maandag 4 mei 2015

ROL VAN MARIA IN DE HEILSGESCHIEDENIS

ROL VAN MARIA IN DE HEILSGESCHIEDENIS:
De Heilige Maagd Maria heeft de macht gekregen om het Verlossingswerk van Christus in de wereld te voltooien en de satan definitief uit de wereld te verbannen.”


God heeft de mens geschapen met de bedoeling dat hij een heilig leven zou leiden. Het eerste mensenpaar gaf echter toe aan de influistering van de satan om ongehoorzaam te zijn tegenover God. Deze eerste zonde van het mensdom wordt de erfzonde genoemd: het gif van de satan werd in de ziel van de eerste mens gegoten, en zou alle verdere generaties belemmeren om te leven naar Gods beeld en gelijkenis. Men kan het zo zien, dat de door God bedoelde zuiverheid van de mensenziel door de erfzonde uit de zielen verwijderd is, en dat de onzuiverheid van geslacht op geslacht in de zielen “overgeërfd” is. Voortaan zou de mens pas geheiligd worden voor zover hij het Sacrament van het Doopsel zou ontvangen en het spoor van de beet van de duivelse slang uit zijn ziel zou weten te verwijderen door een leven in overeenstemming met Gods Wil: in de ware Liefde, zuiverheid en alle deugden.
De erfzonde en de eindeloze reeks van zonden die de mens daarna is blijven bedrijven, hebben op de mensheid een steeds groeiende schuld jegens de Goddelijke Gerechtigheid gelegd. Deze schuldenlast heeft voor een ernstig onevenwicht in de Schepping gezorgd. Dit onevenwicht is de oorzaak van alle ellende die u om u heen kunt zien: oorlogen, strijd, ruzies, liefdeloosheid, honger, armoede, natuurrampen, en een steeds toenemende woekering van alle zonden en ondeugden. Het kwaad krijgt steeds méér greep op de mensheid, omdat deze door haar zonden de satan steeds méér macht verleent. Elke zonde van een mens verstevigt de greep van de satan op de mensheid als geheel. Daarom beleven wij duistere tijden. De duisternis in de zielen is nooit zo erg geweest. De laatste strijd tussen de Hemelse machten en de machten van het kwaad voltrekt zich nu om u heen.
God heeft de allerheiligste Maagd Maria voorzien als de Overwinnares van de satan. Aan Haar is alle macht gegeven om de duivel aan de ketting te leggen. Zij is de Uitverkorene die Jezus, het Licht der wereld, aan de mensen moest geven om de wortels te leggen van het Rijk van Christus op aarde. Maria is door God uitverkoren om de satan te onderwerpen (zoals de Bijbel-zie genesis3: 15- zegt: Zij is de Vrouw die de kop van de slang onder Haar voet zal verpletteren. Maria werd als enige mens onbevlekt ontvangen, wat betekent dat Haar ziel niet de erfzonde in zich draagt.) Uit Haar moest Jezus Christus, Gods Zoon, geboren worden om de mensheid door Zijn Lijden en Kruisdood te verlossen van de eeuwige verdoeming als gevolg van de erfzonde. Om het Verlossingswerk van Jezus voor uzelf tot nut te maken, is het noodzakelijk dat u Jezus in uw leven volgt: U moet in Zijn Woord geloven als de enige Waarheid van God, en Zijn aardse leven zoveel mogelijk navolgen, door te streven naar vervolmaking in alle deugden (Liefde, zuiverheid, eerlijkheid, vertrouwen, oprechtheid, verdraagzaamheid, offerbereidheid, vergevingsgezindheid, blijmoedigheid, zachtmoedigheid, geduld, enzovoort) en door de liefdevolle aanvaarding van uw dagelijkse kruisen (de dagelijkse lasten, beproevingen, tegenslagen, pijnen, ziekten, verdriet, vermoeidheden. Zo betaalt u uw eigen Eeuwige Gelukzaligheid in de Hemel, en helpt u de schuldenlast van de hele mensheid afbetalen, de macht van het kwaad breken en daardoor de wereld zuiveren van alle ellende.
De Heilige Maagd Maria heeft de macht gekregen om het Verlossingswerk van Christus in de wereld te voltooien en de satan definitief uit de wereld te verbannen, maar Zij mag dit slechts doen in de mate waarin de mensen Haar daarom smeken door vurig gebed en de offerande van hun hele leven aan Haar. Waarom? Omdat God steeds de vrije wil van de mensen respecteert. Een mens die naar God en Maria toe geen blijk geeft van zijn verlangen naar bevrijding van alle kwaad, zonde en ondeugd, kan geen tussenkomst van God of Maria in zijn leven verwachten, tenzij door een groot wonder van Goddelijke Barmhartigheid. Ook dergelijke wonderen gebeuren voornamelijk door de onbegrensde macht van Maria’s voorspraak.

"God heeft de gouden weg voorzien in de vorm van de totale toewijding van het gehele leven van de mens, zijn hele wezen en alles wat hij heeft, aan Maria, want Zij is de door God gekozen weg naar de algehele bevrijding."


Uw eigen geluk en dat van de hele wereld ligt dus in Maria’s handen. Voor de mens die verlangt naar de Eeuwige Gelukzaligheid na dit leven, en hier op aarde naar een wereld van Vrede, Liefde en zonder ellende, heeft God de gouden weg voorzien in de vorm van de totale toewijding van het gehele leven van de mens, zijn hele wezen en alles wat hij heeft, aan Maria, want Zij is de door God gekozen weg naar de algehele bevrijding.
 Wat is toewijding aan Maria?
Om de redenen die hun wortels vinden in Maria’s rol in de Heilsgeschiedenis tot in onze tijd, ligt het voor de hand dat alle mensen zich in Maria’s dienst zouden stellen om het Rijk van Christus vaste vorm te helpen geven, en door Maria aan God te worden gegeven. U kunt dit slechts doen door uzelf en uw leven aan Maria toe te wijden.
Totale toewijding aan Maria betekent, uzelf aan Haar geven opdat Zij u naar de Eeuwige Zaligheid zou kunnen leiden en Zij door de offers uit uw eigen leven genaden over de zielen zou kunnen brengen. Zij kan dit omdat Zij van God de totale macht heeft ontvangen om offers en beproevingen die aan Haar toegewijd worden, te veranderen in bronnen van Heil en bevrijding voor de mensheid: Maria is bekleed met de herscheppende macht van God Zelf. Om uw hele leven met al zijn offers in Maria’s dienst te stellen, moet u zelf de bereidheid daartoe uitspreken, want, zoals gezegd: God heeft de mens een vrije wil gegeven en grijpt daarin niet in, tenzij op uitdrukkelijke vraag en gebed van de mens.
Zodra u zich aan Maria toewijdt, behoort u Haar volkomen toe. Vanaf dat ogenblik aanvaardt u Haar uitdrukkelijk als uw Meesteres. Alles wat u bent, heeft, doet, denkt, voelt, verlangt en nastreeft, is dan Maria’s bezit. Alleen dan kan Zij Haar onbegrensde macht volkomen laten gelden en met u alles doen wat nodig is voor uw eigen Heil en de redding van andere zielen. De vruchtbaarheid van deze offerande van uzelf aan Maria zal worden bepaald door de mate waarin u deze toewijding daadwerkelijk beleeft in alle details van uw dagelijks leven.
Totale toewijding is enigszins te vergelijken met een huwelijk. Voor de Hemel is de band tussen Maria en Haar toegewijde heilig. Toewijding is een contract, een heilig Verbond tussen de toegewijde en Maria. De toegewijde is aan Maria volmaakte gehoorzaamheid, onderwerping, volgzaamheid en dienstbaarheid verschuldigd. Dit betekent een gelofte om zonder uitzondering al uw gebeden, werken, handelingen, woorden, gedachten, gevoelens, verlangens, enzovoort, aan Maria op te dragen opdat deze door Haar gebruikt kunnen worden voor de zuivering van de wereld, want aan Maria behoort alle macht toe om beproevingen, lijden en alles wat aan Haar afgestaan wordt, te veranderen in genadestromen voor de omvorming van onze wereld.
 Waarop berust de macht van Maria?
De Allerheiligste Maagd Maria heeft van God de onbegrensde macht ontvangen over de uitvoering van Zijn Plan van Heil voor de zielen. Omdat God de mens een vrije wil heeft gegeven, moet ieder mens uit vrije wil zijn bijdrage leveren tot het verzamelen van de verdiensten waaruit de genaden van bekeringen, bevrijding van de wereld uit de greep van het kwaad en persoonlijke Vrede van hart worden gemaakt. God maakt deze Genaden, op basis van de oneindige en eeuwigdurende verdiensten van het Kruisoffer van Jezus Christus, aangevuld door de oneindige verdiensten van Maria, door de Heilige Misoffers over de hele wereld, en door de verdiensten van alle heiligen en van alle zielen van goede wil. Maria alleen bezit de macht over de verdeling van deze Genaden: Zij bepaalt wie welke Genaden ontvangt, in welke mate, op welk tijdstip, voor hoelang en in welke vorm. Zij treft deze beslissingen eigenmachtig op basis van het onfeilbaar inzicht dat God Haar heeft geschonken in de doelstellingen van Zijn Plan van Heil en in de vermogens, eigenschappen en gesteldheden van iedere ziel.
Zo heeft Maria de controle en de leiding over de vormgeving van Gods Plan van Heil voor de zielen. Omdat God Haar alle macht over de mensenzielen heeft gegeven, heeft Maria Zich  geopenbaard als “de machtige Meesteres van alle zielen”. Om Haar te dienen in dit allesomvattende werk, heeft Maria de beschikking over alle engelen van God, en zoekt Zij ook op aarde zielen die zich totaal aan Haar weggeven om door het offer van elk detail van hun leven en al hun lijden, lasten en beproevingen de schatkamer der Genaden dagelijks aan te vullen. Totale toewijding aan Maria betekent: Uzelf en elk detail van uw leven totaal en zonder enige beperking aan Maria geven, zoals in een voortdurende, ononderbroken offerande. Zij bezit de macht om uw hele wezen en elke gebeurtenis van uw leven te gebruiken ten dienste van Gods Heilsplan. Uit elk leed dat uitdrukkelijk aan Haar opgeofferd wordt, maakt Zij door een Goddelijk Mysterie een Hemelse kracht die Heil en zegen over de Schepping kan brengen. Om deze reden kunnen des te meer zegeningen in de wereld (en in uw eigen leven) komen naarmate méér zielen zich totaal aan Maria toewijden en hun toewijding strikt beleven. Zij is de sleutel van de deur naar de nieuwe wereld: de wereld van het Rijk Gods op aarde.
Alle macht over de Genaden van God ligt in Maria’s handen. Hoe meer zielen zich aan Maria toewijden, en hoe intenser deze zielen hun toewijding aan Maria in alle details van hun leven beleven, des te meer kan Zij de uitingen van Haar macht over de mensheid uitstorten. Om deze reden ligt de grote verantwoordelijkheid voor de redding van de mensheid, het ware Geluk voor de zielen en voor de wereld, in handen van de zielen zelf. De werkelijke beleving van de totale toewijding aan Maria is de door God Zelf gekozen weg naar bevrijding uit alle ellende, want waar Maria heerst, kan geen kwaad in leven blijven.
 Waarom u aan Maria toewijden?
Omdat Maria over de macht van God Zelf beschikt, en Zij door Haar uitverkiezing en Haar volmaakte overwinning over de zonde en de bekoring de duivel onder Haar voeten zal vernederen, want God heeft Haar voorbestemd als de Vrouw die de kop van de slang zal verpletteren. Het zijn de zielen die zich totaal aan Maria geven, niet in woorden maar in daden, in het bijzonder door het offer van hun lasten, die als Haar dienaren de satan onder Haar voeten moeten leggen. Maria is de Draagster van de macht van God, en de Brug tussen Hemel en aarde. Dit betekent dat Zij door God aan de mensheid wordt voorgehouden als spiegelbeeld van Zijn macht en Liefde, dat Zij alle Genaden uit Gods Bron van Leven over de mensenzielen uitstrooit, dat de zielen via Haar naar God moeten gaan, en dat de zielen Haar de diepste verering en alle vertrouwen verschuldigd zijn. Wie zich met heel zijn wezen en heel zijn leven aan Maria weggeeft, stelt zich daardoor onder de bescherming van het machtigste schild tegen het kwaad, en komt in de echte zin van het woord “thuis”: totale toewijding aan Maria is de enige poort naar het ontdekken en vervullen van uw ware levensdoel, namelijk uzelf ter beschikking stellen voor de verwezenlijking van Gods Heilsplan. Toewijding aan Maria is in deze laatste tijden de enige weg die uw leven werkelijk zin kan geven.
 Hoe gebeurt toewijding aan Maria?
U aan Maria toewijden, gebeurt door Haar elke dag te zeggen dat u Haar bezit en eigendom wil zijn, Haar al uw handelingen, woorden, gedachten, gevoelens, verlangens en bestrevingen, en uw wil, op te dragen, Haar elke dag te vragen dat Zij u in alles zou leiden. U aanvaardt daarbij eveneens al uw lasten, beproevingen en lijden, opdat Maria deze kan gebruiken voor Haar reddingsplan voor een nieuwe wereld: het Rijk van Jezus Christus op aarde. Want zo werkt toewijding: uw lijden wordt MACHT en LICHT in Maria’s handen.

BRON: uit de onderrichtingen van het Maria Domina Animarum Apostolaat: (zie Mariatoewijding)

Toewijdingsgebeden:
                           De eenvoudigste formule is deze: Totus Tuus ego sum, Maria (ik ben helemaal van u, Maria) U spreekt deze formule (in het Latijn of in het Nederlands) meermaals verspreid over de dag uit, vanuit het diepste van uw hart, met ware Liefde en verlangen.

                           
"O MARIA, IK BEN GEHEEL DE UWE"
                          Het is zeer gunstig, elke ochtend en elke avond ook te zeggen:“Maria, ik geef u mijzelf, al mijn handelingen, woorden, gedachten, gevoelens, bestrevingen en verlangens, al mijn vreugden en al mijn lasten, uit Liefde voor u. 

                          Dagelijks toewijdinggebed van de H.Grignion de Montfort: (1x per dag uit te spreken, bij voorkeur bij het begin van de dag.) 
                          O Maria, in tegenwoordigheid van alle engelen en heiligen, kies ik u heden, tot mijn Moeder en Koningin. Ik wijd mij aan u toe en geef u, vol liefde en overgave, mijn lichaam en mijn ziel, alles wat ik heb en wat ik ben. Ik bied u de verdiensten aan van mijn goede werken uit het verleden, in het heden en in de toekomst. Ik geef u het volkomen recht, om over mij te beschikken en over al wat mij toebehoort, zonder voorbehoud, naar uw goedvinden, tot meerdere eer en glorie van God, in de tijd en in de eeuwigheid..AMEN.”

 
 Maria zal door Haar uitverkiezing en Haar volmaakte overwinning over de zonde en de bekoring de duivel onder Haar voeten vernederen, want God heeft Haar voorbestemd als de Vrouw die de kop van de slang zal verpletteren.”


GEVEN WE ONSZELF AAN MARIA!


Indien wij ijveren voor een degelijke godsvrucht tot de allerheiligste Maagd, is dit enkel en alleen … om Jezus Christus volmaakt te vinden, teder te beminnen en getrouw te dienen. Immers, wij behoren helemaal aan Jezus toe, die ons met zijn kostbaar bloed heeft gekocht. Zoals we slaaf waren van het kwaad, willen we nu helemaal aan Jezus toebehoren. Welnu, “datzelfde doet men door deze devotie tot Maria; wij verzaken aan de kwade, aan de wereld, aan de zonde en aan onszelf en wij geven ons geheel aan Jezus Christus door de handen van Maria” (uit de Ware Godsvrucht-De Montfort)


Geen opmerkingen:

Een reactie posten