donderdag 19 maart 2015

MARIA'S LENTE IN DE ZIEL:

Bloei van de eigen tuin – Maria’s lente in de ziel:
Maria, Ik smeek u, herschep de tuin van mijn ziel, opdat ook ik volkomen in overeenstemming moge zijn met alles wat God van mij verwacht.”


Echte totale toewijding aan Maria kan vergeleken worden met een begrafenis van uw ziel, uw geest, uw hart, uw lichaam, uw wil en uw hele levensweg van geboorte tot en met het laatste ogenblik, in de allerheiligste grond van de Onbevlekte Tuin van Maria. Het is een proces waarbij u uzelf levend begraaft, want in feite sterft in u slechts al het wereldse, om plaats te maken voor een ware verrijzenis van alle hogere niveaus van uw wezen. Tijdens dit proces (dat zich in een snel tempo kan voltrekken, doch in bepaalde opzichten een leven lang duurt) stort uw Hemelse Meesteres handenvol zaad in u uit, opdat uw zielentuin zo spoedig mogelijk op de Hare moge beginnen te lijken: Zij wil er de bloemen (deugden) en vruchten (verdiensten) in terugvinden die Haar het gevoel geven, in u evenzeer “thuis te zijn” als in Haar eigen Tuin. Eén van de zaden die Zij als eerste in u zal uitstrooien, is dat van de blijmoedigheid, dat in u de ontvankelijkheid voor het Goddelijk Licht optimaal moet maken, en u moet helpen om dit Licht volkomen te verwerven en het over uw omgeving uit te stralen om veel vrucht voort te brengen.
Zaad in uw bodem gestort te krijgen, biedt geen garantie dat het ook werkelijk zal ontkiemen. Of dit gebeurt, en hoe snel en hoe efficiënt, zal afhangen van uw eigen medewerking en uw overgave aan Maria’s heerschappij over u en uw leven. Oprechte blijmoedigheid is daarom vaak één van de meest opvallende tekenen van een gevorderde overgave aan Maria.
Laat de Meesteres van alle zielen u onderrichten over de wijze waarop u het zaad van de blijmoedigheid in uw eigen ziel tot vrucht kunt brengen:
1.                    Leer anders te kijken naar de beproevingen en lasten op uw levensweg. Blijf uzelf ervan overtuigen dat elke beproeving en last een bloem plant in de tuin van uw ziel, en dat u telkens u een beproeving of last niet aanvaardt, ertegen protesteert of God kwalijk neemt dat u deze ervaring moet doorstaan, onkruid laat opschieten in de tuin van uw ziel.
2.                    Oefen u erin, niet lang stil te staan bij negatieve ervaringen. Zo leert u alle gebeurtenissen van uw aardse leven relativeren, begrijpen dat zij vergankelijk zijn en geen belang hebben voor de Eeuwigheid die na dit leven komt. U zult uit deze ingesteldheid een gevoel van bevrijding halen, dat u in staat zal stellen om blijmoediger te worden: waarom uw leven laten vergallen door gebeurtenissen die niet eens belangrijk zijn voor de nooit eindigende eeuwigheid die komt na de korte tijd die u op aarde doorbrengt?
3.                    Leer het zo te zien dat niet uw leven u beheerst, maar dat u uw leven beheerst. Talloze zielen zien zichzelf als slachtoffer of speelbal van alles wat in hun leven gebeurt. Dit geeft hun een gevoel van gevangenschap, en maakt hen star en gespannen, ontevreden en zelfs angstig of wantrouwend. Zodra de ziel zich TOTAAL weggeeft aan Maria, HAAR laat beslissen welke wending hun leven elke dag neemt, en met die volmaakte Hemelse beslissing akkoord gaat, kan zij zich vrij beginnen voelen. Een VRIJE ziel is een BLIJE ziel.
4.                    Bedenk steeds: blijmoedigheid is een ononderbroken verheerlijking aan God. Elke dag die volledig in blijmoedigheid wordt doorgebracht, is als een rozentuin waaruit voortdurend lofzangen ten Hemel opstijgen, want blijmoedigheid is slechts mogelijk wanneer de ziel Gods Beschikkingen in haar leven aanvaardt. Deze aanvaarding is een akt van Liefde tot God en van vertrouwen in Zijn Wijsheid. Daarom is in Gods ogen geen gebed groter dan een dag van blijmoedigheid. Wanneer blijmoedigheid een heersende ingesteldheid van hart wordt, verandert de ziel in een bron van rozen die omgezet worden in stortvloeden van Genaden voor de hele mensheid. Elke christen is geroepen om een dergelijke bron te worden. Door blijmoedigheid helpt u uw medemens, zijn dagelijks kruis te dragen. Dàt is de eerste levenstaak van elke ziel, want in uw lijdende medemens helpt u het Kruis van Jezus Zelf dragen.

GEBED:
“O Maria, Onbevlekte Koningin van tijd en eeuwigheid, hoezeer verlang ik, in uw Tuin bevrucht te mogen worden met het zaad van Goddelijk Leven.
Mag ik drinken uit de bronnen van uw onovertroffen heiligheid.
Mag ik eten van de vruchten van uw deugden.
Mag ik mij reinigen met de dauw van de Heilige Geest.
Mag ik delen in de verrukkingen van uw schoonheid van hart en ziel.
Mag ik de bescherming genieten van uw macht over alle bekoring en zonde.
Mag ik in u opgericht worden in de bries der Eeuwige Waarheid.
Wil mij genezen van de zwakheid van mijn gewonde ziel.
O Onbevlekte Tuin uit Gods hand, wil mij de volkomen eenheid met u bekomen, opdat ik in uw navolging moge worden tot beeld en gelijkenis van God”.
(Bron gebed: MDA-apostolaat)


Maria's BloementuinMaria, Meesteres van mijn ziel, uw Tuin is volmaakt zuiver omdat u steeds hebt gehandeld, gedacht, gesproken, gevoeld en verlangd in volkomen overeenstemming met Gods verwachtingen. Ik smeek u, herschep de tuin van mijn ziel, opdat ook ik volkomen in overeenstemming moge zijn met alles wat God van mij verwacht.

BRON:uit de onderrichtingen van Maria aan het Maria Domina Animarum Apostolaat:(zie onderrichtingen: boeken:wedergeboorte van het aards paradijs)

Uit een openbaring van Maria aan het MDA-Apostolaat:
19 december 2006:
In de mate waarin  de zielen  zich totaal aan Mij overleveren in de meest absolute toewijding, en hun totale zelfofferande aan Mij bekleden met de intentie dat Ik Mijn intenties tot verwezenlijking zou brengen, kan Ik de bronnen van alle kwaad en ellende onder de rechtstreekse invloed van Mijn macht trekken. Dit is de rechtstreekse voorbereiding van de grote Triomf van Maria, de Meesteres van de zielen. Ik wacht erop, dat Mijn dienaren hun vrije wil aan Mij afstaan opdat Ik Mij van Mijn troon kan verheffen en de satan tot getuige kan maken van de nadering van zijn definitieve nederlaag.”
Bron:(zie openbaringen december 2016)
http://www.maria-domina-animarum.net/Maria wil de bloemen (deugden) en vruchten (verdiensten) in u terugvinden die Haar het gevoel geven, in u evenzeer “thuis te zijn.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten