vrijdag 14 november 2014

MARIA, MOEDER VAN DE GODDELIJKE VOORZIENIGHEID


MARIA, MOEDER VAN DE GODDELIJKE VOORZIENIGHEID: (16 nov.)


 
Gods Liefde is oneindig en onbeperkt. Hij had van in den beginne grote plannen met de mensenziel. Zelfs nadat de mensenziel in het Aards Paradijs het heilig verbond met Hem ontrouw was geworden, liet Hij de zielen niet in de steek. De Eeuwige Liefde bleef er ook daarna veel aan gelegen, alles in het werk te stellen opdat de mensenziel de weg naar Hem terug zou kunnen vinden en zij het Eeuwig Geluk niet zou verspelen. De Schepper is voortdurend met de zielen bezig:
·                            Hij heeft Zijn Zoon in de wereld gezonden, opdat deze in mensengedaante een leven van offers en boete zou volbrengen tot Verlossing der zielen van goede wil, daar de mensenziel sedert de erfzonde Verlossing nodig heeft.
·                            Hij heeft de zielen de Leer van Christus nagelaten, en laat Zijn Wet van Liefde door de Koningsdochter de Heilige Maagd Maria, nader toelichten en via Haar de wegen der vervolmaking voor de mensenzielen verdiepen;
·                            Hij tracht door de werkingen van Zijn genade de levenswegen van de zielen zo te beïnvloeden, dat deze méér naar Hem toelopen, doordat Hij de ontwikkelingen van de ontelbare elementen van Zijn Heilsplan, de ontelbare situaties in deze wereld en de gedragingen van de mensenzielen voortdurend richting tracht te geven.
Deze laatstgenoemde weg van Goddelijke tussenkomsten vormt het systeem dat wij kennen als “Gods Voorzienigheid”. Gods Voorzienigheid is het regelmechanisme binnen de concrete uitvoering van Gods Heilsplan. Zij tracht te beïnvloeden wat gebeurt, op welk ogenblik, en via wie, niet door dwang doch door zachte aansporingen van Gods wege in de harten van de mensen die in een bepaalde situatie een rol kunnen spelen. De Goddelijke Voorzienigheid is als het ware een praktische toepassing van Gods Wijsheid, via dewelke God het verloop van Zijn Heilsplan regelt en vorm geeft. In feite heeft Gods Voorzienigheid slechts één enkel doel: Zij wil de mensheid naar de heiligheid voeren, opdat God de belofte moge kunnen waarmaken, die Hij via Jezus Christus aan de wereld heeft gedaan: De grondvesting van Zijn Rijk op aarde.
Vooral in deze Laatste Tijden zendt God Maria, de Moeder van Zijn Zoon, Bruid van de Heilige Geest en Dochter van Zijn welbehagen, naar de zielen. Door Haar unieke Werken van innerlijke omvorming, die Zij als de Meesteres van alle zielen in de zielen tracht te volbrengen, en door de lessen in de geheimen van het Goddelijk Leven, die Zij de zielen in de Wetenschap van het Goddelijk Leven schenkt en door dewelke Zij de Leer van Christus op een unieke wijze voor de zielen begrijpelijker maakt en hen deze Leer in hun eigen leven ten volle herkenbaar maakt en ontsluit, speelt Maria nu méér dan ooit voorheen een sleutelrol bij de ontsluiting van de wenken van Gods Voorzienigheid op de levenswegen der zielen die bereid zijn, zich volledig aan Haar te geven. Anders gezegd: Zij maakt deze zielen op een unieke wijze ontvankelijk voor de wenken van Gods Voorzienigheid en herschept de zielen inwendig zodanig, dat deze Gods tekenen in hun leven sneller herkennen en deze doelmatiger in spirituele vruchtbaarheid kunnen omzetten.
Om deze reden heeft God ons Maria bekend gemaakt als de Moeder der Voorzienigheid. Zelf heeft Zij Zich bij herhaling de Meesteres van de Goddelijke Voorzienigheid genoemd, omdat Zij “de macht bezit om levenswegen te hertekenen, doordat Zij over de volheid van Gods genaden beschikt“. De Hemelse Koningin kan zielen die zich volkomen aan Haar hebben weggegeven, in zo verregaande mate omvormen, dat deze hun levensweg veel doelmatiger voltooien en daardoor in een veel hogere mate in staat zijn om bij te dragen tot de verwezenlijking van Gods Heilsplan, omdat zij groeien in heiligheid en derhalve steeds méér Licht en Liefde over de wereld kunnen helpen verspreiden.
Gods Voorzienigheid werkt in de kleine dingen van het dagelijks leven evenzeer als in de grotere, en Maria is voortdurend bezig, de zielen die bereid zijn, naar Haar te luisteren, innerlijk zodanig om te vormen en te oriënteren, dat deze veel sneller de ontelbare tekens opmerken, die Gods Voorzienigheid onophoudelijk stelt. De ziel die haar toewijding aan de Moeder Gods intensief beleeft, ziet niet alleen dergelijke tekens sneller, zij beseft ook preciezer hun betekenis, en vermag op een veel vruchtbaarder wijze op deze tekens te reageren, d.w.z. haar hele gedrag, denken en verlangen precies op deze juist ingeschatte tekens van God te oriënteren en daardoor Gods Werken in deze wereld onder de aandacht te brengen.
Zo herschept de Meesteres van de Voorzienigheid zielen, opdat deze tot echte instrumenten bij de verwezenlijking van Gods Heilsplan voor de zielen zouden worden, en leert Zij zielen, Gods genade zo doeltreffend mogelijk in zich en in hun leven om te zetten. De Meesteres van Gods Voorzienigheid geeft richting, Zij stuurt Licht in de zielen binnen, en maakt deze zielen tot getuigen van Gods onophoudelijke Werken en tot spiegels van Zijn Licht.
De vruchtbaarheid van een mensenleven wordt bepaald door de mate waarin de ziel zich heiligt en de voor haar voorziene bijdrage tot de definitieve verwezenlijking van Gods Heilsplan daadwerkelijk levert. Deze beide levensopdrachten kan de ziel echter slechts vervullen in de mate waarin zij Gods tekenen in haar leven verstaat, want door deze tekenen tracht God de ziel bij elk van de talloze kruispunten op haar levensweg de vruchtbaarste richting aan te wijzen. De tekenen en wenken van de Voorzienigheid zijn de stille wegwijzers langsheen de weg, de Meesteres van de Goddelijke Voorzienigheid is de Lerares, de „Instructeur“, die door Haar lessen en Haar innerlijk werken de reiziger klaar maakt om de wegwijzers te zien en hen op de juiste wijze te  interpreteren. Laten wij er vandaag met Vuur om smeken dat Zij ons volkomen voor Gods Tegenwoordigheid en Zijn genadig werken op onze levensweg moge ontsluiten, opdat wij datgene waartoe wij zijn geroepen, mogen kunnen volbrengen. Laten wij nooit vergeten: de eerste levensroeping van elke ziel ligt in haar voortdurende heiliging doorheen elke situatie op haar levensweg.
MARIA, MOEDER VAN DE GODDELIJKE VOORZIENIGHEID

BRON tekst: uit de onderrichtingen van het Maria Domina  Animarum apostolaat: (zie onderrichtingen: Sluier van Goud.)

Gebed tot Maria Koningin van de Goddelijke Voorzienigheid:
Maria, om de verdiensten van Uw onwankelbaar geloof in de almacht van God, wil mij de genade schenken van een groot geloof in de onfeilbaarheid van Gods Voorzienigheid in alles wat op mijn levensweg komt. Wees gegroet Maria Koningin van de Goddelijke Voorzienigheid, vol van genade…
Geen opmerkingen:

Een reactie posten