dinsdag 4 april 2017

PASEN: VERRIJZENIS VAN CHRISTUS:

PASEN : VERRIJZENIS VAN CHRISTUS:


 "Dood, wat wil je nu nog? Waar is nu je macht?"
(1  Korintiërs  15:55)
“Maar prijs God, Hij heeft ons de overwinning gegeven door onze Heer Jezus Christus.”
(1Korintiërs   15:57)
Ik ben de levende! Ik was dood, 
maar nu leef ik voor altijd, voor eeuwig
.”
(Openbaring 1:18a)

 


God komt al Zijn beloften na. Hij doet ook geen halve dingen. Hij laat geen trein vertrekken om hem halverwege in open veld te laten staan. De erfzonde had de Verlossing van de zielen, de bevrijding uit de onmogelijkheid om ooit de Eeuwige Gelukzaligheid te verwerven, noodzakelijk gemaakt. Deze Verlossing moest door de Zoon van God in een menselijk lichaam worden voltrokken, omdat Verlossing uit de effecten der zonde slechts kan worden bereid op grond van een samenspel van:
·                            Ware, onzelfzuchtige, onvoorwaardelijke 
·                            Liefde in al haar vormen, jegens God en alle medeschepselen;
·                            Onvoorwaardelijke gehoorzaamheid 
jegens Gods Wetten en Beschikkingen. Concreet betekent dit: onvoorwaardelijke aanvaarding van alles wat Gods Voorzienigheid op onze levensweg brengt;
·                            Vrijwillige, onvoorwaardelijke en bewust beleefde toewijding van alles, van alle gebeurtenissen in een mensenleven tot in de kleinste details, aan God;
·                            Onvoorwaardelijk aanvaard en toegewijd lijden en beproevingen in een menselijk lichaam en met een menselijk hart.
Slechts God Zelf in mensengedaante kon ooit de combinatie van deze noodzakelijke voorwaarden in een absoluut volmaakte mate in de schoot van Gods Heilsplan leggen. Het Offer van de Messias was volmaakt. Hij volbracht een absoluut voltooide Offerande van het Lichaam dat Hem was bereid, van alle emoties in Zijn zwaar geteisterd Hart, en van alle zo veelzijdige details uit Zijn Leven, dat zozeer was vervuld van vervolging, onbegrip, haat, en de talloze overweldigende tekenen van de zonde in Zijn omgeving. God onderstreepte echter de volmaakte eenheid tussen de menselijke en de Goddelijke natuur van de Messias door de Verrijzenis, die de Passie, het volmaakte Verlossingsoffer, bekroonde door een daad die slechts God kan voltrekken – omdat Hij het Leven IS: Uit Zichzelf verrijzen tot “nieuw leven”.
In de Verrijzenis ligt een groot teken van hoop voor alle zielen die bereid zijn om Jezus tot het uiterste te volgen: Niet alleen toont zij aan dat de beproevingen van het leven – mits zij worden gedragen in de gesteldheden die onontbeerlijk zijn om Verlossing te brengen – na dit leven een opstanding voor het Ware Leven mogelijk maken, bovendien toont zij aan dat de duisternis (de beproevingen, de kruisen van het leven) steeds sterft, doch dat het Licht (het ware Goddelijk Leven) als het ware in de ziel sluimert zoals een kiem in de winter, wachtend om door de werkingen van Gods Intelligentie in de lente te worden opgewekt en ook op zichtbare wijze te tonen dat het Licht in werkelijkheid steeds boven alles staat, ook boven de duisternis, die op onze levensweg wel vaker het enige zichtbare en voelbare is.
De Christus kon op grond van Zijn Goddelijke natuur uit eigen kracht verrijzen. De ziel die haar leven op aarde richt op een zo volkomen mogelijke navolging van Zijn gesteldheden, wordt na haar leven door God opgewekt. In deze opwekking raakt de kracht van God de ziel aan, die in een stoffelijk lichaam een leven op aarde heeft voltooid doch in zichzelf draagster is van een kiem die iets van God bevat. De Meesteres van alle zielen noemt deze kiem “de kiem der heiligheid”. God neemt als het ware “het Goddelijk element in de mens” opnieuw tot zich. Wij kunnen het zo beschouwen, dat de verrijzenis van de ziel na haar aardse leven mogelijk is indien de kiem der heiligheid daadwerkelijk in heiligheid is bewaard. De heiligheid van de ziel is inderdaad de spirituele lente die zij in zich draagt: de groei- en bloeikracht van haar innerlijke gesteldheden, waarbij de lentebloesems de uitingen zijn van de kracht en zuiverheid waarmee zij de deugden beleeft.
Pasen is een symbool voor wedergeboorte, opstanding uit het oude, lente als overwinning van het Licht (de lentezon van de volle Waarheid) op de duisternis (de donkere winter van dwaling en verblinding) en van de warmte (de Liefde in al haar uitingen) op de koude (de liefdeloosheid en de daar automatisch mee gepaard gaande zonde in haar talloze afschuwelijke vormen. Pasen staat ook voor vruchtbaarheid, ware spirituele vruchtbaarheid als de mate waarin de ziel Gods verwachtingen ten aanzien van haar leven werkelijk inlost. Een leven naar Gods tevredenheid is een leven dat Hem de grondstoffen aanbiedt waaruit Hij de voltooiing van Zijn Heilsplan bereidt. Dit grootste aller Goddelijke Werken is, zoals steeds, een bouwwerk dat slechts wordt opgetrokken door een volmaakte combinatie van het cement van Gods Wil en de stenen van de menselijke wil. Een spiritueel vruchtbaar mensenleven wordt door God beloond met de Verrijzenis voor het Ware Leven in Zijn eeuwigdurende Tegenwoordigheid.
Een mensenleven is rijk aan gebeurtenissen, maar ook aan onzichtbare innerlijke ontwikkelingen in de ziel. Hoe minder van dat alles verloren gaat, des te vruchtbaarder kan het leven in Gods ogen worden voltooid. Verloren gaat alles wat niet uitdrukkelijk en liefdevol met God wordt gedeeld. Laten wij vandaag alle details van ons leven en al onze innerlijke gesteldheden en onze beproevingen beschouwen als een omvattende Passie, hen met de Verlosser aan het kruis slaan, en hen door innige toewijding aan Maria toevertrouwen aan het Graf van Haar zo machtig Hart. Op grond van onze toewijding zal Zij het Ware Leven erover afroepen, en kan Zij ons opnieuw geboren laten worden, want Haar diepste verlangen is het, dat elke ziel de Christus volgt tot in de Verrijzenis. De Verrijzenis die God de ziel bij voorkeur bereidt, is deze in innige eenheid met Maria, wier sterfelijk lichaam zelfs nooit de dood heeft gekend, want in Haar was de lente onvergankelijk vanaf Haar Onbevlekte Ontvangenis tot en met Haar Opneming ten Hemel. In Haar was de Verrijzenis als het ware reeds voltooid terwijl Zij nog de Passie van Haar smartvolle leven onderging. Dit is ook onze roeping, doch zonder de begeleiding en aanvulling vanwege Diegene, Die ons vanop het Kruis is gegeven, zullen wij er nauwelijks in slagen, de steen van het graf van onze menselijkheid weg te rollen.
BRON: uit de onderrichtingen van het Maria Domina Animarum Apostolaat: (zie onderrichtingen: Sluier van goud.)

“Alleluja, Jezus Christus is opgestaan uit de doden. Hij is VERREZEN!”
 "Maar: Christus ís uit de dood opgestaan! Hij was de eerste van alle gestorven mensen die dat deed.  Vroeger is door een mens (Adam) de dood in de wereld gekomen. ... Nu is ook door een Mens de opstanding uit de dood in de wereld gekomen.”
(1Korintiërs   15:20-21)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten