zaterdag 21 maart 2015

IK ZAL MET U ZIJN TOT HET EINDE DER TIJDEN

“IK ZAL MET U ZIJN TOT HET EINDE DER TIJDEN”

(Matteus 28:20)

 

De Heilige Eucharistie als Voltooiing van de Verlossing:

Jezus voor alle tijden tegenwoordig in het Brood en de Wijn.”

 

Bij de Schepping had God het zo bedoeld dat de mens voor altijd in staat van heiligheid zou leven. Hij schonk het eerste mensenpaar, Adam en Eva, het Aards Paradijs als een Hemel op aarde, waarin de mens in volkomen vrijheid zou leven en over alles mocht beschikken. Eén beperking legde God de mens op: hij mocht niet raken aan de vruchten van de boom van het Leven in het midden van het Paradijs. De duivel fluisterde Eva echter in dat het eten van die vruchten de mens aan God gelijk zou maken. Het eerste mensenpaar overtrad het verbod dat God hen had opgelegd. Deze overtreding wordt de erfzonde genoemd, omdat hiermee de eerste zonde geboren was, die bovendien van geslacht op geslacht in de zielen overgeërfd zou worden als een collectieve schuld voor het hele mensdom van alle tijden. De erfzonde betekende het verlies van de staat van genade voor de hele mensheid, zodat de Hemel voor alle mensen gesloten werd.
Gods barmhartige Liefde heeft echter niet gewild dat de mensen van alle tijden gestraft zouden blijven voor de zonde van hun eerste voorouders. Om de erfschuld weg te nemen, was een allesomvattend offer van Verlossing noodzakelijk, dat echter op grond van de eindeloze reeks zonden van alle generaties zo groot moest zijn dat geen “gewone” mens het zou aankunnen. De Goddelijke Gerechtigheid was zo zwaar beledigd dat het onevenwicht in de Schepping nauwelijks hersteld kon worden. Daarom besloot God, Zijn enige Zoon Jezus Christus in de wereld te zenden om in een mensenlichaam de collectieve zondeschuld in die mate uit te boeten dat de Goddelijke Gerechtigheid voldoende bevredigd zou worden om het effect van de erfzonde teniet te doen en de toegang tot de Hemel opnieuw vrij te maken voor zielen die in staat van genade zouden leven.
Jezus is gekomen, als Messias van God. Hij heeft een leven lang ontberingen, spot, laster, vermoeidheden en vervolging geleden en is in onvoorstelbare kwellingen van lichaam en geest aan het Kruis gestorven om de Verlossing te voltrekken. Op de avond vόόr Zijn Kruisdood heeft Hij het Sacrament van de Communie ingesteld als voorafspiegeling van Zijn Kruisoffer. Zo is de Heilige Eucharistie geboren: Jezus maakte de mensheid Gods Wilsbesluit bekend, dat Hij voor alle tijden tegenwoordig zou zijn in het Brood en de Wijn die tijdens een speciaal herdenkingsritueel (de Heilige Mis) door de priester aan God opgedragen zouden worden tot gedachtenis aan Zijn geofferd Lichaam en Bloed. Op het Kruis heeft Hij Zichzelf daadwerkelijk aan de Eeuwige Vader geofferd voor het Heil der mensen.
Elke Heilige Mis is een gedachtenis aan dit onvoorstelbaar Offer van Verlossing en Goddelijke Liefde. God verwacht van de mens dat hij dit geschenk van Eeuwig Leven in dank aanvaardt: door het regelmatig bijwonen van de Heilige Mis geeft u blijk van de wil om deel te hebben aan de Verlossing, want de Heilige Mis is de voortzetting, vernieuwing en voltooiing van het Offer van het Kruis. Indien u de Heilige Mis niet regelmatig bijwoont, kunt u de vruchten der Verlossing niet plukken. Een mens die niet regelmatig de Heilige Communie ontvangt, wordt door God beschouwd als een mens die het geschenk der Verlossing niet waardeert en die de Aanwezigheid van Jezus in zijn hart niet verlangt.
Tijdens de Heilige Eucharistie is het altaar symbool voor Calvarie. Het Misoffer is de bovennatuurlijke herhaling van het Lijden en de Dood van Jezus. Wanneer u de Heilige Eucharistie bijwoont, bent u samen met het hele Hemels Hof in de geest aanwezig bij het Kruis op Calvarie, en bent u dus getuige van het grootste Mysterie dat God voor de zielen heeft bereid. Wees u daar ten volle van bewust, elk ogenblik van de Heilige Mis. Elke Eucharistie brengt nieuwe genaden van Verlossing over de mensheid. Met hoe meer eerbied u bij dit onvoorstelbare gebeuren aanwezig bent, des te meer draagt u zelf bij tot de afbetaling van de collectieve zondeschuld van de mensheid van alle eeuwen. In Gods ogen is dit het grootste wat een ziel kan doen voor haar eigen heiliging en voor de instandhouding van de hele schepping.
Naarmate minder Heilige Missen worden opgedragen, minder mensen de Heilige Mis bijwonen, en deze met minder eerbied en toewijding wordt bijgewoond, vergroot opnieuw de schuld jegens Gods Gerechtigheid en groeit de kloof tussen God en de zielen. Beschouw deze bedenking niet lichtzinnig, want zij is van het allergrootste belang voor het eeuwig Heil van de hele mensheid. Daarom: woon zo vaak mogelijk de Heilige Mis bij, in de diepste eerbied, ontvang de Heilige Communie in de grootst mogelijke waardigheid, en betracht een leven in de grootst mogelijke deugdzaamheid. In de Communie ontvangt u Jezus, doch Hij blijft slechts in u in de mate waarin Hij in u een levenssfeer aantreft die Hem herinnert aan de Hemel, en Hij kan Zijn Verlossingswerk in u pas voltooien wanneer u Hem de gelegenheid geeft om voldoende lang in u werkzaam te blijven, dus zolang u in staat van genade leeft. Bedenk dat bij elke zonde, fout of nalatigheid na de Heilige Communie, de effecten van de werking van Jezus in u verminderen.
Daarom heeft elke Communie ontvangen terwijl u lange tijd niet hebt gebiecht, niet alleen geen verlossende waarde maar is een dergelijke Communie zelfs een belediging aan Jezus: u nodigt Hem als het ware uit in een onreine ziel. De Heilige Eucharistie is in wezen een even groot geschenk als het Verlossingsoffer van Calvarie zelf. Zij geeft uiting aan de barmhartigheid van God, die heeft gewild dat de mens die niet op liefdevolle wijze aanwezig kon zijn tijdens de verlossende Passie van Jezus, toch nog getuige kan zijn van dit wonderbare gebeuren door het bijwonen van de gedachtenis eraan in de Heilige Mis.
Omdat het verlossende Lijden van Jezus het Eeuwig Leven in de Hemel opnieuw mogelijk heeft gemaakt, is het louter gerechtigheid indien God u niet als christen beschouwt wanneer u niet regelmatig de Heilige Mis bijwoont en dus geen deel hebt aan het Lichaam en Bloed dat Jezus destijds ook voor u heeft gegeven aan het Kruis. Wacht niet tot het te laat is: spreek een grondige Biecht, en wees voortaan regelmatig getuige van het Offer van de grootste Liefde in de Heilige Eucharistie. Leg er in uw hart ook uw eigen lijden en lasten in de offerkelk om ze samen met de Offerande van Jezus aan God op te dragen, en stel Hem aldus in staat om ook met u te zijn tot het einde der tijden.

BRON: uit de onderrichtingen van het Maria Domina Animarum Apostolaat: (zie onderrichtingen: boeken: Stormschriften.)

Het Brood en de Wijn die tijdens een speciaal herdenkingsritueel (de Heilige Mis) door de priester aan God opgedragen  wordt tot gedachtenis aan Zijn geofferd Lichaam en Bloed. Op het Kruis heeft Hij Zichzelf daadwerkelijk aan de Eeuwige Vader geofferd voor het Heil der mensen.”


Gebed : communiegebed van

 de H.Ignatius van Loyola:


Ziel van Christus, Heilig Mij.
Lichaam van Christus, Maak mij zalig.
Bloed van Christus, verzadig mij.Water uit de Zijde van Christus, Reinig mij. Lijden van Christus, versterk mij.

O goede Jezus, verhoor mij. Bij uw-Heilige wonden , verberg mij. Laat niet toe dat ik van u gescheiden worde.Tegen de boze vijand verdedig mij. In Het uur van mijn dood roep mij. Doe mij dan tot u komen. Opdat ik met uw Heiligen u kan loven, In de eeuwen der eeuwen . Amen.Geen opmerkingen:

Een reactie posten