zaterdag 8 augustus 2015

DE EEUWIGE LENTE VAN DE ZIEL

DE VRUCHTEN VAN DE EEUWIGE LENTE:

Onderrichting over de ongekende vruchtbaarheid van totale Mariatoewijding 

Maria, de Koningin van Hemel en aarde, heeft het in Haar Openbaringen als Meesteres van alle zielen vaak over de Eeuwige Lente, de toestand van leven die Gods Rijk op aarde zal kenmerken. De Eeuwige Lente is een gesteldheid waarin de ziel het ware Goddelijk Leven, de ware Liefde, de volkomen innerlijke vrede, de ware heiligheid in zich draagt. Het Rijk Gods op aarde is geen begrip dat buiten u staat, het is een toestand die binnen in de zielen gegrondvest moet worden. Jezus Christus heeft het Rijk Gods op aarde gebracht als een zaad dat moet kiemen om open te bloeien als een bloem die zich snel uitzaait. De Meesteres van alle zielen leert u dat de ware grondvesting van Gods Rijk op aarde zich zal voltrekken zodra de zielen het zaad van Christus in zichzelf tot rijping weten te brengen en daardoor Haar, Maria, de kans geven om de allesomvattende macht die Haar door God voor deze Laatste Tijden is geschonken, aan te wenden om de satan, de vorst der duisternis, voor de ogen van de hele schepping onder Haar voet te verpletteren. In dat uur zal de hele schepping zien dat God een God van volmaakte Liefde is, dat Jezus Christus de ware Verlosser is, en dat Maria door God is uitverkoren om Zijn Werken te bekronen. Maria leert u, dat in dat uur de satan en zijn hele gevolg aan Haar voeten zal belijden dat de God van het Licht de strijd tussen Licht en duisternis heeft gewonnen, en dat Zij, Maria, de Meesteres van ALLE zielen is, met inbegrip van alle verdoemde zielen. De overwinning van het Licht over de duisternis staat vast.
Wat wij in onze tijd ervaren, zijn de stuiptrekkingen van de duisternis. Maria beklemtoont dat Haar voet nu reeds op de helse slang rust, en dat deze laatste precies daarom zo driest is: het wild verzet tegen de macht van Maria, die Gods Licht vertegenwoordigt. In augustus 2007 zei de Meesteres van alle zielen op aanschouwelijke wijze:
“De helse slang kronkelt wanhopig onder Mijn voet en slaat wild om zich heen. Zielen van Mijn Hart, jullie Meesteres heeft de macht. De duivelen zijn reeds overwonnen. Het is het voortdurend verkeerd gebruik van de vrije wil door mensenzielen dat ervoor zorgt dat de duivelen hun laatste schijnoverwinningen opstapelen”.
Maria verklaart hiermee tevens waarom de duisternis ondanks de almacht van het Licht schijnbaar nog steeds de wereld beheerst: het uur van de definitieve grondvesting van Gods Rijk op aarde wordt niet vertraagd door God, noch door de Vertegenwoordigster van Zijn macht in deze Laatste Tijden (Maria), doch uitsluitend door de talloze mensenzielen die veelvuldig voor de duisternis blijven kiezen.
Daarom geeft Maria de zielen een vier-punten-plan waarmee zij de Eeuwige Lente in zich tot bloei kunnen brengen en daardoor definitief de grondvesting van Gods Rijk op aarde waar kunnen maken. Het uitgangspunt definieert Maria als volgt:
“Tot elke ziel zeg Ik: Leer de vijand kennen, en leer zijn strategie herkennen, anders kun je de oorlog niet winnen en wordt het land van de ziel bezet”. Het is de plicht van elke ziel, haar hele leven te wijden aan de overwinning op de duisternis, opdat Gods Gerechtigheid zich in een zodanige mate met de overmaat aan zonden der mensheid moge verzoenen, dat Gods Barmhartigheid de grondvesting van Gods Rijk op aarde kan voltrekken. Daartoe moet elke ziel een vruchtbaar leven leiden. Een vruchtbaar leven is een leven dat verdiensten oplevert die de balans doen overhellen naar de overwinning van Gods Licht over de duisternis, omdat dit leven God te kennen geeft dat de ziel naar Zijn overwinning verlangt. Om de hoogst mogelijke vruchtbaarheid te bereiken, moet de ziel de volgende vier punten verwezenlijken:
1. Leert uw vijand kennen
De grote vijand van het Heil van de ziel is de satan, die na zijn verdrijving uit de Hemel de eed heeft gezworen, dat hij alle zielen in zijn macht zou trekken om hen van God weg te leiden en Gods Werken te verwoesten. Ontelbaar zijn de zielen die hun leven in dienst van de werken van de satan hebben gesteld, vaak omdat zij niet in zijn bestaan geloven en dus niet beseffen dat zij in hun hele levenswijze ongemerkt door hem gemanipuleerd worden. De macht van de satan over deze wereld is zo groot geworden omdat talloze zielen achteloos zijn werken doen. Zo heerst en verwoest hij, met ontelbare mensenzielen als slaven.
2. Herken de strategie van uw vijand
Maria heeft in vele onderrichtingen en openbaringen de werkwijzen van de krachten der duisternis aan de kaak gesteld. In de eerste plaats deed Zij dat in de Stormschriften en in de Openbaringen van de Meesteres van alle zielen. In de onderrichting die nu vóór u ligt, geeft Zij u nog een andere benadering. Elke ziel kan de strategieën van de vijand der zielen om zich heen en in zichzelf leren herkennen. Hij leidt de ziel van God weg via diverse wegen. Ziehier de voornaamste:
* de ziel wordt verblind voor Gods Waarheid. De zielen worden vergiftigd tegenover alle christelijke leerstellingen, zodat zij deze niet meer navolgen, en steeds méér kiezen voor de regels van de wereld boven deze van God. De satan zorgt ervoor dat de ziel deze beslissing rechtvaardigt door de stelling dat alles wat Gods leerstellingen betreft, ontastbaar is, terwijl het wereldse met de zintuigen vastgesteld kan worden. Spoedig gelooft de ziel nog slechts datgene wat zij met eigen ogen kan zien. De belangen van God worden beschouwd als hinderpalen op de weg naar het genot, en uiteindelijk als totaal onbestaande. De tekenen die God in het hart stelt, worden genegeerd, en zintuiglijke indrukken worden beschouwd als de enige realiteit. Alle religieuze gevoelens worden geleidelijk als onwerkelijk ervaren, want de praktijk van het dagelijks leven spreekt het belang en de realiteit van dergelijke gevoelens tegen.
* de ziel wordt “verkracht”. De kinderziel is van nature spontaan, ongecompliceerd, wil op natuurlijke wijze Liefde geven, en verwacht ook spontane Liefde en begrip vanwege haar leefwereld. Zij wordt in deze houding en verwachtingen echter heel snel bedrogen, en moet spoedig ervaren hoe kil en liefdeloos haar leefwereld kan zijn. Zo wordt de Liefde als drijvende kracht in de ziel geleidelijk vermoord. De ziel verliest hierdoor een groot gedeelte van haar houvast. De wereld begint haar vijandig toe te schijnen, en de ziel komt in conflict met zichzelf omdat zij meent dat zij naïef, en dus in de ogen van haar medemens belachelijk of waardeloos is. De ziel begint (soms bewust, soms onbewust) een nieuwe levensbeschouwing aan te hangen: zij begint zich aan te passen bij de denk- en gedragspatronen van de wereld, en ontwricht en verloochent hierdoor haar eigen ware natuur, de aard en ingesteldheid die God haar bij haar schepping heeft gegeven. Om deze reden stellen wij vast dat spontaan en natuurlijk gedrag, spontane emoties enzovoort, bij volwassen mensenzielen onderdrukt worden: het kinderlijke, het zuivere uit Gods hand, wordt ontmoedigd.
* de ziel wordt verontreinigd. De verontreiniging begint met alle invloeden die dagelijks vanuit de wereld op de ziel afkomen, en die niet verenigbaar zijn met Gods belangen en verlangens. De verontreiniging wordt oncontroleerbaar zodra de ziel zich bij al die invloeden begint aan te passen en daardoor zelf ook de wereldse gesteldheden in zich wortel laat schieten. Zij begint nu op haar beurt spontane Liefde in anderen af te straffen, en het leven “berekenend” te benaderen. De ziel stelt geen spontaan gedrag meer, zij zoekt eerst welk werelds voordeel of nadeel een gedraging haar kan opleveren, en past haar gedrag aan bij het resultaat van die overweging. Werelds voordeel of nadeel betekent daarbij: de mate waarin een gedraging de ziel materiële winst, prestige, macht of genot kan opleveren.
* de ziel leert conflict en strijd als normaal beschouwen. De wereld ademt een geest van harde competitie, concurrentie, strijd om prestige en rangorde in alles wat voor een werelds leven belangrijk lijkt: rijkdom, positie binnen de samenleving, beroep. Hier worden inderdaad de hoogmoed en het egoïsme, en daardoor de strijd en het conflict als levenshouding geboren. De waarde van een ziel en haar leven worden afgemeten volgens wereldse belangen en maatstaven: Hoe ver heeft de ziel het gebracht op het gebied van rijkdom, bezittingen en eigendom, scholingsgraad, aanzien qua beroep, lichamelijke schoonheid, beroemdheid (in de wereld van sport, kunst, wetenschap, bedrijfsleven, politiek, televisie.) Om aan de eisen van de wereld, en haar eigen behoeften in dat verband, te kunnen voldoen, vervalt de ziel in allerlei zonden en ondeugden: materialisme, criminaliteit, gevoelloze strijd, uitbuiting, bedrog, ongecontroleerde erotiek.
* de ziel wordt afgestraft in het goede. In deze strategie toont de satan zich van zijn listigste zijde. Hij doet dit op verschillende wijzen. De ziel die zich in woord en daad inzet voor Gods Werken, zelfs in de eenvoudigste taken van het dagelijks leven, ontmoet reacties die haar doen twijfelen of zij soms niet in dwaling verkeert, daar zovele zielen een totaal andere levensstijl hanteren en de mentaliteit van de wereld zo sterk afwijkt van hun eigen ingesteldheden en betrachtingen. Zeer agressief wordt de satan op dit punt in de volgende twee mikpunten van zijn verwoestingswerk, die ik afzonderlijk wil belichten omdat zij zo specifiek zijn:
(1) de aanvallen op de ziel die Hemelse Waarheden verkondigt. Sommige zielen zijn er door God toe geroepen om aspecten en elementen van Gods Waarheid te verkondigen die nooit eerder verkondigd zijn. Tegenover hen gaat de satan buitengewoon listig te werk, en wel des te heviger naarmate de verkondigde kenniselementen hem schade kunnen berokkenen. Hier vermomt de satan zich op onbeschaamde wijze als “hoeder van Gods Waarheid”(!). Hij schildert de verkondigende ziel af als een ernstig dwalende ziel die door de duivel geïnspireerd wordt(!), Onbetrouwbaar en ongeloofwaardig is, geen onderscheidingsvermogen bezit, fabels en fantasieën verkondigt, en hierdoor afscheidingen binnen de Kerk van Christus veroorzaakt. Hier hult de satan zich dus in het kleed van een engel die de arme zielen moet beschermen tegen een “onbeschaamde bedrieger” of een “ketter”.
Deze strategie heeft de satan doorheen de Heilsgeschiedenis toegepast tegenover alle zielen die door God waren geroepen voor de verkondiging van aanvullende kenniselementen van de zo rijke en omvattende Waarheid van God. De satan werkt hier als de duivel van de vervolging, die te allen prijze wil verhinderen dat grote Waarheden verspreid raken, omdat zij zijn werken van verwoesting en verblinding kunnen ontmaskeren. Door deze strategie berooft de satan de zielen van talloze genaden. De zielen die zich ertoe lenen om door deze vervolgingen de satan te dienen, zijn zielen die door hem worden misleid tot het geloof dat zij de mensheid weldaden bewijzen. Vanzelfsprekend moeten de zielen leren onderscheiden welke verkondigingen echt en welke vals zijn. Verder is het belangrijk, te weten dat echte Hemelse openbaringen gegrondvest zijn op een basis van kenniselementen die reeds kerkelijk erkend zijn. Dit brengt ons bij het volgende punt in de strategie van de duisternis, waarin deze stelling gestaafd kan worden met voorbeelden:
(2) de aanvallen op Maria en Haar grootheid. Sedert enkele eeuwen bereiken geregeld nieuwe kenniselementen van Gods Waarheid de zielen via Maria. Maria is steeds het grote mikpunt van de haat van de satan geweest, omdat Gods Plan voor de schepping van Haar Onbevlekte ziel en Haar voorbestemming om Meesteres van de engelen te zijn (met inbegrip van Lucifer/de satan en zijn gevolg, die toen nog engelen waren) één van de aanleidingen vormde voor de opstand van Lucifer/de satan en zijn aanhangers, en daarop van hun verdrijving uit de Hemel. Maria is voorbestemd om in elke afzonderlijke ziel de Verlossings- en Heiligingswerken van God te voltooien. Hierdoor is Maria samen met Jezus Christus en in eenheid met Hem, de absolute tegenpool van de satan. Om deze reden gaat de satan woest tekeer tegen zielen die door God zijn geroepen om Maria naar de zielen te brengen en Waarheden over Haar unieke verhevenheid en macht te verkondigen.
Wijzen wij daarom op twee van de meest treffende voorbeelden van verkondigingen over Maria, die door zwaar misleide zielen hevig bekritiseerd worden omdat zij, zodra zij door zielen als juist erkend worden, de satan zware schade kunnen toebrengen: Maria als Medeverlosseres, een vaststaande Waarheid over Maria die u in alle geschriften van het Maria Domina Animarum Apostolaat uitvoerig gedocumenteerd vindt, en Maria als Meesteres van alle zielen: de geschriften van het apostolaat, met inbegrip van de Openbaringen van Maria in die hoedanigheid, verwijzen naar vele erkende elementen in de Heilsgeschiedenis, die reeds de Waarheid van Maria als Meesteres van alle zielen en als Voltooister van Gods Heilsplan aantonen, onder andere het Boek Genesis waarin reeds naar Maria wordt verwezen als de Vrouw die samen met Haar volgelingen de satan zal verpletteren, de uitspraak waardoor Jezus aan het Kruis de zielen aan Maria gaf, de kerkelijke erkenning van Maria als Koningin van Hemel en aarde, Haar erkende rol als Middelares en Voorspreekster, en zovele andere.
De satan vermomt hier zijn haat jegens Maria door zielen ertoe aan te zetten, Maria af te schilderen als hindernis voor Jezus, en de vurige toegewijden van Maria en de zielen die geroepen zijn om Haar nog zo weinig gekende grootheid te verkondigen, af te schilderen als “ernstig dwalende zielen die afscheiding brengen in de Kerk van Christus” en als “grondleggers van een sekte”. Voor hen (net zoals voor hun inspirator, de satan) is Maria een indringster in de Kerk van Christus, en alle verkondiging over Haar grootheid een verzinsel van de duisternis om Gods Waarheid te verkrachten. De satan bedient zich hier van de stelling dat deze zielen Jezus Christus opzij schuiven als de enige Leraar, en Maria op ketterse wijze verafgoden. De zielen die de satan in deze stelling volgen, verloochenen de door God gemaakte eenheid van werken en willen tussen Jezus en Maria, en tussen de Heilige Geest en Maria. Laten wij nooit vergeten: Het geschenk van de kennis over de ware grootheid van Maria, en de navolging van Maria als Gods Voorbeeld voor de volmaakt uitgerijpte ziel, zijn zo onmetelijk groot, dat zij in de satan alle verwoestingsdrang wekken, omdat hij weet dat de rijping van dit Hemels zaad in de zielen het einde van zijn rijk op aarde betekent.
De ziel drijft dus steeds verder af van Gods wegen en intenties, en raakt zo diep in haar nieuwe levensstijl – de gewoonten der wereld – verworteld, dat zij het werelds leven als de norm begint te beschouwen, en elke vorm, uiting of impuls van spiritueel leven, of elke vorm van contact met het Goddelijke, als een abnormaliteit, een afwijking, een hersenspinsel of zelfs een geestesstoring afdoet. Het leven wordt steeds holler, inhoudslozer, en de ziel verliest:
·                            Al haar oorspronkelijke zuiverheid, de eigenschap die haar maakt tot beeld en gelijkenis van God en die haar in staat moest stellen om Gods Licht over haar omgeving uit te stralen en Gods Liefde doorheen haar hart naar haar leefwereld te laten doorstromen;
·                            Haar innerlijke vrede, de ware Vrede van Christus, die slechts leeft in de ziel die inwendig weet dat zij Gods Wegen volgt en bezig is, bij te dragen tot de verwezenlijking van Zijn Plannen;
·                            Het Ware Geluk. Geluk kan ook reeds tijdens uw leven op aarde bloeien, zolang uw hart met God verenigd blijft en de invloeden der wereld niet de kans krijgen om u inwendig aan te tasten.

3. Wijd u totaal aan Maria toe
Zodra de ziel haar spirituele vijand heeft herkend, en heeft begrepen via welke wegen deze haar van haar eeuwige bestemming bij God tracht weg te leiden, opent zich voor haar de deur naar een totaal nieuw leven – of, wellicht nauwkeuriger gezegd – naar een terugkeer naar het leven dat God Zelf bij haar schepping in haar had gelegd. God schenkt de zielen in deze Laatste Tijden de gouden weg terug uit de duisternis: de totale, onvoorwaardelijke en eeuwigdurende toewijding aan Maria als de Meesteres van alle zielen. De totale toewijding van een ziel aan Maria is een open deur naar het Licht. De mogelijkheid van Mariatoewijding is een onschatbaar Goddelijk geschenk. De totale toewijding van uw hele leven en van uw hele wezen (al uw handelingen, woorden, gedachten, gevoelens, verlangens en bestrevingen, uw geestelijke vermogens met inbegrip van uw onderbewustzijn, al uw ogenblikken van vreugde en verdriet, hartenpijn, smart, ziekten, pijnen, kwetsuren in het gemoed, teleurstellingen, vermoeidheden, lasten, ongemakken, en uw vrije wil) aan Maria, de Koningin van Hemel en aarde en Meesteres van alle zielen, is in Gods ogen zo groot dat de meeste zielen de waarde en het belang ervan voor hun eigen Zielenheil en voor Gods Heilsplan nauwelijks beseffen.
Totale toewijding van de ziel aan Maria is een hoogheilig verbond waarbij de ziel jegens Maria afstand doet van zichzelf en alles wat van haar uitgaat, opdat Maria deze allesomvattende offerande volgens Haar goeddunken zou kunnen gebruiken voor de voltooiing van Gods Heilsplan met de definitieve overwinning op alle duisternis, die de schepping van God op onrechtmatige wijze beheerst. Maria heeft van God de macht ontvangen om de strijd van het Licht tegen de duisternis te leiden en de overwinning van het Licht te bezegelen. God heeft beschikt dat de onbegrensde macht van Maria als een explosie van Licht doorheen de schepping zal rollen, met als enige voorwaarde: de overgave van de vrije wil van mensenzielen aan Maria, en via Haar aan God. Zodra Maria onverdeeld Meesteres van uw wil kan zijn, wordt uw hele wezen in Haar handen tot instrument voor de strijd tegen de duisternis, kan de door Jezus bewerkte Verlossing in u voltooid worden, wordt u geheiligd, en bent u waarlijk kind van God.
Totale toewijding aan Maria eindigt niet met het uitspreken van een akte van toewijding en het dagelijks herhalen van een toewijdingsgebed, wel integendeel: dit alles is slechts het begin van de naleving van het heilig verbond tussen uw ziel en God via een totale dienst aan Maria. De Meesteres van alle zielen moet Gods Heilsplan voltooien door de noodzakelijke menselijke inbreng in dit Plan te vertegenwoordigen. Daartoe moet Zij voldoende menselijke offers in de schaal van de Goddelijke Gerechtigheid kunnen leggen, opdat Gods Barmhartigheid de nog openstaande schuld van de mensheid jegens God zou kwijtschelden. In het uur waarin dit geschiedt, krijgt Maria groen licht om Haar grenzeloze macht ten volle te openbaren: God heeft beschikt dat Zij dan de satan en zijn hele gevolg vóór de ogen van de hele schepping aan Haar voeten op de knieën zal bevelen, voor de totale overgave van de duisternis. Dit, en niets minder, is de inzet van uw toewijding aan Maria, want Zij wil deze triomf SAMEN met u bewerken.
4. Maak uw toewijding aan Maria vruchtbaar
Totale toewijding aan Maria zaait de Eeuwige Lente in uw ziel. Om waarlijk vruchten op te leveren, moet dit zaad tot bloei komen. Maria’s macht is grenzeloos. Van u verwacht Zij inspanningen op vier vlakken, opdat Haar macht u waarlijk moge herscheppen tot een zielentuin in een Lente die nooit meer voorbij gaat:
(1) Voer uw gebeden naar hun maximale vruchtbaarheid. Gebed is communicatie met God, in de BEIDE richtingen: U spreekt tot God, maar Hij spreekt ook tot u, op een niveau dat veel hoger staat dan uw zintuiglijke waarneming. Elk woord dat u inwendig spreekt, bijvoorbeeld wanneer u een handeling of een situatie in Maria’s handen legt om deze toe te wijden, moet eveneens beschouwd worden als gebed. U kunt uw gebeden veel extra kracht bijzetten door u te verbinden met alle zielen op alle bestaansniveaus:
·                            De engelen. De engelen bidden en smeken voortdurend voor de hele mensheid. In Gods ogen is het iets groots wanneer u zich bij deze gebeden en smekingen aansluit door uitdrukkelijk de engelen te vragen dat zij uw gebed in hun eigen gebeden zouden opnemen. De verbinding tussen het gebed van een engel en dat van een mensenziel, is voor God veel waardevoller dan de som van deze beide gebeden afzonderlijk. Heel groot en krachtig, is de verbinding van de toewijding van uw lijden met het gebed der engelen. Engelen kunnen niet lijden, want zij hebben geen stoffelijk lichaam. Zij betreuren dit zwaar, omdat zij weten hoe groot lichamelijk lijden in Gods ogen is en welke waarde het heeft voor de vervulling van Gods Werken. Wanneer u elk lijden, elke vermoeidheid, elke last, in korte woorden en vanuit een oprecht en aanvaardend hart toewijdt aan Maria en u zegt Haar dat u die toewijding wil laten opnemen in de gebeden van de koren der engelen, schept u daardoor een machtig wapen voor de strijd van het Licht tegen de duisternis.
·                            De zielen in het vagevuur. Sluit met de zielen in het vagevuur een klein verbond. Vraag hen regelmatig dat zij allemaal samen dagelijks één uur van hun louterend lijden zouden opofferen aan Maria, die ook Koningin van het vagevuur is, in vereniging met uw eigen gebeden, voor de bespoediging van de grondvesting van Gods Rijk op aarde. Hierdoor helpt u de voltooiing van Gods Werken vervroegen, u vergroot het Heil van uw eigen ziel, en u bespoedigt de loutering van de zielen in het vagevuur, die hierdoor uitgenodigd worden tot een toewijding aan Maria voor de allergrootste van Gods doelstellingen.
·                            Uw medemensen. Ik herinner aan de Ketting van Licht waartoe Maria heeft opgeroepen, en aan het gebedsverbond dat u kunt sluiten met medemensen (gebed 291 zie onder.) Gebed in vereniging met een medemens is heel waardevol, omdat het delen van intenties een bijkomend element van naastenliefde bevat. Naastenliefde is groot in Gods ogen.
(2) Betracht een bijzondere relatie tot al uw medeschepselen. Elke medemens draagt Jezus en Maria in zich. Wat de dieren betreft: jegens hen is elke mensenziel vertegenwoordigster van God. Het is dus uw plicht, Gods Tegenwoordigheid om u heen voelbaar te maken. Hoe?
·                            Wees een zon voor uw medeschepselen. Soms draagt u onbewust wolken om u heen, die in uw tegenwoordigheid beletten dat het zonlicht van God uw medeschepsel kan beschijnen. Wanneer uw aanwezigheid is als een zon, kan uw medeschepsel in uw tegenwoordigheid openbloeien als een bloem in het zonlicht. U wordt vooral een zon voor uw medeschepselen door blijmoedigheid, zachtmoedigheid en oprechte vriendelijkheid, zodat uw medeschepselen zich bij u geborgen voelen. U sterkt door dit alles de zielen in de ware Liefde.
·                            Draag het levend water van God in uw medeschepselen. Regen is noodzakelijk voor de vruchtbaarheid van de bodem. Van u wordt verwacht dat u bent als een beek die helder, zuiver water doorheen de harten van uw medeschepselen laat vloeien, door hen te bemoedigen wanneer het ware leven uit hen dreigt weg te vloeien. Zonder water kan het zonlicht geen regenboog scheppen. Maria stelt de regenboog vaak voor als het symbool van de hoop.
·                            Verspreidt de bries van de Heilige Geest over uw omgeving. Een bries verkwikt, en brengt nieuwe lucht over een grond. Van u wordt verwacht dat u de Waarheid van God helpt verspreiden en de nevelen der verwarring en verblinding uit de tuin van uw medemens helpt wegblazen. U sterkt hierdoor de zielen in het ware geloof, het vertrouwen en de volharding op de kruisweg van het leven.
(3) Betrek Maria bij ALLES. U kunt al uw handelingen, woorden, gedachten, gevoelens en verlangens, zelfs de meest banale, waardevol en vruchtbaar maken binnen Gods Heilsplan door Maria erbij te betrekken. Zeg bij alles wat u doet: “Maria, Meesteres van mijn hele wezen en van mijn leven, ik deel dit met u”. Houd u voor ogen dat Maria aanwezig is bij alles wat u doet, elk ogenblik van de dag en de nacht, en dat alles wat van u uitgaat (handelingen, woorden, gedachten, verlangens enz.) in Haar Hart overvloeit. In Maria’s Hart wordt dit alles oneindig versterkt en als zuiver goud in de schatkamer der Goddelijke Genaden neergelegd. Voor God is alles oneindig waardevol zodra het uit Maria’s handen komt. De Meesteres van alle zielen biedt de zielen het voorrecht van de beide volgende, buitengewone toewijdingen: U kunt Haar vragen dat Zij:
·                            Uw levensweg opnieuw bewandelt. U vraagt dat Maria over uw levensweg loopt vanaf het ogenblik van uw geboorte, en daarbij alle onkruid, glas en steenslag van uw grond verwijdert (dus: alles wat in uw leven verkeerd is gelopen en al uw negatieve reacties, protest enz.), zuivert en heiligt, alle stukken moerasgrond (dus: elk uur van uw leven dat niet vruchtbaar is geweest, en alle hardnekkige gehechtheden) verandert in vruchtbare grond, en uw weg bezaait met bloemen (tekenen van Haar aanwezigheid.) U moet deze smeekbede tot Haar richten in een gesteldheid van oprecht berouw over alle fouten die u ooit hebt begaan, en van oprecht verlangen naar totale zuivering en wedergeboorte.
·                            Het boek van uw leven herschrijft. Maria vergelijkt uw leven met een boek. Alles wat u ooit hebt gedaan of nagelaten, wordt met uw handschrift in dit boek geschreven. U kunt het boek van uw leven aan Maria overdragen (dus: uw hele leven overgeven aan Haar macht.) Zij zal dan alle schrijffouten corrigeren en bepaalde woorden schrappen (dus: de effecten van uw verkeerde beslissingen rechtzetten), in Haar eigen prachtige handschrift deze stukken herschrijven (dus: God duidelijk maken dat u hebt verlangd dat Zij in uw leven zou binnentreden), en zelfs bepaalde bladzijden met uw verlangens naar de toekomst toe, uit het boek scheuren om ze te vervangen door bladzijden met als titel: “de verlangens van mijn Meesteres(dus: Uw verkeerde verlangens vervangen door de Hare, die heilig zijn.) Na afloop van uw leven overhandigt Zij uw levensboek aan God, die het nu niet langer zal beschouwen als het levensboek van een zondige ziel, doch als het boek van een ziel die zich onder Maria’s heerschappij heeft gesteld. Maria zegt:
God zal het boek zien, aan de buitenzijde Mijn parfum ruiken, binnenin Mijn handschrift herkennen, en het tevreden sluiten en wegbergen” (met andere woorden: een gunstig oordeel over uw leven vellen.)
Ook hier geldt, dat u deze toewijding aan Maria moet verrichten in een gesteldheid van oprecht berouw over alle fouten die u ooit hebt begaan, en van oprecht verlangen naar totale zuivering en wedergeboorte.

(4) Laat Maria u omvormen tot een bewuste transformator. Maria Zelf was gedurende Haar leven op aarde een transformator. In feite is een transformator een apparaat dat elektrische spanning omzet naar een ander spanningsniveau omdat dit voor de beoogde toepassing nuttig is. Maria trok alles wat Zij waarnam, in Haar Hart om het daar onmiddellijk “om te vormenen in veredelde vorm aan God op te dragen. Vraag Haar dat Zij deze houding ook in u tot bloei brengt. U kunt ALLES vruchtbaar maken voor Gods Heilsplan. Enkele voorbeelden:
·                            Offer slapeloosheid op voor het wekken van zielen die spiritueel ingeslapen zijn.
·                            Offer hoofdpijn op voor zielen wiens geest te actief en wiens hart gesloten is.
·                            offer oogklachten op voor zielen die spiritueel verblind zijn
·                            Offer buikklachten op voor zielen die te veel aan het wereldse gehecht zijn.
·                            Bent U landbouwer? Offert uw werk op om zielen de genade te bekomen, “omgeploegd en ingezaaid te worden” voor een grotere vruchtbaarheid.
·                            Offer honger en dorst op voor zielen die leeg zijn aan zielenvoedsel.
·                            Offer een valpartij op opdat “gevallen” zielen opnieuw overeind mogen raken.
Laat uw verbeelding werken in alles wat u overkomt. U zult er verbaasd over staan, hoeveel dingen u in verband kunt brengen met het Heil van zielen.
Ware vruchtbaarheid is de toestand waarin uw leven steeds weer nieuwe gewichten op Gods weegschaal legt. Zonder Maria zal het u veel moeite kosten om op deze wereld een verschil te maken. In eenheid met Maria heerst een oneindig machtige Bondgenote, Beschermster en Gids in de kern van uw ziel. God wacht erop, dat u het grote verbond dat u zoals elke ziel met Hem hebt gesloten, ook door Maria de Meesteres van alle zielen laat ondertekenen en uitvoeren, opdat het aan de duisternis kan worden voorgehouden als uw gelofte om slechts God toe te behoren.
BRON: uit de onderrichtingen van het MARIA DOMINA ANIMARUM APOSTOLAAT (zie onderrichtingen: Korte onderrichtingen: De Vruchten van de Eeuwige Lente)
Uit een openbaring van Maria aan het MDA-apostolaat-
8 augustus 2006:
“De wereld kan niet opgebouwd worden tot het Rijk Gods door de genezing van ziekten en de bevrijding van zielen uit hun lichamelijke lasten, doch louter en alleen door de onophoudelijke toewijding van ziekten, lasten en vermoeidheden aan Mij. Geen grotere verheerlijking van Mijn macht als Meesteres van de zielen is mogelijk dan deze, dat de zielen aan Mijn voeten met Vrede van hart en met blijmoedige overgave belijden dat zij bereid zijn om voor Mij alles te lijden, louter uit Liefde. In deze gesteldheid brengt de ziel de absolute bekroning van de Liefde tot uitdrukking: totale zelfverloochening om Mij te behagen en te dienen. Er is geen grotere getuigenis tegen de duisternis, en er is geen grotere verdienste voor de ziel. Gods Gerechtigheid kan door niets volkomener bevredigd worden dan door de totale zelfverloochening van de ziel tot en met het lichaam ten dienste van de Meesteres van de zielen en ter verheerlijking van het Kruis van Jezus Christus”.


GEBEDSVERBOND:

Help een ketting van Liefde vormen: Bid tot Maria dat Zij u helpt, een gebedsverbond te sluiten met een medemens van uw keuze, en vraag dat Zij u daarbij dagelijks begeleidt. Zo kunt u elkaars leven verlichten, en elkaar helpen in de groei van uw zielen.

291. GEBEDSVERBOND MET EEN MEDEMENS:


Lieve Moeder Maria, Brug tussen Hemel en aarde,
Omdat ook ik een bloem wil zijn in de kroon van Liefde die bij het Kruis tussen Jezus en u is ontstaan, smeek ik u, uw sluier te willen spreiden over mijn ziel en de ziel van....... (naam), met wie ik onder uw ogen een verbond van wederzijdse bijstand en gebed wil sluiten.
Help mij, elke dag te bidden voor zijn/haar Zielenheil en al zijn/haar noden.
Help mij, elke dag offers te brengen tot ondersteuning in al zijn/haar moeilijkheden.
Help mij, in navolging van Jezus mijzelf te verloochenen voor zijn/haar welbevinden naar ziel, geest, hart en lichaam.
Help mij, door al mijn woorden en daden voor hem/haar een bloem van vreugde, bemoediging en geluk te zijn.
O Moeder van de Schone Liefde,
God heeft gewild dat het levenspad van....... (naam) en mijn eigen levenspad elkaar zouden kruisen.
Ik smeek u als Hemelse Getuige, zijn/haar hand in de mijne te willen leggen, opdat wij onze zielen met elkaar kunnen verbinden om samen te groeien naar de Hemelse deugden. Moge ons verbond worden bevrucht door de allerzuiverste Liefde die u elke dag als bloemen in onze harten zult storten.
Slotgebed: 3 x Weesgegroet...

Een gebedsverbond dat zich steeds verder vertakt doordat ieder het op zijn beurt met een ander mens sluit, kan uitgroeien tot een heel machtig wapen in de strijd tegen het kwaad. Het is een onderlinge overeenkomst om voor elkaar te bidden, zodat steeds méér gebeden wordt naarmate de ketting langer wordt, en bovendien vormt het een uiting van naastenliefde. Wanneer u zich opgenomen voelt in een ware gebedsketting, kan dit voor u een stimulans worden om steeds méér te bidden, en steeds méér vreugde te scheppen in gebed. Het kan u ook bemoedigen in perioden van zware beproevingen, door de wetenschap dat uw intenties en moeilijkheden voortdurend mede opgenomen zijn in de gebeden van uw “gebedspartner(s)”
“De Eeuwige Lente is een gesteldheid waarin de ziel het ware Goddelijk Leven, de ware Liefde, de volkomen innerlijke vrede, de ware heiligheid in zich draagt.”
Toewijdingsgebed aan Maria door de H.Grignion de Monfort:
O Maria, in tegenwoordigheid van alle engelen en heiligen, kies ik u heden, tot mijn Moeder en Koningin. Ik wijd mij aan u toe en geef u, vol liefde en overgave, mijn lichaam en mijn ziel, alles wat ik heb en wat ik ben. Ik bied u de verdiensten aan van mijn goede werken uit het verleden, in het heden en in de toekomst. Ik geef u het volkomen recht, om over mij te beschikken en over al wat mij toebehoort, zonder voorbehoud, naar uw goedvinden, tot meerdere eer en glorie van God, in de tijd en in de eeuwigheid..AMEN.1 opmerking: