donderdag 30 april 2015

VAN HEDEN AF PRIJST ELK GESLACHT MARIA ZALIG

 

“VAN HEDEN AF PRIJST ELK GESLACHT MIJ ZALIG”(Lucas1: 48)

O Maria, ik ben geheel de uwe

Over totale Mariatoewijding als Zaad van Heiligheid:

 

Tijdens de vervoering waarin de Allerheiligste Maagd Maria ter gelegenheid van Haar bezoek aan Haar nicht Elisabeth Haar lofprijzing aan God, het Magnificat, uitsprak, openbaarde Zij hoezeer God aan Haar Zijn wonderen had voltrokken en hoezeer de mensheid van alle eeuwen Haar hierom zou verheerlijken. God heeft Maria oneindig boven het gebruikelijke menszijn verheven. In alle Goddelijke Mysteries heeft God Maria een sleutelrol toegekend. Zij is als enige vrij van de erfzonde ontvangen, Zij heeft de Menswording van Jezus Christus en daardoor ook de Verlossing mogelijk gemaakt, Zij heeft door Haar rol als Middelares van alle Genaden en als Voorspreekster een aanzienlijk aandeel in de praktische uitvoering van Gods Barmhartigheid, Zij bezit een onovertroffen macht om de uitoefening van de Goddelijke Gerechtigheid af te remmen, enzovoort. Het ultieme bewijs voor de grootheid en de macht van Maria ligt, zoals mij werd geopenbaard, in het systeem dat God heeft opgebouwd rond de totale, onvoorwaardelijke en eeuwigdurende toewijding van de mens aan Maria.
God heeft het zo beschikt dat Maria de Brug zou zijn tussen de Hemel en de aarde. Zij vervult deze functie in vele opzichten. In Gods Voorziening van de toewijding aan Maria ligt ongetwijfeld de gouden sleutel naar het Eeuwig Heil. Even herinneren: totale toewijding aan Maria is de akt waardoor u uw hele wezen (ziel, geest, hart en lichaam), al uw handelingen, woorden, gedachten, gevoelens, verlangens en bestrevingen, elk detail van uw hele leven, en alles wat met u te maken heeft, met inbegrip van uw relaties, ontmoetingen en bezittingen, aan Maria weggeeft opdat Zij er in de meest absolute zin, zonder enige beperking, over kan beschikken en heersen. Het is een onmetelijke Beschikking van Gods goedheid en Liefde die dit systeem heeft voorzien als een mogelijkheid om de vervulling van Gods Heilsplan voor eeuwigdurende Vrede en Liefde op de wereld te bespoedigen. Gods Heilsplan heeft als uiteindelijke doelstelling: de grondvesting van Gods Rijk op aarde voor een wereld van Geluk en Vrede, en het definitieve einde van alle ellende, alle lijden en alle kwaad. Alle leed dat de mensheid treft, draagt in zich de kracht om de mensheid te bevrijden uit de macht van het kwaad. Lijden, lasten, ziekte, pijn en smart bevatten de sleutel tot vernietiging van datgene wat aan de basis ligt van dit leed: de zonde. Om deze kracht tot effect te brengen, moet dit leed toegewijd (opgedragen en in Liefde aanvaard) worden. Alles wat niet toegewijd wordt, gaat voor Gods Plan van Heil voor de mensheid verloren. U kunt dit alles uiteraard rechtstreeks aan God geven, doch God geeft er de voorkeur aan dat u het via Maria doet, omdat Zij de mensheid vertegenwoordigt bij Hem, en Zij door Haar volmaakte heiligheid de offerande van alles wat u toewijdt onmetelijk kan versterken. Maria’s macht bij God is zo groot dat alles wat uit Haar handen en mond komt, in Gods ogen is als goud. Waarom? Omdat Maria nooit gefaald heeft, en Zij steeds onmetelijk veel reiner is geweest dan alles wat met Haar in aanraking kwam. Maria was de enige mensenziel die de volheid van de Godheid van Jezus Christus in Zich kon ontvangen en dragen omdat Haar heiligheid volmaakt was. Zo is Zij ook de enige die al het menselijke op volmaakte wijze met het Goddelijke kan verbinden, zodat het een absolute en eeuwigdurende waarde krijgt.
Waarin ligt nu het diepste wezen van de totale toewijding aan Maria?
Wat Maria’s grootheid voor de mens onschatbaar maakt, is de macht die Zij over de mens bezit door Haar vermogen om de eeuwige Bestemming van de ziel totaal van richting te veranderen. Wat bepaalt de eeuwige Bestemming, het Heil, van de mensenziel? De staat van genade waarin die ziel verkeert. Deze wordt bepaald door de mate waarin zij in zondigheid of in heiligheid leeft. Doch Maria heeft van God het vermogen gekregen om een gouden poort van Heil te zijn voor de ziel die door de zonde geen uitzicht zou hebben op de Eeuwige Gelukzaligheid, en de Eeuwige Gelukzaligheid te bespoedigen voor de ziel die deze door de sporen van de zonde pas na een langere tijd van goedmaking in het vagevuur zou verdienen. Er wordt vreselijk veel zonde bedreven. Miljarden mensen over de hele wereld zondigen dagelijks, velen van hen zelfs honderden malen per dag. Dit betekent dat de zondenlast van één enkele dag over de hele wereld door geen mens geschat kan worden. Sedert de Kruisdood van Jezus Christus zijn bijna tweeduizend jaar, dus ruim zevenhonderdduizend dagen verstreken. Bedenk dus even welke gruwel aan zonden de mensenzielen samen reeds hebben bereid sedert Jezus de verwoestende gevolgen van de zonde teniet heeft gedaan voor de zielen die deze Hemelse vrucht door hun goede wil in zich tot rijping laten komen. Alle zonden scheppen samen een schuld tegenover de Goddelijke Gerechtigheid (het systeem volgens hetwelk God als eeuwige Rechter oordeelt over de uiteindelijke waarde van alle daden, woorden, gedachten, verlangens en nalatigheden van het hele leven van ieder mens. Die schuld moet gecompenseerd worden, en dat kan alleen door toewijding van al het negatieve dat u overkomt (beproevingen, lijden, lasten, ziekte, pijnen, smarten. Negatieve dingen verwoesten vele levens. Dat zou nooit het geval zijn indien zij toegewijd werden. De gouden regel luidt: de beproeving, last, pijn, enzovoort, ondergaan, ze beschouwen als een geschenk van God dat veel Heil in uw ziel en in andere zielen kan storten, ze daarom met Liefde aanvaarden, en vanuit de diepte van uw hart tot Maria zeggen “Hemelse Moeder, ik onderga dit leed voor u, en leg het in uw handen tot goedmaking tegenover Gods Gerechtigheid voor het Heil van de zielen en de komst van Gods Rijk op aarde”. Dat is een akte van ware toewijding, een daadwerkelijke offerande aan God via Maria. Herhaal deze bij alles wat u als onaangenaam ervaart, zodat toewijden uw tweede natuur wordt. Hoe erger de dingen die u overkomen (of hoe méér u ze als erg aanvoelt), des te zwaarder weegt het offer dat u ervan kunt maken. Anders gezegd: des te groter is de som die u in de schatkist van het Heil stort, de schatkist waarin alle vergoedingen verzameld worden waaruit Maria als de Middelares van alle Genaden put om dingen op aarde te veranderen: een zondaar bekeren, een zieke genezen, een dakloze huisvesting bekomen, en uiteindelijk de harten klaarmaken voor het grote Licht dat hen ertoe zal aanzetten om het Rijk Gods op aarde te helpen grondvesten. Dit is waar God op wacht: offers die de schuld van de mensheid tegenover Zijn Gerechtigheid (de Wet van de Liefde) helpen goedmaken. Om die reden ook worden negatieve dingen niet steeds onmiddellijk weggenomen door gebed: er zijn te veel offers nodig. Maar deze offers worden slechts vóór God gebracht (of in de schatkist der genaden gestort) door toewijding ervan aan Maria.
Waar gaat het bij toewijding werkelijk om? Het wezen, de kern van de totale, onvoorwaardelijke en eeuwigdurende toewijding aan Maria is het afstand doen van uw vrije wil, want het is uw vrije wil die het zaad van de zonde in zich draagt. God heeft de mens een vrije wil gegeven, en respecteert deze te allen tijde. Het is door het verkeerd gebruik van deze vrije wil, dit wil zeggen een gebruik ervan dat niet in overeenstemming is met Gods verwachtingen, dat alle zonde wordt bedreven en alle ellende op deze wereld ontstaat. Niet God heeft schuld aan de ellenden der wereld, doch louter en alleen de mens die zondigt door een niet-heilig gebruik van zijn vrije wil: bij talloze gelegenheden gebruikt de mens zijn vrije wil om verkeerde dingen te doen en na te streven. God grijpt niet in, omdat Hij er in Zijn grenzeloze Liefde van uitgaat dat de mens deze dingen doet omdat Hij geen belang stelt in Gods Liefde. Indien elk verkeerd gebruik van de menselijke vrije wil onmiddellijk door God bijgestuurd werd, zou de mens geen enkele verdienste van heiliging hebben, want dan zou al het goede dat hij doet, slechts volbracht worden omdat God het hem uitdrukkelijk voorschrijft. Uw vrije wil is een instrument dat tegelijkertijd heel kwetsbaar is en heel erg kan kwetsen. Dat betekent dat uw vrije wil u gemakkelijk naar de ondergang kan voeren doordat hij heel beïnvloedbaar is door alles wat werelds en heilloos is, en veel schade kan aanrichten, zowel in uw eigen ziel als in de zielen van uw medemensen. Dat komt doordat de mens verblind is voor vele goede dingen, en sneller de dingen der wereld ziet en volgt dan de dingen des Hemels. Toch is dit alles niet uitzichtloos, doordat u door de totale toewijding van uzelf de mogelijkheid wordt geboden om uw vrije wil, deze broedhaard van zonde, aan Maria weg te geven en Haar te smeken dat Zij deze zou vervangen door de Wil van God Zelf. Dat gebeurt zodra u Haar door uw akte van toewijding en door de bewijzen van Uw bereidheid en verlangen om de regels en geloften van uw toewijding strikt na te leven, aantoont dat u uw hele wezen en uw hele leven volkomen aan Haar uitlevert en dat Zij onbelemmerd in u kan heersen. Zodra Maria in de diepste zin van het woord uw Meesteres is geworden, wordt er slechts één tot slaaf: uw vrije wil. Uzelf, uw ziel, de eeuwige kern van uw wezen, wint onder Maria’s regering de totale en absolute vrijheid, want Zij maakt u vrij van alles wat u tot slaaf van de zonde maakt. Totale Mariatoewijding die daadwerkelijk doorleefd wordt in alle bijzonderheden van uw leven, is het ultieme wapen tegen alle bekoring, en de koninklijke weg naar de heiligheid.
Om het door God beoogde effect te krijgen, moet Mariatoewijding werkelijk doorleefd worden. Het uitspreken van een akte van toewijding heeft op zich slechts de waarde van een uitnodiging aan Maria in uw hart en van het richten van uw eigen hart en geest op de doelstellingen die u beoogt. Om die doelstellingen werkelijk te bereiken, moet u vanaf dat ogenblik onverdroten aan uzelf werken. Totale en onvoorwaardelijke toewijding aan de Allerheiligste Maagd is een weg van heiliging, en daarom tevens een weg van onophoudelijke oorlog tegen uzelf. De heiligheid wordt slechts bereikt door een vrijwel eindeloze reeks overwinningen op uw eigen zwakheden. Een zwakheid is elke gewoonte of neiging in u die macht uitoefent over uw gedrag, denken, voelen of verlangen. Het is een vastgeroeste wijze van reageren die uw gedrag, denken, voelen of verlangen zodanig beheerst dat u er weinig weerstand tegen bezit. U kunt een zwakheid daarom beschouwen als een “opening” in uw afweerlijn tegen bekoringen (aanvallen en listen waardoor de satan tracht, uw gedrag te manoeuvreren in een richting die u van Gods wegen wegleidt. Het is heel belangrijk dat u uw eigen zwakheden leert kennen, u er bewust van wordt. U kunt hen nooit overwinnen indien u hun bestaan niet tegenover uzelf toegeeft. Een zwakheid kan “aangeboren” zijn (als het ware een familiale neiging) of verworven, aangeleerd, in de loop van uw leven ontstaan zijn. Zodra u ze kent, kent u tevens de punten waaraan u in uzelf moet werken om de weg naar de ware heiliging op te gaan. Het is van het grootste belang dat u dit hele proces van zelfontdekking, zelfbewustzijn, zelfkennis en werken aan uzelf dagelijks uitdrukkelijk aan Maria toewijdt: u smeekt Haar dat Zij u wil bevruchten met Haar eigen deugden, Haar persoonlijkheid, Haar volmaakte eigenschappen, dat Zij u wil bezielen met de Gaven van de Heilige Geest, en u engelen ter beschikking wil stellen om uw harde werken aan uzelf te beschermen tegen het dynamiet dat de satan eronder poogt te leggen bij elke gelegenheid die hij krijgt, vooral op ogenblikken waarop u vermoeid, teleurgesteld, verbitterd, bedroefd, neerslachtig of ziek bent.
Het is goed mogelijk dat u niet bij machte blijkt om uw eigen zwakheden te overwinnen. Dat komt doordat zwakheden constant gevoed worden door uw behoeften. Elk verlangen dat door u wordt aangevoeld als een grote behoefte, kan een zwakheid doen ontstaan: u verlangt er zodanig naar dat u het gevoel hebt, het niet te kunnen ontberen. Hierdoor krijgt dit verlangen macht over u, u wordt er de slaaf van. Een kernelement van uw toewijding moet dus hieruit bestaan, dat u dagelijks bidt om de kracht tot beheersing van uw behoeften. Uiteindelijk komt dit neer op gebed om vergeestelijking: steeds meer loskomen van alles wat u aan de wereld bindt. Op eigen kracht is dit heel moeilijk, maar naarmate Maria uw wezen méér beheerst, zal Zij Zelf in u deze strijd voeren. Niets kan aan Maria’s macht weerstaan, doch de basisregel luidt ook hier: uw eigen vrije wil moet het zwijgen opgelegd worden, anders kan Maria Haar allesoverwinnende macht in u niet ten volle ontplooien. Zodra Zij dit wel kan, ligt voor u de weg naar de ware heiligheid open.
De grootste aanwijzing voor de vordering van uw toewijding aan Maria is deze waarbij u als uiteindelijke doelstelling van uw leven ernaar tracht en verlangt, op de dag van uw oordeel te mogen horen hoe God Maria prijst om wat Zij van u heeft gemaakt. Laat Haar alles met u doen wat Zij wil en hoe Zij het wil, onderga Haar werken in u zonder enig verzet doch in de nederigste dankbaarheid en met oneindige liefde, en op de dag van uw oordeel zult u Haar zalig prijzen omdat Zij uw vrije wil tot Haar gevangene heeft gemaakt.
BRON: uit de onderrichtingen van Maria Domina Animarum Apostolaat:(zie Stormschriften)
"Maria en Haar grote heilige, De H.Grignion de Montfort"

“Dagelijks Toewijdinggebed aan MARIA door de H.Grignion de Monfort:
O Maria, in tegenwoordigheid van alle engelen en heiligen, kies ik u heden, tot mijn Moeder en Koningin. Ik wijd mij aan u toe en geef u, vol liefde en overgave, mijn lichaam en mijn ziel, alles wat ik heb en wat ik ben. Ik bied u de verdiensten aan van mijn goede werken uit het verleden, in het heden en in de toekomst. Ik geef u het volkomen recht, om over mij te beschikken en over al wat mij toebehoort, zonder voorbehoud, naar uw goedvinden, tot meerdere eer en glorie van God, in de tijd en in de eeuwigheid..AMEN.”
GEVEN WE ONSZELF AAN MARIA!


Indien wij ijveren voor een degelijke godsvrucht tot de allerheiligste Maagd, is dit enkel en alleen … om Jezus Christus volmaakt te vinden, teder te beminnen en getrouw te dienen. Immers, wij behoren helemaal aan Jezus toe, die ons met zijn kostbaar bloed heeft gekocht. Zoals we slaaf waren van het kwaad, willen we nu helemaal aan Jezus toebehoren. Welnu, “datzelfde doet men door deze devotie tot Maria; wij verzaken aan de kwade, aan de wereld, aan de zonde en aan onszelf en wij geven ons geheel aan Jezus Christus door de handen van Maria (uit de Ware Godsvrucht-De Montfort)Geen opmerkingen:

Een reactie posten