woensdag 4 maart 2015

STERK BLIJVEN IN DE LAATSTE TIJDENSTERK BLIJVEN IN DE LAATSTE TIJDEN:

“Laat het LICHT van uw geloof schijnen in deze duistere tijden!”

 

Als christen is het uw heilige plicht, te strijden voor de terugkeer naar de wortels van het christendom, opdat de Nalatenschap van Christus vrucht moge dragen. Het volstaat niet langer, te geloven dat het Verlossingswerk van Jezus in u zijn zaad zal afwerpen door de invloeden die op u inwerken vanuit een samenleving die de christelijke Leer uitademt, wel integendeel: de samenleving is in een zodanige staat van verval en ongenade gekomen dat uw enige hoop nu ligt in actieve strijd tegen waarden en gedachten die niet meer in overeenstemming zijn met Gods Waarheid, Zijn verwachtingen, Plannen en Werken. Die strijd betekent niet noodzakelijk dat u op de barricades moet gaan, maar wel dat u in uw hart een constante strijd zult moeten leveren om u te laten heiligen tegen de stromen van onzuiverheid in de wereld. Dat vergt veel moed, een zuiver inzicht in Gods Waarheid, een grote volharding, en een grote weerstand tegen ontmoediging, want het leven om u heen is niet van aard om u vanzelf te laten geloven dat u wel het goede doet. Niet voor niets benadrukt Jezus: 
Laat uw hart niet verontrust worden”. Zoals de waarde van de soldaat niet blijkt in vredestijd doch alleen tijdens frontdienst, zo zal uw waarde als christen in Gods ogen vooral blijken wanneer de beproevingen zwaar worden en de druk der vervolgingen op de ware christenen groot wordt. Deze vervolgingen zijn reeds aan de gang (de ware christen wordt meer en meer uitgesloten en voelt zich steeds méér bekeken als een mens die niet meer in deze wereld past), en ze zullen heviger worden. Hoe strikter de Leer van Christus wordt gepredikt en nagevolgd, des te heviger het verzet van het kwaad. Dat was zo in de tijd van de jonge Kerk, en dat is opnieuw het geval in deze laatste fase vóór de grondvesting van Gods Rijk op aarde, de Wederkomst van Christus en de Triomf van Maria.
Wij beleven de Laatste Tijden vóór de grondvesting van Gods Rijk op aarde, dat ons beloofd is. Deze laatste fase wordt gekenmerkt door zware strijd tussen Licht en duisternis. De tekenen van die strijd zijn reeds een tijd zichtbaar, en worden zeer snel duidelijker en meer uitgesproken: algemene chaos, verwarring, verleiding, misleiding, dwaling, geloofsafval, zoeken naar invulling van de grote leegte in de geesten en harten (een invulling die echter steeds méér wordt gezocht buiten Gods Waarheid. Op u wil God Zijn Rijk bouwen. Uw hart en ziel moeten dus werken aan de opbouw van hun eigen weerstand tegen de beproevingen, om sterk te blijven temidden van de stormen van het kwaad. Wat is daarvoor nodig? De volgende  punten kunnen worden beschouwd als uw grootste wapens tegen de pogingen van de satan om  in de laatste dagen te doen bezwijken onder de ontmoediging:
  *Een rotsvast geloof en een onwankelbaar vertrouwen. Wanneer het overwicht van het kwaad in de wereld zo groot lijkt, kunt u slechts stand houden in de mate waarin uw geloof bestand is tegen twijfels en onzekerheden. Echt geloof, is overtuigd zijn dat God werkt, en dat Hij slechts uw uiteindelijk Heil op het oog heeft. Om een mooi en degelijk huis te bouwen, moet eerst een bouwwerf worden aangelegd, die er tijdens de werken doorgaans uitziet als een puinhoop. Dit beeld geldt evenzeer voor het spirituele bouwwerk dat moet leiden tot de opbouw van Gods Rijk in de wereld. In deze tijd bevindt de wereld zich in de fase van de bouwwerf vol opgravingen, puin en chaos. Laat God begaan, en geloof in Zijn volmaaktheid als architect. Offer Hem het tijdelijk ongemak van de bouwwerf, heb geduld, en wees overtuigd van een resultaat dat u niet zal teleurstellen. Wij beleven tijden die in meer dan één opzicht angstaanjagend zijn. De grootste wapens tegen angst zijn Liefde en vertrouwen.

Angst is een gemoedsgesteldheid die u ervaart wanneer u het gevoel hebt dat u wordt bedreigd door krachten die u vijandig gezind zijn en die u schade kunnen toebrengen. Vertrouwen op God is hiervoor het meest doeltreffende tegengewicht, want geen kracht vermag iets tegen God. Bedenk steeds dat het niet in Gods Plan past dat Zijn getrouwen door Zijn tegenstander zouden worden overrompeld. Daarenboven is er de Liefde, die u zodanig in u tot ontwikkeling kunt brengen dat zij een muur van Licht om u heen vormt, waartegen de satan niets vermag. Martha, zuster van Lazarus te Betanië, sprak tot Jezus vóór Hij haar broer uit de dood zou opwekken: 
Ja, Heer, ik geloof vast dat Gij de Messias zijt, de Zoon van God die in de wereld komt”. Vele joden hadden het moeilijk om te geloven dat deze Mens, voor het oog der mensen Zoon van Maria en Jozef de timmerman, de Zoon van God was. Voor ons is dit zo mogelijk nog moeilijker omdat wij Hem niet meer in een Lichaam vóór ons zien.
Maar Jezus leeft, gisteren, vandaag en voor eeuwig, en Zijn Godheid rust niet alleen in een zichtbaar Lichaam doch oneindig veel méér in Zijn Hart, dat ook in u wil kloppen.

 * Veelvuldig gebed. U kunt niet bestand blijven tegen de aanvallen van het kwaad indien u niet voortdurend in communicatie bent met de Hemel. Maria roept vaak op tot “voortdurend gebed”. Dit betekent niet dat u zonder ophouden vaste gebeden moet uitspreken, maar wel dat uw hart ononderbroken op God afgestemd moet zijn. Niet in de eerste plaats uw mond maar uw hart spreekt met God (en ontvangt ook Zijn ingevingen. Van het grootste belang in deze Laatste Tijden is:
  -gebed tot de Heilige Geest om inzicht in Gods enige Waarheid, om constante leiding en bezieling, en om kracht in uw geest, hart en lichaam.
  -gebed tot de Heilige Geest om inzicht te verkrijgen in uzelf, uw zwakheden en onbewuste gedragingen, als weg naar vervolmaking en om uw weerstand tegen de bekoring, verleiding, dwaling en misleiding te verhogen.
 -gebed om de genade, in het hart van dingen, gebeurtenissen en mensen te leren kijken, en u niet te laten misleiden door wat zij aan de oppervlakte lijken te zijn. Schijn bedriegt heel vaak. Vergeet niet dat de werkelijkheid is als een ijsberg: het grootste gedeelte ervan ligt onder het waarneembare verborgen.
 -gebed voor het breken van alle kwaad en zonde, en van de macht van alle bekoring. Dit omvat ook gebed om voortdurende bijstand door Gods engelen.
 -gebed voor de bespoediging van de Komst van Jezus Christus en de grondvesting van Gods Rijk op aarde.
-Reeds in vroegere geschriften werd opgeroepen om een KETTING VAN LICHT te vormen!

 -Regelmatig bijwonen van de Heilige Eucharistie. Het Heilig Misoffer is de gedachtenis aan het Offer van Jezus aan het Kruis. Er bestaat geen groter wapen tegen het kwaad. Het wordt steeds moeilijker om de Eucharistie bij te wonen. Schuw geen offer om aan de Heilige Mis deel te nemen, en doet het met de eerbied die God past. Beschouw elke Heilige Communie die u kunt ontvangen in staat van genade en volgens de voorschriften die de volle genade waarborgen, met de grootste Liefde en eerbied, als een roos voor de tuin van uw ziel.
-Volledige zuivering van uw hele wezen en al uw gevoelens, gedachten, woorden, handelingen, bestrevingen en verlangens. Breed genomen, is onzuiverheid alles wat voedsel geeft aan de satan. Betrachting van de zuiverheid komt neer op de bestrijding van alle kwaad in uzelf, van alles wat u verwijdert van God en van de kern van heiligheid in uw eigen ziel. Hoe groter uw zuiverheid, des te groter is uw overwicht op het kwaad, en des te minder kan de satan in u onzekerheid en angst tot bloei brengen. Angst en ontmoediging vormen zijn grootste wapens. Een ziel die angstig en/of ontmoedigd is, vormt voor hem een gemakkelijke prooi en brengt geen vruchten meer voort voor Gods Rijk. U kunt onmogelijk sterk staan in de storm van de beproevingen indien u niet de grootste zuiverheid van uw hele wezen nastreeft. 

Hoe kunt u uzelf zuiveren, en de vrucht van die inspanningen in stand houden? Door de deugden in uw persoonlijkheid en uw gedrag in te bouwen, en door een regelmatige Biecht. De enige geldige Biecht is de individuele en sacramentele (dus niet in het kader van een collectieve biechtviering), die gepaard gaat met oprecht berouw, met het voornemen om dezelfde overtredingen in de toekomst te vermijden, en met het volbrengen van de opgelegde penitentie. Een bijkomende weg om tot een grotere zuiverheid te komen, is deze van het vasten. U kunt dit door minder en “eentoniger” te eten (vasten is niet noodzakelijk niet eten, wel “minder aantrekkelijk” eten, zodat het een offer wordt), bij voorkeur  een paar dagen per week (waaronder zo mogelijk op vrijdag, dag van het lijden van Jezus of op zaterdag, dag toegewijd aan Maria…) 

Een andere wijze van vasten (die met het vorige gecombineerd ofwel op zichzelf beoefend kan worden) is deze waarbij u uzelf beperkingen oplegt op andere gebieden: geen snoep, niet roken, niet naar televisie kijken, geen alcohol drinken, bepaalde gewoonten in uzelf bestrijden (bijvoorbeeld: geen negatieve woorden spreken over mensen of toestanden.) Groeien in zuiverheid, omvat eveneens het vermijden van alles wat uw hart en geest verontreinigt (in de eerste plaats de massamedia, vandaar het grote nut van het offer om het televisiekijken achterwege te laten)
 -Totale toewijding aan Maria. In deze tijd is het een absolute noodzaak, uzelf totaal toe te wijden aan Maria, en u bovendien in handen van de Heilige Geest te geven. Door u aan Maria toe te wijden en deze toewijding daadwerkelijk te beleven, geeft u Maria alle macht over uw leven. Dat is uw sleutel naar de Eeuwige Gelukzaligheid, maar u moet dan wel bereid zijn om samen met Haar de wereld en de dwalende mensheid te helpen dragen door het offer van alles wat u aan beproevingen en lasten ervaart. De echte toegewijde is als Simon van Cyrene die Jezus helpt bij het dragen van het kruis der wereld. Toewijding geeft zin aan al uw beproevingen, waardoor deze lichter te dragen zijn en werkelijke waarde verwerven voor de bevrijding van zielen en de bespoediging van de komst van Gods Rijk van Vrede en Liefde op aarde. 

Voor vele mensen gaat toewijding niet verder dan een hoopgevende theorie. Zodra zij er echter in slagen, zich met hart en ziel aan Maria toe te vertrouwen, ervaren zij plots hoe Zij  werkt tot in de kleine praktische dingen en aangelegenheden van het leven, en op grond van die ervaring ontsluit zich voor deze mensen de horizont van een land van beloften. Zij krijgen nieuwe hoop, een groter geloof, een dieper vertrouwen, en zij laten geleidelijk aan hun spanningen los om open te bloeien in blijmoedigheid en Vrede van hart. Deze ervaring is voor die zielen zelf wellicht de mooiste vrucht van de toewijding: naarmate zij ervan proeven, brengt zij hun hart dichter bij God. 

Toewijding betekent ook loslaten, minder plannen maken, meer bij de dag leven. God heeft elke dag een nieuwe taak voor u. Hij deelt u die taak zelden vooraf mede, want u moet steeds klaar zijn om in Zijn dienst te treden, zoals een soldaat in oorlogstijd vandaag niet weet waar hij morgen zal worden ingeschakeld. Houd u daarom beschikbaar voor de richtlijnen van de dag zelf. Plannen maken, schept vaak onvrede in het hart, omdat uw eigen geest van u verwacht dat u die plannen ook voltooit op het ogenblik dat u uzelf daarvoor hebt opgelegd. Wanneer u werkt voor Gods Plannen (via toewijding aan Maria), zult u spoedig merken dat vele dingen onvoorspelbaar en onvoorzienbaar worden, en niet langer onder uw controle staan. Uw dagen behoren dan niet langer utoe. 

Totale toewijding aan Maria vormt in deze Laatste Tijden méér dan ooit een noodzaak. De strijd voor Gods Rijk is nu stilaan zijn hoogtepunt aan het bereiken. Het zijn in de eerste plaats de Mariatoegewijden die tot deze strijd geroepen zijn. Ik herinner aan de Heilige Pater Kolbe, die zich “ridder van de Onbevlekte” noemde.
Onze roeping als christenen in deze Laatste Tijden bestaat erin, samen een leger van “Ridders van de Onbevlekte” te vormen.
 -Offerbereidheid en boetvaardigheid. Naar de mate van uw bereidheid om offers te brengen en uzelf verstervingen op te leggen, draagt u bij tot de grondvesting van Gods Rijk. Wie hier op aarde slechts het werelds genot en een leven zonder lasten nastreeft, bekomt hierdoor in sommige gevallen inderdaad een gemakkelijker leven (al kan geen mens de werkingen van Gods Voorzienigheid totaal afwenden), maar hij betaalt daarvoor een drievoudige tol: hij vergroot voor zichzelf het risico op een zwaardere uitboetingslast in het vagevuur na dit leven, hij verzwaart de schuldenlast van de mensheid als geheel, en hij draagt ertoe bij dat de toestand van ellende in de wereld nog verder wordt bestendigd. Hoe lofwaardig is daarom in Gods ogen de ziel die zichzelf, zijn hele leven en al zijn lasten als een offer aan God aanbiedt, in eenheid met het eeuwigdurend effect van het Kruisoffer van Jezus. 

Het leven op aarde kent vele vormen van lijden. Dit leed omhelzen zoals Jezus Zijn Kruis heeft omhelsd, is een gave die verband houdt met een buitengewoon vermogen om uzelf weg te cijferen en uw ervaring van ongemak of last minder belangrijk te achten dan het Eeuwig Geluk van uw medemensen en Gods Werken en Plannen. Daarom is het vooral in deze zware tijden belangrijk, te leren lijden. U zou het punt moeten nastreven waarop de vermoeidheid en lasten van het leven u met vreugde vervullen omdat zij u het gevoel geven dat u door en in hen pas echt leeft. De ideale toestand is deze waarbij u alle lasten en beproevingen weet te benaderen in blijmoedigheid, aanvaarding en Liefde, en ze uitdrukkelijk aan Maria toewijdt. Beschouw elke beproeving die u op deze wijze benadert, als een bloem, en streef ernaar, zoveel mogelijk van dergelijke bloemen te verzamelen. Zij bepalen de schoonheid van uw tuin in de eeuwigheid, en laten niet na, hun zaad uit te strooien in de akker waarop Gods Rijk weldra wortel zal schieten.
- Wapen u tegen onwetendheid. Het grootste gedeelte van de werkelijkheid speelt zich af op het bovennatuurlijk niveau, dat God voor de mens verborgen heeft gehouden. Slechts in uitzonderlijke gevallen openbaart Hij aan zielen met een welomschreven taak bepaalde onderdeeltjes van die werkelijkheid via de mystieke weg. Doordat de mens in normale omstandigheden (dus buiten de mystiek om) slechts een klein aandeel van Gods werkelijkheid ziet, hoort of voelt, is hij grotendeels onwetend met betrekking tot Gods Eeuwige Waarheid. De Blijde Boodschap leert ons hoe wij het leven moeten benaderen, maar vele dingen blijven normaal gesproken verborgen. Dat is zo omdat God het de mens wil kunnen aanrekenen als een verdienste indien hij blind weet te vertrouwen en te geloven. De gedeeltelijke onwetendheid van de mens wordt echter door de satan uitgebuit: hij misleidt de mens, laat hem dingen geloven die onjuist zijn, dingen nastreven die hem aantrekkelijk lijken doch hem in werkelijkheid in het verderf storten. Zo verkeren tallozen in dwaling en vallen zij bij herhaling in de netten en valstrikken van het kwaad, tot zij uiteindelijk slaaf worden van Gods tegenstander omdat zij de slaaf van hun eigen zwakheden zijn. Er is een weg om u tegen de onwetendheid en de daaruit voortvloeiende gevaren te wapenen:
·    Verdiep u in de Bijbel, vooral wanneer de stormen der beproevingen een hoogtepunt bereiken. Veel onwetendheid is een gevolg van een veel te oppervlakkige kennis van de Heilige Schrift.
Lees degelijke, vormende lectuur die u kan onderrichten in de diepe betekenis van de Leer van Christus en Gods Eeuwige Waarheid: teksten over heiligenlevens, betrouwbare bronnen van onderricht vanwege de Allerheiligste Maagd of Jezus, de Catechismus van de Katholieke Kerk, en dergelijke.
· Wees voorzichtig met de overweldigende stroom van boodschappen met betrekking tot de eindtijd en de Wederkomst van Christus. De betrouwbaarheid van vele hiervan is twijfelachtig, en over het algemeen zaaien zij verwarring en bevorderen zij het speculeren (dit is steeds onvruchtbaar en louter tijdverlies) en leiden zij de ziel af van het gebed. Om deze reden dienen zielen die veel tijd besteden aan het najagen van dergelijke “openbaringen” (al dan niet authentiek van oorsprong), doorgaans niet Gods Plannen en Werken. Zij dragen niet bij tot de daadwerkelijke voorbereiding van Gods Rijk.
·   Wees voorzichtig met geruchten over allerlei gebeurtenissen in de wereld en de Kerk. Volg in de eerste plaats uw eigen hart. In de mate waarin u erin slaagt om u zuiver en onbevangen open te stellen voor de ingevingen van de Heilige Geest, wordt uw eigen hart uw beste gids, vooral in deze zo verwarrende tijden. 
De gebeurtenissen en ontwikkelingen om u heen laten u vermoeden dat de wereld bezig is, definitief ten onder te gaan aan de krachten van het kwaad. Dit is slechts schijn. God laat niet toe dat Zijn Werk wordt verwoest door krachten die uiteindelijk niets tegen Hem vermogen. Wie is aan God gelijk? Noch de mens noch de satan. De eindoverwinning van Jezus Christus is reeds voorspeld en beloofd in de Bijbel, en het staat vast dat deze overwinning zal komen met de Triomf van het Onbevlekt Hart van Maria, de Vrouw die de kop van de slang (de satan) onder Haar voeten zal verpletteren: Het beeld van de totale vernedering van het kwaad door de heiligste van de mensenzielen, Maria, die voor deze strijd Haar leger heeft uitgekozen en gevormd (de zielen die zichzelf totaal en onvoorwaardelijk aan Haar hebben toegewijd.) Jezus Christus heeft door Zijn Lijden en Kruisdood de eindoverwinning bezegelt. God heeft echter gewild dat de mens deel zou hebben aan de concrete vormgeving van de overwinning. Wie zijn leven geeft voor Maria en in Haar dienst (totale toewijding van alles wat in uw leven gebeurt), is verzekerd van de Eeuwige Gelukzaligheid, op voorwaarde dat hij deze dienst trouw blijft en haar uitoefent in volhardende deugd, zoals Jezus deze heeft onderwezen in de Blijde Boodschap.
Hoe erger de dingen lijken, des te meer komt in werkelijkheid de nederlaag van de satan naderbij. De Schrift moet worden vervuld, en door de beproevingen van de Laatste Tijden vóór de beloofde Wederkomst van Jezus wordt de algehele zuivering van de wereld afbetaald, doordat de zwaar beledigde Wet van Gods Gerechtigheid moet worden vergoed door het lijden en de lasten van de mensheid. Het is echter van het grootste belang dat u alle ellende om u heen uitdrukkelijk aan Maria toewijdt: Zij heeft de macht ontvangen om slijk in goud te veranderen indien Haar daar uitdrukkelijk om gevraagd wordt.
God rekent op u. Hij heeft u als christen in deze tijd in de wereld voorzien omdat Hij van u bijzondere dingen verwacht. Uw leven in deze tijd is door Hem zo voorbestemd. Uw roeping bestaat erin, uzelf te geven in de strijd voor het behoud van de Nalatenschap van Jezus Christus en voor de grondvesting van Gods Rijk op aarde. Dat kan niet anders dan door de uitroeiing van het kwaad in al zijn vormen. De satan heeft zich tijdelijk van Gods Schepping meester gemaakt, omdat de mensheid hem door de ongebreidelde zonde zo totaal heeft gediend dat zijn macht in de wereld vrijwel onbegrensd is geworden. Op u rust nu de heilige plicht, het grootste wapen ter hand te nemen dat de satan opnieuw uit Gods Rijk zal verdrijven: de Liefde, de enige magneet die God naar de aarde toe trekt.
De volkomen Liefde tot God en tot uw naaste, het vaste geloof in de grote belofte van Gods Komst, en het onwankelbaar vertrouwen in het feit dat alle verwarring van deze tijden niets anders is dan de misleiding waarmee de satan u poogt te ontmoedigen, moeten de bloemen worden die u nu uitspreidt als een tapijt voor de voeten van de Koningin van Hemel en aarde, die door uw overgave aan Haar, weldra Gods aarde zal betreden om het gif van de satan uit alle harten te verwijderen door de geur van Haar onbevlekte heiligheid. Elke twijfel, ontmoediging of ongeloof van Uwentwege vergroot de macht van het kwaad. Elk moedig vertrouwen en elke verbeten inspanning van toewijding van alles wat u ziet, hoort en meemaakt, is als een bloem op Maria’s voeten. Hoe meer bloemen u op Haar voeten legt, des te vernietigender wordt de druk op de kop van de satan, want nu reeds kronkelt hij onder Maria’s voeten. Het is precies omdat hij nu reeds Haar gevangene is, dat hij zo wild om zich heen slaat. Zijn laatste inspanningen zijn erop gericht, nog zoveel mogelijk zielen tot zijn eeuwige slaven te maken, want hij weet dat hem niet veel tijd meer toegemeten is. De verwoestingen die u nu om u heen waarneemt, zijn de vruchten van zijn laatste uitbarstingen van wanhoop. De driestheid van zijn handelingen bewijst zijn onmacht, het feit dat hij weet dat hij door de Vrouw overwonnen is, en zijn woede daarover. Wees niet bang voor het brullen van een monster dat in doodsstrijd verkeert.

U bent christen. Het is uw plicht, dag na dag een beter christen te worden, met andere woorden: de Leer van Christus steeds strikter en volkomener in uw leven toe te passen. Uw bestemming bestaat hierin, te leven en te sterven in heiligheid. Om dit te verwezenlijken, wordt van u een nooit ophoudende inspanning verwacht om sterk te worden in alle deugden. In de eerste plaats bent u daarom gehoorzaamheid verschuldigd aan God, en aan Maria, Zijn hoogste Gezante, bekleed met de Goddelijke macht. Gehoorzaamheid is onder de deugden als een strenge koningin, die u voor elke overtreding en gebrek aan volgzaamheid jegens haar straft via uw geweten. Zij wil totale heerschappij over uw hele wezen, en laat u geen rust zolang u niet voor haar op de knieën ligt.
Wat betekent dit beeld concreet? God heeft u uw geweten geschonken als een instrument dat u laat voelen in hoeverre u in overeenstemming leeft met Gods verwachtingen en beschikkingen. Laat uw geweten niet sterven, het is uw wegwijzer naar het Eeuwig Geluk na dit leven, want zolang u het gezond houdt door uw hart open te houden voor de Heilige Geest, waarschuwt het u voor zonden en ondeugden. Totale gehoorzaamheid aan Gods Wet, en totale gehoorzaamheid aan Maria bij toewijding aan Haar, veronderstelt uw terugkeer naar de wortels van de Leer van Christus door totale navolging van Hem in al Zijn Woorden en Zijn hele levenswijze. U kunt dit door Maria te smeken om de genade dat Zij u zou vormen en kneden tot u een spiegelbeeld van Haar wordt. Indien u Jezus niet wil verliezen, word dan zoals Maria, want waar Zij is, is ook Jezus, en waar Zij is, kan geen kwaad tot rijping komen. Maria is volheid van heiligheid, deugdzaamheid en Liefde. Liefde is de stroming van de kracht van God Zelf.
Worden zoals Maria, is dus totaal opgenomen worden in God, totale beleving van uw christen-zijn, en uitvoering van het Testament in uw ziel.
BRON: uit de onderrichtingen van Maria Domina Animarum Apostolaat:(zie onderrichtingen: boeken: testament van het verbond)

ROZENGEBED VOOR DE GRONDVESTING VAN GODS RIJK OP AARDE:

Het onderstaand gebed is de vrucht van een smeking met verwijzing naar de Openbaring van Maria als
Meesteres van alle zielen de dato 2007:
Ik vraag aan Mijn dienaren dat zij samen met Mij de tuin willen aanleggen die zal uitgroeien tot het centrum van het Rijk Gods op aarde. Ik vraag dat zij dit doen door elke dag drie rozenbollen in de bodem van hun ziel te planten in de vorm van drie Weesgegroeten voor de bespoediging van het Rijk Gods op aarde. Na elk van deze drie Weesgegroeten zullen zij zeggen:
Laat het Rijk Gods nu op aarde komen’.
Maria geeft onderstaand gebed ten behoeve van de zielen die deze dagelijkse gebedsoefening willen omlijsten met een speciaal gebed:


 
ROZENGEBED VOOR DE GRONDVESTING VAN GODS RIJK OP AARDE:


Lieve Moeder Maria,
Mag ik u de tuin van mijn ziel in handen geven, en u smeken dat u hem vandaag wil verrijken met drie nieuwe rozenbollen.
Mogen deze rozenbollen onder uw toezicht, zorg en heerschappij openbloeien tot bloemen van Liefde, deugd en heiligheid.
Stort toch uzelf uit in de bodem van mijn rozentuin, o allermooiste en allerheiligste Bloem van het Hemels Hof, opdat mijn ziel moge veranderen in een paradijs dat de Allerhoogste in verrukking brengt.
Moge Hij door de schoonheid en de macht van uw Tegenwoordigheid in mijn zielentuin, de Heilige Geest over de mensheid uitstorten, tot grondvesting van Zijn Rijk op aarde:
SLOT: 3 x Wees gegroet Maria: Wees gegroet Maria, Dochter van God de Vader… Wees gegroet Maria, Moeder van God de Zoon… Wees gegroet Maria, Bruid van God de Heilige Geest…. Telkens gevolgd door: “Laat het Rijk Gods nu op aarde komen”

Bron gebed:MDA-Apostolaat:(zie gebeden)
“De christenen van de laatste tijden dienen zich stevig vast te ankeren aan de 2 zuilen “JEZUS en “MARIA” om stand te houden.” (Zie ook visioen over de 2 zuilen van de H.donBosco: http://jezusmariagroep.blogspot.be/2012/05/visioen-h-don-bosco-visioen-van-de-2.html )


·                                                


1 opmerking: