woensdag 29 april 2015

NAAR JEZUS DOOR MARIA

NAAR JEZUS DOOR MARIA:

(Lezing over de H.maagd Maria, ter ere van de feestdag-28 april, van de H.Grignion de Montfort en de meimaand, maand aan Maria toegewijd.)
De H.Grignion de Montfort de grondlegger van de mariale spiritualiteit, in het bijzonder voor deze Laatste tijden!”


“Het is een grote vergissing, te menen dat men voor Jezus iets terughoudt door zich aan Maria toe te wijden. Voor Jezus is er, behalve het volharden in de zonde, geen grotere belediging en geen grotere pijn denkbaar dan deze, Zijn Moeder te miskennen of Haar niet het eerbetoon, de Liefde en het vertrouwen te bewijzen die Zij in Gods ogen waardig is.
 Jezus heeft zelf de wortels van de toewijding aan Maria gelegd toen Hij vanaf het Kruis de woorden sprak:
“Vrouw, ziedaar uw zoon, zoon, ziedaar uw Moeder“.
Hij vertrouwde met deze woorden de hele mensheid aan Maria toe, en maakte Zijn Moeder op deze wijze tot Brug tussen de zielen en hun eindbestemming: het Hart van God. Totale toewijding aan Maria is derhalve niets anders dan gehoorzaamheid jegens Jezus, en drukt uit dat men Zijn laatste Geschenk aan de zielen apprecieert, het Geschenk dat Hij ons uitgerekend in de laatste fase van de voltrekking van het Verlossingsmysterie heeft bereid. Om welke reden zou de ziel, die van God Zelf een voltooide Brug aangereikt krijgt, absoluut liever zwemmend doorheen het kolkende water van het leven naar God toe spartelen?”
Bron: uit de onderrichtingen van het Maria Domina Animarum Apostolaat:(zie brieven: brief 37)

"Waarom vind je het zo moeilijk om Haar lief te hebben..."

Als „geestelijke vader“ van de totale toewijding aan Maria moet de H. Grignion de Montfort worden beschouwd. De leer van deze heilige is door de Kerk in de hoogste mate erkend.
Vandaar het grote belang van de spiritualiteit van de H. Grignion de Montfort. Vooral zijn boek:”DE WARE GODSVRUCHT” is ons hierin een duidelijke richtingwijzer!
 De H.Paus Johannes Paulus II zei over dit boek:"De lezing van dit boek betekende een beslissend keerpunt in mijn leven. Al vlug stelde ik vast dat er onder de barokke vorm van het boek iets fundamenteels behandeld werd... Ik begreep dat de vrees als zou de Mariadevotie Christus in de schaduw stellen, totaal ongegrond is! Deze devotie is voor ons noodzakelijk om ten volle Jezus Christus te vinden, Hem innig lief te hebben en trouw te dienenDe waarachtige kennis van Maria en de vertrouwvoller overgave in Haar handen groeit mee met onze kennis van Christus en met onze vertrouwvolle overgave aan zijn persoon. 
Wat meer is: deze volmaakte godsvrucht is onontbeerlijk voor wie zich onvoorwaardelijk aan Christus en het verlossingswerk wil geven. Montfort leert je intreden in het handelen van God, doet je geloof groeien en vruchtbaar maken. De overgave aan Maria in de geest van Montfort, lijkt het beste middel te zijn om met vrucht en werkdadig deel te hebben aan die werkelijkheid, om er de onuitsprekelijke rijkdommen van te putten en ze met anderen te delen."

“O Maria, ik ben geheel de Uwe.”


Een grondgegeven voor Montfort is hoe 'afhankelijk' God heeft willen zijn van het jawoord van Maria en hoe deze 'afhankelijkheid' nog steeds voortduurt. Dus leer in de school van Maria dat je 'ja' tot God steeds meer en meer 'ja' wordt!
De H.Grignion de Montfort schrijft in zijn geestelijke testament “De WARE GODSVRUCHT”het volgende:
 De Godsvrucht tot de Allerheiligste Maagd Maria is noodzakelijk:
door de Allerheiligste Maagd Maria is Jezus Christus in de wereld gekomen; door Haar moet Hij ook in de wereld regeren.
Door Maria is Jezus tot ons gekomen, door Haar moeten wij tot Christus gaan.”Wie Maria vindt, vindt het leven: Jezus Christus, MAAR…om Maria te vinden zal men Haar eerst moeten zoeken, en dit veronderstelt dat men HAAR KENT! Het is dus ABSOLUUT NODIG dat Maria meer dan ooit BEKENDHEID zal verwerven onder de mensen
Omdat Zij de weg is waarlangs Jezus Christus de eerste maal tot ons kwam, en Zij het dus ook zal zijn bij Zijn tweede komst, hoewel niet op dezelfde wijze.
Als we MARIA  toch DE WEG noemen, dan bedoelen we daarmee dat zij de KORTSTE, ZEKERSTE en VEILIGSTE WEG is om tot Christus te komen.
"MARIA IS DE VEILIGSTE, DE KORTSTE EN DE ZEKERSTE WEG OM NAAR JEZUS TE GAAN." In die spiritualiteit gelooft men dat Maria nog altijd de functie heeft om Jezus aan de mensheid te schenken, om Jezus in ons te vormen, zoals Hij gestalte aannam in haar schoot onder de werking van de heilige Geest. Hierop gaf de engel haar ten antwoord: "De heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen; daarom ook zal wat ter wereld wordt gebracht heilig genoemd worden,
 Zoon van God.”(Lucas1: 35)
Indien de wereld dus eens, naar wij met zekerheid mogen aannemen, Jezus Christus VOLLEDIG zal kennen en Zijn heerschappij aanvaarden, dan zal dat een noodzakelijk gevolg zijn van het feit dat men de Allerheiligste maagd Maria heeft leren kennen en zich ONDERWORPEN heeft aan Haar heerschappij. Zij immers heeft hem de eerste maal ter wereld gebracht, Zij zal Hem met GLORIE doen verschijnen bij zijn tweede komst!


"De H.Grignion de Montfort, op WEG met Maria naar God en naar de mensen!"


Over het rozenkransgebed zegt de H.Montfort het volgende:
“Het is nauwelijks mogelijk voor mij om onder woorden te brengen hoezeer Maria de rozenkrans waardeert en hoe ze het verkiest boven alle andere devoties. Ook kan ik niet voldoende uitdrukken hoe wonderlijk zij degenen beloont die werken om deze devotie bekend te maken, te vestigen en te verspreiden.”(uit het geheim van de Allerheiligste rozenkrans-de Montfort)

Hier past dan ook de volgende raadgeving:” Bid de rozenkrans, dan zal de gezegende eentonigheid van de weesgegroeten je reinigen van de eentonigheid van je zonden.”

“Een ziel die intiem met de Moeder Gods samenleeft, waarbij zij Haar beschouwt als de Meesteres van haar leven en haar wezen, en als haar Gids doorheen alle gebeurtenissen van haar leven, mag nooit Maria’s onbegrensde macht uit het oog verliezen, in het bijzonder niet bij haar pogingen om het hoofd te bieden aan de moeilijkheden van het leven. Het aardse leven is een eindeloze strijd tegen bekoringen, misleidingen, en de vele vreeswekkende en ontmoedigende invloeden om ons heen. Dit zijn de kogels waarmee de krachten der duisternis elke ziel van God, haar Bron en Bestemming, trachten los te snijden. Daarom behoort de ziel in nood zich tot de Koningin des Hemels te wenden. Wanneer de ziel dit doet op basis van een oprechte gesteldheid van toewijding aan Haar, van overgave aan Haar en van een oprecht verlangen om de verwezenlijking van Gods Heilsplan te dienen via de dienst aan Maria, die van God de leiding over de strijd tegen de duisternis heeft ontvangen in elke ziel die bereid is om Jezus Christus daadwerkelijk na te volgen en daadwerkelijk van God te zijn, zal zij in de Allerheiligste Maagd Maria een uiterst machtige Bondgenote vinden."

UIT DE BOODSCHAP VAN DE BARMHARTIGE LIEFDE AAN DE KLEINE ZIELEN (Legioen Kleine zielen):
Jezus spreekt:
" Ik zegen u en vraag uw medewerking om Mijn Rijk in deze wereld bekend te maken en te verbreiden in het hart van de mensen.
Tot hen die twijfelen zeg Ik: misprijst niet wat van Mij komt en wat Ik u in Mijn Barmhartigheid zend om u te herinneren aan uw essentiële plichten tegenover Mij en Mijn Heilige Moeder.
Ik heb u gezegd: al het overige is voor u.
Maar begrijp Mij goed: 
voor u die de kleine zielen vertegenwoordigt.
Voor de wereldvrede:
hervatten van de ROZENKRANS in ELKE parochie door hen die hem hebben laten varen of die hem tot een kwezelachtig ritueel hebben gemaakt. En de herder behoort aan het hoofd van zijn kudde.
Mijn Moeder moet satan overwinnen. En heeft ze haar kinderen niet gezegd altijd te bidden en boete te doen?
Doet ge dat wel?
DAT DE ROZENKRANS DAGELIJKS GEBEDEN WORDT, IS IN DE HUIDIGE TIJD NOODZAKELIJK.
"WAAR VERSCHEIDENEN IN MIJN NAAM VERGADERD ZIJN, BEN IK IN HUN MIDDEN!"
"Ziehier het doel van Mijn Boodschap:
grondiger kennis van Mijn Liefde voor de mensen.
Wat Ik vraag:
offers, gebeden, verstervingen;
een LEVENDIGER MARIA- VERERING;
dat de Rozenkrans overal weer gebeden en gepropageerd wordt.”

Opmerking:
Het Legioen Kleine Zielen van Jezus barmhartig Hart is
Een door de kerk erkende en goedgekeurde geestelijke vereniging.
De boodschappen van Jezus aan Marguerite van het Legioen van de kleine zielen dragen het imprimatur (officiële erkenning vanwege de rkk) en dit door de bisschop van Luik Mgr. G.M.Van Zuylen (4 maart 1971)en zijn opvolger Mgr.Albert Houssiau(22juli 1988.)

 Boodschap 29 september 1966:

Jezus spreekt: “O mijn Moeder,
wie zou u niet liefhebben?

Gij zijt de weg die rechtstreeks naar de hemel leidt,
het lieflijke licht dat onze weg vol valstrikken verlicht.”

Openbaring van Maria op 27 februari 2008 aan het Maria Domina Animarum Apostolaat, over wie Zij is:

 “Ik heb je vroeger reeds geopenbaard waarom de zaterdag aan Mij is gewijd(Maria verwijst hier naar één van de Openbaringen van 14 juli 2007. Ik wil benadrukken dat de Allerhoogste hiermee duidelijk wil maken hoezeer Ik de Brug tussen Hemel en aarde en Hoedster van het Verbond tussen God en de zielen ben. Als joodse vrouw ervoer Ik de traditie dat de sabbat, die overeenkomt met de zaterdag, de dag was waarop het Verbond tussen God en de zielen herdacht en geëerd moest worden.
God heeft Mij voorbestemd om de Ark, de Draagster, het Tabernakel, van het Nieuw Verbond te zijn. Terwijl Jezus, die de Belichaming van het Nieuw Verbond was, aan het Kruis van Golgotha hing te sterven om het Nieuw Verbond te maken tot een eeuwig stromende Bron van Verlossing, scheurde het voorhangsel van de tempel van Jeruzalem middendoor. God toonde hiermee zelfs zichtbaar dat het Oud Verbond nu plaats moest ruimen voor het Nieuw Verbond.
Zoals in Jezus de vervanging van het Oud Verbond door het Nieuw Verbond werd belichaamd, zo is het ook in Mij gebeurd: de joodse vrouw, geboren en opgevoed in de traditie van het Oud Verbond, werd tot Draagster van Hem die het Nieuw Verbond zou grondvesten. Mijn rol als Draagster van het Nieuw Verbond is een eeuwigdurend voorrecht, dat Mij terecht tot Moeder van de Kerk maakt.
Zoals de joden de ark van het Oud Verbond met zich meedroegen, verlangt de Allerhoogste van Mijn toegewijden dat zij Mij, als Ark van het Nieuw Verbond dat eeuwigdurend is, in zich meedragen als het nieuwe allerheiligste, dat altijd en overal Draagster is van het ware Goddelijk Leven. Verheug jullie over deze grote dingen waarin Ik jullie laat delen”.

BRON Openbaring: Maria Domina Animarum Apostolaat:(zie openbaringen, februari 2008)
http://www.maria-domina-animarum.net/


Binnen de Mariale devotie is de “toewijding aan Maria” zeer belangrijk! Op deze manier verrichten we alles door Maria rechtstreeks aan Jezus (al onze gebeden, verdiensten, goede werken, enz…)Om deze toewijding degelijk te beleven is het noodzakelijk dat we deze dagelijks uitspreken in een gebed. Het toewijdinggebed tot Maria van de H.Grignion de Montfort is hiervoor een uitstekend middel:
Dagelijks Toewijdinggebed aan MARIA door de H.Grignion de Monfort:
“O Maria, in tegenwoordigheid van alle engelen en heiligen, kies ik u heden, tot mijn Moeder en Koningin. Ik wijd mij aan u toe en geef u, vol liefde en overgave, mijn lichaam en mijn ziel, alles wat ik heb en wat ik ben. Ik bied u de verdiensten aan van mijn goede werken uit het verleden, in het heden en in de toekomst. Ik geef u het volkomen recht, om over mij te beschikken en over al wat mij toebehoort, zonder voorbehoud, naar uw goedvinden, tot meerdere eer en glorie van God, in de tijd en in de eeuwigheid..AMEN.”

 Gaan wij naar Maria, vergeten wij dan niet met wie wij te doen hebben. Laten wij van één ding zeker zijn: Om het even hoeveel wij Maria ook trachten te geven, Zij is steeds het duizendvoudige waard, en zodra Zij Zich aan ons geeft, staan wij ondanks onze zelfgave aan Haar meteen duizendvoudig bij Haar in de schuld, want Zij is het Tabernakel van al het Hemelse. Aan de ziel die zich aan Maria weggeeft, geeft Zij Zich op Haar beurt weg, en Haar geschenk zal dat van de Haar toegewijde steeds ver overtreffen.”


Maria is het GROTE TEKEN, de Vrouw die de dageraad laat gloren op het einde van de nacht der zielen. In Haar zijn onmetelijke rijkdommen verzameld, schatten van Goddelijke Mysteries, oceanen van glorie die zichzelf onophoudelijk blijven vermenigvuldigen.”

Maria is de Vrouw die de kop van de slang onder Haar voeten zal verpletteren.” 
(Genesis 3: 15)

MOGE HET RIJK VAN JEZUS CHRISTUS KOMEN DOOR HET RIJK VAN MARIA” (uitspraak van de H.Grignion de Montfort)
 “God heeft Maria voorbestemd om de Ark, de Draagster, het Tabernakel, van het Nieuw Verbond te zijn.
T.g.v. de meimaand: zie ook blog: mei maand Maria -maand:
http://jezusmariagroep.blogspot.be/2012/05/mei-maand-maria-maand.html
GEVEN WE ONSZELF AAN MARIA!


Indien wij ijveren voor een degelijke godsvrucht tot de allerheiligste Maagd, is dit enkel en alleen … om Jezus Christus volmaakt te vinden, teder te beminnen en getrouw te dienen. Immers, wij behoren helemaal aan Jezus toe, die ons met zijn kostbaar bloed heeft gekocht. Zoals we slaaf waren van het kwaad, willen we nu helemaal aan Jezus toebehoren. Welnu, “datzelfde doet men door deze devotie tot Maria; wij verzaken aan de kwade, aan de wereld, aan de zonde en aan onszelf en wij geven ons geheel aan Jezus Christus door de handen van Maria” (uit de Ware Godsvrucht-De Montfort)

Sint Louis-Marie Grignion de Montfort: Bid de rozenkrans!


''Ik smeek u, bid een rozenhoedje, en indien gij de tijd hebt, elke dag uw Rozenkrans, en gij zult in uw stervensuur de dag en het uur zegenen dat gij naar mij hebt geluisterd.''

(Sint Louis-Marie Grignion de Montfort)
                                                                                                                                                                        
Geen opmerkingen:

Een reactie posten