dinsdag 25 juli 2017

INDRUKWEKKEND

INDRUKWEKKEND:

Dit was het geloof van de eerste christengemeenschappen en wat ervan uitging naar hun omgeving. Hun uitstraling op hun medemensen maakte zelfs  zo’n indruk dat er zich op 1 dag  ongeveer 3000 mensen zich bij hen aansloten en zich lieten dopen! (Handelingen der apostelen 2:41-42) Hoe kwam het dat ze zo’n indruk maakten? Ze leefden werkelijk zoals Jezus het verkondigd had en hun LICHT  dat ze hierdoor uitstraalden maakte indruk op hun omgeving…
 
“De eerste christenen op pad om het geloof uit te dragen.”
    
 In Handelingen 5 lezen we dat er van de apostel Petrus zo’n grote kracht uitging, dat zelfs zijn schaduw die op iemand viel al voldoende was om een genezing tot stand te laten komen: “De mensen legden zelfs de zieken op bedden en matrassen op straat. Want ze hoopten dat Petrus' schaduw op hen zou vallen als hij voorbij kwam.” Dit alles sprak de mensen aan! Wat een contrast met onze huidige toestand van lauwheid…Heeft Jezus ons niet gezegd:

Geloof je dan niet dat Ik één ben met de Vader en dat de Vader één is met Mij? Wat Ik tegen jullie zeg, zijn niet mijn eigen woorden. De Vader, die één met Mij is, doet zijn werk door Mij heen.  Geloof Mij als Ik zeg dat Ik één ben met de Vader en dat de Vader één is met Mij. En als je niet gelooft wat Ik zég, geloof Mij dan om wat je Mij ziet dóen.  Luister goed! Ik zeg jullie: iedereen die in Mij gelooft, zal dezelfde dingen doen als Ik. Hij zal zelfs nog geweldiger dingen doen.”
(Johannes 14:10-12) Maar wie gelooft hier nog in de dag van vandaag, en wie VERTROUWT nog op deze woorden  van onze Heer Jezus ten volle???
En wat zijn die dingen dan die Jezus ons opdraagt te doen:
Genees de zieken, maak doden weer levend, verjaag duivelse geesten. Jullie hebben niets voor deze macht hoeven betalen. Vraag er dus ook nooit een beloning voor.”Waar ziet men deze dingen nog gebeuren? Waar en bij wie is het geloof en het VERTROUWEN nog voldoende groot om deze dingen te laten gebeuren? Ik richt mij hier niet enkel tot de gewone gelovige, maar ook tot de geestelijkheid!
Het is de hoogste tijd dat er bij de christenen  (zowel de gelovigen als de verkondigers) een grondige mentaliteitsverandering komt in de beleving van ons geloof! Wie durft er nog zijn nek uitsteken? Jezus verlangt geen “salonchristenen” maar werkelijke afspiegelingen van hemzelf, zoals hijzelf een waarachtige afspiegeling was van Zijn Vader. Als we weer dat geloof in bezit krijgen om waarachtige afspiegelingen van Christus te zijn/worden, dan zullen we terug de kracht krijgen om de werken te doen die Christus ons opdraagt! Jezus zendt ons!
Ga nu op pad en maak alle volken tot leerlingen van Mij. Doop hen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En leer hen om alles  te doen wat Ik ook aan jullie heb geleerd. (= niet enkel datgene wat we graag horen en doen! STOP dus met de mensen naar de mond te praten en de waarheid te verdraaien!) En IK BEN Jezus gebruikt hier de woorden IK BEN. In het Grieks staat daar 'ego eimi,' wat veel nadrukkelijker is dan de gewone manier om 'ik ben...' te zeggen. In het oude testament maakt God Zich met de naam IK BEN aan Mozes bekend. Lees Exodus 3:14. Door deze naam te gebruiken geeft Jezus dus aan dat Hijzelf God is. Vergelijk met Matteüs 14:27. alle dagen met jullie, totdat de tijd van de wereld om is." (Matteus 28:19-20)

In Haar 1é officieel door de rkk erkende verschijning van Maria in LA SALETTE roept Maria in Haar boodschap ons op om iets te doen!
GAAT EN TOONT U ALS MIJN GELIEFDE KINDEREN. IK BEN MET U en in u mits HET GELOOF het LICHT is dat u verlicht in deze donkere dagen WERKT VOOR DE GLORIE EN DE EER VAN JEZUS CHRISTUS. Strijd kinderen van het LICHT.Gij klein in aantal die ziet want ziehier de tijd der tijden het EINDE van het EINDE…”En tot twee maal toe besluit de Moeder Gods haar verschijning met de woorden:
WELNU MIJN KINDEREN, GE ZULT DIT AAN HEEL MIJN VOLK BEKEND MAKEN…”

U ziet dat er een actieve inzet van ons verlangd word om het rijk Gods op aarde en in onze harten tot stand te laten komen, als we passief blijven afwachten zal er niks gebeuren noch veranderen!
Bid op voorspraak van Maria, om de H.Geest, opdat hij u mag tonen welke uw taak is binnen het Rijk Gods.

In verbondenheid met alle apostelen en alle heiligen, groet ik u van harte, één in gebed! Frank.

“ik maak jullie tot vissers van mensen”Geen opmerkingen:

Een reactie posten