donderdag 30 april 2015

DE MEIMAAND; MARIAMAANDMei in het zielenleven: De ziel tussen bloesem en vrucht:


Mei is de grote maand van Mariade maand waarin wij naar Maria kijken als de Belofte van een Nieuwe Lente.”

 

Mei geldt algemeen als de mooie lentemaand. Deze maand situeert zich steeds in grote trekken tussen Pasen en Pinksteren. Bekijken wij toch even de grote symboliek die in dit gegeven verborgen zit.
Pasen is het feest van de Verrijzenis, Pinksteren zouden wij als de bekroning van de Verrijzenis kunnen beschouwen. Voor de ziel is de Verrijzenis haar wedergeboorte, die zij op grond van de kruisweg van haar beproevingen kan verwerven, indien zij haar kruisen op een verdienstelijke wijze draagt, concreet gesproken: indien zij deze niet vervloekt, er niet tegen protesteert, doch hen in Liefde draagt en hen toewijdt, zodat zij vruchtbaar worden. De vrucht komt tot uitdrukking in een wedergeboorte, een nieuw begin voor het ware, Goddelijke Leven. Pinksteren is dan als het ware de bekroning van deze wedergeboorte, doordat de Heilige Geest de wedergeboren ziel naar de volheid van haar ontplooiing wil leiden. Bekijken wij nu even wat in deze tijd van het jaar in de natuur gebeurt:
De natuur beleeft haar wedergeboorte na de dorre winter. De bloesems kondigen de nieuwe vruchtbaarheid aan. De wind en de dieren verspreiden het stuifmeel tussen de bloemen en verhogen zo de vruchtbaarheid van de natuur. De bloemen, bloesems, bomen en planten volgen daarbij eenvoudig automatisch de groeiwetten die door Gods Intelligentie zijn gemaakt en door diezelfde Intelligentie worden bestuurd. De natuur stelt zich geen vragen, zij ondergaat, zij werkt Gods Plan niet tegen. In dit opzicht verschilt zij totaal van de mensenziel, die nochtans als de kroon op de schepping was bedoeld.
De mensenziel heeft een vrije wil, die zij heel vaak zodanig gebruikt dat zij Gods Intelligentie in haar leven weinig kans geeft. Om deze reden komt de ziel vaak nooit tot de vruchtbaarheid die zij op grond van het haar door God geschonken gaven zou kunnen bereiken. De ziel die haar beproevingen op een wijze draagt die helemaal in de lijn van Gods Plannen en Werken ligt, wordt vruchtbaar. Zij draagt als het ware de lentebloesems van de deugd, die haar wedergeboorte voor het Goddelijk Leven bezegelen. In de mate waarin de ziel de weg van de deugd niet verlaat, rijpen de bloesems van haar innerlijke leven geleidelijk uit tot ware heiligheid. Deze ziel stelt haar vrije wil in dienst van Gods Plannen en Werken, zodat de Heilige Geest de kans krijgt, haar bloesems volledig verder te laten uitrijpen tot vruchten voor Gods Rijk. De ziel die helemaal in de deugd leeft en in alles Gods Werken en Plannen wil dienen, leeft in de ware zin van het woord in eenheid met Gods Wil. Deze ziel is een mooie bloesem, die haar stuifmeel door de winden van Gods Geest over haar hele omgeving laat verspreiden, zodat zij daadwerkelijk bijdraagt tot een grotere vruchtbaarheid van zielen. In haar bevrucht ook de ene deugd de andere, zodat zij spoedig bloeit in de weelderigheid van de ziel die haar ware roeping (de heiligheid) ernstig neemt.
Wij zouden het zo kunnen beschouwen, dat in een ziel die via de juiste omgang met de kruisen van haar levensweg tot een wedergeboorte voor het ware Goddelijke Leven komt (Verrijzenis), en die haar nieuw verworven bloesems van deugdzaamheid en heiliging volkomen opent voor de werking van de Heilige Geest (Pinksteren), de atmosfeer van de eeuwige mei heerst, de Eeuwige Lente van de waarlijk bloeiende ziel. Gaan wij nog een stapje verder in deze symboliek:
Mei is de grote maand van Maria, de maand waarin wij naar Maria kijken als de Belofte van een Nieuwe Lente, de Koningin van de Hemelse schoonheid, de eeuwig bloeiende Lente. In deze maand wordt de ziel eraan herinnerd dat de Koningin des Hemels een nooit verwelkende Bloesem is. Haar hele leven was een model van vruchtbaarheid. Zij leidde een leven dat één en al toewijding aan God was, waarin al Haar handelingen, woorden, gedachten, gevoelens, verlangens en bestrevingen bloeiden en zich voltrokken in de diepste eenheid met Gods Wil, en daardoor een maximale vruchtbaarheid voor Gods Plannen en Werken verwierven. Maria was Bloesem en Vrucht tegelijk. Zij leed op een volmaakt vruchtbare en heilzame wijze. Hierdoor kunnen wij stellen dat Zij als het ware elke seconde opnieuw geboren werd, in een eindeloos proces van zelfvernieuwing. Op het spirituele vlak verklaart dit Haar eeuwige jeugd, die in Haar zowel spiritueel alsook zelfs lichamelijk merkbaar was. Maria's hele leven was op absoluut volmaakte wijze ingeschakeld in het Verlossingswerk van de Christus. Tezelfdertijd leefde Zij in volmaakte overvloeiing met de Heilige Geest.

“Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons.”


Wij kunnen stellen dat Maria's leven uitdrukking gaf aan de absolute volmaaktheid doordat in Haar op een buitengewone wijze de Werken van de Drie Goddelijke Personen hun volle vruchtbaarheid bereikten, doordat Zij Haar wil volmaakt één maakte met Gods Wil, en Zij de deugd beleefde in elk detail van Haar inwendig leven, van al Haar gesteldheden, en van alles wat van Haar uitging. Maria droeg op volmaakte wijze bij tot de voltooiing van de Werken van:
·                            de Eeuwige Vader (Schepping): In Maria kwam al datgene waarmee God Haar had geschapen, tot onbegrensde volmaakte rijping;
·                            Jezus Christus (Verlossing): In Maria droeg elk detail van Haar leven bij tot de Verlossingswerken van de Christus, vanwege de volmaakte heiligheid van Haar innerlijke leven en van alles wat van Haar uitging;
·                            De Heilige Geest (Heiliging): In Maria werd ononderbroken alles tot vruchtbaarheid gebracht voor de hele schepping, omdat de Heilige Geest in Haar een waardige troon vond, en op volmaakte, ongehinderde wijze door Haar heen kon werken.

Wij kunnen dus zeggen, dat in Maria een ononderbroken proces werkzaam was, waarbij zaad (schepping), bloesem (verlossing) en vrucht (heiliging) voortdurend samen aanwezig waren en onophoudelijk in elkaar overvloeiden: een proces van constante zelfvernieuwing en wedergeboorte, precies zoals de natuur dit in de maand mei beleeft. Het geheim van Maria lag niet alleen in Haar Onbevlekte Ontvangenis. Mocht dit zo zijn, dan zou er voor geen enkele ziel buiten Maria enige hoop op ware vruchtbaarheid en dus op ware heiligheid bestaan. Het ware geheim van Maria lag in de wijze waarop Zij Haar vrije wil gebruikte. Maria werd in elk detail van Haar leven door niets anders gedreven dan door het verlangen om Gods Werken te bevorderen en de verwezenlijking van Zijn Plannen te bespoedigen. Haar spirituele vruchtbaarheid was het resultaat van de totale overgave van Haar eigen wil aan de dienst aan Gods Werken en Plannen, Haar totale zelfverloochening ten bate van Gods Heilsplan. Daarom is Maria de belichaming van de meimaand, het ware symbool van de lente, van nieuw Leven, van ongeremde bloei, van de natuur in haar volle schoonheid en vervuld van de rijkste beloften.
De bloem, boom of plant neemt alles aan, zonder na te denken en zonder protest: elke zonnestraal, elke regendruppel en elke bries. De ziel die zonder na te denken en zonder protest alles aanneemt, bloeit eveneens volgens Gods Wet en op Gods Tijd, omdat zij zich één maakt met Gods Wil. Voor haar zijn de zonnestralen van Gods duidelijk waarneembare Liefde, de regendruppels der beproevingen en de winden als de motor van Gods aanwijzingen, Voorzienigheid en bezieling op haar levensweg zonder uitzondering zegeningen, die alle samen noodzakelijk zijn opdat zij zou bloeien en vrucht zou dragen. De ziel tussen bloesem en vrucht is de ziel in wie de ware Lente niet meer vergaat, omdat zij heeft begrepen waarvoor zij op aarde is: zij vaart geen eigen koers, doch leeft volledig volgens de groeiwetten van haar Schepper, zodat zij met zekerheid door Hem wordt geleid naar de zomer van de ware heiligheid, om voor eeuwig in Hem te bloeien.
Maria is de absolute bekroning van de vruchtbaarheid van een ziel. In Haar leverden de bloesems der deugd de volle rijkdom van het stuifmeel dat nieuw Leven brengt. In deze tijd is Maria als de Meesteres van alle zielen geroepen om deze rijkdom door te geven. Alle onderrichtingen die Zij in deze hoedanigheid aan de zielen schenkt, vormen het stuifmeel waarmee Zij de zielenbodems bevrucht voor de grondvesting van Gods Rijk op aarde. Vele zielen tonen zich allergisch voor dit stuifmeel, omdat zij onder de nefaste invloeden van het wereldse denken en verlangen de volheid van het ware Leven niet meer verdragen. Hierin schuilt een belangrijke reden voor het onbegrip en het gebrek aan aanvaarding van vele zielen ten aanzien van deze Werken van de Hemelse Koningin. De ziel die allergisch is voor de Werken die God in de mei van het zielenleven wil volbrengen, kan niet bijdragen tot de rijping van de zomervruchten.

BRON: onderrichtingen van het Maria Domina Animarum Apostolaat: (zie onderrichtingen: Meditaties: Mariabloempjes.)

Meditatie ter gelegenheid van de meimaand:
(door de Zalige priester Edward Poppe)
We gaan van start met de meimaand, vraag vandaag de genade te mogen begrijpen, dat Maria werkelijk uw geestelijke moeder is. Tracht te begrijpen, dat ‘geestelijke moeder’ hoger staat dan ‘lichamelijke moeder.’ Maria is voor onze ziel, wat onze moeder is voor ons lichaam. Die genade zal ons helpen, om onze geestelijke oefeningen met meer vrucht te doen. Maria is zonder twijfel de heiligste en meest begenadigde heilige in de hemel. Wij moeten dus op een bijzondere manier onze toevlucht nemen tot Maria, want Zij is ‘God het dichtst nabij’ en Zij is bijgevolg ook de ‘allermachtigste Maagd.’ Zij heeft de grootste invloed op het Hart van God. Zij wordt door God boven allen bemind en is dus boven allen machtig. Word goed bewust van deze stelling!
‘Maria, Moeder van God.’ Zij  is de natuurlijke Moeder van een mens, die God is; uit Haar ontving Jezus zijn menselijke leven. Christus is formeel Middelaar, niet door zijn godheid, maar door zijn mensheid. Welnu, die mensheid heeft Hij juist gekregen door Maria. Dat lichaam dat u telkens ontvangt in de heilige Communie, komt uit Maria. Begrijp dus, hoe u leeft door en gebruik maakt van de Vrucht van Maria. Wij zijn waarachtig kinderen van Haar, niet door een soort moederlijke tederheid, maar in waarheid zijn wij Haar kleine Christussen, door het feit dat wij gedoopt zijn. Paulus zegt: ‘Christus leeft in mij.’ Dat is het goddelijke kindschap dat ons met God verbindt als met onze Vader, met Maria als met onze Moeder. Als ge u zo voor Maria aanbiedt, zult ge uw vertrouwen voelen aangroeien…maar ook het bewustzijn van uw eigen nietigheid en vanzelf zult u gaan bidden: ‘O Moeder, zie mij hier, help mij. Ik ben nog steeds die arme zwakkeling; maar bezie veeleer Uw Zoon, die in mij leeft.’ Herleef in u de betrekkingen die Jezus had met Zijn Vader en met Maria. Jezus was onderdanig aan Zijn ouders. Verlies de moed niet, als u deze eenvoudige wijze niet dadelijk begrijpt. Verootmoedig u en vraag de geest van het kindschap. Die geest verkrijgt u niet door redenering, maar door de H.Geest. Die Geest van Jezus, die in ons hart woont, zal ons leren zeggen: ‘Abba, Pater, Vader.’ Hij zal ons ook leren bidden: ‘Maria, Mater. Moeder Maria.’ Dit alles zult u uitdrukken, niet door gevoelens, maar door geloof. Laat deze gedachten u leiden, gedurende de meimaand. Doorleef de ware betrekkingen met Jezus en Maria in uw dagelijks leven. Deze praktijk steunt op een leerstelling en wordt door de heiligen aanbevolen!
Praktisch punt: Houd vanavond een gesprek met Maria. Doe gelijk Jezus deed te Nazareth, zet u aan Haar voeten en erken Haar rechten en weldaden. Beloof Haar, wat uw voornemen bent te gaan doen in de meimaand. Schrijf de voornaamste puntjes op, leg een geestelijk dagboek aan. Als u zo eenvoudig met Maria omgaat, zullen u de vele heerlijkheden van Maria helder worden. Gelijk voor de leerlingen op de weg naar Emmaüs, zullen uw ogen plotseling opengaan.
(BRON: uit “Woorden van leven” van de Z. priester Edward Poppe)

Maria vormt het stuifmeel waarmee Zij de zielenbodems bevrucht voor de grondvesting van Gods Rijk op aarde.”

Over Maria: zie blog: Wie is Maria:


Geen opmerkingen:

Een reactie posten