woensdag 19 juli 2017

HEMELSE ROZENTUINEN

HEMELSE ROZENTUINEN: OVER MARIATOEWIJDING:

  


Maria wordt vaak aangeduid als de Hemelse Roos, de Koningin en Meesteres van alle deugden, de grootste Verrukking voor Gods Aanschijn, de belichaamde Schoonheid van Gods Werken. Het behoort tot Gods grootste wensen dat elke ziel zich door Haar zou laten omvormen tot een rozentuin van deugdzaamheid, waarin elke bloem een element van Diegene weerspiegelt, door Wie zij is omgevormd en gekneed tot wat zij is, en tot een kleine bron van Hemels parfum wordt, dat God tegenwoordig stelt voor haar hele omgeving.
De Hemelse Moeder wacht op elke ziel, met gespannen verwachtingen en verlangens in het Hart. Maria houdt zich met al Haar mensenkinderen bezig. Haar grootste verlangen bestaat hierin, ieder van hen naar God te brengen opdat zij de Heerlijkheid mogen ervaren waarin Zij Zelf voor eeuwig verblijft. Welke moeder verlangt niet, haar kinderen voor altijd gelukkig te weten? Maria roept al Haar kinderen, doch slechts weinigen horen die roepstem, en nog kleiner is het aantal van hen die erop ingaan. "Erop ingaan" kan onder vele vormen gebeuren. Een verregaand antwoord op de Hemelse roepstem is de totale toewijding aan Maria.
Totale toewijding aan Maria betekent: Zichzelf totaal, onvoorwaardelijk en voor eeuwig aan Maria weggeven, waarbij men zichzelf terzijde schuift. De aan Maria toegewijde ziel stelt haar geest, hart en lichaam ter beschikking van Maria, opdat Zij in en door haar zou kunnen leven en werken.
Een eerste voorwaarde om Maria in uw eigen wezen te ontvangen en te 'huisvesten' is reinheid, zuiverheid. De Meesteres van alle zielen definieerde reeds vóór vele jaren de zuiverheid als de mate waarin de ziel een spiegel van God is, dus Zijn Licht in zich kan opnemen en zo vlekkeloos mogelijk kan doorstralen naar haar omgeving toe. Hoe meer de spiegel van de ziel 'verontreinigd' is, des te moeilijker zal het voor de ziel zijn, zich helemaal naar Maria’s beeld te laten omvormen. Totale toewijding moet uiteindelijk leiden naar een zo groot mogelijke eenheid met Maria. Zij verlangt dat de aan Haar toegewijde ziel zich daartoe openstelt, omdat Zij slechts volmaakt in haar kan leven en werken wanneer Zij deze naar Haar goeddunken kan 'gebruiken'. Deze term kan wat negatief klinken, doch het gebruik dat Maria van Haar toegewijden maakt, heeft nooit andere dan positieve resultaten in diens ziel.
Zichzelf volkomen terzijde schuiven om plaats te maken voor Wie aan wie men zich wegschenkt, betekent, zichzelf zo klein mogelijk maken, doordrongen zijn van de eigen nietigheid en het eigen onvermogen. Wat is een klein kind zonder de moeder? Ooit gebruikte de Hemelse Koningin het beeld, dat een ziel die zich aan Haar toewijdt, is als de bewoner van een huis, die de deur opent voor Haar, die door God als Zijn Meesteres en Wegwijzer is aangesteld. Hij opent de deur, maakt de deuropening volkomen vrij, en maakt zich steeds kleiner, opdat Maria steeds meer ruimte in zijn huis zou kunnen innemen. Hoe groter hij blijft, des te minder verbeteringen kan Maria in zijn huis aanbrengen.
Maria's grote zorg en kwelling schuilt in het gemak waarmee mensenkinderen toegeven aan aardse gehechtheden en zondige neigingen die hun ziel vermoorden. Zij wil hen naar God leiden, doch Zij kan dit doel slechts verwezenlijken indien zij de zuiverheid van hun Moeder in zich in stand houden. Elke zwakheid, elke bekoring waaraan wordt toegegeven, kan de ziel aan Maria's leiding ontrukken, en de ziel van haar uiteindelijke bestemming doen afdrijven. Maria weet dat het menselijk hart kwetsbaar is tijdens dergelijke fasen. Daarom is Maria Haar lijdende kinderen ook zo zeer nabij. Deze Hemelse Tegenwoordigheid wordt door een gekweld mensenhart niet steeds opgemerkt, doch het lijden kan veel zin krijgen zodra de genadewerking voelbaar wordt: Vanaf dat ogenblik kan de ziel actief aan haar omvorming meewerken en vormt zij niet langer de steen des aanstoots voor Maria’s inspanningen te haren gunste.
Maria is ons op de weg der Smarten voorgegaan, en zoekt nu nog steeds de hand van elke ziel in de Hare te nemen wanneer hun kruis te zwaar lijkt te worden. Het besef van eenheid met Maria in het lijden kan een opwelling van vurige Liefde in het hart teweegbrengen. De Liefde is de enige voedingsbodem voor de ware eenwording met Maria. Daarom is ware, onzelfzuchtige, onvoorwaardelijke Liefde tot God, Zijn Werken en Plannen, en tot alle schepselen, de eerste emotie die Maria in de aan Haar toegewijde ziel tot volle ontplooiing zal zoeken te brengen. Zij wil de aan Haar  toegewijde ziel als een laaiend Vuur waaraan de wereld zich kan warmen en dat het Licht van de Waarheid om zich heen verspreidt. Daarom ook wil Zij Haar toegewijde steeds méér gelijkvormig maken aan Jezus, die zoals niet één met Haar verenigd was.
Maria's Hart smacht ernaar dat Haar toegewijde Haar volmaakt zou navolgen, tot en met het verlangen, het Mysterie van de Menswording in zich te laten herhalen (dus zich tot 'een kleine Jezus te laten maken'), om zo Gods Rijk op aarde voor te bereiden. Indien ieder van ons ernaar zou verlangen, een kleine Jezus te worden, zou op deze wereld geen plaats meer zijn voor het kwaad. Ziedaar de grote wens van onze Hemelse Moeder en Meesteres, die tot taak heeft, de kop van de satan te verpletteren.
De Roos der rozen is voorbestemd tot Teken voor de overwinning over alle doornen. De ziel kan de bloemenkroon slechts bereiken door een klim over de doornen heen.

BRON: Maria Domina Animarum Apostolaat (zie onderrichtingen: meditaties: hemelse rozentuinen)“Mariade Roos der rozen is voorbestemd tot Teken.”

Geen opmerkingen:

Een reactie posten