zaterdag 9 juni 2018

MARIA MAAGDELIJKE MOEDER VAN DE GENADE
MARIA MAAGDELIJKE MOEDER VAN DE GENADE:


Maria onderricht:

"Ik ben de maagdelijke Moeder van de Genade. Maagdelijkheid kan worden beschouwd als vrij-zijn van wereldse inmenging of beïnvloeding, of van schending door een tussenkomst van wereldse oorsprong. In die zin beschouwd, kan elk van Mijn dienaren Mij volgen in de maagdelijkheid. Het is het vrij-zijn van elke wereldse inmenging, dat aan de maagdelijkheid haar Hemelse geur verleent. Maagdelijkheid is niet in de eerste plaats een toestand, het is veeleer een levenshouding. Zo is maagdelijkheid in het lichaam door afwezigheid van lichamelijke gemeenschap niet op zichzelf heiligend, zij is dit pas voor zover het hart deze gesteldheid daadwerkelijk betracht.
Van Mijn dienaren verwacht Ik in de eerste plaats een maagdelijkheid in het hart en in de geest: dat zij hun denk- en gevoelswereld zo volkomen mogelijk afstemmen op de dingen van de eeuwigheid. Wereldse invloeden kunnen weliswaar niet in absolute zin vermeden worden, maar de houding van Mijn dienaren er tegenover kan elke toestand heiligen. Elke wereldse inmenging of beïnvloeding die vermeden kan worden, moet bewust vermeden worden. Voor zover dit mogelijk is, verwacht Ik van de ziel dat zij haar reinheid verdedigt en bewaart in gevoelens, gedachten en verlangens.
Ook dat is de diepe betekenis van het negende gebod 'wees steeds kuis is uw gemoed'. Maagdelijkheid in hart en geest, en zo mogelijk in het lichaam, voor zover zij steunt op de diepe betrachting van de reinheid, houdt de ziel vrij van de besmetting van de wereld, en stelt haar hierdoor vrijer ter beschikking van een diepe beleving van haar ware noden: deze voor de eeuwigheid, de noden waarover zij in de kern van haar wezen onderricht wordt door de Heilige Geest, de noden die haar in overeenstemming brengen met Gods Wil. Een maagdelijke ziel is een ziel die zich bewust en gewild totaal laat onderdompelen in de dingen van de Hemel, en die de dingen van de wereld van nature leert te schuwen en te verachten.
Een uitgelezen weg om de ziel naar het niveau van de ware maagdelijkheid te verheffen, is de kuisheid in het lichaam. Kuisheid in het lichaam snijdt één van de krachtigste banden door waarmee de ziel nog gevoed kan worden door wereldse invloeden. Kuisheid is bevrijding van het lichaam uit zijn gehechtheid aan bewuste en gewilde wereldse beïnvloeding, aan bevrediging door wereldse inmenging. De kuisheid verzegelt de ziel met Mijn zegel: Zij omhult het lichaam met Mijn mantel, zodat het op bovennatuurlijke wijze in Mij opgenomen wordt. Het voortplantingsapparaat is het niveau waarop God in het lichaam de kiemkracht voor nieuw leven instort. Door het verbreken van bewuste en gewilde stoffelijke invloeden op dit niveau, wordt verhinderd dat deze kiemkracht, die draagster van het Ware Leven wordt, zou worden besmet door de invloeden van gevoelens, gedachten en verlangens die hun wortels hebben in de wereld, en dus in de wil van een mens.
Kuisheid maakt dit niveau van het lichamelijk bewustzijn tot heilige grond waarop de lelies van het ware Goddelijk Leven ontspringen. Ook al brengt onkuisheid geen rechtstreekse schade toe aan de medemens, zij schendt het verbond dat de mens bij zijn schepping had gesloten met de Schepper, en waardoor de mens zich er toen voor alle tijden toe heeft verbonden, zijn seksuele vermogens te vrijwaren voor ontheiliging: Het geslachtelijk leven zou voor altijd louter en alleen gestuurd worden door het bewustzijn van de verplichting van de mens om zijn seksualiteit uitsluitend ten dienste te stellen van Gods Werken. Het is om deze reden dat de seksualiteit tot de grootste terreinen van manipulatie door de satan behoort. Het zijn de overtredingen en schendingen van dit eeuwig verbond, die de mens hebben ontrukt aan zijn oorspronkelijke bestemming: de staat van de engelen te evenaren, en zelfs, na de zondeval, door verdiensten te overtreffen. De ziel die niet meer de staat van maagdelijkheid in het lichaam bezit, kan deze staat in zijn daadwerkelijke effecten herstellen, door:
1.zich totaal aan Mij toe te wijden met de uitdrukkelijke gelofte, ook in het lichaam Mij alleen volmaakt toe te behoren. Deze gelofte stelt Mij in staat om een eerste omheining te plaatsen rondom de tuin van het geslachtelijk bewustzijn;
2.door dagelijkse boete, offers en gebed aan het lichaam te versterven in een zo hoge mate dat de behoeften ervan volkomen aan Mijn Genade overgeleverd zijn. Ik ben dan de soevereine Meesteres van het lichaam, en plant er Mijn rozen, waarvan de geur de satan verlamt naarmate de rozen groeien en bloeien;
3.Gerichte smekingen om eenwording met Mijn hele Wezen en om een dagelijks leven vanuit het bewustzijn dat leeft in Mijn eigen maagdelijk Hart.
De ziel zal deze devotie pas tot volle vrucht zien komen zodra zij de sleutel tot haar seksueel leven onvoorwaardelijk en voor eeuwig onder Mijn voeten legt. Dit is de ware Hemelse kuisheidsgelofte, waardoor Ik de tuin van de seksuele beleving volledig uit de wereld kan wegrukken en hem in Mijn Hart kan opnemen om hem over te dragen naar het Paradijs als een trofee van Mijn macht over een ziel. Het bewijs van Mijn totale en absolute macht over een ziel is pas geleverd zodra zij vrijwillig haar lichaam onder Mijn voeten heeft gelegd.
 Zeer vele zielen hebben hun lichaam aan de satan verpand. Deze wereld beleeft thans het rijk van het lichamelijk genot. IJdelheid, vrije seksualiteit, prostitutie, ontelbare vormen van onkuisheid, pornografie, en het ongeremd gebruik van allerlei middelen en praktijken die de zedeloosheid gemakkelijker maken en hierdoor ook vaak het geweten restloos vermoorden, zoals anticonceptie en abortus, zijn nu de machtsmiddelen via dewelke de satan zijn rijk van onbeschaamde heerschappij over de mensheid uitbreidt en het getal van zijn slaven schrikbarend laat aangroeien tot in de rangen van de zogenaamde christenen.
Doordat de mens gemakkelijker herinnerd wordt aan zijn lichamelijke behoeften dan aan deze van zijn ziel, heeft de macht van de satan zich kunnen uitstrekken tot in alle sferen van het leven. Door de zielen onophoudelijk, vaak als in een onblusbare koorts, te herinneren aan hun lichamelijkheid, en hen genadeloos te bekoren om aan alle lichamelijke gevoelens toe te geven, maakt de satan de mens tot zijn slaaf. Hij weet de mens zozeer te binden aan de tirannie van het lichamelijk genot dat de ziel zich nauwelijks nog kan losmaken van alles wat het lichaam tot voeding kan dienen om de steeds verder groeiende genotzucht te bevredigen: genotmiddelen, alcohol, drugs, seksualiteit, voeding in hoeveelheden en variaties die het levensnoodzakelijke zo ver overschrijden dat het lichaam totaal ontwricht wordt omdat het niet meer wordt gevoed in overeenstemming met Gods bedoelingen bij de schepping van het menselijk lichaam.
De zielen liggen bij talloze miljoenen aan de voeten van de satan en aanbidden hem in zijn vele afgoden van seksualiteit, materialisme, genotzucht en onmatigheid, doch zij herkennen in deze verlokkingen niet de satan, die bezig is, hen in ketenen te slaan voor de eeuwigheid. Het is Mijn taak, de zielen te bevrijden uit de slavernij van de wereldse invloeden om hen naar het Ware Leven te voeren. Dat kan slechts in de mate waarin zij Mij erkennen als hun ware Meesteres, Zij die hen terugvoert naar de heerschappij over zichzelf, weg uit de slavernij jegens de satan, die hun lichamelijke zwakheden groter en groter maakt door allerlei bekoringen en misleidingen om hen via deze zwakheden aan zijn grillen te onderwerpen voor de eeuwigheid. Hij laat hen genietingen najagen die vergankelijk zijn, en die hij hun voorspiegelt als de enige zin en het enige doel van hun leven op aarde, en als de beloning voor allerlei gehechtheden aan wereldse banden. In werkelijkheid maakt hij deze zielen tot zijn slaven door hun behoeften eindeloos aan te wakkeren, als een gloeiende oven.
Bekijk de moderne samenleving met haar ijdele voorspiegelingen en listig bedrog in reclame en massamedia en in de vele andere vormen van misleiding. Ik wil de zielen erop wijzen dat zij door dit alles van al hun waardigheid worden beroofd. De zielen zijn zo hoogmoedig geworden. Door schijnbare successen in wetenschap en techniek hebben zij zichzelf tot goden verheven. Doch zij zien niet hoe zwaar zij dagelijks door de satan vernederd worden via al hun wereldse gehechtheden en schijnbehoeften. Als de Meesteres van alle zielen zoek Ik gelegenheden om de zielen vrij te maken door Mijn Rijk in hen te vestigen. Daartoe is noodzakelijk dat Ik de volle beschikking krijg over hun lichaam. De ware vrijheid kan de ziel pas bereiken voor zover zij aan Mij afstand doet van al haar lichamelijke belevingen, en voor zover zij haar lichamelijkheid aan Mij toewijdt. Geef Mij het lichaam, en Ik zal de ziel veranderen in een bloem, zoals God haar oorspronkelijk, vóór de zondeval, had bedoeld."
Het is Mijn taak, de zielen te bevrijden uit de slavernij van de wereldse invloeden om hen naar het Ware Leven te voeren.”


BRON: Maria Domina Animarum Apostolaat
(Zie openbaringen 9 juni 2006)Geen opmerkingen:

Een reactie posten