zondag 26 juli 2015

GOD BRON VAN ALLE LEVEN

UIT  GOD STROOMT NIETS DAN LEVEN!

Uit God stroomt niets dan Leven.”


Maria Onderricht: (6 mei 2006)


“Zeg aan de arme kudde van Jezus dat zij niet willoos overgeleverd is aan de macht van de satan. Net zoals Ik Mijn macht als de Meesteres van de zielen pas ten volle kan ontplooien in de mate waarin de ziel zich werkelijk aan Mij geeft, kan ook de satan slechts zijn vernietigende macht ontplooien in de mate waarin de ziel zich aan hem geeft. Uit God stroomt niets dan Leven. De satan daarentegen, is als een magneet die alle leven uit de ziel wegtrekt, zodat zij zieker en zieker wordt, steeds minder levenslust en levenskracht vertoont, en in bepaalde gevallen totaal niet meer levensvatbaar is.
Naarmate het leven uit de ziel wegvloeit, krijgt zij het moeilijker om het Licht te volgen. Dat komt doordat het wegvloeien van het Leven uit de ziel een compensatie zoekt in het najagen van behoeften die schijnbaar nieuw leven in de ziel brengen doch in werkelijkheid slechts de macht van het materiële verhoogt: de lichamelijke lusten en de behoeften aan alles wat met geld verkregen kan worden, maken zich dan tot machthebbers in de ziel. In werkelijkheid zijn dit de machtsmiddelen waarmee hij regeert die de tiran der tirannen is: de satan. Ik bezit de macht om zijn zweep onder Mijn voeten te leggen en te houden. Zeg aan de zielen dat Ik slechts wacht op hun smekingen tot Mij, de ware Meesteres van de zielen, om de macht en de heerschappij over hen in handen te nemen en hen te bevrijden uit de koorts der bekoringen die gepaard gaat met de ziekte van de ziel. Zeg dat zij Mij veelvuldig en met volle kracht aanroepen met de woorden: ‘Maria, onbevlekte Meesteres van de zielen, bevrijdt mij van alles wat mijn ziel bedreigt, want ik wil u toebehoren. Schenk Mij het ware Leven. Deze woorden, tot Mij gericht vanuit een hart dat waarlijk verlangt naar het ware Leven, zullen de volheid van Mijn macht ontbinden”.
“Vandaag is de eerste zaterdag van de maand. Dit is Mijn dag, symbool voor de overwinning van Mijn Onbevlekte Ontvangenis op alle kwaad. Daarom wil Ik de zielen speciaal onderrichten opdat Mijn werken in hen een vruchtbare bodem mogen vinden. Welke tekenen wijzen erop dat een ziel bezig is, het ware Leven te verliezen, en dus de ziekte in zich draagt? Zij brokkelt af in haar drie grootste pijlers: de Liefde, het geloof en de hoop.
1.                    Zij verliest de Ware LIEFDE: de ziel wordt onverschillig, zelfzuchtig, stelt zichzelf en haar eigen behoeften in het middelpunt van haar bestrevingen, valt ten prooi aan afgunst, nijd, jaloersheid, haat, wrok, wrevel, wordt onverzoenlijk, kan moeilijk vergeven, wordt ongevoelig voor de noden en het lijden van haar medemens. Zij ziet haar medemens gemakkelijk als een concurrent of een struikelblok. Er ontstaat een neiging tot hoogmoed, zelfverering en eigenliefde. De ziel verliest de zachtmoedigheid, de zin voor tact, de eerbied voor haar medemens, de verdraagzaamheid, de mildheid. Zij neigt tot het spreken van kwetsende woorden, sarcasme, spot, laster, roddel, verdachtmaking. De ziel wordt wraakzuchtig, laat zich snel verleiden tot ruzie, woordentwist en alle vormen van onvrede, agressiviteit en hardvochtigheid. Zij neigt ertoe, behagen te scheppen in het leed van haar medemens, en zelf haar medemens leed of schade te berokkenen door bedrog, leugen, en toe-eigening van dingen die haar niet toekomen. Zij neigt ertoe, haar medemensen te bespelen in hun gevoelens om daar zelf beter van te worden. Zij verliest ook het respect voor dieren en natuur.
2.                    Zij verliest het GELOOF: de ziel keert zich steeds méér naar de wereld toe en houdt steeds minder rekening met het leven van de ziel, het Eeuwig Leven. Zij twijfelt aan het bestaan en de werking van God en Zijn Voorzienigheid, gelooft ook niet echt in het bestaan en de werking van de satan, de zonde en de bekoring, of houdt met dit alles weinig rekening. De behoeften van het lichaam en de ijdele glorie van vergankelijke dingen worden tot middelpunt van haar leven en verlangens, en de ziel leeft alleen nog voor het wereldse. Zij valt ten prooi aan allerlei uitingen van onzuiverheid, doordat zij elke controle vanwege Gods Gerechtigheid negeert of miskent. Zij neigt ook tot ongeduld door het gevoel dat de mens beter alles zelf regelt dan te vertrouwen op een onzichtbare kracht in zijn leven. Zij raakt snel geïrriteerd doordat zij in alle beproevingen weinig of geen houvast vindt in het bovenwereldse. Zij neigt ook tot roekeloosheid en onvoorzichtigheid doordat zij zelfs ten koste van alles zo veel mogelijk uit het leven wil halen tot bevrediging van haar genotzucht. De ziel aanvaardt niet gemakkelijk haar kruisen en beproevingen, en komt snel in protest en ontevredenheid. Zij klaagt over vele dingen, als uiting van ontevredenheid met haar lot. De ziel vertoont ook de neiging om de christelijke leerstellingen uit te leggen op een wijze die haar gedrag en denkwijze moet goedpraten. Zij wordt heel gemakkelijk misleid en als het ware betoverd door allerlei dwaling in haar leven en in de Kerk.
3.                    Zij verliest de HOOP: de toekomst verliest haar aantrekkingskracht, het leven verliest zijn zin en zijn doel, de ziel valt ten prooi aan wanhoop, vertwijfeling, ontmoediging, bijt zich gemakkelijk vast in teleurstellingen, begint te neigen tot neerslachtigheid en tot zelfbeklag, verliest de geestdrift om zich voor het goede en het welzijn van de eigen ziel en haar medemensen in te zetten. Zij verliest de blijmoedigheid en komt hierdoor over als mat en onbezield. De ziel neigt ertoe, overmatig met haar verleden bezig te zijn, en wordt daarbij ofwel melancholisch ofwel angstig. Zij neigt steeds méér tot zonde vanwege een gevoel dat zij toch niet in staat is om te verbeteren.
Niet al deze tekenen komen onmiddellijk in hun volle duidelijkheid tot uiting. Het gif van de satan sluipt en sijpelt soms langzaam, en de uitwerking ervan kan afgeremd worden zolang de ziel nog enigszins openstaat voor de influisteringen van Gods Geest. Heel vaak blijkt het beginnend verval onder meer uit een gebrek aan Liefde tot Mij en geloof en vertrouwen in Mij. De Meesteres van de zielen heeft alle macht om de satan onder Haar voeten te vernederen en te verlammen. Om deze reden wordt zijn gif ook in de eerste plaats ingespoten in die zielenvezels die nog gevoelig zijn voor de uitwerkingen van Mijn macht. Waarschuw de zielen voor deze gevaarlijke dwaling.
De enige weg terug naar het Licht voor een ziel die langere tijd onder de invloed van het gif van werelds denken en voelen is geweest en hierdoor sterk is verzwakt in Liefde, geloof en hoop, bestaat hierin dat in haar het verlangen wordt gewekt om opnieuw voeling te krijgen met Gods enige en eeuwigdurende Waarheid: de Leer van Jezus Christus. Alleen dan kan de Heilige Geest opnieuw een open deur vinden om Zijn Werken in deze ziel te hervatten. Prent de zielen in dat de sleutel tot hun bevrijding uit alle ellende, onvrede, radeloosheid en verlies van zingeving aan hun leven in Mijn handen ligt.
Een ziel die tot Mij komt, levert Mij hierdoor het materiaal waarmee Ik de wegen bouw langs dewelke zij kan ontsnappen uit de gevangenis die de satan rond haar heeft gebouwd, en die bestaat uit de muren van de uitzichtloosheid, de prikkeldraad van allerlei misleidingen en bekoringen, en de wachttorens van andere zielen die eveneens in de valstrikken der wereld zijn getrapt en hierdoor de ziel verhinderen om terug te keren naar haar vrijheid. Ja, een gevangen ziel houdt op haar beurt andere zielen gevangen. Zo vormt de satan zijn slaven: het gif van zijn onvrede verspreidt zich van ziel tot ziel, en schept in al deze zielen de vrees dat hun terugkeer naar het Licht bij hun medemens zal overkomen als verraad. Laat Mij je Liefde zo volkomen maken dat je hart in staat is om regenbogen te vormen boven de wolken van de zielen die menen dat hun gevangenschap eeuwigdurend moet zijn. Zeg het hen: in Mij is redding, Ik kan de zon laten opgaan boven hun muren, Ik kan hun prikkeldraad veranderen in hagen van rozen, en Ik kan de wachttorens veranderen in heiligen die hen de weg naar de vrijheid kunnen wijzen.

"Maria stroom van Goddelijk LEVEN."


Mij is de macht gegeven om de zielen naar de volle beleving van de Leer van Jezus Christus te leiden, de Heilige Geest over hen af te roepen, en hun hart zodanig te zuiveren dat in hen het brandhout klaargemaakt kan worden voor het vuur van de ware Liefde. Dit brandhout zal bestaan uit hun kruisen en beproevingen van elke dag, en uit de ondeugden die zij onder invloed van Mijn macht zullen leren verafschuwen. Ja, de Meesteres van de zielen is de Brug: Zij kan elke ziel over de kolkende stroom der bekoringen en dwalingen leiden naar de ware Liefde, het diepe geloof en de bevrijdende hoop die in God Zelf hun oorsprong vinden. Zeg het hen: Ik ben hun Meesteres, en Ik ben almachtig in de orde der Genade, want niets dat ooit door Gods hand is geschapen, kan zich aan Mijn macht onttrekken. Alles wat Ik vraag, is ware Liefde voor Mij, geloof in Mijn macht, en hoop op Mijn tussenkomst zodra Gods uur, zoals beschikt door Zijn Voorzienigheid, daartoe is aangebroken”.
BRON: uit de onderrichtingen van Maria aan het MARIA DOMINA ANIMARUM APOSTOLAAT: (zie openbaringen mei 2006)

“Laat je vol lopen met Goddelijk LEVEN!”Geen opmerkingen:

Een reactie posten