vrijdag 22 juli 2016

MARIA MIDDELARES VAN ALLE GENADEN

MARIA MIDDELARES VAN ALLE GENADEN:

(31 augustus)

"Maria als Middelares van alle Genaden."

 

De Meesteres van alle zielen bestempelt de maand augustus als maand van Haar verheerlijking. Deze maand eindigt met het grote feest van Maria als Middelares van alle Genaden, en krijgt als het ware een verlengstuk in de novene naar 8 september toe, het geboortefeest van de Heilige Maagd. Deze novene is draagster van een grote symboliek: De reis van de Middelares van alle Genaden naar de Geboorte van de Moeder Gods nodigt de zielen ertoe uit, te bidden voor de genade van geboorte uit Maria, een wedergeboorte voor een leven van ware heiliging.
Genaden zijn tussenkomsten van Godswege, die er op één of andere wijze kunnen toe bijdragen, het leven op aarde vruchtbaarder te maken. De genade heeft talloze verschijningsvormen, omdat God via talloze wegen en middelen de ziel tot ontplooiing tracht te brengen. De ontplooiing van de ziel moet worden verstaan als vervolmaking in het Goddelijk Leven. Precies in de ontsluiting en begeleiding van de ontplooiing van de ziel ligt de ware roeping van de Moeder Gods, in het bijzonder in deze Laatste Tijden. Het liefste schenkt God deze gaven immers via Maria, die Hij in al Haar hoedanigheden aan de zielen wil voorstellen als Brug tussen Hem en de zielen. De zielen behoren Hemelse genaden niet meteen in de eerste plaats te beschouwen als wegen tot vermindering van hun beproevingen, doch als hulpmiddelen bij de heiliging, voor de verhoging van de spirituele vruchtbaarheid. Uiteindelijk beogen alle genaden, de zielen de toegang tot de Eeuwige Gelukzaligheid op één of ander wijze te vergemakkelijken, respectievelijk de zielen te helpen, de poort tot hun Gelukzaligheid te vinden.
Moge de Meesteres van alle zielen ieder van ons voorbereiden op de genade van de volkomen vergeving en reiniging van sporen van zonde, fouten, zwakheden, nalatigheden, ziekmakende herinneringen en uitingen van de ondeugd uit ons hele leven, zodat wij hierdoor als het ware uit Haar opnieuw geboren kunnen worden. Er bestaat geen grotere genade dan deze, uit de Onbevlekte Ontvangenis, het kristalheldere Water rechtstreeks uit Gods Hart, te verrijzen voor een volkomen nieuw zielenleven. Dat is precies wat de Meesteres van alle zielen met elke ziel nastreeft: Zij nodigt de ziel uit om zich zo totaal aan Haar weg te geven dat Zij de ziel “in Zich” tot een ware vrucht uit de Boomgaard van Gods Rijk kan laten uitrijpen, en deze zo volkomen met Haar eigen gesteldheden kan uitrusten, dat de ziel haar ware roeping als kind van God in de juiste vorm kan gieten. Dan is zij pas goed een kind van de genade en een spiegel van het Hart dat Zelf voor tijd en eeuwigheid de Bloem der Genade bij uitstek zou zijn.
Maria verlangt ernaar, Zich in elke ziel zo volkomen te kunnen uitwerken dat deze uit Haar opnieuw geboren kan worden voor een leven in de innigste eenheid met Haar, want Maria is Diegene, die de woorden van Jezus werkelijkheid kan laten worden, wanneer Hij zegt dat de mens opnieuw geboren moet worden, en wel uit de Geest. De Meesteres van alle zielen brengt de adem van Gods Geest in de ziel, en “geeft de ziel een nieuwe vorm” teneinde haar in staat te stellen om de gaven die zij van God krijgt, optimaal te benutten, opdat zij haar eigen spirituele bloei evenals Gods Werken zou kunnen bevorderen.
De ziel moet actief aan dit proces deel hebben, in concreet beleefde dagelijkse toewijding aan de Koningin van Hemel en aarde. Slechts een dergelijke innerlijke ingesteldheid ontsluit de ziel op doelmatige wijze voor de genaden, die God haar via Maria wil bereiden.
Maria’s hoedanigheid als Middelares van alle Genaden brengt één van aspecten tot uitdrukking, zonder dewelke de beschrijving van de missie van de Moeder Gods jegens de zielen onvolledig zou zijn. Als Middelares van alle Genaden ontsluit de Hemelse Koningin de deur voor de omvorming van de zielen op hun weg van heiliging. Deze omvorming, aan dewelke de Koningin des Hemels een zo groot aandeel kan hebben, behoort tot de indrukwekkendste uitingen van Haar macht over de zielen. Door deze werking helpt zij bij de vorming van Haar leger tegen de krachten der duisternis. De oogst van dit effect van de activiteit van de Meesteres van alle zielen zal pas goed zichtbaar worden in het uur, waarin de Vrouw de prins van de leugen en de vernietiging onder Haar voeten zal leggen. Haar vandaag te verheerlijken als Middelares, en ons door Haar in het water der Goddelijke genaden te laten onderdompelen, kan voor ons totaal nieuwe wegen naar een volkomen nieuwe vruchtbaarheid ontsluiten, en ons op actieve wijze aan de verpletterende overwinning van de Hemelse Koningin over de vijand der Eeuwige Liefde deel laten hebben... Uitdrukking van de grootste genade.

BRON: uit de onderrichtingen van het Maria Domina Animarum Apostolaat: (Zie onderrichtingen: Sluier van goud)

"MARIA voor tijd en eeuwigheid de Bloem der Genade bij uitstek."


1 opmerking: