vrijdag 21 november 2014

VORM EEN KETTING VAN LICHT

VORM EEN KETTING VAN LICHT:
"VORM EEN KETTING VAN LICHT"Maria in de Boodschap van La Salette (19/9/1846):
“STRIJD kinderen van het LICHT.
GAAT EN TOONT U ALS MIJN GELIEFDE KINDEREN. IK BEN MET U en IN U, MITS HET GELOOF het LICHT is dat u verlicht in deze donkere dagen. WERKT VOOR DE GLORIE EN DE EER VAN JEZUS CHRISTUS.”
Maria vraagt ons dus om ons te TONEN als de “kinderen van het licht!”
“Maria verkondigt in La Salette Haar boodschap.”


Jezus zei ons :
 “Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen blijven.  Men steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten, nee, men zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is.  Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel.”
(Matteus 5:14-16)

Over de Ketting van Licht:

Maria, de Meesteres van alle zielen, beoogt niets anders dan de voltooiing van Gods Heilsplan. Met dit doel voor ogen, richt Zij nu tot U een tweevoudige uitnodiging:
1.                     Wijd U totaal, onvoorwaardelijk en voor eeuwig toe aan Haar als de Meesteres van alle zielen.
2.                     Vorm nu met alle gelijkgezinde zielen een KETTING VAN LICHT.

Ziehier Maria’s belofte:
“Ik, Maria, de Meesteres van alle zielen, heb van God de onbegrensde macht ontvangen om de satan en zijn gevolg op de knieën te dwingen, definitief te vernederen en onwerkzaam te maken. Op Mijn woord wordt de sleutel die Jezus Christus in het slot van de deur naar Gods Rijk op aarde heeft gestoken, definitief omgedraaid en wordt de wereld gezuiverd van alle ellende. Om deze ultieme Goddelijke genade te bekomen, heb Ik een leger van strijders nodig die bereid zijn om voor Mij tot het uiterste te gaan in de overwinning op zichzelf” (MARIA aan MDA apostolaat,  juli 2008)
Wat wordt van U verwacht?
1. Totale, onvoorwaardelijke en eeuwigdurende toewijding van Uzelf en Uw hele leven aan Maria als Meesteres van alle zielen. Dit betekent:
·                      Zoek en bestrijd Uw eigen zwakheden, verleidbaarheden en wereldse gehechtheden.
·                                               Ontvlucht alle zonde en bekoring.
·                                               Wees een levende zon van Liefde, vrede, hulp, hoop en bemoediging voor al Uw medeschepselen, zodat Uw aanwezigheid een nieuwe lente aankondigt in Uw hele leefomgeving.
·                                               Deel alles met Maria, in elk detail van het dagelijks leven, en draagt alles wat U ziet, hoort, voelt, denkt, doet, spreekt en verlangt, aan Maria op als allesomvattende offerande en tot Uw eigen zuivering en heiliging.
·                                               Smeek Maria elke dag om de heiliging van alle zielen en de definitieve ontwapening van alle kwaad.
De vruchten van deze levenswijze zijn een steeds groeiende innerlijke vrede (de ware Vrede van Christus), en een steeds dichter naderen tot het ware geluk reeds tijdens Uw leven op aarde. Dit komt door het instromen van Goddelijke genade in ruil voor Uw inzet om te leven in navolging van de beide Voorbeelden der volmaaktheid: JEZUS en MARIA.
2.                     Vorm een ketting van Licht.
In januari 2006 zei Maria:(MDA-apostolaat)
“Het is van het grootste belang dat alle aan Maria toegewijden de handen in elkaar zouden slaan en door hun doorgedreven gebeden, offers en toegewijde beproevingen en lasten een ketting van licht zouden vormen om het kwaad aan banden te leggen”.
Jezus zei reeds dat Hij in de wereld gekomen was om vuur te brengen. Als christenen van de Laatste Tijden dragen wij de verplichting, vlammen te zijn die het vuur van de ware Liefde en het Licht van de Waarheid verspreiden. Door ons aan elkaar te schakelen, kunnen wij dus een ware ketting van Licht vormen. Met deze ketting zal de satan en zijn hele nasleep van duisternis vastgeketend en gewurgd worden.
De Meesteres van alle zielen is de Draagster van het Vuur van Christus (de Goddelijke macht) en van de Heilige Geest (de Goddelijke Wijsheid). Met onze volle inzet zal Zij de duisternis aan Haar voeten op de knieën dwingen en alle dwaling, verblinding en onwetendheid verdrijven. God is de Zon, Maria draagt de zonnestralen naar de schepping, tot in haar verste uithoeken. In Haar overwinning op de duisternis zal Gods Heilsplan zijn voltooiing vinden. Word daarom nu soldaat van het Licht, opdat mede door Uw bijdrage het Licht moge schijnen in de duisternis.

De Ketting van Licht is niet de benaming van een gemeenschap of een gebedsgroep. Het is een onzichtbare band die door Maria, de Meesteres van alle zielen wordt gesmeed in voorbereiding op de eindoverwinning van De Vrouw op de helse slang. De Hemelse Koningin roept op tot de vorming van een ketting van gebed, offers en diepe beleving van Haar leerstellingen, die de volheid van Gods Waarheid willen openbaren. Met de Ketting van Licht wil Zij Gods Licht over de wereld helpen verspreiden en, zoals Zij dit uitdrukt, de satan vastketenen.
De Ketting van Licht is aldus:
·                            Voor de Meesteres van alle zielen een symbool van Haar macht over de duivel.
·                            Voor God een instrument ter bespoediging van de grondvesting van Zijn Rijk op aarde.
·                             En voor de leden van deze ketting (de schakels ervan, die door Maria in elkaar worden geklikt) een uitnodiging om zelf als het ware gaandeweg in Licht te veranderen.
Lid worden van de Ketting van Licht, betekent dus in werkelijkheid diep beleefde toewijding aan Maria als Meesteres van alle zielen (Maria’s hoogste en alles overkoepelende hoedanigheid, in dewelke God Haar in deze tijd kenbaar heeft willen maken) in ware navolging van de geschriften die Zij in het kader van de Wetenschap van het Goddelijk Leven inspireert.
De Ketting van Licht bouwt aan:
De heiliging van de zielen en
de definitieve nederlaag van de satan.
Om via de
Triomf van het Onbevlekte Hart van Maria
te komen tot de definitieve
grondvesting van Gods Rijk op aarde.
ten bate van de
Voltooiing van het geluk en de uitbanning van alle ellende op aarde.
Vorm over de ganse aarde een ketting van LICHT!

DE GRONDVESTING VAN DE KETTING VAN LICHT:

De praktische grondvesting van deze ketting van Licht is als het blussen van een brand met water van Goddelijk Leven, dat bestaat uit de druppels van al onze gebeden, offers en verstervingen, of als het bouwen van een dam tegen de stormen die Gods Hart tarten. Deze dam moet bestaan:
·                            uit ons rotsvast geloof in de macht van Maria en in Gods Liefde;
·                            uit onze vurige Liefde tot onze noodlijdende medemens en tot Jezus Christus in hem, en
·                  uit onze onwankelbare hoop op de overwinning van het Licht, die vaststaat omdat zij door God Zelf is beloofd.
BRON: uit de onderrichtingen van  het Maria Domina Animarum Apostolaat: (zie Maria's ketting van Licht)

Dagelijks Toewijdinggebed aan MARIA door de H.Grignion de Monfort:
O Maria, in tegenwoordigheid van alle engelen en heiligen, kies ik U heden, tot mijn Moeder en Koningin. Ik wijd mij aan U toe en geef U, vol liefde en overgave, mijn lichaam en mijn ziel, alles wat ik heb en wat ik ben. Ik bied U de verdiensten aan van mijn goede werken uit het verleden, in het heden en in de toekomst. Ik geef U het volkomen recht, om over mij te beschikken en over al wat mij toebehoort, zonder voorbehoud, naar Uw goedvinden, tot meerdere eer en glorie van God, in de tijd en in de eeuwigheid..AMEN.


Uiteindelijk is de vorming van de KETTING VAN LICHT niets anders dan een uitnodiging aan de christenen om zich aan elkaar te sluiten met als doelstelling: het behoud van het ware christendom en de verlamming van elke duistere kracht, die zich tegen het Licht van Christus richt;

Het Rijk Gods op aarde - de nieuwe schepping en de nieuwe aarde: http://jezusmariagroep.blogspot.be/2013/01/nieuwe-schepping-nieuwe-aarde.html


1 opmerking:

  1. O Maria wil ook onze schakels in elkaar klikken, dank u Maria .Wij willen ons geheel aan u toe wijden.

    BeantwoordenVerwijderen