zaterdag 7 maart 2015

WEES VOLMAAKT ZOALS UW VADER IN DE HEMEL VOLMAAKT IS

“WEES VOLMAAKT ZOALS UW VADER IN DE HEMEL VOLMAAKT IS” (Matteus 5:48)

Onderrichting over de Volmaaktheid zoals God haar ziet:


God is heilig en zuiver”

 

Een menselijke wijsheid leert dat volmaaktheid niet van deze wereld is. De volle waarheid luidt echter dat zij uit de zielen verbannen is doordat de meeste onder hen het Vuur van hun aanvankelijke heiligheid hebben bedolven onder het slijk der aarde (materiële bestrevingen en wereldse belangen.) Jezus maant de mens aan, volmaakt te zijn zoals zijn Vader in de Hemel volmaakt is. Jezus spreekt geen lichtzinnige woorden. Zijn aanmaning spoort dus aan tot een streefdoel (de volmaaktheid) dat voor de mens bereikbaar is. Volmaaktheid, steeds binnen de grenzen van de menselijke vermogens, is heiligheid, en heiligheid is de dichtst mogelijke benadering van het uiteindelijk doel dat God met de mensenziel beoogt: haar te vormen naar Zijn beeld en gelijkenis. Het is uw plicht, een wijze van leven te betrachten die in overeenstemming is met het wezen dat God bij de schepping van de mensenziel heeft bedoeld: heilig en zuiver, onbegrensd in de Ware Liefde, en heldhaftig in alle deugden. De deugden zijn eigenschappen van het Wezen van God Zelf, en elke mensenziel heeft als enige schepsel bij haar schepping het voorrecht ontvangen om het zaad van deze Goddelijke eigenschappen in zich te ontvangen. Dat is precies wat bedoeld wordt wanneer men zegt dat de mens een kiem van de Godheid in zich draagt. Het Goddelijk Vuur dat in de mensenziel huist, is de kern van de Ware Liefde, en de vlammen die samen dit Vuur vormen, zijn de deugden. Het Vuur van de heiligheid brandt onvolkomen (het “geeft rook” die de uitstraling van de ziel versluiert) wanneer één of meer van de deugden onvoldoende gevoed worden.

Om de volmaaktheid te bereiken, zijn nodig:
1.                    Een vurige bestreving om onophoudelijk te groeien. Daarbij wordt u geacht, uw streefdoel zo hoog mogelijk te stellen zonder daaronder gespannen te worden. God respecteert uw vrije wil. Hij heeft u deze geschonken, en voor Hem is uw vrije wil heilig. Om die reden geeft God u ook niet de volmaaktheid zonder dat u Hem daarom vraagt en door uw levenswijze bewijst dat u deze waarlijk verlangt en in staat bent om haar in uw wezen in te bouwen en te laten renderen voor het Heil van Gods Plan van Eeuwig Heil voor de zielen. Om uw streefdoel zo hoog mogelijk te stellen, moet u een voorstelling hebben van wat de hoogste graad in de volmaaktheid betekent. Uw modelvoorbeeld is de allerheiligste Maagd Maria. Streef na om Haar volkomen na te bootsen. Bid tot Haar opdat Zij u zou vormen en kneden naar Haar beeld. Niemand kan méér op Christus gelijken dan hij die Maria in zich opneemt, want Zij is de eeuwige Draagster van Christus. De laatste ketting die u zult moeten doorbreken om naar de volmaaktheid te groeien, is deze welke u aan uw wereldse bestrevingen vastmaakt. Hoe minder belang u hecht aan materiële en vergankelijke wereldse dingen, en hoe meer u uw hele leven afstemt op de bevrediging van de behoeften van uw ziel, des te vrijer zal uw ziel zijn. Ik heb vroeger reeds geschreven dat slechts de heiligheid de ware vrijheid is. Om die reden is het uw plicht, ervoor te zorgen dat uw groei niet blijft stilstaan. Dit brengt ons bij het volgende puntje:
2.                    Een optimale benutting van de talenten en genadegaven die God u heeft gegeven en van de mogelijkheden die Hij u door Zijn Voorzienigheid toespeelt. Stilstand in de groei van uw ziel, is zoals het begraven van uw talenten (denk aan het evangelie) Dit beeld draagt trouwens een bijkomende diepe betekenis in zich: uw talenten begraven, kunt u letterlijk zien als het toedekken van uw gaven met aarde, dus met materiële, wereldse belangen. Hoe groter de rol die u het materiële toestaat, in uw leven te spelen, des te meer wordt u er de slaaf van. Deze slavernij verhindert uw ziel in haar groei naar de ware vrijheid. Eén van de mooiste wijzen om God te verheerlijken, bestaat hierin, dat u de gaven en talenten die Hij u heeft geschonken, zodanig tracht te laten renderen dat zij uw ziel naar de hoogst mogelijke trap van ontwikkeling voeren en optimaal bijdragen tot de verwezenlijking van Gods Plannen. In dit geval levert u in dit leven de volheid van de bijdrage die God van u kan verwachten, want het maximum dat u aan rendement kunt opbrengen, is alleen Hem bekend. De Goddelijke Voorzienigheid is het systeem waardoor Hij u de kansen toespeelt om dat maximale rendement te bereiken. Van u wordt een grote openheid voor Gods ingevingen verwacht, want Zijn Geest spreekt voortdurend in alle harten. Elke nalatigheid in het opvolgen van ingevingen die u in staat stellen om aan uzelf te werken, heeft een gelijkaardig effect als het begraven van uw talenten.
Elke inspanning die eerder op impuls dan met systeem wordt geleverd, draagt een groot risico op mislukking in zich. Zo ook de inspanning om de ontwikkeling van uw ziel naar haar hoogst mogelijke punt te brengen. Een heilzame methode bestaat in regelmatig zelfonderzoek. Daarbij tracht u in uzelf te ontdekken in welke mate uw ziel vordert in haar groei naar de heiligheid. Dit zelfonderzoek moet gebeuren in volle eerlijkheid tegenover uzelf, met de bereidheid om uzelf te veranderen, maar ook zonder vernietigende zelfkritiek, want deze laatste blokkeert uw groei en wordt niet door God geïnspireerd. God heeft geduld met u, omdat Zijn Tijd niet deze van mensen is. De enige tijdsbeperking is deze van uw levensduur. U kent dag noch uur van uw heengaan, en weet dus vandaag niet of u morgen nog aan uzelf kunt werken, maar voor God is uw onwrikbare goede wil even belangrijk als het daadwerkelijke resultaat.

Hoe kunt u uzelf dag na dag motiveren in uw inspanningen om naar de volmaaktheid te streven?
U kunt dit doen door elke avond voor uzelf een balans op te maken van uw voorbije dag. Dat is geen tijdverlies, want u moet dit doen in de vorm van een gebed, in samenspraak met Maria, die de Heilige Geest over u zal afroepen opdat u uzelf uiteindelijk zou leren zien zoals God u ziet. Voor God is een dergelijk zelfonderzoek een belangrijke oefening, want u toont hiermee uw verlangen om naar Hem toe te groeien. Zelfkennis, inzicht in uw eigen gedragspatronen, reacties, tekortkomingen, fouten, zwakke punten, maar ook in uw sterke kanten, vormt de enige vaste basis waarop u voor uw ziel een stevig huis kunt bouwen. De betrachting moet zijn, dat u elke avond kunt vaststellen dat de balans van de voorbije dag voor uw ziel positief is. De richtlijn bij dit alles luidt: Streef na, vandaag beter te zijn dan gisteren, en morgen beter dan vandaag. Bestreef voor uw ziel wat een sportmens doet voor vergankelijk prestige: Tracht de grenzen van uw prestaties dagelijks te verleggen.

Welke factoren maken een dag voor uw ziel en voor Gods Plan positief?

·                            gebeden: Welke vreugde, ‘s avonds te kunnen vaststellen dat u gedurende de dag veel, maar vooral diep, hebt gebeden. Het optimale streefdoel is dit: dat u tot de vaststelling komt dat u de hele dag vrijwel ononderbroken in uw hart verenigd bent geweest met Jezus, Maria, uw engelbewaarder, de Heilige Geest... Gebed is oneindig veel méér dan het reciteren van vaste tekst zoals het Weesgegroet of het Onze Vader. Het uiteindelijk doel moet hierin bestaan dat u de hele dag in de stilte van uw hart verbonden bent met God en Zijn gezanten (Maria, de engelen en heiligen.) De ware heiligheid kan slechts opgebouwd worden op het fundament van voortdurend gebed. Gebed is elke vorm van communicatie met God (Maria, engelen en heiligen.) Betrek Hen bij elke gedachte, bij elk gevoel, bij elke verzuchting van uw hart. Leef werkelijk met en in Hen. Deze voortdurende vereniging in hart en geest wekt krachten op die u niet ziet doch die zeer reëel zijn: krachten van loutering, zuivering en heiliging van alles wat in u leeft en alles wat van u uitgaat. Het geeft al uw doen en laten, spreken, voelen en denken een onzichtbare meerwaarde, en levert een aanzienlijke bijdrage tot het Heil van de zielen. Ik herinner u hier aan de optimale benutting van uw gaven en talenten. Voortdurend gebed maakt deel uit van deze optimale benutting. Meen niet dat uw dagelijkse werkzaamheden u beletten om in voortdurend gebed te zijn: Indien u in de juiste gesteldheid van hart leeft, zal het werk van uw handen en uw geest nooit beletten dat uw hart bij God of Maria verwijlt, want dan zult u al uw werkzaamheden, ook de zwaarste arbeid, in innerlijke vereniging met Hen verrichten.

·                            offers: Een minstens even grote vreugde als het gebed, schuilt in alle offers die u zich in de loop van een dag kunt getroosten. Het vruchtbaarst zijn uw offers in het kader van een totale toewijding aan de Heilige Maagd. Zij maakt elk kruis dat u in aanvaarding en Liefde hebt gedragen, tot een ware goudmijn voor het Heil van zielen. Doch hoe zeldzaam zijn de zielen die zich totaal en onvoorwaardelijk aan Maria toewijden en deze toewijding beleven met heel hun hart en met de inzet van hun hele wezen, zonder enig protest in de beproevingen en lasten van het leven. Hoe zeldzaam zijn hierdoor de zielen die zich werkelijk laten heiligen. Een zeer goede vraag bij uw zelfonderzoek is daarom: Wat heb ik vandaag werkelijk aan Maria gegeven, en welke waarde heeft dit geschenk? De waarde kunt u zelf leren inschatten door te leren voelen hoeveel echte Liefde in uw hart leefde op het ogenblik waarop u uw offers hebt gebracht. Bedenk hierbij dat een last of pijn, of het afstand doen van iets wat u nochtans begeerde, méér vreugde in het hart laat opwellen naarmate zij gepaard gaan met een onbelemmerde stroming van Ware Liefde.

·                            Beleving van alle deugden: In welke mate bent u de voorbije dag zuiver geweest in hart, geest, mond, lichaam? Hebt u goede daden gesteld, medemensen en zelfs dieren geholpen, voor iemand een positief verschil gemaakt? Bent u in alles oprecht geweest, blijmoedig of eerder negatief gestemd, zachtmoedig of nu en dan opvliegend of nors, hebt u aan de belangen en noden van Uw medemens de voorrang gegeven, of aan de uwe? Bent u bescheiden en nederig geweest, of hebt u zich boven uw medemens gesteld? Bent u geestdriftig, vol hoop en goede verwachtingen geweest, of eerder mat, ongeïnteresseerd en zonder veel levenslust? Bent u open, berekenbaar en betrouwbaar geweest naar uw medemens toe, of eerder een raadsel, een bron van verwarring? Bent u geduldig geweest ten aanzien van situaties en mensen? Hebt u Vrede in uw hart kunnen bewaren, of hebt u opstandigheid, verzet of protest in uw hart gevoeld? Het zijn de gesteldheid van uw hart en uw nut voor uw medeschepselen die in hoge mate bepalen of uw dag in Gods ogen hoofdzakelijk positief is geweest of niet.

·                            boetedoening: Hebt u zich de voorbije dag iets kunnen ontzeggen? Hebt u gevast? Hebt u met vreugde in Uw hart de pijnen en lasten van een medemens in lichaam of geest helpen dragen? Of hebt u eerder genot in lichaam of geest nagestreefd? Elke vorm van boetedoening die u uitdrukkelijk aan Maria toewijdt, vormt een onschatbare bron van eerherstel voor de zonden der wereld en een bron van bevrijding en Verlossing van zondige en lijdende zielen, omdat boetedoening blijk geeft van uw bereidheid tot onthechting van wereldse genoegens.

·                            Bijwonen van de Heilige Mis: Een groot pluspunt op de balans van uw dagelijks zelfonderzoek vormt het bijwonen van de Heilige Mis. De waarde van dit pluspunt wordt echter in hoge mate bepaald door de wijze waarop u het Heilig Misoffer beleeft. Hoe aandachtig was u tijdens de Eucharistie? Hoe eerbiedig hebt u de kerk betreden en verlaten, en met welke eerbied, ingetogenheid, Liefde, zuiverheid en nederigheid hebt u de Heilige Communie ontvangen? In welke mate bent u erin geslaagd om tijdens de Mis in uw hart zodanig met God verbonden te zijn dat u nauwelijks hebt beseft dat nog andere mensen aanwezig waren? Hebt u in volle eerlijkheid kunnen zeggen “Wij zijn met ons hart bij de Heer”? Hebt u zich er in de loop van de dag volkomen rekenschap van gegeven dat u Jezus in u droeg, of hebt u Zijn Aanwezigheid in u verstoord door enig onwaardig gedrag, woord, gedachte, gevoel of verlangen?
God heeft geduld met u, oneindig veel méér dan uw medemens geduld met u heeft. Van u wordt in hoofdzaak een flinke dosis goede wil en een rotsvast verlangen naar zelfverbetering verwacht. De volmaaktheid in Gods ogen is anders dan deze in mensenogen. Bid om uw ware roeping te kennen, want de kennis van uw levenstaak zoals God deze voor u heeft voorzien, is als een kompas dat u de weg zal tonen naar de volmaaktheid die God van u verwacht: Deze kennis zal u duidelijker maken hoe u uw dagelijks leven vorm moet geven om in u het beeld te laten boetseren dat God in u verlangt te zien. Bid tot Maria dat Zij u leert, uzelf te zien zoals u werkelijk bent, met al uw zwakheden, gewoonten en goede eigenschappen, en dat Zij u gewillig maakt om u door Haar te laten vormen tot het mooiste beeld dat op grond van dit alles voor u mogelijk is. Uw bestreving om diegene te worden die God voor u heeft voorzien, zal u in Zijn ogen volmaakt maken.

BRON: uit de onderrichtingen van het  Maria Domina Animarum Apostolaat: (zie onderrichtingen: boeken: Stormschriften.)
http://www.maria-domina-animarum.net/
 Wees volmaakt, want jullie hemelse Vader is óók volmaakt."(Matteus 5:48)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten