zaterdag 24 januari 2015

MARIA Oceaan van Goddelijke Rijkdommen:


MARIA, De Meesteres van alle zielen als Oceaan van Goddelijke Rijkdommen:


Maria, Oceaan van Goddelijke Rijkdommen


Maria onderricht: “Lieve zielen, voor alle tijden ben Ik geroepen om de Christus te brengen naar alle zielen. Ik heb Hem gebracht in de God-Mens, de Messias, die de zielen kwam leren dat de ellende, die met de erfzonde over de schepping is gekomen, door het Kruis, en alleen door HET KRUIS, wordt overwonnen, want waar het Kruis bruiloft sluit met het hart, wordt de ware vrijheid van Gods Liefde geboren.
Ik breng de Christus in deze tijd nog steeds naar de zielen, in het zaad van de Wetenschap van het Goddelijk Leven. Zalig de zielen die dit zaad beschijnen met een oprechte Liefde, en het begieten met een onophoudelijke toewijding van al hun beproevingen aan Mij, want in de ware volgzaamheid jegens Mij, de Koningin en Meesteres van alle zielen bij Goddelijke volmacht, ligt de kracht om het zaad van het Goddelijk Leven te laten bloeien als bloemen van heiliging.
Ik ben Maria, de Schatkamer van een Nieuwe Lente, Zij die het zegel van het Kruis der Verlossing komt drukken op elke ziel die Gods Plan voor de Laatste Tijden van harte omhelst.
Dit is het Plan van de Eeuwige Liefde: dat in elke ziel het Kruis van Verlossing opnieuw geboren wordt doordat de ziel Mij bij zich in huis neemt, Mij, de Meesteres van alle zielen, de Voltooister van alle vruchtbaarheid.
Prijs Mijn hoogheilige naam als de echo van Gods stem boven de tuin van jullie zielen, want Ik ben in de Vader, in de Christus en in de Geest in alle eeuwigheid, en de Vader, de Christus en de Geest hebben Mij voor alle eeuwen bekleed met de oneindige macht van de Goddelijke Liefde.
Ik kan in ieder van jullie de kruisen des levens doen bloeien als rozentuinen, tot verheerlijking van het Kruis van Christus, dat symbool staat voor de handtekening van onze God. Ik ben de Spiegel van Gods Licht, in Mij wordt alle duisternis verblind en wordt de sluimerende kiem van de heiligheid in de ziel tot nieuw Leven gewekt, tot Goddelijk Leven. Volg Mij, want zonder geloof in Mijn werking is er geen geloof in de volheid van Gods Werken.
Ik ben Maria, de Oceaan van Goddelijke rijkdommen. De ziel die uit Mij put, put in waarheid uit Gods Hart. Gods Hart is de Bron van alle Wijsheid, Liefde en heiligheid. God heeft Mijn hele Wezen zodanig met Zichzelf vervuld, dat het water van Goddelijk Leven zo overvloedig uit Mij stroomt dat uit Mij alle zielen van alle tijden kunnen drinken tot voltooiing van hun groei naar Gods beeld en gelijkenis.
Drink uit Mij de woorden die Ik jullie schenk, want zij wellen op uit de Bronnen der Eeuwige Wijsheid. De ziel die in oprechte Liefde uit Mij drinkt, zal in deze tijden van duisternis en misleiding niet ten prooi vallen aan de dorheid van hopeloosheid, ontmoediging, verwarring en zinloosheid.
Elke ziel die oprecht naar Mij verlangt, Mijn woorden in zich opneemt en hen navolgt in innig beleefde toewijding aan Mij als de door God uitverkoren Meesteres van alle zielen, zal Ik bekleden met de beschermende macht van Mijn hoogheilige naam. Volg Mij, Ik heb jullie jawoord nodig om Mijn onbegrensde macht uit te oefenen over de bronnen van verwarring, misleiding en ontmoediging die thans ontelbare zielen in dorheid storten. Volg Mij, en Ik zal de slangen van alle onvrede en dreiging uit jullie tempels verjagen. De Ware Vrede van Christus zal jullie deel zijn. Tot deze Vrede heeft de Vader jullie voorbestemd. Vrees nooit, Ik heb jullie de Vredevorst gebracht.”

waar het Kruis bruiloft sluit met het hart, wordt de ware vrijheid van Gods Liefde geboren.

BRON: uit de onderrichtingen van het Maria Domina Animarum Apostolaat: (zie openbaringen:12 sept. 2011)
http://www.maria-domina-animarum.net/


 AKTE VAN TOEBEHOREN AAN MARIA:

 

Mijn Hemelse Meesteres Maria, vόόr alle tijden voorbestemd tot Gids van de zoekende zielen, in U heeft mijn ziel het Heil herkend.
Op de golven van Gods Geest hebben Uw voeten mijn hart betreden, en uw schoonheid heeft zich aan mij geopenbaard onder zangen van de verrukkelijkste Liefde.
O bevrijdende genade waarmee U mijn hele wezen tot Uw slavin/slaaf hebt gemaakt, hoezeer prijst mijn hart het uur waarop het is geroepen om uw Rijk te worden.
U wil ik restloos toebehoren, Meesteres van elk woord uit mijn mond, van elk gebaar van mijn handen en van elke gedachte van mijn geest.
Hoe zoet is het sterven van de mens in mij aan Uw voeten, want uw Aanblik heeft het Vuur van het Ware Leven in mij gewekt.
O Licht dat geen schaduwen werpt, hoe zou ik iets voor mijzelf kunnen houden, nu u mijn hele wezen beheerst.
Ik behoor U toe als uw onverdeeld bezit en eigendom. Beschik over mij naar uw welbehagen, dag en nacht, tot over de grenzen van de tijd, want aan Uw voeten, mijn verheven Meesteres, heb ik de gelukzaligheid gevonden, aan uw voeten is mijn hele wezen opengebloeid, voor uw voeten werp ik mij neer om U te dienen tot in de eeuwigheid.Amen.

Wees gegroet Maria meesteres van mijn ziel,vol van genade...

Bron gebed:  Maria Domina Animarum Apostolaat: (zie gebeden)1 opmerking: