zaterdag 3 januari 2015

HEILIGE DRIEKONINGEN

AANBIDDING VAN JEZUS DOOR DE DRIE WIJZEN:

(HEILIGE DRIEKONINGEN-6 januari)


“de 3 koningen op WEG…”
Vandaag nodigt de Hemel ons uit om ons in de Drie Wijzen in te leven, die zich heel speciaal op weg begaven om de “nieuwe Koning” te vinden. Zij hebben gevolg gegeven aan een innerlijke stem, die hen liet inzien dat zij iemand zouden aantreffen, wiens levensdoel ver boven de belangen van de wereld uitsteeg, iemand die geboren was voor het Eeuwig Heil van alle zielen.
Toen zij diegene hadden gevonden, die zij van meet af aan hadden gezocht, herkenden zij Hem als diegene, die Hij werkelijk was. Zij schonken Hem hun gaven, en keerden naar huis terug.
Van elke ziel wordt verwacht dat zij Jezus zoekt. Ieder van ons heeft van God de vermogens ontvangen:
·                            om alles wat Goddelijk is, als zodanig te herkennen (God heeft immers iets van Zichzelf in ons gelegd)
·                            Om naar al het Goddelijke te verlangen: In de kern van onze ziel ligt iets, dat – beschouwd in de zin van een wet uit de fysica – zou kunnen worden vergeleken met een ijzerballetje, dat door de buitengewoon machtige magneet in Gods Hart wordt aangetrokken. De magneet in Gods Hart is de alles overheersende aantrekkingskracht van de volmaakte Liefde.
Deze vermogens liggen echter zo vaak onder een laag wereldse invloeden uit het dagelijks leven begraven, dat de ziel eenvoudig God niet meer in het hart draagt, en Hem zelfs niet meer zoekt.
Wat tonen de Drie Wijzen ons? Zij zoeken de Ware Koning niet gewoon uit nieuwsgierigheid, want zoals bekend, is dat voorbijgaand, doch met de bedoeling:
·                            Hem te verheerlijken (de gave van het goud, symbool voor koninklijke waardigheid)
·                            Hem zichzelf aan te bieden (de gave van de wierook, symbool voor offergaven en het “opbranden” van zichzelf ten dienste van Gods Plannen en Werken)
·                            Hem te tonen dat zij alle beproevingen aanvaarden (de gave van de mirre, dit bitterkruid voor een betere spijsvertering, dat in de spirituele zin symbool is voor het “verteren” van alles wat in het leven moeilijk verteerbaar is.) De Hemelse Koningin wijst erop, dat dit in feite betrekking heeft op een neiging tot innerlijke Vrede en hoop in alle beproevingen.
In de Heilige Drie Wijzen wordt ons de essentie getoond van datgene, wat God van elke ziel verlangt opdat zij een vruchtbaar leven in dienst van Zijn Werken zou kunnen leiden: Verheerlijking van God, totale toewijding van zichzelf, en zelfverloochenende aanvaarding van de kruisen des levens. Opmerkelijk is overigens ook dit: De Drie Wijzen kiezen voor hun terugreis een andere weg dan deze, via dewelke zij naar Jezus zijn gekomen. Laten wij de weg van de Wijzen eens beschouwen als de levensweg. Wanneer de ziel naar Jezus heeft gezocht en Hem daadwerkelijk heeft gevonden, gaat zij daarna niet langer dezelfde wegen: De ware aanraking met Christus verandert de ziel en spoort haar ertoe aan, de oude wegen van dwaling en misleiding en van de vaak lichtzinnig begane zonden te verlaten, en als het ware een wijde boog te maken omheen de bron der zonde (in het geval van de Drie Wijzen gesymboliseerd door Herodes.)
Laten wij vandaag heel bijzonder bidden om het vermogen, met volharding de ster van Gods Voorzienigheid te volgen, die ons naar Christus wil brengen, en onze band met God en Zijn Plannen en Werken als de ware zin en doelstelling van ons bestaan te kunnen zien. Laten wij ons daarbij heel goed voor ogen houden dat de ware sterMaria, Meesteres van alle zielen” heet: Zij is het, die zielen massaal naar Christus, het ware Licht, leidt, en wel door de zielen te ontsluiten voor de ware diepten van de Waarheid van de Eeuwige Liefde.
“aanbidding van de 3 wijzen”


Bron tekst: uit de onderrichtingen van het Maria Domina Animarum Apostolaat: (zie onderrichtingen: Sluier van goud.)
http://www.maria-domina-animarum.net/


ADESTE FIDELES:

1.Komt, gelovigen, met blijdschap en triomfgezang:
Komt, komt naar Bethlehem:
Ziet hem geboren, de Koning van de engelen:
Komt, laat ons hem aanbidden,
Komt, laat ons hem aanbidden,
Komt, laat ons hem aanbidden als onze Heer.
2.Ziet, hoe de opgeroepen herders hun kudde achterlaten
en nederig tot de kribbe naderen:
Laat ons ook met vrolijke tred daarheen spoeden:
Komt, laat ons hem aanbidden,
Komt, laat ons hem aanbidden,
Komt, laat ons hem aanbidden als onze Heer.
3.Wij zullen de eeuwige schoonheid zien
van de eeuwige Vader, verscholen in het vlees:
God, als kind in doeken gewikkeld.
Komt, laat ons hem aanbidden,
Komt, laat ons hem aanbidden,
Komt, laat ons hem aanbidden als onze Heer.
4.Arm werd hij voor ons en ligt hier neder op stro;
Laat ons hem koesteren in vrome omhelzing:
Wie zou hem niet weder beminnen, die ons zozeer bemint?
Komt, laat ons hem aanbidden,
Komt, laat ons hem aanbidden,
Komt, laat ons hem aanbidden als onze HeerGeen opmerkingen:

Een reactie posten