zondag 8 mei 2016

MARIA KONINGIN DER APOSTELEN

zaterdag na Hemelvaart

 MARIA KONINGIN DER APOSTELEN:


De Koningin der Apostelen is de Magneet die Zich slechts dit ene doel heeft gesteld: zich in het hart van de trouwe ziel te vestigen als een permanente en onweerstaanbare uitnodiging aan de Heilige Geest, opdat de ziel de volheid van Gods Licht en Liefde in zich moge kunnen opnemen en tot vrucht brengen.”

 

Op zaterdag na de Hemelvaart van Christus gedenken wij de Moeder van Jezus in Haar hoedanigheid van Koningin der Apostelen. Maria werd door de apostelen van Jezus van meet af aan niet slechts beschouwd als de Moeder van hun Leraar, doch ook als een buitengewoon verlichte ziel, aan wie zij ook met veel vrucht spirituele vragen konden toevertrouwen. Dat zouden zij na de Hemelvaart van Jezus ook daadwerkelijk geregeld doen. Nog tijdens het leven van Jezus op aarde beschouwden de vrouwen uit het gevolg van de Messias Maria als 'de Moeder' respectievelijk 'de Meesteres', tot wie zij zich graag wendden om toelichting wanneer zij de rijke Hemelse woorden van Jezus niet ten volle begrepen.
Na de Hemelvaart van Jezus was Maria ten volle de morele Steunpilaar en de Brug van bemoediging voor de apostelen in hun moeilijkheden bij het evangeliseren. Maria’s onovertroffen heiligheid, Haar innerlijke rust, Haar voelbare Vrede, Haar volmaakte Wijsheid, Haar brandende Liefde en Haar hele uitstraling, maakten Haar voor de apostelen tot een nooit opdrogende Bron van geborgenheid en houvast. Vaak viel mij het onverdiend voorrecht te beurt, in visioenen momenten te mogen zien uit de relaties tussen de apostelen en Diegene, Die zij tezelfdertijd als hun Moeder, Meesteres en Koningin beschouwden. Onvergetelijk is daarbij de aanblik van deze unieke uitstraling, van deze wondermooie zachte ogen, deze tederheid in alle handelen en spreken. Eén enkel woord, één enkele blik van de Moeder van Christus volstond voor een gebroken ziel om opnieuw het Licht van de hoop en een volkomen nieuwe kracht te vinden.
Maria wil dit alles ook voor ieder van ons zijn en doen. Apostel in de brede zin van het woord is elke ziel die haar leven helemaal op de verwezenlijking van Gods Heilsplan richt, door te trachten, Gods Woord, Gods Werken en een voorbeeld van deugdzaam leven naar de zielen te brengen, en die met dit doel voor ogen alles in het werk stelt om haar hele wezen tot een spiegel van Gods Hart en een bruikbaar werktuig in Zijn dienst te laten omvormen. In deze zin zou bijvoorbeeld elke ziel, die zich inzet voor de verkondiging van de Wetenschap van het Goddelijk Leven en de concrete beleving van de Woorden van de Meesteres van alle zielen, te beschouwen zijn als apostel van Maria, en via Haar als apostel van Christus, daar de Harten van Jezus en Maria immers op grond van een mystiek Mysterie één zijn, en Hun Werken, Woorden en doelstellingen volkomen één zijn.
De ziel die zich met haar hele wezen en al haar doen en laten aan Maria heeft weggegeven, en die Maria overeenkomstig Gods vurigste verlangen beschouwt als haar Meesteres, kan de werking van de Koningin des Hemels in de kern van haar hart, van haar handelen, haar denken, haar voor- en afkeur en het hele verloop van haar leven leren voelen, volgens de mate van haar openheid voor Maria’s leiding en voor de golven van Haar Liefde. Voor deze ziel wil Maria in de diepste zin van het woord Diegene zijn, Die nu, na de Hemelvaart van Jezus, zoals een magneet de uitstortingen van de Heilige Geest naar de trouwe zielen toe trekt, die zich om Haar heen hebben verzameld. De Koningin der Apostelen is de Magneet die Zich slechts dit ene doel heeft gesteld: zich in het hart van de trouwe ziel te vestigen als een permanente en onweerstaanbare uitnodiging aan de Heilige Geest, opdat de ziel de volheid van Gods Licht en Liefde in zich moge kunnen opnemen en tot vrucht brengen.
Als de Koningin der Apostelen verleent Maria een bijzondere bescherming en een bijzondere innerlijke leiding aan diegenen, voor wie de verspreiding en de instandhouding van de volheid van Gods Waarheid belangrijk is, en die deze tot essentieel onderdeel van hun levenstaak hebben gemaakt, omdat zij gevolg hebben gegeven aan de uitnodiging van Gods Geest. Smeken wij Haar vandaag dat Zij ons tot waardige behoeders van Gods Schatten moge maken.

BRON: uit de onderrichtingen van  het Maria Domina Animarum Apostolaat:( zie onderrichtingen: boeken: Sluier van goud)


Als de Koningin der Apostelen verleent Maria een bijzondere bescherming en een bijzondere innerlijke leiding aan diegenen, voor wie de verspreiding en de instandhouding van de volheid van Gods Waarheid belangrijk is, en die deze tot essentieel onderdeel van hun levenstaak hebben gemaakt, omdat zij gevolg hebben gegeven aan de uitnodiging van Gods Geest.”Geen opmerkingen:

Een reactie posten