zondag 15 oktober 2017

MARIA DE GOUDEN WEG NAAR JEZUS

MARIA DE GOUDEN WEG OM NAAR JEZUS TE GAAN!

H.Grignion de Montfort


De H. Grignion de Montfort maakt ons duidelijk in zijn spiritualiteit dat:
“Maria  de KORTSTE, de ZEKERSTE en de VEILIGSTE WEG  is om tot Christus te komen.”
 (uit “de ware godsvrucht” van de H. de Montfort)
 Uit eigen ervaring (een weg die ik inmiddels ruim 20 jaar aan het volgen ben…) zeg ik dat MARIA een GOUDEN WEG is om naar Christus te gaan. Want het is een WEG die “vol van genade “is, want Maria is degene die vol van Gods genade is! (Lucas1: 28)
Maria is ook de middelares der genaden, dus schenkt zij, als we die weg via Haar begaan, ons alle nodige genaden om tot rijke volheid te komen om een leven te leiden nauw verbonden met en in Jezus Christus.
Het is ook een WEG  die vol van de H.Geest is, want Maria noemen we de “bruid van de H.Geest, waar Maria is daar is de H.Geest! Op voorspraak van Maria kunnen we de rijke genaden ontvangen van de H.Geest.We bereiken via deze weg een completer volheid van geloof, ons groeiproces wordt erdoor in alle opzichten gunstig beïnvloed!
Het is tevens een weg die vol is van Gods wijsheid, Maria noemen we ook wel  de Zetel van wijsheid. “Maria is de Zetel van Wijsheid. De Heilige Geest heeft met Haar een volmaakte Mystieke Bruiloft gesloten en Zich totaal in Haar uitgestort.”

In al die rijke gaven die Maria bezit kunnen we deelachtig worden, op voorwaarde dat we innig verenigd met Haar leven, in alles op Haar VERTROUWEN en toegewijd aan Haar op WEG gaan in ons geloof, zo bereiken we de veilige haven Jezus Christus die ons het eeuwige leven schenkt!

Het goud in ons geloof dat zijn de genaden en de gaven van de H. Geest, die vinden we allemaal bij Maria, en Maria spreekt voor ons ten beste opdat wij deze gaven en genaden zouden ontvangen, indien wij er Haar uitdrukkelijk en vol overgave om vragen!
Daarom is Maria een WEG van GOUD om tot Christus te gaan! Een KONINKLIJKE WEG!

OVERWEGING:


Jezus en Maria willen aantonen dat de totale, onvoorwaardelijke en levenslange toewijding aan Maria alles behalve Jezus uitsluit, wel integendeel: De totale toewijding aan Maria is de gouden weg van de totale navolging van Christus, en daardoor de zekerste weg naar zijn Hart en derhalve naar een volkomen eenheid met Hem. Wegens de volkomen eenheid van Hart en van doelstellingen tussen Jezus en Maria is het absoluut onmogelijk, Jezus te verwaarlozen door zich totaal aan Maria toe te wijden. De ziel wijdt zich niet aan Maria toe om Haar Persoon, doch om via de overvloeiing tussen Haar volmaakt heilig Wezen en de eigen ziel waarlijk beeld en gelijkenis van God te worden.

Totale toewijding aan Maria die tot in alle details van het dagelijks leven wordt toegepast, komt neer op 'sterven' voor het leven in deze wereld en opnieuw geboren worden voor een leven dat geen andere doelstellingen meer heeft dan deze van God Zelf. Deze levenshouding stuit op harde kritiek vanwege werelds gezinde zielen. Om deze reden is Maria Zelf, evenals de intense navolging van Maria (waarvan de waarlijk beleefde totale toewijding de hoogste vorm is) een teken van tegenspraak in deze wereld die zozeer in de greep is van de satan (de absolute tegenpool van 'de Vrouw.’) Vooral zij die niet bereid zijn om een leven van wereldse genietingen en van vasthouden aan eigen gewoonten op te geven voor de navolging van Maria, verachten Haar en ontkennen Haar macht, die nochtans door niets wordt overtroffen dan door de macht van God Zelf. Jezus was het groot teken van tegenspraak. Maria is dit eveneens (omdat Haar doelstellingen honderd procent identiek zijn aan deze van Jezus), en elke ziel die Jezus en Maria tot het uiterste wil volgen in de praktijk van het dagelijks leven, groeit uit tot hun beeld en gelijkenis, en dus eveneens tot een teken van tegenspraak.
Met Maria het heilig verbond van totale toewijding aangaan, is allerminst een strijd voor een verkeerd ideaal, wel integendeel: Hoe talrijker de zielen worden die Maria’s unieke verhevenheid belijden, des te méér zal het groot ogenblik van de grondvesting van Gods Rijk op aarde worden bespoedigd. Maria is de Poort van de Hemel, Zij is ook de Poort van de uitbreiding van Gods Rijk naar de aarde toe. De ziel die zich 'in Maria laat opnemen' (door totale toewijding aan Haar), betreedt hierdoor Gods Rijk. In Maria is Gods Rijk voltooid, want in Haar is al datgene wat God nodig heeft om Zijn Rijk op aarde waarlijk wortel te laten schieten, absoluut volmaakt geworden. De ziel die zich restloos aan Haar overgeeft, opent zich hierdoor ook voor de voltooiing van Gods Rijk in zichzelf. Laten wij bedenken dat het Rijk Gods begint binnenin de ziel, niet ergens in de buitenwereld.
De ene Waarheid van God is opgebouwd rond Jezus Christus. Dat spreekt vanzelf, daar Jezus de Zoon van God is, in de wereld gestuurd om de zielen te verlossen. Zonder Jezus zou geen enkele ziel zijn verlost uit de boeien waarmee de erfzonde de zielen vasthoudt als gevangenen van de duisternis der zonde. Wat is dan de zin, de logica en de waarheid achter de verkondiging van Maria als de Meesteres van alle zielen, en derhalve van de buitengewone waarde van de totale toewijding aan Maria?
Als de Meesteres van alle zielen openbaart God Maria als:
·                            De volmaakte Lerares, die de zielen de Leer van Christus, de Waarheid van God, in zijn volle diepgang leert kennen, deze Leer in al zijn elementen uitdiept, en zo de zielen de kennis kan en wil verschaffen, die zij nodig hebben om op actieve wijze doeltreffend aan hun eigen heiliging mee te werken. Zij onderwijst de zielen thans de Wetenschap van het Goddelijk Leven als nooit eerder geziene uitdieping van de kennis over de regels die het leven van elke ziel naar de volmaaktheid kunnen voeren. Het leven van elke ziel op aarde heeft immers slechts tot doel: De ziel naar een zo volkomen mogelijke spirituele vruchtbaarheid te leiden, teneinde zich volkomen te kunnen heiligen en haar maximale bijdrage te kunnen leveren tot de voltooiing van Gods Heilsplan met de grondvesting van Gods Rijk op aarde. God laat nu Maria openbaren als de Dageraad van Gods Rijk op aardeDe fundering voor Gods Rijk op aarde is gelegd door Jezus Christus, het moet nu door de zielen onder de leiding van de Meesteres van alle zielen worden voltooid. De reden hiervan is een op zich reeds een meesterstuk van Goddelijke Liefde: God wil de duisternis de genadeslag toebrengen door hem op onmiskenbare wijze te overwinnen, niet slechts via de Godmens, de Christus die van nature Goddelijk was, doch ook via de geschapen mensenziel Maria, wat voor de satan een nog oneindig grotere vernedering vormt, want het toont hem aan dat er een geschapen ziel bestaat die machtiger is dan hijzelf. Hoewel Jezus de satan heeft overwonnen vanuit de menselijke natuur die Hij had aangenomen, zal de overwinning door Maria voor de satan nog zwaarder overkomen, omdat Zij van nature geschapen is. Net zoals voor God alles wordt voltooid wanneer God en mensenziel een Goddelijk Werk samen volbrengen, geldt ook voor de satan dat zijn nederlaag pas definitief is voltooid zodra hij door God en de menselijke natuur samen is verslagen. De rol van Maria vult daarbij deze van de Verlosser aan.
·                            De Gouden Brug naar het Hart van Jezus Christus, en derhalve naar het Ware Heil. God heeft een volmaakte mystieke eenheid geschapen tussen de Harten van Jezus en Maria, een mystieke eenwording die mogelijk heeft gemaakt dat Maria de Medeverlosseres is (Zij leed de pijnen en smarten van Jezus secundair, op mystieke wijze, in Haar eigen Wezen mee, omdat Zij als eerste geroepen was om 'in zichzelf aan te vullen wat ontbreekt aan het Lijden van Christus'), evenals een volkomen mystieke bruiloft tussen Maria en de Heilige Geest. Reeds in vroegere eeuwen werd Maria door heiligen en in pauselijke geschriften verkondigd als unieke Brug naar het Heil, een gouden weg door God Zelf in Zijn Wijsheid en Liefde voorzien, die de ziel beter in dankbaarheid zou aanvaarden dan deze af te wijzen. Jezus heeft voor de zielen als geheel de Verlossing voltrokken. Deze Verlossing moet echter in elke ziel individueel worden ontsloten. Maria is door God uitgekozen om dit te doen. Zij heeft daartoe een onbegrensde macht over elke ziel ontvangen, die echter slechts ten volle kan worden ontplooid met actieve, vrijwillige medewerking van de ziel, dit wil zeggen: indien de ziel haar vrije wil volkomen ten dienste stelt van Gods Werken. God heeft Maria echter de leiding geschonken over de voltrekking van deze Werken, door Haar te verkondigen als:
·                            De Leidster en Meesteres van de strijders van Gods Licht tegen de duisternis, dit wil zeggen: de Meesteres over de engelen en over alle zielen die bereid zijn, zich Haar leiding tot nut te maken door hun leven en hun hele wezen aan Maria weg te geven in de meest totale toewijding. God heeft Maria tot Meesteres van alle zielen gemaakt, doch slechts zij die zich waarlijk en in de praktijk van het dagelijks leven aan Haar weggeven, zullen daarvan de ware vruchten plukken, want slechts dezen bieden Haar het maximum aan bijdrage dat zij tot Gods Heilsplan kunnen leveren;
·                            De Draagster van een onbegrensde macht tot verlamming van de werken der duisternis, tot ontsluiting van de heiligheid in elke ziel en tot de begenadiging van elke ziel opdat deze haar optimaal rendement voor de voltooiing van Gods Heilsplan zou kunnen ontwikkelen.
De ziel kan vanzelfsprekend worden geheiligd door naar Jezus Christus te gaan. God geeft er echter de voorkeur aan, dat de ziel via Maria naar Zijn Zoon gaat, omdat de verdiensten van de ziel hierdoor veel groter worden: Door het geloof in de volheid van de waarheid over Maria schenkt de ziel de grootst mogelijke verheerlijking en aanbidding aan God, omdat God in Maria de volheid van Zijn Schepping-, Verlossing- en Heiligingswerken heeft verzameld. Maria is daardoor de levende spiegel van Gods almacht en het levend teken voor het feit dat een geschapen ziel daadwerkelijk volmaakt beeld en gelijkenis van God kan worden. De totale toewijding en opperste verheerlijking aan Maria overtreft vele malen elke andere aanbidding van God, met inbegrip van elke rechtstreekse weg naar Jezus (dit wil zeggen: elke weg van eerbetoon en contact die Maria omzeilt.)
In al Haar functies staat Maria niet op Zichzelf. Zij verwijst steeds naar God. Jezus zelf sprak vanop het Kruis de woorden: "Vrouw, ziedaar uw zoon; zoon, ziedaar uw Moeder". Hierdoor gaf Hij Maria aan de zielen als de Brug naar hun Eeuwig Heil, en de zielen aan Maria. Door deze woorden van Jezus aan het Kruis werd de totale toewijding van de ziel aan Maria geheiligd. De Godmens sprak deze woorden als één van de elementen van Zijn grote nalatenschap aan de zielen, opdat deze op hun weg naar God Maria nooit zouden omzeilen. Jezus schakelde hierdoor Zichzelf niet uit, Hij bevestigde slechts de volkomen overvloeiing van Maria in Gods hart, in Zijn Mysteries, in Zijn macht, dus Maria als volmaakte Wegwijzer naar God en de absolute bekroning van Zijn Werken.
De meeste christenen gaan uitsluitend tot Maria om wonderen af te smeken voor één of andere intentie die verband houdt met hun stoffelijk leven: een lichamelijke genezing, verandering van hun financiële toestand, enzovoort. De Allerheiligste Maagd heeft een oneindig méér verheven opdracht dan dat. Zij is door God aangesteld als de Brug tussen Hem en de zielen. De zielen kunnen hun levensroeping slechts verwezenlijken door al hun inspanningen te richten op de belangen van de ziel. Wat de stoffelijke belangen (gezondheid, financiën enzovoort) betreft, geldt als gouden regel dat de behoeften moeten worden bevredigd tot aan de grens van het levensnoodzakelijke. Voor alles wat daar bovenuit stijgt, is de ziel zelf spiritueel verantwoordelijk voor haar beslissing. Zalig de ziel die zich inspant om elke behoefte die boven het levensnoodzakelijke uitstijgt, op te offeren voor het Heil van de hele Schepping. Maria kan in de ziel wonderen doen die elke voorstelling tarten, maar de grootste dingen die Zij in de ziel zoekt te verwezenlijken, zijn uitgerekend de dingen die de meeste zielen niet of weinig interesseren. Het Eeuwig Heil is het enige wat telt. Om het Eeuwig Heil te bereiken, is Maria de volmaakte Gids, door God Zelf gezonden voor de ultieme verdieping van de zielen in de laatste tijden. Zij heeft alle Wijsheid, alle Liefde en alle macht om ALLES in de ziel te veranderen.
Het resultaat van het verbond tussen een ziel en Maria is afhankelijk van de mate van overgave van de ziel aan Haar. Zodra de ziel bereid is om Maria als Meesteres te beschouwen, staat op Maria’s Werken in haar geen enkele rem meer. Slechts zeer weinigen hebben de moed, de nederigheid, de Liefde en het geloof om zich werkelijk aan Maria weg te geven om hun hele leven tot in alle bijzonderheden te leiden in Haar dienst. Zij kunnen niet aannemen dat een verbond met een Wezen dat niet met de zintuigen waarneembaar is, werkelijk hun hele leven totaal kan veranderen, aangezien dit verbond zeer reëel is. Niettemin laten deze zielen (velen van hen beschouwen zichzelf als christenen en diep gelovige, biddende zielen!) Wél hun hele leven bepalen door de (evenmin zintuiglijk waarneembare) influisteringen van de satan en zijn aanhang. Totale toewijding aan Maria tot in de kleinste details van het leven, is de ware kunst van het Goddelijk Leven. Wie deze kunst bezit, leeft in volmaakte overeenstemming met Gods verwachtingen.
Ik kan het niet sterk genoeg beklemtonen: De openbaring van de diepst mogelijke kennis over de ware grootheid, verhevenheid en macht van Maria als de Meesteres van alle zielen verdringt op geen enkele wijze de rol en positie van Jezus Christus binnen Gods Heilsplan. Bovendien komt het neer op een dwaalleer wanneer men de unieke heerlijkheid, grootheid en macht van Maria als een onwaarheid verkettert en de totale toewijding aan Maria en de hoogste graad van de verering van Maria als dwalingen afschildert. Het gaat daarbij om een dwaalleer omdat hierdoor zelfs vele reeds eeuwenoude stellingen, die binnen de Kerk zijn aanvaard, van hun geloofwaardigheid worden beroofd.
"Is God ermee gediend wanneer het door Hem gekozen scharnier van de deur naar de Verlossing niet wordt erkend? Hoe kan men de Zoon vereren wanneer men doet alsof Zijn Moeder niet eens bestaat of slechts een onbelangrijke bijrol vervult? Of hoe kan men er van uitgaan dat God Jezus als Godmens, Messias, Verlosser, in een Schoot zou hebben laten dragen, en ter wereld hebben laten brengen, die Hij niet vooraf restloos had geheiligd? Maria werd hierdoor onbereikbaar hoog boven al het menselijke verheven. Dit alles te verloochenen, vormt de zwaarste belediging die een 'christelijke' ziel ooit aan Gods adres zou kunnen richten".
BRON overweging:
 Maria Domina Animarum Apostolaat
(zie Mariatoewijding: toewijding en Jezus)

“Maria een WEG van GOUD om tot Christus te gaanEen KONINKLIJKE WEG!


Geen opmerkingen:

Een reactie posten