donderdag 8 september 2016

MARIA MOEDER VAN SMARTEN

 MARIA MOEDER VAN SMARTEN:

(15 september) 

Op 15 september gedenken wij de Koningin des Hemels als de Moeder van Smarten. Als de Moeder van Smarten wil Maria de zielen eraan herinneren dat de beproevingen en kruisen van het leven de ware dragers van het Heil voor de ziel en voor de hele Schepping zijn. Daar de mensenziel op aarde in een stoffelijk lichaam leeft, is zij bijzonder vatbaar voor de talloze indrukken, die vanuit de buitenwereld op haar afkomen, alsook voor de gewaarwordingen die met de stoffelijke natuur van haar wezen gepaard gaan. Precies om deze reden neigen ons lijden en onze beproevingen ertoe, onze gedachten, gevoelens en verlangens volkomen of ten minste in een hoge mate te beheersen. De gehechtheid jegens de wereldse wijzen van denken en voelen vormt het grootste gevaar voor de ziel, een gevaar, dat niettemin door slechts weinig zielen echt wordt herkend. De Moeder van Smarten is ons in dit verband tot toonbeeld van vergeestelijking gesteld. Op elke mensenziel rust de verplichting, elke meter van haar levensweg te benutten om zich te heiligen. Het heiligingsproces kan slechts worden voltooid in de mate waarin de ziel erin slaagt, zich te vergeestelijken.
De Moeder Gods heeft gedurende Haar leven op aarde oneindig veel méér en zwaarder geleden dan de meeste mensenzielen weten of het zich kunnen voorstellen, en wel in het hart evenals in het lichaam. Maria’s Lijden hield verband met Haar buitengewone mystieke begaafdheid en roeping. Zij was ertoe geroepen:
  - de lichamelijke, geestelijke, morele en spirituele gewaarwordingen van Haar medeschepselen heel precies in Haar eigen wezen aan te voelen. Over deze bijzondere mystieke begaafdheid is er reeds in het boek De Beekjes van het Heil verslag uitgebracht. Deze begaafdheid moest de Moeder Gods in volmaakte vorm bezitten, met het oog op het volbrengen van Haar eeuwigdurende opdracht als Begeleidster van de mensenzielen en hun heiliging. Het betreft hier een Mysterie van “mede-uitboeting”, waarop – evenals op Maria’s volmaakte Liefde – de onvoorstelbare macht van Haar Voorspraak is gebaseerd;
  - de lichamelijke, geestelijke, morele en spirituele gewaarwordingen van Haar Zoon, de Godmens, mee aan te voelen. Precies daarin schuilt de onwrikbare Waarheid van Maria’s hoedanigheid als Medeverlosseres met Christus.
Het aardse leven van de Moeder van Smarten leverde het absolute toppunt van de vruchtbaarheid op, precies vanwege de wijze waarop Zij Haar talloze beproevingen doorstond: in volmaakte Liefde, in volmaakte aanvaarding, en in volmaakte toewijding. Zij vermocht het, zonder het geringste protest in dankbaarheid alles aan te nemen, dat Zij op Haar levensweg aantrof. Voor Haar was elke beproeving een geschenk van Gods Voorzienigheid aan Haar, die Haar in staat stelde, de verwezenlijking van Gods Heilsplan wat te helpen bevorderen, en God de troost aan te bieden van Haar meevoelen met het leed, dat Hem door de talloze zonden vanwege de zielen wordt berokkend.
Maria’s Smarten hielden uiteindelijk verband met Haar “overgevoeligheid” voor de gevolgen van de zonden voor de staat van genade van de zielen en de ontwrichting van het evenwicht in de Schepping. Deze “overgevoeligheid”  was op haar beurt gebaseerd op Haar volmaakte Liefde tot God, tot Zijn Werken en Plannen, en tot al Haar medeschepselen. Elke zonde, elke ondeugd vanwege een ziel ging Maria als een messteek doorheen het Hart, precies omdat Zij haarfijn besefte wat zelfs de geringste zonde of ondeugd voor God betekent.
Laten wij Haar smeken om de kracht, Haar na te volgen, die tijdens Haar aardse leven niets ten geschenke heeft gekregen, doch alle duisternis door de oneindige macht van Haar Liefde tot God, tot Zijn Werken, tot Zijn Heilsplan en tot al Haar medeschepselen heeft overwonnen. Deze volmaakte Liefde is het, door dewelke Maria de Overwinnares van alle kruisen is geworden.
Slechts de ware, onvoorwaardelijke en onzelfzuchtige Liefde in alle lijden maakt de beproevingen van het leven vruchtbaar. Maria beheerste deze levensinstelling zoals geen ander, en verlangt er vurig naar, de fundamenten van deze verdienste in de lammetjes van Christus te drukken, opdat ook zij in alle lijden mogen schitteren, want een ziel die in alle lijden straalt van Liefde, overgave en godsvertrouwen, wordt tot schrik van alle duisternis. Waar het lijden en de beproevingen van het leven het huwelijk aangaan met de Ware Liefde, de volkomen overgave en het rotsvaste vertrouwen op God, wordt in de ziel het Christuskind geboren. Dit is de voltooiing van de Verlossing en heiliging.
Mogen wij allen, die ieder op onze eigen wijze door een beladen hart en de vele lasten van verleden en/of heden worden beklemd, ons bij de Moeder van Smarten aansluiten. Een ziel die ernaar streeft, haar lasten, beproevingen, lijden en smarten via de Moeder van Smarten met het Kruis van Christus te verenigen, heiligt haar eigen beproevingen en maakt hen volledig vruchtbaar, en verheerlijkt het Lijden en de Smarten van de Verlosser en de Medeverlosseres. Het zijn precies deze vereniging en deze verheerlijking die de verpletterende macht van het Kruis en van het verlossende Lijden en de Smarten van Jezus en Maria over de duisternis ten volle tot ontplooiing brengen. De Koningin des Hemels stelt er bijzonder behagen in, Haar macht tot omvorming van harten uit te oefenen via de verdiensten van Haar Smarten. Zij vindt Haar enige vreugde immers hierin, Haar kinderen, die Haar door God zijn gegeven, voor eeuwig bij Haar te weten, en kan dit verlangen slechts vervullen door Haar eeuwige roeping jegens de zielen te vervullen met de inzet van al Haar macht.
BRON: Maria Domina Animarum Apostolaat (zie onderrichtingen: Sluier van goud.)

 
"Maria, Moeder van Smarten." Geen opmerkingen:

Een reactie posten