zaterdag 27 juni 2015

MARIATOEWIJDING EEN ZEGEN VOOR DE WERELD!

BLOEMEN VOOR DE BLOEM DES HEMELS:

De onovertroffen zegen van Mariatoewijding voor de wereld 

De mensheid beleeft duistere tijden. Nooit in de mensengeschiedenis is de duisternis in de zielen zo erg geweest. De eindstrijd tussen de Hemelse machten en de machten van het kwaad voltrekt zich om u heen, voor uw ogen onzichtbaar doch in volle hevigheid. Aan MARIA is de macht gegeven om de duivel aan de ketting te leggen. Zij is de uitverkorene, die Jezus, het Licht der wereld, aan de mensen moest geven om de wortels te leggen van Gods Rijk op aarde. Maria is door God uitverkoren om de macht van de satan te breken (zoals de Bijbel zegt: Zij is de Vrouw diede kop van de slang onder Haar voeten zal verpletteren-Genesis3: 15)
Hoewel Zij daartoe de macht bezit, mag Maria dit niet doen zonder de uitdrukkelijke instemming vanwege de mensheid, omdat God de mens een vrije wil heeft gegeven en daarom vόόr elk Hemels ingrijpen aan de mens een teken van instemming vraagt.

Het teken van instemming bij uitstek is uw toewijding aan Maria.


"Totus Tuus Maria, O Maria, ik ben geheel de uwe!"

Toewijding aan Maria betekent, uzelf aan Haar geven opdat Zij u naar de Eeuwige Zaligheid zou kunnen leiden en de offerande van al uw offers, handelingen en gebeden zou kunnen gebruiken om tegenover Gods Gerechtigheid de genaden van Verlossing en Heil af te betalen en de wereld te zuiveren van het kwaad.
Zodra u zich aan Maria toewijdt, behoort u Haar volkomen toe. Vanaf dat ogenblik is Zij uw Meesteres. Alles wat u bent, heeft, doet, denkt, spreekt, voelt en verlangt, is dan Maria’s bezit. Alleen indien u uzelf aan Haar geeft als Haar totaal bezit en eigendom, kan Zij Haar macht volkomen laten gelden en met u alles doen wat nodig is voor uw eigen Heil, voor de redding van andere zielen en voor de bevrijding van de wereld uit de greep van het kwaad.
Totale toewijding is te vergelijken met een huwelijk. Voor de Hemel is de band tussen Maria en de aan Haar toegewijde ziel heilig. De toegewijde ziel is Maria volmaakte gehoorzaamheid, volgzaamheid en dienstbaarheid verschuldigd. Dit betekent een gelofte om zonder uitzondering al uw gebeden, werken, handelingen, woorden, gedachten, gevoelens enz., aan Maria op te dragen, en indien dit nodig is zelfs met overgave en Liefde te lijden. Zodra u uzelf totaal aan Maria hebt gegeven, wordt u geacht, alles in uw leven zonder meer te aanvaarden als een uiting van de Goddelijke Wil. In ruil voor uw zelfgave aan Maria bekomt Zij u de genaden van kracht, een grote innerlijke Vrede en de onvoorwaardelijke belofte van de Eeuwige Gelukzaligheid in de Hemel. Dit alles maakt het verbond tussen Maria en de aan Haar toegewijde tot het grootst mogelijke geschenk van God aan de ziel. Het enige wat van u wordt verwacht, is totale inzet en trouw.
Een eerste vereiste om Maria waarlijk volkomen te kunnen dienen, is een betrachting van grote zuiverheid en heiligheid. Wees rein van hart (zuivere, deugdzame en positieve gevoelens), van geest (deugdzame en positieve gedachten), en van lichaam (kuisheid, soberheid in eten en drinken, enz..Uw toewijding maakt u tot tempel van Maria, de Allerzuiverste en Allerheiligste. Zorg dus dat uw geest, hart en lichaam elk ogenblik klaar zijn voor een heilig huwelijk (een Hemelse Bruiloft) met Haar.
Uw toewijding aan Maria betekent meteen dat u de krachten van het kwaad als uw grote vijand erkent en uw medewerking aan de vernietiging van hun plannen tot de voornaamste betrachting van al uw handelingen (uw grote levensdoel) maakt. Om een vijand te kunnen bestrijden, moet u eerst zijn werkwijze leren kennen. De kern van de strijd vanwege de krachten van het kwaad tegen de Hemelse machten (waartoe ook uzelf vanaf uw toewijding gerekend wordt) bestaat hierin, dat zij Gods Waarheid voor de ogen van de mensen trachten te versluieren. De satan put zijn grote macht uit het feit dat mensen verblind zijn voor Gods Eeuwige Waarheid, en derhalve gemakkelijk misleid worden. Hij misbruikt dit door de gevoelens, gedachten en handelingen van mensen voor zijn eigen doelstellingen in te schakelen en de mensen zo tot zijn speelbal te maken. Wees daarom steeds op uw hoede, want het leven in deze moderne wereld zit meer dan ooit vol verleidingen. De satan tracht u op zeer listige wijze van Jezus en Maria weg te leiden. Gevaarlijke wapens daartoe zijn bijvoorbeeld de televisie en andere communicatiemedia.
Het aardse leven van een ernstig aan Maria toegewijde ziel kan zwaar zijn, omdat deze de lasten draagt van de talrijke mensen die niet bidden, niet offeren en hun lasten niet in blijmoedigheid en aanvaarding aan de Hemel opdragen. Doch daar gaat het precies om: het christelijk Heilsmysterie is een Mysterie van Verlossing door lijden. Door uw leed, pijnen, lasten, ziekten, verdriet, offers, boete, vasten enzovoort, worden zielen gered, want in Maria’s handen worden dit alles bloemen van genaden tot Verlossing van zielen uit de duisternis van het kwaad en de zonde. Bedenk echter: wegen de lasten van een kort leven op tegen de schatten die u daarvoor zult krijgen in de Eeuwigheid? Heeft uw hart rust bij de gedachte dat Jezus en Maria alle lijden voor de wereld zonder u moeten dragen?
Mariatoewijding kan de edelste weg naar de heiliging vormen. Voor zover het van Maria afhangt, zal Zij u in zo hoge mate uit de wereld weghalen dat u reeds op aarde in uw hart een voorsmaak van het Hemels leven zult proeven. Wanneer Maria Haar toegewijde bekijkt, moet Zij als het ware Zichzelf zien als in een spiegel. Maria vormt en kneedt de Haar toegewijde ziel naar Haar model, zolang en in de mate waarin deze Haar volkomen toebehoort. Maria legt niemand iets op, doch hoe totaler u uzelf in Haar handen legt, des te meer zal Zij over u heersen, tot Heil van uw ziel. Laat Maria de spiegel van uw ziel oppoetsen. Zij zal u dermate zuiveren dat u steeds méér zult schitteren. U wordt dan een “licht” voor uw omgeving. Er wordt gezegd dat iemand steeds sterker gaat lijken op diegene die hij innig liefheeft. Zo geldt ook dat, wanneer u totaal in Maria opgaat, dit door uw omgeving niet onopgemerkt zal blijven.
Sommigen vrezen dat zij Jezus tekort doen indien zij zich totaal aan Maria geven. Niets is minder waar, integendeel. Jezus heeft Zijn Moeder aan ons gegeven en verwacht dat wij Haar zeer diep vereren en voor alles via Haar tot God gaan. Zij is uw grote Voorbeeld. Het is een zware belediging aan Jezus indien u Haar miskent.

BRON: uit de onderrichtingen van het Maria Domina Animarum Apostolaat: (zie Mariatoewijding.)
http://www.maria-domina-animarum.net/


"Bloemen voor de Bloem des Hemels Maria."


Toewijdinggebed aan Maria door de H.Grignion de Monfort:

O Maria, in tegenwoordigheid van alle engelen en heiligen,kies ik u heden, tot mijn Moeder en Koningin. Ik wijd mij aan u toe en geef u,vol liefde en overgave, mijn lichaam en mijn ziel, alles wat ik heb en wat ik ben. Ik bied u de verdiensten aan van mijn goede werken uit het verleden, in het heden en in de toekomst. Ik geef u het volkomen recht, om over mij te beschikken en over al wat mij toebehoort, zonder voorbehoud, naar uw goedvinden, tot meerdere eer en glorie van God, in de tijd en in de eeuwigheid..AMEN.

Zie ook: blog: toewijding aan Maria als levenstaak:
http://jezusmariagroep.blogspot.be/2016/05/toewijding-aan-maria-als-levenstaak.htmlGeen opmerkingen:

Een reactie posten