donderdag 3 september 2015

ZIE IK MAAK ALLES NIEUW

JEZUS BELOOFDE ONS:
ZIE IK MAAK ALLES NIEUW!

"IK MAAK ALLES NIEUW"
DE BIJBEL, het geschreven Woord van God, geeft ons HOOP met de woorden:

“Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen, en de dood zal niet meer bestaan; geen rouw, geen geween, geen smart zal er zijn, want al het oude is voorbij.
    En Hij die op de troon zetelt, zei: Zie, Ik maak alles nieuw.” Hij zei ook:  "Schrijf dit op. Want mijn woorden zijn waar. Ik zal doen wat Ik heb gezegd." (Openbaring 21:4-5)

 Wij verwachten naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont.” (2 Petrus 3:13)

 “Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij.” (Openbaring 21: 1, 3-4) 

 Ik zal zuiver water over jullie uitgieten om jullie te reinigen van alles wat onrein is, van al jullie afgoden.  Ik zal jullie een nieuw hart en een nieuwe geest geven, ik zal je versteende hart uit je lichaam halen en je er een levend hart voor in de plaats geven. Ik zal jullie mijn geest geven en zorgen dat jullie volgens mijn wetten leven en mijn regels in acht nemen. Jullie zullen in het land wonen dat ik aan je voorouders gegeven heb, jullie zullen mijn volk zijn en ik zal jullie God zijn. Ik zal jullie redden van alles wat je onrein maakt, ik zal het koren bevelen overvloedig te groeien en nooit meer een hongersnood op jullie afsturen.”(Ezechiel 36:25-29)
"Een nieuwe mensheid, een nieuwe aarde, een nieuwe Schepping, waar we allen een nieuw hart en een nieuwe geest geschonken zullen krijgen van onze God!"Iedereen die dan leeft, zal de Schepper eren en gehoorzamen en in overeenstemming met zijn vereisten leven.
De goddelozen zullen  „afgesneden” zijn:

 Spreuken 2:21-22:
Want de rechtschapenen zullen het land bewonen 
en de deugdzamen mogen er blijven,
maar de goddelozen worden uit het land weggevaagd 
en de trouwelozen worden er uitgeroeid.”

In Gods nieuwe wereld zal iedereen Gods heerschappij respecteren.
In die nieuwe wereld zal de mensenmaatschappij verenigd zijn in de aanbidding van DE  WARE GOD.
(= JEZUS CHRISTUS)

 “Daarna zag ik een groep mensen die zó groot was dat niemand hun kon tellen. Het waren mensen van alle volken en stammen en landen en talen. Ze stonden voor de troon en voor het Lam. Ze hadden lange witte kleren aan en hielden palmtakken in hun handen. En ze riepen luid: "Wij zijn gered dankzij onze God die op de troon zit, en dankzij het Lam!"
(Openbaring7: 9-10)

“De zevende engel blies op zijn trompet. En stemmen in de hemel riepen luid: "Vanaf nu is het koningschap van de wereld van de Heer en zijn Gezalfde! Hij zal voor eeuwig Koning zijn!"
(Openbaring11: 15)

 Aanbidt u de Schepper van hemel en aarde?
De cruciale vraag is: brengen wij de nodige veranderingen 
(= Jezus Christus volgen!) aan in ons levenom waardig geacht te worden een deel van die „nieuwe aarde” en de „nieuwe hemelen” te zijn?

"We danken U, Almachtige Heer God, die is en die was en die komt, dat U de macht heeft genomen en Koning bent geworden.  De volken wilden niets van U weten. Maar nu is de tijd gekomen dat U hen zal straffen. Nu zult U gaan rechtspreken over de doden. Nu is de tijd gekomen dat U uw dienaren zal belonen: uw profeten, de gelovigen en alle mensen van hoog tot laag die ontzag voor U hebben. En nu is de tijd gekomen dat de mensen die de aarde vernietigen, zelf vernietigd zullen worden."  Gods tempel in de hemel ging open, zodat de kist van het verbond te zien was. Het begon te bliksemen, te rommelen en te donderen. En er was een aardbeving en een zware hagelbui.”
(Openbaring 11: 17-19)

HET LIED VAN HET LAM:
"Almachtige Heer God, wat U doet is geweldig en wonderlijk. Alles wat U doet, is rechtvaardig en goed, Koning van de gelovigen! Iedereen moet ontzag voor U hebben. Iedereen moet U eren en uw naam prijzen. Want alleen U bent heilig! Alle volken zullen komen en zich in aanbidding voor U op de grond laten vallen, omdat ze hebben gezien dat U rechtvaardig rechtspreekt." (Openbaring 15:3-4)

Ik ben de alfa en de omega, de oorsprong en het einde. Wie dorst heeft zal Ik voor niets te drinken geven uit de bron van het water dat leven geeft.  Wie overwint zal dit allemaal krijgen.” (Openbaring 21: 6-7)


Zie ook blogbericht de nieuwe schepping en de nieuwe aarde:"ALLE GLORIE AAN ONZE ALMACHTIGE GOD, ONZE KONING!"


Geen opmerkingen:

Een reactie posten