vrijdag 17 februari 2017

ZONSOPGANG IN DE ZIEL

Zonsopgang in de ziel

De ziel die zich laat omvormen tot een kleine zon, geniet het voorrecht, de schatten van Gods Rijk zichtbaar te helpen maken, nadat zij zal zijn begonnen, deze in zichzelf te ontginnen. 

De macht van de satan is zo groot geworden omdat hij wegen en middelen heeft gevonden om de zielen beelden voor te spiegelen van een schijnbare 'werkelijkheid', die met Gods alomvattende realiteit nog slechts weinig te maken heeft. Anders gezegd: Hij weet talloze zielen te verblinden voor de echte Waarheid.
Er zijn vele graden van verblinding. Zolang de ziel in nederigheid open staat voor de inwerkingen van Gods Geest, en blijft erkennen dat zij niet onfeilbaar is, kan zij telkens opnieuw op de rechte weg worden geleid. Maria leert ons hoe wij boven het verduisterde, benevelde landschap van onze ziel de opgang van de zon van Gods Licht kunnen helpen bespoedigen.
Voor een echte doorbraak van de zon doorheen de nevel der verblinding moet de ziel in hoofdzaak aan de volgende drie terreinen werken:
1. Ware zelfkennis: Zeer vele zielen kennen zichzelf niet zoals zij werkelijk zijn. Velen kennen hun roeping niet, velen kennen onvoldoende hun gaven en hun tekortkomingen. Velen zijn niet in staat om hun positie binnen Gods Heilsplan te bepalen, zodat zij hun staat van genade heel verkeerd inschatten. Dit laatste is heel gevaarlijk, want de satan verblindt velen met het gif van de hoogmoed, en maakt hen hierdoor onvruchtbaar voor Gods Werken. Niets bevordert de werken der duisternis méér dan een ziel die ervan uitgaat dat zij onfeilbaar is en/of door God ver boven de anderen is geplaatst.
Zelfkennis is een genade. God had de zielen oorspronkelijk geschapen met een volkomen inzicht in hun eigen wezen en in vele elementen van de Goddelijke Mysteries. Met de erfzonde is de versluiering over vele elementen van kennis en inzicht gekomen: De ziel ziet Gods Licht als het ware doorheen glas, dat een wisselende mate van helderheid kan bezitten al naargelang de ziel zich al dan niet zuiver weet te houden.
De zekerste weg naar een zuiver inzicht in de eigen aard, eigenschappen en gesteldheden, en in datgene wat God specifiek van een ziel verwacht, begint met de totale toewijding aan Maria. Zodra de Koningin van al het geschapene en Meesteres van alle zielen waarlijk in de ziel kan heersen, voert Zij de ziel naar kennis van zichzelf, omdat de ziel zonder deze kennis vergelijkbaar is met een ballon:
·                            volgepropt met allerlei dingen waarvan de inhoud haar eigenlijk niet echt bekend is, zodat het haar voorkomt alsof zij helemaal geen inhoud heeft ('ijle lucht' die zij niet kan zien)
·                            zonder houvast en zonder echt fundament her en der zwevend op elke kracht van buitenaf, stuurloos, en
·                            heel kwetsbaar: Zoals een ballon gemakkelijk doorprikt kan worden en dan openspat, zo is de ziel zonder degelijke zelfkennis nog kwetsbaarder voor de speldenprikken der bekoringen dan zielen die degelijk beseffen wie en wat zij zijn.
Smeek Maria dagelijks om de genade van zelfkennis, opdat de warmte van Haar Hemelse Liefde de nevelen om uw ziel moge oplossen. Gebruik daartoe bijvoorbeeld meermaals de aanroepingen:
·                            "O Heilige Geest, ontsluit voor mij de diepten van mijn eigen ziel. Breng mij tot zelfkennis. Laat mij toch zien wie ik werkelijk ben" 
·                            "O Maria, leer mij de wereld, mijn leven en mijn eigen wezen zien door uw ogen"
Zodra de ziel zichzelf leert doorgronden, moet zij met Maria meewerken om zich naar een wedergeboorte te helpen leiden. Levert uw oude 'ik' totaal aan Maria over, en bid volhardend om wedergeboorte. Daartoe moet u in de eerste plaats duidelijk inzicht verwerven in uw persoonlijke behoeften. Dit brengt ons bij het tweede werkterrein:
2. Verschuiving van het accent in uw behoeften. Zielen zijn vooral kwetsbaar voor de inwerkingen van de satan op grond van hun behoefte aan een mooi zelfbeeld, en van hun vele materiële behoeften. De behoeften van de mens op aarde kunnen wij vergelijken met een gewicht dat aan zijn voeten hangt. Hoe groter de greep van een behoefte, des te zwaarder is het gewicht, zodat de ziel zich nauwelijks van de aarde kan losmaken. Het groot streefdoel bestaat hierin, deze gewichten lichter en lichter te maken, zodat zij steeds minder macht over de ziel krijgen. De weg naar de bevrijding uit de slavernij van deze behoeften bestaat uit de doorvoering van volgende maatregelen samen met, en onder de leiding van, Maria:
·                             Wapent u ertegen dat de satan zijn handtekening in uw ziel zou plaatsen. Zijn ware handtekening is de hoogmoed (de eigenschap die hemzelf ten val heeft gebracht toen hij nog een engel was.) De ziel kan verblind zijn voor zichzelf, maar gevaarlijk wordt het echt zodra de ziel in de greep van de hoogmoed komt, en steeds minder openstaat voor de mogelijkheid dat zij fouten kan maken. Went u de volgende reacties aan:
  * Hebt u iets goeds gedaan, dank dan God en Maria met de woorden: "Dank dat het mij gegeven was, uw Licht te verspreiden. Moge het uw verhevenheid verheerlijken".
  * Hebt u iets minder goeds gedaan, aarzel dan niet, uw fout toe te geven, en bid als volgt: "O Maria, bekom mij vergeving, en de kracht, de Liefde en het inzicht om deze fout niet te herhalen".
·                           
Blijf u ervan bewust, dat nederigheid de sleutel is tot vele Hemelse poorten, onder meer deze der Genaden en deze der Wijsheid, die u kunnen leren, Gods Waarheid te onderscheiden van de misleidingen der duisternis.
·                            Wapen u tegen overwicht van uw materiële behoeften (behoeften aan voedsel, bezittingen, seksualiteit, leeg vermaak, enz.) Hoe meer u de behoeften van uw lichaam en uw drang naar bezit en naar genot onder controle kunt houden, des te meer zal uw hart vrijgemaakt worden voor het schouwen van Gods bedoelingen en geheimen achter alles wat u omgeeft, des te kleiner wordt de macht van het wereldse over uw denken, voelen en verlangen, en des te minder vatbaar zult u worden voor de valstrikken der verblinding. De ziel die de schoonheden van het Licht ontdekt, verafschuwt weldra de duisternis en wordt vrij voor haar opgang naar de dingen der eeuwigheid.
3. Verandering van uw wereldbeeld. De ziel wordt gemakkelijk misleid omtrent de ware betekenis van wat zij om zich heen waarneemt. Deze vertekende waarneming is veelvuldig bron van zonden en ondeugden. Vandaar Maria’s volgende adviezen. Houd u constant voor ogen:
·                            Dat alles wat u ziet en ervaart, uitingen zijn van de strijd tussen Licht en duisternis, en derhalve juist bewijzen dat God met Zijn zielen bezig is. Talloze zielen menen onterecht dat de veelzijdige chaos in de wereld bewijst dat God Zijn Schepping in de steek laat, en dat de duisternis het laatste woord zal krijgen;
·                            Dat al uw beproevingen veldslagen zijn, en dat deze door het Ware Licht gewonnen zullen worden, op voorwaarde dat u elke beproeving in geloof en vertrouwen aan Maria toewijdt. Lever uw hele dagelijkse strijd samen met, en onder de heerschappij van, Maria;
·                            Dat alle 'achteruitgang' van de wereld moet worden beschouwd als de stuiptrekkingen van de helse slang die reeds zwaar vernederd onder de voeten van de Meesteres van alle zielen ligt. Hoe intenser uw toewijding aan Maria, des te intenser schittert Haar macht, en des te heviger de stuipen van de helse slang onder Haar voet. Deze stuipen treffen nog vele zielen, doch bewijzen in werkelijkheid de totale machteloosheid van de satan tegenover Maria;
·                            Dat uw dwalende medemens slechts een misleide ziel is, en dat hij die tegen u misdoet, zelf het eerste slachtoffer van zijn daden of woorden is. Koester jegens uw 'schuldenaren' geen wrok, doch bid voor hun bevrijding uit de greep van de satan; smeek Maria dat Zij hun hart opent voor het Ware Licht.
Leggen wij dagelijks het volgende gebed aan Maria’s voeten neer: 
"O Maria, Draagster van het allerheiligste Licht van Liefde en Wijsheid, bekom mij de genade, alle schijn van de talloze wereldse verleidingen en misleidingen te doorschouwen. Bekom mij het ware inzicht in Gods enige Waarheid. Leer mij mijn medemens, mijn leven en de wereld te zien zoals deze werkelijk zijn en zoals God hen ziet, opdat ik dit alles op de vruchtbaarst mogelijke wijze moge benaderen. Ik lever mij restloos over aan uw machtige heerschappij, opdat u mij kunt baden in de oneindige stroom van het Licht der Eeuwige Waarheid. Ik verlang zo zeer, een kleine spiegel van Gods Glorie te mogen zijn, die de Zon van de Eeuwige Wijsheid zal helpen stralen doorheen de nevelen waarmee de duisternis Gods zielen verblindt voor de enige Bron van het Ware Geluk. Verlicht daarom mijn ogen en mijn hart in de vuurgloed van uw volmaakte heiligheid, opdat ik moge zien wat werkelijk IS".

De ziel die zich laat omvormen tot een kleine zon, geniet het voorrecht, de schatten van Gods Rijk zichtbaar te helpen maken, nadat zij zal zijn begonnen, deze in zichzelf te ontginnen. 

BRON: Maria Domina Animarum Apostolaat (zie onderrichtingen: Meditaties: Mariabloempjes.)

                       "O Maria, leer mij de wereld, mijn leven en mijn eigen wezen zien door uw ogen"
Geen opmerkingen:

Een reactie posten