donderdag 21 juni 2012

GODS BARMHARTIGHEID EN TOORN

En Ze riepen de bergen en de rotsen toe: ‘Val op ons neer! Verberg ons voor het oog van hem die op de troon zit en voor de toorn van het lam! Want nu is de grote dag van hun toorn aangebroken, en wie kan die doorstaan?’(Openbaring 6:16-17)
GODS BARMHARTIGHEID EN TOORN:

Daar sommigen de Grote Waarschuwing van La Salette(zie"de Boodschap van la salette" en "het geheim van la salette" ook op deze Blog!)http://jezusmariagroep.blogspot.be/2012/03/het-geheim-van-la-salette.html moeilijk kunnen aanvaarden of in overeenstemming brengen met een God van Liefde geven we hier enkele bijbelteksten ter overweging. We willen aantonen dat God in “Zijn Liefde” soms ook kan straffen of tuchtigen, wanneer de mens het rechte pad heeft verlaten en wanneer hij zich afkeert van GOD en Zijn geboden niet meer in acht neemt:

Jezus Sirach5: 6-7:”Gij moet niet zeggen: Zijn barmhartigheid is groot. Hij zal mijn vele zonden wel vergeven! Let wel: er is bij HEM zowel Barmhartigheid als TOORN(!!!)En op de zondaars ligt Zijn gramschap. Blijf niet wachten met uw terugkeer tot de Heer en stel niet uit van dag tot dag, want de Toorn van de Heer komt plotseling los en in het uur van de bestraffing gaat gij te gronde”…

Hebreeen12: 5-8,11:” Zijt ge al het Schriftwoord vergeten dat u als kinderen aanspreekt en aanmoedigt: “Kind, minacht de Tucht van de Heer niet en laat u door Zijn straf niet ontmoedigen. Want de Heer tuchtigt hen die Hij liefheeft. Hij straft ieder die Hij als Zijn kind erkent! “Het lijden dient om u te verbeteren en om u op te voeden.” God behandelt u als kinderen. Ieder kind wordt wel eens door zijn vader gestraft. Tucht is het deel van allen. Zou u elke kastijding bespaard blijven, dan waart gij bastaards, geen echte kinderen…!!! Tucht is nooit prettig, op het moment zelf is er meer verdriet dan blijdschap, maar op lange termijn levert ze voor voor degenen die zich door haar lieten vormen, de heilzame vrucht op van een “heilig leven!”

Uit de 1ste brief van Petrus 3:12:”Want de Heer waakt over eerlijke mensen en als zij roepen is Hij één en al oor maar van wie kwaad doen KEERT HIJ ZICH AF…(Maria in La Salette: Als ik wil dat Mijn Zoon zich niet van u afkeert……)http://jezusmariagroep.blogspot.be/2012/03/de-boodschap-van-la-salette-1991846.html

Uit de 2de brief van Petrus 2:9-10:”De Heer weet de mensen die deugdzaam leven uit de beproevingen te redden; Hij weet ook de goddelozen te STRAFFEN en hun gevangen te houden tot de dag van het Oordeel.In het bijzonder straft hij degenen die toegeven aan hun zelfzuchtige en lage verlangens en het gezag van de Heer verachten.”

Uit de brief van Judas 15:”Daar komt de Heer met zijn tienduizenden heilige engelen om over allen het vonnis uit te spreken. Hij zal alle zondaars straffen voor de goddeloze praktijken die ze hebben bedreven en voor de vermetele woorden die ze tegen Hem gesproken hebben!

Kolossenzen3: 5-6: "maak dus een einde aan aardse praktijken zoals ontucht, onzedelijkheid, hartstocht, slechte verlangens en hebzucht. Daardoor wordt God vertoornd."

Want de toorn Gods wordt geopenbaard van de hemel over alle goddeloosheid, en ongerechtigheid der mensen, die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden... Naar uw hardheid, en onbekeerlijk hart, vergadert gij uzelf toorn als een schat, in de dag van de toorn, en van de openbaring van het rechtvaardig oordeel Gods”  (Rom. 1:18; 2:5).


En uit het boek Openbaring van de apostel Johannes:

3:15:”Ik ken uw werken, Ik weet dat u koud noch warm bent. Was u maar het een of het ander! Maar u bent LAUW en daarom zal ik u uitbraken…”
3:19:”Ik straf en tuchtig iedereen die ik LIEFHEB. Wees dus VURIG en begin een nieuw leven. Ik sta voor de deur en klop…”
14:19:En de engel sloeg zijn sikkel, sneed de druiventrossen van de wijnstokken af en gooide ze in de grote wijnpers van Gods toorn.”
16:1:”Ik hoorde een stem die vanuit de hemel kwam, luid tegen de 7 engelen zeggen: ga en stort de 7 schalen die gevuld zijn met de toorn van God, over de aarde uit!”
22:8:Ieder die de profetische woorden van dit boek hoort geef ik deze waarschuwing: als hij iets aan dit boek toevoegt zal God hem straffen met de plagen die erin beschreven staan en als hij iets weglaat, zal God hem het vruchtgebruik van de levensboom en de toegang tot de heilige stad ontzeggen…!!

Maar ook Jezus zelf kon TOORNIG worden: Jezus maakte van touwen een zweep en joeg hen allemaal de tempel uit…Het geld van de wisselaars gooide hij op de grond en hun tafeltjes wierp Hij omver (Joh 2:15).

We zien dus heel duidelijk in de bijbel dat God niet alleen Barmhartig is VOOR IEDER DIE HEM ERKENT zoals MARIA zingt in het MAGNIFICAT (lucas1: 50) maar ook STRAFT en TUCHTIGT…
Gods toorn is altijd bedoeld om de afgedwaalde mens terug op het rechte pad te brengen en heeft dus een helende werking alsook een opvoedkundige werking (lees Hebreeën  12!)

Aan ons dus de keuze: we volgen de moderne hedendaagse schriftgeleerden die zeggen dat de bijbel verkeerd is als er sprake is van de TOORN van God want God is Liefde zeggen ze. Ofwel luisteren we zelf naar Gods Woord en buigen onze knie voor HEM die onze Heer en Schepper is in plaats van Hem te beschouwen als een al te menselijke lieve Sinterklaas zoals sommigen willen doen geloven want…HIJ IS DEGENE DIE IS
DAN zullen we ook niet in paniek geraken als we zien wat er gaat gebeuren als weldra God Zijn ARM  laat neerdalen (Maria in La Salette:”Als Mijn volk zich niet wil ONDERWERPEN ben ik gedwongen de ARM van Mijn Zoon te laten gaan. Hij is zo zwaar en zo drukkend dat ik hem niet langer kan tegenhouden.”)
Dan zullen we immers begrijpen en Hem om erbarmen vragen voor ons en hen die ons dierbaar zijn in plaats van Hem niet-begrijpend te vervloeken om wat komen gaat…..

Het is merkwaardig dat God in Zijn Barmhartigheid ook 120 jaar heeft gelaten tussen de verwittiging via Noach en de zondvloed zelf. Sedert de GROTE Waarschuwing van LA SALETTE zijn ondertussen ook al+ 170 jaar verlopen….

Jesaja 24:1-5:
"Hier is Jahwe die de aarde verwoest en vernielt. Hij keert ze ondersteboven en drijft haar bewoners uiteen. De aarde wordt totaal verwoest, helemaal leeggeplunderd: JAHWE HEEFT DIT WOORD GESPROKEN. De aarde is ONTWIJD door haar bewoners: zij hebben de wetten geschonden, de geboden overtreden, het eeuwig verbond verbroken. DAAROM wordt de aarde door een vloek verteerd en boeten haar bewoners voor hun schuld. Daarom slinken de bewoners van de aarde in aantal en blijven slechts weinig mensen gespaard."
Foto: verwoesting van Sodom en Gomorrah (Genesis 19:24)
2 opmerkingen:

  1. Dank u wel ,Frank als vader moet je kunnen je kinderen straffen,ondanks je ze graag ziet ,bij de Heer is het juist hetzelfde Hij ziet zijn kinderen allen even graag maar soms is het de Heer te veel !zo zien wij het hé groetjes Frans en Helene .

    BeantwoordenVerwijderen
  2. Wat goed dat je beide kanten hebt laten zien. Er wordt te veel alleen maar naar de barmhartigheid gewezen. Je mag ook niet meer over de hel spreken en het vagevuur. En die zijn er wel degelijk. Bedankt nogmaals

    BeantwoordenVerwijderen