woensdag 16 januari 2013

DE MENS LEEFT NIET VAN BROOD ALLEEN

DE MENS LEEFT NIET VAN BROOD ALLEEN,  GOD ALLEEN DIENEN:

"Gods woord is levend  brood "
Heilig Evangelie van Jezus Christus volgens Mattheus 4:1-11:

Daarna (na zijn doopsel) werd Jezus door de Geest meegevoerd naar de woestijn om door de duivel op de proef gesteld te worden. 2 Nadat hij veertig dagen en veertig nachten had gevast, had hij grote honger. 3 Nu kwam de beproever naar hem toe en zei: ‘Als u de Zoon van God bent, beveel dan die stenen in broden te veranderen.’ 4 Maar Jezus gaf hem ten antwoord: ‘Er staat geschreven: “De mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder WOORD dat klinkt uit de mond van God.”’ 5 Vervolgens nam de duivel hem mee naar de heilige stad en zette hem op het hoogste punt van de tempel. 6 Hij zei tegen hem: ‘Als u de Zoon van God bent, spring dan naar beneden. Want er staat geschreven: “Zijn engelen zal hij opdracht geven om u op hun handen te dragen, zodat u uw voet niet zult stoten aan een steen.” 7 Jezus antwoordde: ‘er staat ook geschreven: “Stel de Heer, uw God, niet op de proef.” 8 De duivel nam hem opnieuw mee, nu naar een zeer hoge berg. Hij toonde hem alle koninkrijken van de wereld in al hun pracht 9 en zei: ‘Dit alles zal ik u geven als u voor mij neervalt en mij aanbidt.’ 10 Daarop zei Jezus tegen hem: “ga weg, Satan! Want er staat geschreven: “Aanbid je Heer uw God,  en dien alleen Hém.” 11 Daarna liet de duivel hem met rust, en meteen kwamen er engelen om voor hem te zorgen."
JEZUS geeft ons hier duiding dat het zeer belangrijk is om ons te VOEDEN met het WOORD VAN GOD (in deze context wil ik even verwijzen naar het blog-bericht:”belang van het Woord van God “:  http://jezusmariagroep.blogspot.be/2012/05/belang-van-het-woord-van-god.htmlVerder vraagt JEZUS ons ook GOD alleen te dienen HEM op de EERSTE plaats te stellen in ons leven, geen afgoden aanbidden onze moderne afgoden links laten liggen, de huidige afgoden zijn o.a.: geld (lucas16: 13: Jezus sprak :“ Geen enkele knecht kan twee heren dienen: hij zal de eerste haten en de tweede liefhebben, of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de andere verachten. Je kunt niet tegelijk God dienen en het geld.” ) macht, genot, vermaak (Maria zegt in het geheim van La Salette: Men zal nergens anders aan denken dan aan zich te vermaken.”) hebzucht (kolossenzen3: 5:” hebzucht is afgoderij.”)  en materialisme (Uit Matteus 6: Jezus sprak :”  Vergaar geen schatten hier op aarde, waar mot en roest ze aantasten en waar dieven inbreken en ze weghalen. Vergaar liever schatten in de hemel. Richt eerst uw aandacht op Zijn Koninkrijk en op het doen van Zijn Wil, dan zult u ook al dat andere krijgen. Maakt u dus geen zorgen over de dag van morgen. Morgen ziet u wel weer, u hebt al genoeg aan de zorgen van vandaag.”)
Jezus zei: "Pas op, hoed je voor iedere vorm van hebzucht, want iemands leven hangt niet af van zijn bezittingen, zelfs niet wanneer hij die in overvloed heeft." (Lucas 12:15)


2 Timoteüs 3:1-4:
Weet dat de laatste dagen zwaar zullen zijn.  De mensen zullen egoïstisch zijn, geldzuchtig, zelfingenomen en arrogant. Ze zullen God lasteren, geen ontzag tonen voor hun ouders, ondankbaar zijn en niets heilig achten.  Ze zullen harteloos zijn, onverzoenlijk, lasterziek, onbeheerst en wreed. Ze zullen het goede haten  en onbetrouwbaar, roekeloos en verblind zijn. Het genot zullen ze meer liefhebben dan God,  ze zullen de schijn van vroomheid ophouden, maar de kracht ervan miskennen.".” Gelukkig is wie naar mij luistert, 
elke dag opnieuw aan mijn deur staat, 
de wacht houdt bij mijn huis.”(Spreuken 8:34)
Geen opmerkingen:

Een reactie posten