerkracht deelt in de glorie van de goede leerlingen.
Welke zijn deze zeven wegwijzers (de examens van uw leven)?
"Kies de juiste richting in je leven, volg de smalle weg die Jezus jou aanwijst!"1.  Vermijden van zonde. Met deze wegwijzer begint alle christelijk leven. Zonde mishaagt God, omdat zij Zijn Werken en Plannen dwarsboomt en de ziel verwijdert van Gods doelstelling, namelijk de ziel te vormen tot Zijn beeld en gelijkenis. Bij het oordeel na uw dood zal uw ziel uw eigen leven zien zoals God uw leven heeft gezien terwijl u op deze wereld was. In zekere zin zal zij dus zichzelf beoordelen, want over de goed doorgebrachte ogenblikken zal zij Gods vreugde voelen, en over elke zonde en ondeugd zal zij Gods teleurstelling voelen. Deze teleurstelling is oneindig groter dan wat het hart van de mens in zijn beperktheid gewoonlijk ervaart, want zij ontstaat uit het besef van de schade die de zonde toebrengt aan de verwezenlijking van dat oneindig grote Plan van Liefde dat God met de Schepping als geheel wil verwezenlijken. Pas wanneer u de gevolgen van elk minder goed moment van uw leven zult mogen beschouwen vanuit Gods ogen, zult u de draagwijdte en de betekenis ervan begrijpen, omdat u dan een kijk zult krijgen op de talrijke factoren die nu nog alleen aan God Zelf bekend zijn, omdat zij Goddelijk Mysterie zijn en dus voor mensenogen verborgen moeten blijven. Niet zondigen, is dus een kwestie van Liefde (de vaste wil om alles slechts te doen, te zeggen en te denken in overeenstemming met Gods verwachtingen), maar ook een kwestie van geloof, want u wordt verondersteld, uw gedrag te richten volgens principes die u niet volledig bekend zijn maar waarvan u moet aannemen dat ze van doorslaggevend belang zijn. Daarom is de kennis van openbaringen over Gods Waarheid een onvoorstelbare genade: Deze kennis kan voor u werken als een landkaart in een gebied waarin u zonder kaart gemakkelijk zou kunnen verdwalen.
Het vermijden van zonde is de eerste vereiste om uw ziel zuiver te houden. Niettemin is het volgen van deze wegwijzer geen waarborg om geheiligd te worden. Dit is een punt van misvatting voor vele mensen. Bij velen geldt de veronderstelling dat iemand die voor ieder medemens het goede doet en zo strikt mogelijk Gods geboden naleeft, vanzelf de Hemel verdient. Dat is tot op zekere hoogte waar, doch slechts met een groot voorbehoud: God verwacht méér van u. Heiliging voor het Eeuwig Leven is geen passief proces, met andere woorden: U verdient niet de Hemel door het slechte te vermijden, God verwacht van u dat u op actieve wijze tot het goede bijdraagt. Voor God is het nog steeds van weinig nut wanneer u op aarde een leven hebt geleid waarin u alleen de zonde hebt vermeden doch weinig of niet hebt bijgedragen tot het daadwerkelijk bevorderen van Zijn Werken en Plannen. Daarom is het een drogredenering wanneer mensen zeggen: “Dit is een goed mens, hij heeft geen vlieg kwaad gedaan, hij kan niet anders dan onmiddellijk naar de Hemel gaan”. Deze mens zal inderdaad Gods Heerlijkheid aanschouwen, doch wellicht niet onmiddellijk en/of niet in de graad van glorie die te beurt zal vallen aan de ziel die ook voor andere van de “examens” van zijn leven een hoog cijfer behaalt. Het Eeuwig Leven in de Hemel is steeds gelukzaligheid, glorie en oneindige vreugde. Er zijn echter verschillende graden, en het getuigt in de eerste plaats van Liefde tot God indien u hoger mikt dan louter en alleen het vermijden van wat Hem mishaagt. Hij zendt ieder van ons in de wereld met één enkele bedoeling: dat wij Zijn Plannen helpen bevorderen, en dat kan slechts door actieve inzet. De uitspraak van Jezus “Velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren” heeft onder andere hiermee te maken.
2. Zuivering. Het vermijden van zonde is het resultaat van verschillende factoren: een vaste wil om niet te zondigen, de volharding in dit voornemen, de genade om zonden te vermijden en om bekoringen te overwinnen. Zonder de genade werkt niets, doch de eigen inzet en wil zijn uiteindelijk in verregaande mate de factoren die het verschil maken tussen een heilige en een verstokte zondaar, want God laat geen enkel mens zonder genaden. Vaak zijn de wil, het inzicht en een grote staat van genade aanwezig, maar wordt niettemin gezondigd doordat een tijdelijke zwakheid (soms louter lichamelijk, bijvoorbeeld oververmoeidheid) een opening heeft geschapen in de “verdedigingslijn” van de ziel, of onder invloed van handelingen, woorden of gedragingen van een medemens die de Vrede in uw hart verstoren. Eén ogenblik van gebrekkige zelfbeheersing volstaat om een overtreding tegen Gods Liefdewet te begaan. Om deze redenen is het noodzakelijk, uw ziel aan een regelmatige zuivering te onderwerpen. Daartoe heeft Jezus het Sacrament van de Biecht ingesteld, dat de mens in staat stelt om elke smet van zijn ziel weg te wassen en zich aldus opnieuw met God te verzoenen na begane zonden en overtredingen. Welke, en hoeveel, zonden u tijdens uw leven ook hebt bedreven, een goed beleefd Sacrament van de Biecht wast de gebiechte zonden uit u weg. Wanneer beleeft u dit Sacrament op de juiste wijze? Wanneer u met oprecht berouw uw zonden belijdt in een individuele biecht (dus niet in groep), en daarna de opgelegde boete met Liefde volbrengt. Bij het oordeel na uw dood kunt u alleen nog “bestraft” worden voor niet of niet goed gebiechte overtredingen.
3. Eerbetoon aan God. Het eerste gebod waarvan God de naleving verwacht, is dit: dat u Hem oprecht bemint. God oprecht beminnen, doet u onrechtstreeks door uw medemens te dienen (wegwijzer nr. 4), en rechtstreeks door veelvuldig en liefdevol gebed, en door veelvuldige en aandachtige deelname aan de Heilige Mis. Een ziel mag nog zo zuiver leven, indien zij niet bidt of niet regelmatig het Heilig Misoffer bijwoont, zal zij bij het oordeel horen: “Ik heb u niet gekend”. Waarom? Omdat niet of heel weinig bidden voor God overkomt alsof u niet met Hem wil spreken, en het niet of weinig bijwonen van de Heilige Mis voor Hem betekent dat u het Verlossingswerk van Jezus miskent, want de Heilige Mis herdenkt en herbeleeft het Kruisoffer. Bovendien ontvangt u dan niet de Heilige Communie, en stelt u dus niet uw hart open voor Jezus. Gebed en de Heilige Mis zijn de grote vormen van eerbetoon aan uw Schepper en Verlosser. U kunt niet verwachten dat Hij u laat delen in Zijn Heerlijkheid indien u Hem tijdens uw leven op aarde hebt genegeerd door gebrek aan gebed en miskenning van Zijn weldaden, die tijdens de Mis worden gevierd.
4.Naastenliefde. In feite is dit begrip onnoemelijk breed, want letterlijk alle deugden hebben uiteindelijk te maken met naastenliefde. Daarom verwijs ik u hier graag naar de onderrichtingen uit “Lentebloesems aan de Levensboom”: http://www.maria-domina-animarum.net/

 Waarin er is aangetoond op welke wijze alle deugden als uitingen van Liefde naar de heiligheid voeren.
5.Eerherstel. Dit begrip betekent in feite “herstel van de eer van God”. Het is elke handeling die de gemeenschappelijke zondeschuld van de hele mensheid tegenover Gods Gerechtigheid helpt afbetalen of vergoeden. Elke zonde is in wezen een belediging aan God, want Hij had de mens geschapen om volkomen heilig te leven, naar Zijn beeld en gelijkenis. Daarom is het God zeer welgevallig wanneer u eerherstel brengt voor alles wat Hem mishaagt: alle zonden der mensheid, alle heiligschennissen, alle onverschilligheid (bijvoorbeeld vanwege mensen die in hun leven geen tijd vrijmaken voor de belangen van hun ziel noch voor Gods belangen. Hoe brengt u eerherstel? Door speciale gebeden (vooral deze ter aanbidding en verering van het Lijden van Jezus en de Smarten van Maria) en door elke daad of woord van Liefde die een tegengewicht vormen voor de zondigheid van de wereld.
6.Boetvaardigheid. Hieronder wordt in dit verband verstaan: alle lijden, offers en boetedoening die u te beurt vallen of die u vrijwillig aan God geeft, dus alles wat u in feite “pijn doet” of uw dagelijks leven bemoeilijkt. De wereld is een tranendal, maar zeer veel lijden gaat verloren. Om als wegwijzer naar de Hemel te kunnen dienen, moet lijden met Liefde aanvaard en opgedragen (toegewijd) worden, anders is het voor de zielen van geen nut. Heel het leven van Jezus en Maria op aarde was één groot offer, want het werd in volmaakte toewijding aan Gods Gerechtigheid met Liefde gedragen. Neemt u dit tot voorbeeld.
7. Verkondiging van het Woord. Elke christen is op zijn manier geroepen om de Leer van Jezus te verkondigen, in woorden of daden. Ouders moeten hun kinderen onderrichten en opvoeden volgens de christelijke principes. U moet door uw gedrag en woorden een voorbeeld zijn voor uw medemensen. U moet mensen de onzinnigheid van dwalingen, zedeloosheid en zonde helpen inzien, en alle kennis die u verwerft over de Waarheid moet met uw medemensen gedeeld worden. Sommigen zijn geroepen tot het schrijven van spiritueel vormende teksten. Op al deze wijzen kan de ziel bijdragen tot de vestiging van Gods Rijk op aarde en de verwezenlijking van Zijn Plannen.
Uw ziel is geroepen om na dit leven naar God terug te keren. Van u wordt verwacht dat u nu reeds méér voor de Hemel leeft dan voor de wereld. Weiger niets aan Jezus. Leer elke situatie van uw leven beschouwen als een kans die Gods Voorzienigheid u aanreikt om groot te worden in de Liefde, en uw plaats in het Koninkrijk zal met bloemen bezaaid zijn.

BRON: uit de onderrichtingen van het Maria Domina Animarum Apostolaat:zie onderrichtingen:boeken: Stormschriften:

"U moet naar binnen gaan door de nauwe poort, want de poort en de weg die naar de ondergang leiden zijn ruim en breed en VELEN gaan die weg. Maar de poort en de WEG die naar het LEVEN leiden zijn NAUW EN SMAL en maar weinigen vinden die weg!" (matteus 7:13-14)
1 opmerking:

  1. Weer een prachtige tekst waar je veel mee kunt en waar je over kunt contempleren.

    BeantwoordenVerwijderen