vrijdag 26 juni 2015

MARIA MOEDER VAN ALTIJDDURENDE BIJSTAND: 27 juni

 MARIA MOEDER VAN ALTIJDDURENDE BIJSTAND:

27 juni


 

Het Mariafeest van vandaag herinnert de zielen aan het feit dat de Moeder Gods hen in elk denkbaar opzicht als hulp, als houvast, als ondersteuning is gegeven. De mate waarin de ziel dit geschenk tot haar nut aanwendt, hangt er eigenlijk van af, in hoeverre zij Maria’s roeping, haar eigen ware bestemming en de wegen erheen juist heeft begrepen.
De ziel die het leven beschouwt als datgene, wat het schijnbaar is – een aaneenschakeling van wereldse gebeurtenissen – zal ertoe neigen, vooral naar Maria toe te gaan wanneer het haar aan iets ontbreekt dat met de zorgen van het dagelijks leven in verband staat. Zij gaat dan tot Maria 'omdat men toch nooit weet, het kan toch wel geen kwaad', en verwacht vanuit een eerder oppervlakkig denken en verlangen één en ander van Maria’s tussenkomst, dat zich dan bij voorkeur op zichtbare wijze in haar leven zou moeten uitwerken.
De ziel daarentegen, die werkelijk heeft begrepen waar het in het leven om gaat – haar eigen heiliging en haar vruchtbaarheid voor de verwezenlijking van Gods Heilsplan – ziet heel goed in, dat Maria aan de zielen is gegeven om hen het Hart van God binnen te leiden, precies zoals Jezus ook niet Zijn wonderen deed met de bedoeling, zielen in de stoffelijke en lichamelijke zin van het woord te helpen en te genezen, doch om hen via het kanaal van het tastbare en het waarneembare te helpen ontsluiten voor datgene, waar het echt om gaat: de spirituele groei door besef van Gods Tegenwoordigheid en Werken.
De bijstand van de Moeder Gods ontplooit zich het meest doeltreffend – wanneer wij ons de ware zin en doelstelling van het menselijk leven voor ogen houden – in de moeilijkheden op de weg van de heiliging. Geen ziel wordt door God in de wereld gezonden met de bedoeling, hier iets werelds te verwezenlijken, doch met de bedoeling, zich te heiligen, d.w.z. zich spiritueel zodanig te ontplooien, dat zij Heil, Licht en Liefde om zich heen verspreidt, om het even wat zij doet (beroepsmatig of op enig ander vlak. Gods Voorzienigheid tekent voor elke ziel het ontwerp van een weg, en rust de ziel met het oog op de voltooiing van die weg volgens Zijn opvattingen uit met gaven, talenten, bekwaamheden en dagelijkse genaden. De levenstaak van de ziel bestaat dan hierin, het Goddelijk ontwerp op de vruchtbaarst mogelijke wijze te verwezenlijken. Geen ziel kan deze taak uit zichzelf volkomen bevredigend volbrengen.
Precies daarom heeft God door de mond van Christus de Moeder Gods aan de zielen toevertrouwd, en omgekeerd. Uiteindelijk is Jezus ook slechts in de wereld gezonden om de zielen voor de voltooiing van hun ware levenstaak uit te rusten door te trachten, hen tot het ware inzicht over Gods Wet te brengen. Concreet betekent dit, dat Jezus Zijn Moeder en de zielen slechts met het oog op dat ene doel voor alle eeuwen naar elkaar toe wilde voeren: opdat Maria voor de zielen de Gids op de weg naar de heiliging, naar de ontsluiting van de Verlossingswerken van Jezus in hen, zou kunnen worden, en de zielen de spirituele rijpheid zouden bereiken om Maria als dusdanig te herkennen en te aanvaarden.
Maria, MOEDER VAN ALTIJDDURENDE BIJSTAND.

Maria als Moeder van Altijddurende Bijstand: Zij is er steeds, in alle levenssituaties tastbaar nabij en niettemin vaak in de ware zin van het woord een onbekende, want vele zielen zoeken Haar slechts als levenshulp wanneer het hen om de oplossing van hun wereldse problemen gaat. Zowel Maria als elke afzonderlijke ziel zijn echter tot veel grotere dingen geroepen. Zalig diegenen, die Maria werkelijk vinden. Om de hulp, tot dewelke Zij geroepen is en die Zij elke ziel zo graag geeft – omdat Zij hier door God toe geroepen is en Zij weet hoe belangrijk deze voor het Eeuwig Geluk van de zielen is – wordt relatief weinig tot Haar gebeden. Voor de ziel die zich werkelijk voor Maria openstelt, kan Maria waarachtig zijn als een zachte bries, die een dwarrelend blad zachtjes met zich mee voert en het precies daar stil neervlijt, waar het behoort te zijn om het Plan te vervullen, dat God nog met dit blad heeft.
De Altijddurende Bijstand is de ononderbroken ondersteuning en aanvulling in de zwakheden en leemten, die de ziel kan en wil begeleiden tot in de Eeuwigheid, waar Gods Hart klopt als Bron van de Liefde die alles grenzeloos en tijdloos in Zich bergt.
BRON: Maria Domina Animarum Apostolaat:(zie onderrichtingen:Sluier van goud.)

"MOEDER MARIA, ONZE ALTIJDDURENDE BIJSTAND."
GEBED:
Moeder van altijddurende bijstand
Maria, ik kniel met een groot
en kinderlijk vertrouwen
voor uw beeltenis neer
Nog nooit heeft iemand tevergeefs
tot U zijn toevlucht genomen.
Aan het kruis heeft uw goddelijke Zoon
U als mijn moeder gegeven
en hebt gij mij als uw kind aangenomen.
Laat mij niet ongetroost van u heengaan.
Voortdurend heb ik uw moederlijke bijstand nodig.
Moeder, zie dan vol goedheid
en medelijden op mij neer
en verkrijg voor mij
van uw goddelijke Zoon de gunsten,
waarom ik u nu met alle aandrang smeek...
Ik beloof u dankbaarheid en liefde
alle dagen van mijn leven,
totdat ik u zal komen bedanken in de hemel,
gij kunt mij helpen,
gij wilt mij helpen,
gij zult mij helpen,
O machtige, o goede, o getrouwe Moeder Maria.
Amen
Geen opmerkingen:

Een reactie posten