vrijdag 29 januari 2016

DE 2 ZUILEN: JEZUS EN MARIADE 2 ZUILEN: JEZUS EN MARIA

 

ENKELE KERNELEMENTEN UIT DE SPIRITUALITEIT
VAN DE “JEZUS EN MARIA-KRING”:

(31 januari: feestdag van de H.DON BOSCO)


JEZUS EN MARIA zijn de 2 ZUILEN waaraan we ons stevig dienen vast te ankeren om stand te houden!

De H.Don Bosco kreeg in 1862 het Visioen van de 2 zuilen (= Jezus en Maria) waaraan we ons geloof stevig dienen te verankeren:

2 pilaren van ons geloof.


JEZUS:

Johannes 3,16-18:

Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven: opdat allen die in HEM geloven, niet verloren zouden gaan, maar het EEUWIGE leven zouden hebben. 

JOH 14: 6-7:” JEZUS ZEI: ‘IK BEN DE WEG DE WAARHEID EN HET LEVENNIEMAND KAN BIJ DE VADER KOMEN DAN DOOR MIJ.

 

 Want alleen het brood dat uit de hemel komt en leven geeft aan de mensen, is het echte brood van God. ‘Toen zeiden ze tegen Hem: Heer, wilt u ons dan altijd van dat brood geven?’ Jezus antwoordde: "IK BEN... dat echte brood dat levend maakt. Iedereen die bij Mij komt, zal nooit meer honger hebben. En iedereen die in Mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben.”  (Johannes 6:33-35) 


” Maar als jullie van mijn lichaam eten en van mijn bloed drinken, hebben jullie het eeuwige leven. En dan zal Ik jullie op de laatste dag uit de dood terugroepen en weer levend maken. Want mijn lichaam is het enige echte eten en mijn bloed is het enige echte drinken. Als jullie van mijn lichaam eten en van mijn bloed drinken, zijn jullie één met Mij en ben Ik één met jullie.”  (Johannes 6:54-56)

 

“WIE DE ZOON VAN GOD (= JEZUS) HEEFT, HEEFT HET LEVEN; MAAR WIE DE ZOON VAN GOD NIET HEEFT, HEEFT HET LEVEN NIET.”

 (1 JOHANNES 5:12) 

 

“Want zoals de Vader zelf de bron van leven is, zo is ook de Zoon bron van leven dankzij zijn Vader.” (Johannes 5:26)

Jezus zegt ons over de WEG die we dienen te volgen het volgende:

"U moet naar binnen gaan door de nauwe poort, want de poort en de weg die naar de ondergang leiden zijn ruim en breed en VELEN gaan die weg. Maar de poort en de WEG die naar het LEVEN leiden zijn NAUW EN SMAL en maar weinigen vinden die weg!" (matteus 7:13-14)

 

Jezus is de weg naar leven

 

DURF te kiezen voor de SMALLE WEG die Jezus jou aanbied, dan ga je de weg naar het eeuwige leven tegemoet! Wees VURIG in het bewandelen van die smalle weg… Jezus zelf zegt ons:
 OPENBARING 3:15-20:” De geloofwaardige en betrouwbare getuige, het begin van Gods schepping zegt: Ik ken uw werken; Ik weet dat u koud noch warm bent. Was u maar het een of het ander! Maar u bent lauw, en daarom zal ik u uitbraken.”

 Wees dus VURIG en begin een nieuw leven. Ik sta voor de deur en klop.
De juiste weg bewandelen maakt God blij:

 Niets maakt mij blijer dan wanneer ik hoor dat mijn kinderen... vanuit de waarheid leven.”
(3 Johannes1: 4)
weg van de waarheid


JEZUS is DE ENIGE en WARE REDDER DER MENSEN


ALLEEN JEZUS!
Er zijn veel religies en veel stemmen die van alles over God beweren. Maar er is slechts één iemand die letterlijk zijn leven gaf, als een losprijs voor ons: JEZUS CHRISTUS. Hij gaf zichzelf als een offer, zodat de prijs voor onze zonden kon worden betaald.

Ik ben het licht voor de wereld.
Wie mij volgt, zal niet meer
in het donker lopen,
maar hij zal het licht bezitten
dat leven geeft.’ (Johannes 8:12)
 

 

 

 

MARIA:

Enkele kerngedachten over Maria uit “de Ware Godsvrucht” van de H.Grignion de Montfort:

        “MOGE HET RIJK VAN JEZUS CHRISTUS KOMEN DOOR HET RIJK VAN MARIA

 (uitspraak van de H.Grignion de montfort!) 

  MARIA  IS DE KORTSTE, ZEKERSTE en VEILIGSTE WEG om tot Christus te komen. In die spiritualiteit gelooft men dat Maria nog altijd de functie heeft om Jezus aan de mensheid te schenken, om Jezus in ons te vormen, zoals Hij gestalte aannam in haar schoot onder de werking van de heilige Geest Hierop gaf de engel haar ten antwoord: "De heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen; daarom ook zal wat ter wereld wordt gebracht heilig genoemd worden, Zoon van God.”(Lucas1:35)

 De Godsvrucht tot de Allerheiligste Maagd Maria is noodzakelijk:
Door de allerheiligste Maagd Maria is Jezus Christus in de wereld gekomen; Door Haar moet Hij ook in de wereld regeren.
Maria is de grote vorm van God, vervaardigd door de H. Geest. Geen enkele wezenstrek ontbreekt aan deze vorm: al wie erin geworpen wordt en zich bovendien bewerken laat, ontvangt er alle eigenschappen van Jezus Christus, waarlijk God.
 En dit geschiedt op een heel soepele manier, geheel aangepast aan de menselijke zwakheid, zonder veel strijd of inspanning. Ook is men bij deze werkwijze zeker van zijn taak en behoeft men niet bang te zijn voor zinsbegoocheling, want nooit heeft de duivel vat gehad op Maria en dat zal hij ook nooit hebben, want Zij is heilig en onbevlekt, zonder ook maar een zweem van de minste zondesmet! Wanneer Maria eenmaal in een ziel heeft wortel geschoten, dan doet Zij er wonderen van genade zoals Zij alleen dat kan. Zij alleen immers is de vruchtbare maagd die haar gelijke nooit  heeft gehad noch ooit zal hebben in zuiverheid en in vruchtbaarheid.
Maria heeft met de Heilige Geest het Allerverhevenste aller tijden voortgebracht: een Godmens. Vanzelfsprekend zal Zij ook de meest verheven wonderen van de laatste tijden tot stand brengen!

Wanneer de Heilige geest, haar Bruidegom, haar in een ziel aantreft dan vliegt hij er heen, treedt er zonder de minste terughoudendheid binnen en schenkt zich aan die ziel met overvloedige genaden. En wel in dezelfde mate waarin zo iemand in zijn hart plaats gemaakt heeft voor zijn bruid. DAT is één van de voornaamste redenen waarom de  heilige geest tegenwoordig niet meer zulke opvallende wonderen uitwerkt in de zielen: men leeft niet innig genoeg verenigd met Zijn trouwe en onafscheidelijke bruid: MARIA.

Omdat Zij het meesterwerk is van Gods handen, zowel hier op aarde door de genade als in de Hemel door de glorie, en Hij daarvoor door de levenden op aarde verheerlijkt en geprezen wil worden.
Omdat Zij de dageraad is, die de Zon der gerechtigheid, dit is Jezus Christus, voorafgaat en aankondigt, en Zij dus gekend en opgemerkt moet worden, opdat ook Jezus Christus het zij.
Omdat Zij DE WEG is waarlangs Jezus Christus de eerste maal tot ons kwam, en Zij het dus ook zal zijn bij Zijn tweede komst, hoewel niet op dezelfde wijze.
De H.Grignion de Monfort belicht in “de ware Godsvrucht, vooral de GROTE ROL die MARIA zal vervullen bij de TWEEDE KOMST VAN Haar ZOON.Zijn grote principe:”Door Maria is Jezus tot ons gekomen, door Haar moeten wij tot Christus gaan.”Wie Maria vindt, vindt het leven: Jezus Christus, MAAR…om Maria te vinden zal men Haar eerst moeten zoeken, en dit veronderstelt dat men Haar KENT! Het is dus ABSOLUUT NODIG dat Maria meer dan ooit BEKENDHEID zal verwerven onder de mensen

Wat een hoge eer bewijzen we dus aan God, als we ons, om Hem te behagen, afhankelijk maken van Maria, naar het voorbeeld van Jezus Christus, ons enig model.
Wanneer we er van uitgaan dat de zaken zoals ze zijn en zie dat God Zijn grootste werken heeft willen beginnen en voltooien door bemiddeling van de allerheiligste Maagd Maria, vanaf het ogenblik dat Hij haar geschapen had, dan mogen wij aannemen dat Hij in alle eeuwigheid niet van gedragslijn zal veranderen. Hij is immers God. Hij verandert niet van idee of van handelswijze (Psalm102: 26-28)


GEVEN WE ONSZELF AAN MARIA!

Indien wij ijveren voor een degelijke godsvrucht tot de allerheiligste Maagd, is dit enkel en alleen … om Jezus Christus volmaakt te vinden, teder te beminnen en getrouw te dienen. Immers, wij behoren helemaal aan Jezus toe, die ons met zijn kostbaar bloed heeft gekocht. Zoals we slaaf waren van het kwaad, willen we nu helemaal aan Jezus toebehoren. Welnu, “datzelfde doet men door deze devotie tot Maria; wij verzaken aan de kwade, aan de wereld, aan de zonde en aan onszelf en wij geven ons geheel aan Jezus Christus door de handen van Maria” (uit de Ware Godsvrucht-De Montfort)


O, zalig zijn zij die zich binden met liefde en vertrouwen op deze twee ankers van de zaligheid: Jezus en Maria. Zeker, zij zullen niet verloren gaan.” (H.Alfonsus Linguori)


MARIA  IS DE KORTSTE, ZEKERSTE en VEILIGSTE WEG om tot Christus te komen.” (H.Grignion de Montfort)

 

 “Wie Maria vurig vereert, Haar aanroept, Haar verheerlijkt, Haar grote eigenschappen verkondigt en deze met de grootste eerbied in gebeden uitspreekt, zet onvoorstelbaar grote krachten in beweging om de wereld van alle kwaad en onheil te zuiveren. Wie door verering en gebeden meehelpt om het kwaad in de wereld te bestrijden, brengt daardoor Liefde en waar geluk onder de mensen, en bekomt Goddelijke Genaden voor zijn eigen ziel en deze van zijn medemensen.

 

 

Dagelijks Toewijdinggebed aan MARIA door de H.Grignion de Monfort:

O Maria, in tegenwoordigheid van alle engelen en heiligen, kies ik U heden, tot mijn Moeder en Koningin. Ik wijd mij aan U toe en geef U, vol liefde en overgave, mijn lichaam en mijn ziel, alles wat ik heb en wat ik ben. Ik bied U de verdiensten aan van mijn goede werken uit het verleden, in het heden en in de toekomst. Ik geef U het volkomen recht, om over mij te beschikken en over al wat mij toebehoort, zonder voorbehoud, naar Uw goedvinden, tot meerdere eer en glorie van God, in de tijd en in de eeuwigheid..AMEN.

 

Aan de slag dus, wees als nieuwe mensen” die vurig zijn in geloof, woord en daad!

“Hef daarom uw slappe handen op, strek uw knikkende knieën, en kies rechte paden, zodat een voet die gekneusd is niet verder ontwricht raakt, maar juist geneest.”( Hebreeën12: 12-13)


 

 Geen opmerkingen:

Een reactie posten