dinsdag 2 augustus 2016

NOVENE TOT MARIA KONINGIN

NOVENE TOT MARIA KONINGIN:

  


Deze novene is hoofdzakelijk bedoeld om te worden gebeden van 14 augustus (vooravond van Maria’s Tenhemelopneming) tot en met 22 augustus (feestdag van Maria’s Kroning in de Hemel)
1e dag – Maria, Koningin van mijn hart:
Maria, mijn Hemelse Moeder, God heeft u in de Heerlijkheid opgenomen en boven alles verheven wegens uw leven in de volheid van de Ware Liefde en in de volmaakte zuiverheid van Hart.
Daarom smeek ik U:
Wees de Koningin van mijn hart. Beheers mijn hele gevoelsleven, en sta niet toe, dat ik enig medeschepsel door negatieve gevoelens of woorden zou kwetsen of in mijn hart met duisternis zou omhullen, noch dat mijn Liefde op enige wijze bevlekt zou worden. Breng in mij de volmaakte Liefde tot bloei, opdat ik vervuld moge worden van het Licht der ware heiligheid.
O Maria, Koningin van Hemel en aarde, leef in mij
O Maria, Koningin van Hemel en aarde, heers in mij.
O Maria, Koningin van Hemel en aarde, maak mij de Eeuwige Gelukzaligheid waardig.
Salve Regina... ( zie onderaan)
2e dag – Maria, Koningin van mijn geest:
Maria, mijn Hemelse Moeder, God heeft u in de Heerlijkheid opgenomen en boven alles verheven omdat u uw geest vrij hebt gehouden van alles wat de ziel aan de wereld bindt en haar verontreinigt.
Daarom smeek ik U:
Wees de Koningin van mijn geest. Beheers mijn hele denkwereld, en sta niet toe, dat ik enig medeschepsel door negatieve, onreine of zondige gedachten of plannen zou verontreinigen, noch mijn verstand zou gebruiken voor het beramen van enig kwaad. Wil mijn geest richten op de verwezenlijking van het Plan dat God met mijn leven heeft, opdat ik bevrijd moge worden van alle werelds denken.
O Maria, Koningin van Hemel en aarde, leef in mij
O Maria, Koningin van Hemel en aarde, heers in mij.
O Maria, Koningin van Hemel en aarde, maak mij de Eeuwige Gelukzaligheid waardig.
Salve Regina...
3e dag – Maria, Koningin van mijn lichaam:
Maria, mijn Hemelse Moeder, God heeft u in de Heerlijkheid opgenomen en boven alles verheven omdat u uw lichaam smetteloos rein hebt bewaard, en het uitsluitend hebt prijsgegeven aan de verwezenlijking van Gods Heilsplan met alle zielen.
Daarom smeek ik U:
Wees de Koningin van mijn lichaam. Beheers al mijn lichamelijke processen, opdat mijn gezondheid, mijn welbevinden en mijn lichamelijk lijden, alsook de bevrediging van al mijn stoffelijke behoeften, volkomen en uitsluitend door u geleid mogen worden tot mijn vervolmaking als werktuig van Gods Verlossingswerken. Houd mij rein, want reinheid verzegelt de ziel voor alle werken der duisternis.
O Maria, Koningin van Hemel en aarde, leef in mij
O Maria, Koningin van Hemel en aarde, heers in mij.
O Maria, Koningin van Hemel en aarde, maak mij de Eeuwige Gelukzaligheid waardig.
Salve Regina...
4e dag – Maria, Koningin van mijn wil:
Maria, mijn Hemelse Moeder, God heeft u in de Heerlijkheid opgenomen en boven alles verheven wegens de eenheid van uw Wil met Gods Wil. Deze eenheid heeft u tot Spiegel van Gods Hart gemaakt en u een unieke macht over al het geschapene verleend.
Daarom smeek ik U:
Wees de Koningin van mijn wil. Beheers al mijn verlangens, opdat zij mij niet tot zonde of ondeugd kunnen verleiden, want elk verlangen dat niet uit Gods Wil doch uit de vrije menselijke wil wordt geboren, verduistert Gods Werken in de ziel.
O Maria, Koningin van Hemel en aarde, leef in mij
O Maria, Koningin van Hemel en aarde, heers in mij.
O Maria, Koningin van Hemel en aarde, maak mij de Eeuwige Gelukzaligheid waardig.
Salve Regina...
5e dag – Maria, Koningin van mijn ziel:
Maria, mijn Hemelse Moeder, God heeft u in de Heerlijkheid opgenomen en boven alles verheven omdat uw ziel de volheid van de heiligheid in zich heeft ontsloten.
Daarom smeek ik U:
Wees de Koningin van mijn ziel. Wil haar zo omvormen, dat zij met Liefde aan de ballast, de indrukken en de gewoonten van de wereld verzaakt, de valstrikken der wereld tijdig moge herkennen, en te allen tijde klaar is voor de vlucht van de heiligheid, die het zaad van de Eeuwige Gelukzaligheid tot volle rijping brengt.
O Maria, Koningin van Hemel en aarde, leef in mij
O Maria, Koningin van Hemel en aarde, heers in mij.
O Maria, Koningin van Hemel en aarde, maak mij de Eeuwige Gelukzaligheid waardig.
Salve Regina...
6e dag – Maria, Koningin van mijn beproevingen:
Maria, mijn Hemelse Moeder, God heeft u in de Heerlijkheid opgenomen en boven alles verheven wegens uw volmaakte Liefde tot het Kruis en de Smarten. Elke Traan die u om mij hebt geweend, wil het huwelijk sluiten met een offer van Liefde en rouwmoedigheid, dat ik u bereid.
Daarom smeek ik U:
Wees de Koningin van mijn beproevingen. Beheers al mijn tegenslagen, alle wolken boven mijn weg en elke neiging tot ontmoediging of onwil, opdat ik vanuit uw volmaakte Liefde telkens opnieuw mijn kruis moge dragen tot bevrijding van al mijn medeschepselen uit hun ellende en tot vervolmaking van mijn eigen leven.
O Maria, Koningin van Hemel en aarde, leef in mij
O Maria, Koningin van Hemel en aarde, heers in mij.
O Maria, Koningin van Hemel en aarde, maak mij de Eeuwige Gelukzaligheid waardig.
Salve Regina...
7e dag – Maria, Koningin van mijn leven:
Maria, mijn Hemelse Moeder, God heeft u in de Heerlijkheid opgenomen en boven alles verheven wegens de voltooiing van een leven in absolute bevrediging van Gods verwachtingen. Uw leven was de unieke verwezenlijking van het Plan dat God ten aanzien van elke mensenziel koestert.
Daarom smeek ik U:
Wees de Koningin van mijn leven. Beheers al mijn herinneringen, het verloop en de beleving van al mijn dagen, en de ontwikkeling van mijn levensweg tot in het uur van mijn overgang naar het Rijk der Hemelen, opdat slechts Gods Voorzienigheid mijn schreden moge leiden naar de Poort van het Heil.
O Maria, Koningin van Hemel en aarde, leef in mij
O Maria, Koningin van Hemel en aarde, heers in mij.
O Maria, Koningin van Hemel en aarde, maak mij de Eeuwige Gelukzaligheid waardig.
Salve Regina...
8e dag – Maria, Koningin van mijn gezin, mijn familie en mijn huis:
Maria, mijn Hemelse Moeder, God heeft u in de Heerlijkheid opgenomen en boven alles verheven wegens de volmaaktheid van uw Moederschap en uw relaties tot uw dierbaren.
Daarom smeek ik U:
Wees de Koningin van mijn gezin en mijn familie. Beheers al mijn relaties, het hele leven binnen mijn gezin, mijn huis en de buurt waarin het ligt. Dompel de hele atmosfeer van mijn dagelijks leven onder in Uw volmaakte Vrede en Liefde, opdat mijn gezin, mijn huis en mijn hele leefomgeving een oord van geborgenheid moge zijn.
O Maria, Koningin van Hemel en aarde, leef in mij
O Maria, Koningin van Hemel en aarde, heers in mij.
O Maria, Koningin van Hemel en aarde, maak mij de Eeuwige Gelukzaligheid waardig.
Salve Regina...
9e dag – Maria, Koningin van Hemel en aarde:
Maria, mijn Hemelse Moeder, God heeft u in de Heerlijkheid opgenomen en boven alles verheven wegens de unieke heiligheid van Uw hele Wezen. In u heeft Hij de erfzonde tenietgedaan en een mensenziel verheerlijkt om Haar absolute macht over alle werken en listen van de duisternis.
Daarom smeek ik U:
Wees daadwerkelijk de Koningin van Hemel en aarde. Wek in de zielen het verlangen om U volmaakt toe te behoren, opdat u de grondvesting van Gods Rijk in elke ziel moge kunnen voltooien, en in elke ziel de werken der duisternis onder uw voeten verpletterd mogen worden, tot bevrijding van deze wereld uit zijn ellende.
O Maria, Koningin van Hemel en aarde, leef in mij
O Maria, Koningin van Hemel en aarde, heers in mij.
O Maria, Koningin van Hemel en aarde, maak mij de Eeuwige Gelukzaligheid waardig.
Salve Regina:
 Wees gegroet, koningin, moeder van barmhartigheid.Ons leven, onze vreugde en onze hoop, wees gegroet.
Tot u roepen wij, ballingen, kinderen van Eva;
tot u smeken wij, zuchtend en wenend
In dit dal van tranen.
Daarom dan, onze voorspreekster,
Sla op ons uw barmhartige ogen;
en toon ons, na deze ballingschap,
Jezus de gezegende vrucht van uw schoot.
O goedertieren, o liefdevolle, o zoete maagd Maria.
Bid voor ons heilige moeder van God.
Opdat wij de beloften van Christus waardig worden. Amen.

BRON: MARIA DOMINA ANIMARUM APOSTOLAAT: (zie
Gebeden: gebed n°1258)

22 augustus: feest kroning van Maria in de hemel:


MARIA KONINGIN VAN HEMEL EN AARDEGeen opmerkingen:

Een reactie posten