zaterdag 29 april 2017

JE BENT EEN TEMPEL VAN GOD!

 JE BENT EEN LEVENDE TEMPEL VAN GOD!
 
"Wees een levende TEMPEL VAN GOD."
Wees je daarvan goed bewust!

Jezus Christus verkondigde ons:”Het Koninkrijk Gods is midden onder u.” (Lucas 17:20) Gods Rijk is in ons, we hoeven het niet ver te zoeken, het leeft in ons! We hoeven het enkel tot leven te laten komen!
 (Dit is wat ons te doen staat:Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand.” Matteus22: 37) God wil vooral wonen in mensen die leven in Jezus’geest. Laat u dus geestelijk volledig samensmelten met Jezus.Laat Jezus de koning zijn van je hart! Laat van daaruit dan de stromen van levend water uit de bron van je hart naar jou omgeving stromen…Zo kan het Licht van Christus terug gaan schijnen in onze duistere wereld!
Als katholieken  bezitten we het voorrecht, dat we wanneer we maar willen de levende Jezus kunnen ontmoeten in de H.Eucharistie, we ontvangen hem er in de H.Communie (zijn lichaam!) Maken we daarvan regelmatig gebruik? (Op zondag, de dag des Heren!) Hou mijn gedachtenis levend, spreek over mij en heb mij lief boven alles in dit leven en eeuwig leven zal ik je geven in mijn nabijheid. De vader en ik zijn één, één in geest, één in wezen.

Zijn we ons voldoende bewust van het feit dat God ons heeft geschapen naar Zijn beeld, en dat Jezus IN ons woont. De Apostel paulus zegt het ons, dat ons lichaam een tempel van de H.Geest is! 1 Korintiers: 19-20:” Weten jullie dan niet dat je lichaam een tempel is van de Heilige Geest? Hij woont in jullie. Jullie hebben Hem van God gekregen. Jullie zijn niet van jezelf!  Want God heeft jullie voor een hoge prijs gekocht. Eer God dus met jullie lichaam en met jullie geest, want zij zijn van God.
“Weten jullie dan niet dat je lichaam een tempel is van de Heilige Geest? Hij woont in jullie.”Jezus leerde ons:”Bemint uw naaste gelijk uzelf.”
 (Marcus 12:31) Uzelf beminnen is deel van eerbied hebben voor uzelf als tempel van God. Het heeft niks vandoen met egoïsme, want egoïsme is een fout tegenover het beminnen van je naaste! Stel de ander voorop in dit leven en niet jezelf. Geef en je zult gegeven worden.
In eerbied leven met jezelf, kan heel ruim bekeken worden, het begint met het niet kijken naar, of luisteren,  naar zaken die ons lichaam of onze geest kunnen verontreinigen of bezoedelen. Ook geen dingen gebruiken die hetzelfde doen, streef naar zuiverheid in alle opzicht. God verlangt van Zijn kinderen een streven naar heiligheid:
"Leidt een leven dat in alle opzichten heilig is, zoals hij die u geroepen heeft heilig is. Er staat immers geschreven: 'Wees heilig, want ik ben heilig." 
(1 Petrus 1:16 Leviticus 11:44)

In onze christelijke levenswandel zijn er bepaalde zaken die niet kunnen, de apostel Paulus onderricht ons hierin:
De nacht is al een heel eind voorbij. Het wordt al bijna dag. Laten we dus stoppen met dingen te doen die bij het donker horen. We moeten de wapens gebruiken die bij het licht horen! Laten we ons fatsoenlijk gedragen, zoals dat hoort bij klaarlichte dag. Doe niet meer mee met wilde feesten, waar het gaat om eten, drank en seks. Houd ook op met jaloers zijn en ruziemaken! Laat je leven leiden door de Heer Jezus Christus, en doe niet meer waar je maar zin in hebt. Dan ga je ook niet verlangen naar dingen die niet goed zijn.”
(Romeinen 13:12-14)

Kies nu om rein en zuiver te leven. Heilig jezelf van de onreinheid van deze perverse wereld. Leef heilig zoals Ik heilig ben vraagt God aan jou!
God roept ons om ons te heiligen zoals Hij heilig is. Dat is een geweldig voorrecht. Laat het niet aan je voorbijgaan!
Hou grote schoonmaak in je hart en in je leven. Kies radicaal voor heiligheid, want jouw God is heilig!
God wil komen met zijn heerlijkheid in je leven, maar dat kan niet als je leven vol rommel zit!
God roept je om TOTAAL ANDERS te zijn dan de verloren, goddeloze, duistere wereld.
 Ik wil je aanmoedigen om echt je hele hart, je volkomen wezen, totaal in overgave te brengen aan Hem, en Jezus te aanbidden op een manier zoals je het nog nooit gedaan hebt.
Bidden we tot Maria, opdat Zij hierin onze gids mag zijn, om ons bij Haar Zoon Jezus te leiden, en om ons te leren Hem in totale overgave te dienen! (De poorten van het hemelse koninkrijk staan wijd open voor wie Jezus en zijn moeder Maria willen dienen!) Het is de H.Grignion de Montfort die ons in zijn leer  zegt:
Wanneer de Heilige geest, zijn Bruid(=Maria), haar in een ziel aantreft dan vliegt hij er heen, treedt er zonder de minste terughoudendheid binnen en schenkt zich aan die ziel met overvloedige genaden. En wel in dezelfde mate waarin zo iemand in zijn hart plaats gemaakt heeft voor zijn bruid. DAT is één van de voornaamste redenen waarom de  heilige geest tegenwoordig niet meer zulke opvallende wonderen uitwerkt in de zielen: men leeft niet innig genoeg verenigd met Zijn trouwe en onafscheidelijke bruid: MARIA.


In de gemeenschappen van de eerste christenen was er een vurig levendig geloof aanwezig! Men was er één van geest en één van hart, de ogen waren allen in dezelfde richting ziende. De mensen leefden in een gemeenschap of gemeente waar alles werd gedeeld zodat er niemand was die gebrek leed. Egoïsme kende men er niet. Het woord van God was hun levende brood!

Men verkondigt in onze tijd een soort van theologisch geloof, wat niet goed begrepen word door de mensen, op die manier gaat men de Geest niet levend maken, maar blust men hem eerder! Hierdoor komt men met zogenaamde “dode kerken of gemeenschappen “ te zitten. Een verkondiging van het totale evangelie in zijn volle waarheid, zonder er de scherpe kantjes van af te doen (dus ook de radicaliteit ervan!) kan de geest terug levend maken.

Gaat beseffen dat Jezus werkelijk hier aanwezig is in ons, hij is in ons. Leef in die realiteit van elke dag opnieuw te vertoeven in Zijn aanwezigheid! Richt je ganse denken, je ganse doen op Hem, want Hij is de Weg, de Waarheid en het Leven, en dat LEVEN is aanwezig in ons! Laat het tot LEVEN komen. Laat je geloof niet langer een dood iets zijn. Het geloof is bijna dood, maar God wil het terug tot leven wekken, dat kan pas wanneer jullie gaan beseffen dat Jezus werkelijk leeft in jou tempel! Maar laat het aub  tot leven komen, pas dan kan en zal er iets VERANDEREN. Het moet beginnen in onszelf, vanuit onszelf! Dat is wat God van ons verlangt! BOUW JE GEESTELIJKE WONING OP JEZUS CHRISTUS EN JE TEMPEL ZAL STRALEN EN SCHITTEREN ZOALS GOUD ZILVER EN EDELSTENEN! HET ZAL ZIJN ZOALS HET NIEUWE HEMELSE JERUZALEM, WANT HET LAM IS ONS LICHT! ERVAAR ZIJN WERKELIJKE AANWEZIGHEID.HIJ IS AANWEZIG OM ONS LEVEND TE MAKEN! Wees ervan bewust! Leer hem te kennen en ervaren, ontdek hem, hij is in jou! God wil ons dit schenken, Zijn aanwezigheid dicht bij ons, in ons hart! Verbonden voor eeuwig!
Trek je daarom geregeld terug in de stilte van je hart, om Hem er te ontmoeten! Je hart kan een kluis zijn. Een kluis is een plek waar je kunt wonen, een gewijde heilige ruimte. Het is een ruimte die je uitnodigt tot verdiept leven.

Laat het nieuwe in jezelf beginnen... laat Jezus tot leven komen in jezelf! “Als uw mond belijdt dat Jezus de Heer is en uw hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, zult u worden gered.” “Want de Schrift zegt: ‘wie in Hem gelooft, komt niet bedrogen uit.’”
“Want er staat: ‘ieder die de naam van de Heer aanroept, zal worden gered.’ (Romeinen 10:9; 11; 13)

 Want ieder mens die één geworden is met Christus, is door God helemaal nieuw gemaakt. De oude mens is verdwenen. Er is een hele nieuwe mens ontstaan.” (2Korintiers 5:17)

“Jezus klopt ook aan de deur van ons hart, zijn we bereid hem binnen te laten en ons leven te delen met Hem en voor Hem?
WORDT EEN NIEUWE MENS, VERNIEUW JE LEVEN, JE DENKEN EN JE ZIJN:

 

 Maar nu kunnen jullie je leven veranderen door een nieuwe manier van denken. Dat nieuwe leven trek je aan, zoals je een stel nieuwe kleren aantrekt. God heeft nieuwe mensen van jullie gemaakt. Nieuwe mensen die op Hem lijken. Mensen die helemaal zijn vrijgesproken van schuld en die nu bij God horen.”( Efeziërs 4:23-24)

 

 

Voor iedere gelovige komt het er steeds weer op aan zich te laten vernieuwen door reiniging, want telkens weer zet het ‘roet’ van de zonde zich vast. Doe het weg en leg het neer  aan de voet van het Kruis van Jezus. Een zondaar die vol berouw neerknielt  aan de voet van het Kruis, wordt vernieuwd door het bloed van het Lam en ontvangt nieuwe zegeningen van Gods Geest!


Lees ook de blog die nauw aansluit op deze blog: “De troonzaal van het hart.Geen opmerkingen:

Een reactie posten