vrijdag 10 februari 2017

HET KONINKRIJK GODS BESTAAT NIET IN WOORDEN, MAAR IN KRACHT


HET KONINKRIJK GODS BESTAAT NIET IN WOORDEN, MAAR IN KRACHT:

Openbaringen over Gebed:

"Geloof in de KRACHT van je GEBED."


Toen de Heilige Paulus tot de christenen van Korinthe de woorden sprak “Het Koninkrijk Gods bestaat nu eenmaal niet in woorden, maar in kracht”, verwees hij in feite naar de vele ijdele woorden die mensen spreken. Zo is het vaak ook met gebeden. De Allerheiligste Maagd Maria gaf mij de volgende definitie voor gebed: “Bidden is bouwen aan het Rijk Gods”. Gods Rijk op aarde kan niet gebouwd worden met inhoudsloze woorden, doch louter met de kracht die deze woorden vanuit uw hart moet begeleiden. Daarom is het noodzakelijk dat uw gebed méér is dan woorden die u uitspreekt zonder diepe Liefde, zonder gevoel, zonder aandacht en zonder dat uw geest werkelijk bij God (Maria) verwijlt.
Bidden, is spreken met God. Veeleer dan het uitspreken van woorden, is gebed een openstellen van uw hart en geest voor God. Gebed is een overdracht van gevoelens en verlangens naar God toe. De enige sleutel om de deur van de communicatie met God te openen, is de Liefde. Gebed zonder Liefde is in Gods ogen slechts zelfbedrog.
Waarom wordt van de mens gebed verwacht? God heeft de mens geschapen, en had deze er oorspronkelijk toe bestemd om zeer nauw met Hem in verbinding te staan, omdat de mens was voorzien als beheerder van de Schepping en als ware zoon of dochter van God. God moest de grote Vriend van de mens blijven. Het is tegennatuurlijk om niet te spreken met iemand die men liefheeft en van wie men zoveel weldaden heeft ontvangen. De diepe zin van de communicatie tussen de mens en God kreeg een nieuwe nuance bij de zondeval. Tot op dat ogenblik was sprake van een natuurlijke overvloeiing van gedachten en gevoelens. De mens deelde in Gods Wijsheid en kennis, en werd op natuurlijke wijze door Hem geïnspireerd, en hij sprak op zijn beurt met God als met een Vertrouweling die naast hem liep. Door de zondeval (het bedrijven van de erfzonde) kwam een breuk in het verbond van trouw dat de mens verondersteld werd, jegens God na te leven. Vanaf dat ogenblik kon de mens niet meer worden beschouwd als een wezen dat Gods evenbeeld was en derhalve geen schuld tegenover Hem had. De erfzonde opende als het ware de rekening van de gemeenschappelijke schuld die de mensheid tegenover de Goddelijke Gerechtigheid zou ophopen. Vanaf de zondeval werd gebed voortaan, naast een middel van communicatie met God, bovendien een betaalmiddel. Daar de gemeenschappelijke zondeschuld die de mensheid door de eeuwen bij elkaar heeft gebracht, in onze tijd nooit eerder geziene afmetingen heeft aangenomen, is zeer veel gebed nu een noodzaak geworden om de wereld nog in stand te houden. Ik wees er vroeger reeds op dat het onevenwicht dat de zonde in Gods Schepping heeft gebracht, door de Goddelijke Gerechtigheid slechts verdragen wordt tot bepaalde grenzen overschreden worden. Dat uur heeft reeds geslagen. De tijd is aangebroken om u aan Maria’s voeten neer te werpen in dank en smekingen, want het zijn louter Haar Liefde en macht die de Goddelijke Barmhartigheid in leven houden als rem op de uitvoering van Gods Gerechtigheid.
Hoe moet u bidden? Een geldmunt heeft alleen waarde wanneer het een officieel merkteken van de overheid draagt. Zo heeft gebed als betaalmiddel slechts waarde wanneer het drager is van Gods merkteken van de Ware Liefde. Het is de Liefde die uw gebedsintenties verzilvert. Gebed zonder Ware Liefde is tijdverspilling, zelfs huichelarij. Ook de Farizeeën baden hardop aan de hoeken van de straten, doch zij verkeerden in dwaling, want hun hart was niet bij God: het was bij hun eigen zelfbeeld. Zij wilden slechts geprezen worden, en dienden aldus door hun gebeden niet God, noch Zijn Heilsplan, noch hun medemensen, doch louter de afgod waartoe zij hun eigen persoon verheven hadden.
In vroegere geschriften vergeleek ik gebed reeds met een ontboezeming van Liefde. Wanneer u bidt, bijvoorbeeld tot Maria, richt dan uw hart zo totaal op Haar dat u aan niets anders denkt dan aan Haar, niets anders voelt dan het verlangen om met Haar te spreken, en tracht u Haar beeltenis voor ogen te houden. Benader Haar zoals u uw geliefde zou benaderen: met een brandend hart en een vurig verlangen om bij Haar te zijn. Diegene tot wie u bidt, moet voor u zijn als de enige die bestaat. Dat vergt een steeds groeiende ontwikkeling van uw vermogen tot liefhebben (en aanvankelijk ook van uw concentratievermogen.) Wanneer u er werkelijk naar verlangt, dit vermogen te bezitten, zal het u gegeven worden, want God heeft een zeer grote nood aan waarlijk diep gebed. God wil slechts één ding: Zijn Schepping redden. Daartoe zijn, vanwege de duistere gesteldheid van de zielen, hun onderlinge relaties en hun relaties tot God, in deze laatste tijden uitermate veel offers en gebed nodig.
Bidden met Liefde, is precies wat verstaan wordt onder bidden met het hart. Gebeden opdreunen, als een mechanisch geratel zonder gevoel en vaak in een huiveringwekkend snel ritme, is geen gebed doch een belediging aan God en een groot zelfbedrog. De mens die zonder gevoel bidt, spreekt slechts woorden uit, hij zet geen enkele kracht in werking. Hij misleidt zichzelf door te menen dat hij bidt, doch in werkelijkheid draagt hij op geen enkele wijze bij tot de afbetaling van de schuldenlast van de mensheid jegens God. In Gods ogen is een gebedsleven dat op deze wijze ingevuld wordt, een verloren leven, want het geeft geen vergoeding aan God, en het geeft Maria niets concreets in handen dat Zij met enig gewicht kan aanwenden om Haar macht bij God te doen stralen. Het ware heilige gebed daarentegen, is gebed dat Maria’s macht verheerlijkt en Haar wapens geeft om de genadenstroom in werking te stellen.
Om waarde te bezitten, moeten gebeden uit een zuiver hart komen. Gebed uit een hart dat onmin in stand houdt, heeft weinig waarde. Zegt Jezus niet in het Evangelie dat, wanneer u tot het altaar nadert met uw offergaven, en u plots herinnert dat u in onvrede leeft met uw broeder, u beter de offergaven laat staan en u eerst met uw broeder verzoent?
Vele mensen beweren dat gebeden vaak niet verhoord worden. Dat heeft diverse redenen. Eén van de belangrijkste schuilt in de aard en gesteldheid van de biddende. Hoe heiliger de ziel die bidt, des te groter de kracht die door het gebed in werking wordt gebracht. Waarom? Omdat een waarlijk heilige ziel een veel zuiverder communicatiekanaal met God bezit dan een ziel in relatieve staat van ongenade. God verlangt ernaar, in de ziel een deel van Zichzelf terug te vinden. Om die reden kneedt Maria Haar ware totale toegewijden tot spiegelbeelden van Haarzelf, op voorwaarde dat zij zich totaal en onvoorwaardelijk aan Haar overleveren en Haar de kans geven, met hen te doen wat Zij wil, hoe Zij het wil, wanneer Zij het wil en in de mate waarin Zij het wil. Hoe meer de ziel op Maria gaat gelijken, des te meer leeft Maria daadwerkelijk in die ziel en des te meer geeft Zij aan die ziel wat deze Haar ook moge vragen, steeds op voorwaarde dat het verzoek niet indruist tegen Gods belangen. Bovendien zullen de intenties van een heilige ziel als van nature meer in overeenstemming zijn met Gods belangen.
Een verdere factor is het gevoel. De ware kern van een gebed is de emotie, het gevoel dat tijdens het uitspreken van de woorden uit uw hart vertrekt. Dat is de reden waarom een gebed slechts verhoord kan worden in de mate waarin het een ware ontboezeming van Liefde vormt. In visioenen werd mij geopenbaard hoe uit God onophoudelijk een oneindig veld van krachten stroomt, die alles in beweging zetten, veranderen, regelen, herscheppen, verlossen, heiligen, zuiveren, enzovoort. Om uw gebeden werkelijk kracht te verlenen, moet u ze in verbinding brengen met die Goddelijke krachten. Tracht u voor te stellen dat u uw intentie onderdompelt in een zee van Licht, zodat zij doordrongen wordt van die Goddelijke kracht en daardoor in gezuiverde en veelvoudig versterkte toestand in Gods Hart gelegd kan worden. Dit laatste moet u aan Maria’s voeten afsmeken: Aan Haar is alle macht gegeven om God ook te bewegen tot de verhoring van wat onmogelijk lijkt. Bedenk daarbij dat u Maria uw Liefde schuldig bent. Haar Wil is de Wil van God. Zij kan slechts voor u pleiten voor zover Zij weet dat uw intentie verenigbaar is met Gods Plannen. Vele gebeden worden niet verhoord omdat de verhoring ervan niet past binnen de Plannen die God tot verwezenlijking wil zien komen. Verhoring kan ook worden geweigerd omdat zij de bidder zelf zou kunnen schaden. Gods Wijsheid is groter dan de uwe. Wanneer Hij een gebedsintentie niet verhoort, kan dit voor u op termijn een zegen blijken, ook al ziet u dit aanvankelijk niet zo. Het grote geheim voor de verhoring van gebed schuilt aldus in hoofdzaak in deze drie elementen: een zuiver hart, Liefde, en een intentie die in overeenstemming is met Gods Plannen.
Wanneer u bidt voor de verhoring van een bepaalde intentie, lijkt het logisch dat uw gebed woorden bevatten waarmee u die intentie formuleert. Niettemin zijn er gebeden die steeds weer gebruikt worden om de verhoring van allerlei intenties af te smeken, zonder dat deze gebeden op zichzelf deze intenties in zich bergen. Het grootste voorbeeld hiervoor is het Weesgegroet. Hoe komt het dat u met het bidden van een aantal Weesgegroeten kunt bekomen dat U een welbepaalde genade wordt verleend? Dat komt omdat de woorden van dit gebed binnen Gods Plan welbepaalde krachten in gang zetten, die een genadestroom opwekken. Het zijn woorden met een welbepaalde gezegende kracht. Het Weesgegroet is in wezen in de eerste plaats een lofprijzing aan Maria alsook een smeking om Haar Voorspraak, elke dag opnieuw en in het uur van uw dood. Bedenk steeds dat God alles wat u aan Maria geeft, beschouwt alsof u het aan Hem Zelf had gegeven, omdat Maria Zijn grote Vertegenwoordigster en Zijn Gevolmachtigde is, de Brug tussen Hemel en aarde, de Vrouw bekleed met Gods eigen macht, heiligheid en schoonheid. Verheerlijking aan Maria is verheerlijking aan God, misprijzen van Maria is misprijzen van God Zelf. Indien mensen de macht van Maria mochten beseffen, zouden zij huiveren wanneer Haar heilige naam wordt uitgesproken.
In visioenen werd mij geopenbaard hoe gebeden, bijvoorbeeld het Weesgegroet, opgenomen worden in een “draaikolk”, een stroom van Licht die ronddraait en dus geen begin en geen einde kent (symbool voor de eeuwigheid!). Deze draaiende stroming is een verzameling van alle verdiensten die de mensheid als geheel in alle tijden bij elkaar heeft gebracht en nog bij elkaar zal brengen, en deze verdiensten vermengen zich met de oceaan der Genaden die uit Gods Hart stromen. Elk Weesgegroet voedt deze “draaikolk”, en geeft de bidder hierdoor ook meer recht om uit die bron van Genaden te putten. Deze “draaikolk” bevat op zich reeds menselijke zowel als Goddelijke elementen, want hij wordt gevormd door de gebeden, offers, boete en toegewijd lijden van alle mensenzielen, vermengd en aangevuld met de gebeden, offers, boete en het Lijden van Jezus Christus toen Hij als Mens op aarde leefde.

De rozenkrans is krachtig in het overwinnen van het kwaad." (H.GRIGNION DE MONTFORT)


In De Hemelse Bruiloft vergeleek ik de verhoring van gebeden reeds met het vullen van een bloemenkorf: Elk gebed dat u verricht, legt een bloem in een korf. Zodra deze korf vol is, is Gods Gerechtigheid verzoend met de verwezenlijking van de intentie, en wordt zij verhoord. Door diverse factoren kunnen bloemen in die korf verwelken of uit de korf vallen, zodat de verhoring langer op zich laat wachten of misschien nooit komt. Dat is onder meer het geval wanneer u bijvoorbeeld voor een medemens bidt doch tegelijkertijd over die mens lastert, roddelt, slechte gedachten koestert enzovoort. Waarom? Omdat er dan gebrek aan Liefde en zuiverheid in uw hart is. U vermindert hierdoor uw verdienste, zodat God Zijn genade terughoudt. Verlangt u verhoring van uw gebeden, heb dan lief, lijd en offer in Liefde, en stel uw verlangens op één lijn met de Goddelijke Wil.
Een Goddelijk Mysterie heeft het zo beschikt dat gebed, zoals alles, voor God tijdloos is. Hierdoor is het mogelijk dat de woorden van een gebed die betrekking hebben op heilsgebeurtenissen (bijvoorbeeld de Passie, de Kruisweg, de Smarten van Maria) bij het uitspreken een gelijkaardige uitwerking krijgen als het gebeuren zelf: De Passie wordt door uw gebed als het ware herhaald. Dat is ook het geval bij de gebeden van de Consecratie tijdens de Heilige Eucharistie. Wanneer u aan de Heilige Mis deelneemt met Liefde en in het volle bewustzijn dat daar het Verlossingsoffer van Christus hernieuwd wordt, krijgt uw ziel het effect alsof u persoonlijk in aanbidding bij het Kruis van Calvarie stond, tweeduizend jaar geleden. Het is heel belangrijk, dit te beseffen, want dit geeft een heel bijzondere dimensie aan uw gebeden. Dit verklaart tevens hoe het komt dat uw gebeden vandaag nog een situatie uit het verleden kunnen toewijden, zodat zij in de “draaikolk van de eeuwigheid” opgenomen kan worden als een verdienste voor alle tijden. Om diezelfde reden werken de gebeden die Jezus tweeduizend jaar geleden op aarde uitsprak, nu nog door in uw eigen leven, mits u uw ziel daarvoor ontvankelijk maakt.
Wanneer uw intenties louter betrekking hebben op uw persoonlijke noden, hoeft het u niet te verbazen indien zij geen verhoring vinden. Het is zinloos, en in Gods ogen zelfzuchtig en dus verwerpelijk, bijvoorbeeld de Heilige Rozenkrans te bidden voor uw eigen intenties. God houdt onuitsprekelijk veel van onzelfzuchtige handelingen en van het vermogen tot overgave en blind vertrouwen. Daarin schuilt de diepe en heilige kracht van de totale Mariatoewijding: Maak uzelf tot dienaar (uit eigen ervaring en in navolging van bepaalde heiligen noem ik het liever: slaaf) van Maria, en u zult ervaren welke zoetheid Haar macht over u in uw leven brengt. Maak uzelf tot bedelaar bij Maria voor de noden van uw medemens, en u zult ervaren welke Genaden Zij in uw eigen wezen tot stand brengt. Gedenk de woorden van Jezus over de lelies in het veld: hoe zij niets vragen of niets voor zichzelf doen, en toch door God tot het uiterste verzorgd worden. Bid voor Gods intenties, en al het overige zal u automatisch gegeven worden: Gedenk: Uw leven op aarde heeft slechts één zin en één doel: U bent hier om Gods Plan met de Schepping tot verwezenlijking te helpen brengen. De concrete inlossing van uw eigen wereldse behoeften moet u daarbij van God (en Zijn Afgezante: Maria) afhankelijk maken, zij mag niet uw eerste bekommernis zijn. Leg uzelf aan Maria’s voeten neer, in vurige Liefde en het diepe vertrouwen van een kind dat niets beter weet dan dat zijn moeder alles voor hem oplost, en Zij zal u niets weigeren. De enige voorwaarde is deze: Zij moet voelen dat u in Haar macht bent en Zij met u mag handelen naar Haar welbehagen.
Hoe kunt u uw gebedsintenties zuiver houden? Door uw hele leven op God te richten, ook in de kleine dingen van elke dag. Stop uw gebedstijden niet in vakjes, uw hele leven kan één aanhoudend gebed zijn, wanneer uw hart, uw geest en uw mond zuiver zijn en u God ook bij de kleine dingen betrekt. Verheerlijk Hem in al uw daden, woorden en gedachten, door alles te laten doordringen van Liefde. U kunt dit extra kracht bijzetten door op elk ogenblik van uw leven uw beproevingen met Liefde en aanvaarding te dragen. God laat de beproevingen toe omdat zij voor uw ziel een welbepaalde betekenis en een belang hebben. Hij gaat daarbij met de diepste Wijsheid en het grootste overleg te werk. Uw aanvaarding van het kruis is derhalve de grootste akt van Liefde en vertrouwen die u Hem kunt geven, en daardoor uitermate genadevol. Inderdaad, wat de verhoring van uw gebeden in de weg kan staan, is niet een gebrek aan Gods macht noch aan Zijn goedheid, want deze zijn absoluut. Evenmin een gebrekkige Voorspraak van Maria, want ook Haar macht en Liefde zijn absoluut, en elk woord uit Haar mond opent de Hemel, doet de hel sidderen en beslist over uw eeuwig lot. De hinderpaal is de schuld jegens Gods Gerechtigheid. Deze schuld moet betaald worden om uw gebeden tot verhoring te kunnen brengen. Het grootste betaalmiddel is uw eigen Liefde, of de Liefde die een medemens in zijn smekingen te uwen gunste aan God (Maria) geeft. Deze Liefde kan blijken uit offerbereidheid, de inspanning die geleverd wordt tijdens het bidden, en het diep en oprecht verlangen om God in de medemens iets te geven. Dienst aan uw medemens is dienst aan God in hem. Uw beproevingen en kruisen met Liefde dragen, kan effecten krijgen die u zelfs niet eens bewust beoogt. Een voorbeeld uit de heilsgeschiedenis is dat van de Heilige Paulus, die aanvankelijk een vervolger en moordenaar van christenen was. Hij is bekeerd door de zware beproevingen van hen die door zijn toedoen de marteldood  gestorven zijn.
Welke intenties zijn voor God heilig, en moeten dus voorrang krijgen? Toen de apostelen aan Jezus vroegen: “Leer ons bidden”, sprak Hij de woorden uit die wij nog steeds kennen als het “Onze Vader”. Wij moeten hieruit de conclusie trekken dat dit gebed de intenties bevat die God het meest welgevallig zijn en waar het binnen Zijn Plan om gaat, want de enige doelstelling van het leven van Jezus op aarde was de grondvesting van Gods Rijk op aarde. Daarom: Beschouwen wij even de kernpunten van het “Onze Vader”, teneinde daarin te ontdekken aan welke gebedsintenties God Zelf de voorrang geeft:
1.                       Heiliging van de Naam van God. Bidden dat de Naam van God geheiligd zou worden, is bidden tegen godslastering en ter verheerlijking van God, en kan aldus worden begrepen als het brengen van eerherstel voor beledigingen aan God (en aan Maria, die Zijn grote Vertegenwoordigster is.)
2.                       De Komst van het Rijk Gods. Deze intentie was de voornaamste doelstelling van het aardse leven van Jezus, en moet daarom ook uw grootste verlangen worden. Het Rijk Gods kan pas op aarde gevestigd worden wanneer voldoende zielen totaal God toebehoren, door de vruchten van de Verlossing in zich te laten rijpen en zich door de Heilige Geest en Maria te laten heiligen. Bidden voor de Komst van het Rijk Gods op aarde, is bidden voor bekeringen en heiliging van zielen. Het Rijk Gods zal des te spoediger komen naarmate meer zielen zich totaal aan Maria toewijden en dan ook strikt leven als toegewijden: een leven van gebed, offers, overgave en liefdevolle aanvaarding in de beproevingen.
3.                       De verwezenlijking van Gods Wil. Wanneer de Goddelijke Wil op aarde geschiedt zoals dit in de Hemel het geval is, zal de hele Schepping terugkeren naar haar oorspronkelijke staat van heiligheid. Leven in de Goddelijke Wil, is de bekroning van de totale toewijding. Leer uzelf zo volledig mogelijk weg te cijferen voor het Heil van uw medemens, en Gods Wil zal in u werken in elk detail van uw leven. Zo worden uw gebeden werkelijk bouwstenen voor het Rijk Gods.
4.                       Uw dagelijks brood. Bidden om uw dagelijks brood, betekent veel meer dan bidden om de bevrediging van uw stoffelijke behoeften. Het betekent eveneens bidden om dagelijks de kracht te krijgen om uw leven te leiden volgens Gods Wil en Plan, en zelfs om uw dagelijkse portie van datgene wat God voor u heeft beschikt aan ervaringen, beproevingen en gelegenheden om te groeien, opdat de ontwikkeling van uw ziel vooruitgang zou kunnen blijven boeken.
5.                       Vergeving. In de zin van het “Onze Vader” bidt u om het vermogen, anderen totaal te leren vergeven, omdat u zelf op uw oordeelsdag van God slechts vergeving kunt verwachten in de mate waarin u zelf op aarde hebt vergeven aan diegenen die tegen u misdaan hebben. Door wrok te koesteren en vergeving te weigeren, tekent u dus het vonnis van uw eigen veroordeling.
6.                       Vrijwaring van bekoring en verlossing van het kwaad. Alle bekoring komt van krachten die niet verenigbaar zijn met Gods Werken. De uiteindelijke zin en doelstelling van alle gebed bestaan in feite steeds uit de bestrijding van het kwaad in zijn vele vormen. Zolang de mens in een lichaam leeft, zullen bekoringen dagelijks zijn pad kruisen, doordat een lichaam materiële behoeften heeft. (Ik verwijs in dit verband naar Stormschrift nr. 20.) Gevrijwaard blijven van bekoring, is om die reden een intentie die minder gemakkelijk verhoring zal vinden dan de intentie om weerstand te krijgen tegen de werken van het kwaad. Voor God is het veel waardevoller dat u weerstand biedt tegen bekoringen dan dat u een rimpelloos leven leidt doordat u geen bekoringen op uw pad zou krijgen, want de ware verdienste van een heilig leven bestaat niet in een leven zonder bekoring of zonder aanvallen van het kwaad, doch in een leven van veelvuldige overwinning van bekoringen.
Spreken met God (Maria), kunt u met de mond, maar ook vanuit de stilte van uw hart, zelfs door uw hele gedrag. De ware kracht van uw gebeden schuilt in de Liefde, de zuiverheid en het verlangen van uw hart. Breng uw gebeden in overeenstemming met Gods eigen verlangens: de Verlossing en bekering van zielen en de grondvesting van het Rijk van Christus op aarde. Stel uw hele leven vastberaden in dienst van Maria, en al uw woorden, gedachten en handelingen zullen bouwstenen zijn voor Zijn Rijk.
BRON: uit de onderrichtingen van het Maria Domina Animarum Apostolaat (zie onderrichtingen: Boeken: Stormschriften)


Leg uzelf aan Maria’s voeten neer, in vurige Liefde en het diepe vertrouwen van een kind dat niets beter weet dan dat zijn moeder alles voor hem oplost, en Zij zal u niets weigeren. De enige voorwaarde is dezeZij moet voelen dat u in Haar macht bent en Zij met u mag handelen naar Haar welbehagen.”

Geen opmerkingen:

Een reactie posten