vrijdag 22 juli 2016

KRONING VAN MARIA TOT KONINGIN VAN HEMEL EN AARDE

MARIA’S KRONING TOT KONINGIN VAN HEMEL EN AARDE:

Feest Meesteres van alle zielen:

(22 augustus)

Kroning van Maria in de hemel.

Een koningin is een vrouwelijk wezen, dat ofwel een staat leidt ofwel aan de zijde van de koning in een zekere mate – vaak minstens ten dele in het verborgene – deel heeft aan diens regeringshandelingen, en doorgaans in bepaalde contexten als vertegenwoordigster van de koning kan gelden. Een meesteres is een vrouwelijk wezen, dat concrete macht kan uitoefenen, en aan wie de heerschappij over een gebied, een huis, bepaalde mensen enz.. toekomt. Deze voorrechten heeft God binnen Zijn Rijk en in Zijn Heilsplan voor Maria voorzien: Hij heeft Haar van in den beginne boven al het geschapene verheven, en bevestigde Haar uitzonderingspositie ten aanschouwe van alle hemelbewoners op de dag van Haar Opneming ten Hemel. Maria werd door de Allerheiligste Drievuldigheid verkondigd als Koningin van Hemel en aarde, en werd jegens de hemelbewoners aangeduid als Meesteres van alle zielen. God verkondigde voor alle tijd en eeuwigheid de unieke macht van de Moeder Gods over al het geschapene. Het komt Haar derhalve toe, over alle zielen te heersen.
God doet niets „zo maar“. Met al Zijn handelingen en woorden zoekt Hij een Plan tot vervulling te brengen. God voorzag Maria‘s macht als Koningin en Meesteres als iets heel concreets. Hij heeft Haar macht over alle zielen geschonken opdat Zij elke ziel van binnen uit zou kunnen omvormen met de bedoeling, haar te helpen, op een doeltreffender wijze uit te rijpen tot beeld en gelijkenis van God, en de Verlossingswerken van Christus in haar op de vruchtbaarste wijze te voltooien. Zo is Maria ten volle:
·                            Koningin: Zij vertegenwoordigt in vele opzichten de Koning – God – en had reeds tijdens Haar aardse leven deel aan diverse „regeringshandelingen“, bijvoorbeeld het Verlossingswerk. Zij is trouwens door God tot Spiegel van Zijn Hart gemaakt, die het Licht in alle harten kan laten stralen, en Zij doet dit op een zodanige wijze dat de zielen Gods Licht in een passende dosis in zich kunnen opnemen, al naargelang hun individuele gesteldheden.
·                            Meesteres: God heeft Haar macht gegeven om zielen intensief te leiden, te onderrichten, om te vormen, tot ware rijping en vruchtbaarheid te brengen, en alle duisternis te beschamen, te vernederen en restloos te overwinnen. Als de Vrouw met de voet op de slang is Maria ten volle Meesteres, ook over de satan, zijn gevolg en zijn werken.
In Maria‘s Kroning toont God aan, welke waarde Hij hecht aan het vrij-zijn van zonde. In de mate waarin de ziel zich tegen de bekoring en de dwaling verzet, wordt haar macht op Gods Hart groter. Dit wil zeggen: De ziel kan steeds grotere wonderen bewerken, van God met toenemend succes steeds grotere tussenkomsten en genaden afsmeken. De vrijwillige en volhardende strijd tegen bekoring, dwaling en zonde is immers een belijdenis voor het feit dat de ziel ten volle voor God en de Liefde kiest. Zij wordt hierdoor heel vruchtbaar. Dit alles heeft in Maria de absolute top bereikt. Geen enkele ziel evenaart Maria qua volmaaktheid in de beleving en toepassing van de Ware Liefde.
Om deze reden is Maria de heiligste van alle geschapen zielen, en is Zij terecht boven alles verheven, als Koningin van Hemel en aarde. Alle zielen, zowel de engelen als de gelukzaligen, mensenzielen, zielen in het vagevuur en verdoemden zijn aan Haar onderworpen. Vandaar Haar titel als Meesteres van alle zielen. Zij is niet alleen tot Voorbeeld voor alle zielen gesteld, maar heeft daadwerkelijk de macht gekregen om hen om te vormen, steeds met inachtneming van de vrije wil: Maria‘s Werken worden slechts succesrijk in de mate waarin de ziel actief met Haar meewerkt.
De ware zin van de Kroning van Maria tot Koningin en Meesteres over al het geschapene ligt in Gods intentie, door de Moeder van Zijn Zoon de Verlossing in elke individuele ziel te voltooien. Jezus heeft de Verlossing van de mensenziel ontsloten, dit wil zeggen: Hij heeft de ziel in staat gesteld om zich uit de nefaste gevolgen van de erfzonde los te maken. Elke individuele ziel moet deze Verlossing ten volle in zich ontsluiten: Het zaad moet begoten worden, opdat uit dit zaad de bloem zou kunnen opschieten.
Maria is ertoe geroepen, de zielen inwendig dermate te veranderen, te leiden en te begeleiden, dat dit proces zich optimaal moge kunnen ontplooien, dit wil zeggen met de hoogst mogelijke waarborg op volle vruchtbaarheid voor de eigen zielsontwikkeling en voor de verwezenlijking van Gods Heilsplan. Om dit te bewerken, heeft Maria een macht nodig, die Zij rechtstreeks uit God Zelf kan putten. Deze macht wordt bezegeld door het feit dat Maria’s Wil identiek is met de Wil van God, waardoor Zij in Haar volheid van Genade zonder uitzondering alles kan bekomen, wat Gods Plannen en Werken van dienst kan zijn. Dit is wat Maria tot Meesteres van alle zielen heeft gemaakt: Zij bezit de onbegrensde macht van leiding, begeleiding, omvorming, spirituele genezing, en geen macht buiten God kan Haar weerstaan, met inbegrip van deze der duisternis.
De ziel kan zich het feest van vandaag het beste tot nut maken door zich volkomen, onvoorwaardelijk en voor eeuwig toe te wijden aan Maria in Haar alomvattende hoedanigheid als Koningin en Meesteres van alle zielen, en deze toewijding meteen strikt in de praktijk te brengen, dag na dag. Deze toewijding komt neer op een belijdenis, door dewelke de ziel tot God zegt: „Ik wil uw Meesterwerk Maria toebehoren, om door Haar helemaal naar uw beeld en gelijkenis te worden omgevormd. Ik geloof dat Zij de macht bezit om dit te kunnen, en de Liefde om dit te willen“. De totale toewijding aan Maria in Haar alomvattende hoedanigheid als Meesteres van alle zielen vormt een ongeëvenaard eerbetoon en een ongeëvenaarde verheerlijking aan God in Zijn grootste Meesterwerk, en biedt eerherstel voor vele werken van duisternis.
Maria’s Kroning tot Koningin en Meesteres over al het geschapene maakte Haar tot Groot Teken van:
·                            verrukking voor de engelen en heiligen
·                            bemoediging voor de zielen in het vagevuur
·                            hoop voor de mensenzielen op aarde
·                            angst voor de duivels
Voor elke ziel, op elk bestaansniveau, is de Koningin van Hemel en aarde en Meesteres van alle zielen het Grote Teken voor de komende vervulling van Gods Belofte van de definitieve Overwinning van de Vrouw over de werken der duisternis.
BRON: uit de onderrichtingen van het MARIA DOMINA ANIMARUM APOSTOLAAT (zie onderrichtingen: Sluier van goud.)

"Maria is de heiligste van alle geschapen zielen, en is  terecht boven alles verheven, alKoningin van Hemel en aarde."

Geen opmerkingen:

Een reactie posten