maandag 3 augustus 2015

10 SLEUTELS TOT HEILIGHEID

DE 10 SLEUTELS TOT ONTSLUITING VAN DE HEILIGHEID IN DE ZIEL:


"De SLEUTELS  van de heiligheid in de ziel..."


Maria de Meesteres van alle zielen leert de zielen dat de vervolmaking als mens niet wordt bereikt door passief op Gods ingrijpen in de wereld te zitten wachten, doch slechts door Gods Wijsheid in het eigen leven toe te passen en zich onophoudelijk in te spannen om de wegen der heiliging te volgen, ongeacht wat er ook moge komen. 

Op 3 juni 2006, de vooravond van Pinksteren, verkondigde de Allerheiligste Maagd Maria in Haar hoedanigheid als de Meesteres van alle zielen de volgende openbaring:
Ik geef je Mijn Tien Sleutels tot ontsluiting van de heiligheid in de ziel om haar tot bron van Licht voor de wereld te maken. De ziel kan zich van deze Tien Sleutels bedienen door de richtlijnen te volgen die Ik haar voor ieder ervan geef. Het inbouwen van deze richtlijnen in het dagelijks leven, zal de ziel naar de volmaaktheid leiden en haar in staat stellen om het aanschijn van de wereld te helpen veranderen. Bedenk dat de volharding in het naleven van deze richtlijnen voor de ziel de ware Weg naar de Eeuwige Gelukzaligheid opent ”.
Ziehier de 10 Sleutels, met Maria’s onderrichtingen die ik met u mag delen. Herleest ze veelvuldig, zij zullen uw leven en uw Zielenheil veranderen.
1.                    Uitboeting van alle sporen van zonden van het hele leven. Elke zonde maakt een wonde in de ziel. Deze wonde kan pas genezen na vergeving in het Sacrament van de Biecht, individueel tegenover de priester. Na de vergeving laat de zonde echter nog een spoor in de ziel achter. Dit spoor is vergelijkbaar met een litteken. Dit litteken vormt als het ware een resterende hindernis in de doorstroming van Gods Liefde, de ware levenskracht in de ziel. Daarom moet uw ziel zich van alle sporen van zonden trachten te ontdoen, opdat zij zich totaal zou kunnen ontplooien en al haar door God geschonken vermogens ten volle zou kunnen benutten.

Hoe? Door oprecht berouw over elke zonde van uw leven. Na een levensbiecht (eventueel in meer dan één maal) kan de uitwissing van al deze sporen pas volledig worden door:
·                                               het verrichten van eerherstellende boete.
·                                               Het toewijden van offers met deze intentie aan Maria.
·                                               Vurig gebed met deze intentie.
·                                               Een veelvuldig en eerbiedig gebruik van de Sacramenten.
2.                    Vergeving aan, en verzoening met, alle medemensen die u ooit, vanaf uw kinderjaren tot de dag van vandaag, op welke wijze dan ook schade, pijn of verdriet hebben berokkend, of u op één of andere wijze hebben gekwetst.

Hoe? U moet in uw hart met al deze medemensen in het reine komen. Verder zult u:
·                                               Steeds een geest van verdraagzaamheid en mildheid betrachten.
·                                               Geen enkele medemens oordeelt noch veroordelen.
·                                               Geen enkele wrok koesteren over enige gebeurtenis of medemens.
·                                               Gebed, offers en boete verrichten als akten van vergeving en verzoening, en om de genade van deze gesteldheid te bekomen.
3.                    Loskomen van uw eigen verleden. Door herinneringen, en door met uw hart en geest te veel in het verleden te leven, kan uw ziel verhinderd worden om vruchtbaar te zijn in uw verdere leven. U moet uzelf uit deze gesteldheid laten bevrijden.

Hoe? Door:
·                                               Uw verleden uitdrukkelijk en intens toe te wijden aan Maria (“Maria, wees de Meesteres van mijn hele leven, ik geef u al mijn voorbije uren, vanaf mijn geboorte tot vandaag”)
·                                               Uzelf ervan te overtuigen dat het verleden voorgoed voorbij is, dat het vandaag geen enkel belang meer heeft, en dat het slechts bestaat uit een reeks gebeurtenissen die God toen voor uw leven en ontwikkeling nodig heeft geacht.
·                                               Te bidden en offeren om deze beide intenties vruchtbaar te maken.

4.                    Onthechting van wereldse invloeden. Dit zijn alle gewoonten, behoeften die niet levensnoodzakelijk zijn, banden met de wereld, alle materialisme, alle overtollige aandacht voor het lichamelijke, alle genotzucht.

Hoe? Door:
·                                               Een sober en eenvoudig leven waarin God en Maria centraal staan.
·                                               De contacten met de wereld (bezoeken, praatjes met mensen, televisie, kranten en andere media...) zoveel mogelijk te beperken.
·                                               Via intens gebed en boetedoening tot Maria te smeken dat Zij al het overtollige van deze banden zou doorsnijden.
·                                               Reclameboodschappen te leren zien als valstrikken voor de ziel en bronnen van misleiding en bekoring.
·                                               Maria te smeken dat Zij Zelf over uw lichaam en zijn behoeften zou heersen en dat u een grote zelfbeheersing mag leren in materiële en lichamelijke verlangens.

5.                    Aanvaarding van alle kruisen en beproevingen. Al uw kruisen, beproevingen, tegenslagen, pijnen, ziekten, vermoeidheden en lasten aanvaarden zonder protest of verzet, en ze uitdrukkelijk toewijden aan Maria, staat gelijk met het aanvaarden van alles wat Gods Voorzienigheid voor u beschikt.

Hoe?
·                                               Wees ervan overtuigd dat alle lijden, elke beproeving, elk kruis van uw leven de ware dragers zijn van alle genaden voor uw Eeuwige Gelukzaligheid.
·                                               Leer elke van harte aanvaarde beproeving zien als een volmaakte akt van Liefde tot Jezus en Maria en als een genadevolle deelname aan de Kruisweg en Kruisiging van Jezus en de Smarten van Maria, die de ware vrijheid van de zielen voor de eeuwigheid mogelijk hebben gemaakt.
6.                    Bestrijding en bevrijding van eigen zwakheden. Tracht vooral in beproevingen uw eigen gedrag, uw eigen reacties, uw gedachten en gevoelens te observeren. U zult veel leren over uw gebreken of zwakkere kanten. Werk vervolgens aan hun uitroeiing.

Hoe? Door:
·                                               Deze zwakheden met Vuur aan Maria’s voeten neer te leggen en Haar te smeken om de kracht om ze te bestrijden: (“Maria, Meesteres van alle deugden, schenk mij inzicht in mijn zwakheden, fouten en tekortkomingen, en wil deze samen met mij bestrijden”)
·                                               Te bidden om een groter vermogen tot liefhebben. Elke zwakheid berust in de diepte op een tekortkoming in de Ware Liefde.
7.                    Bestrijding van alle uitingen van eigenliefde. Uw ziel leeft niet voor zichzelf, doch slechts voor het Heil van de zielen als geheel. Leer uw eigen behoeften achter te stellen bij God en de medemens, door zelfverloochening en bestrijding van alle zelfzucht, egocentrisme en egoïsme.

Hoe? Door:
·                                               Betrachting van nederigheid: leer uzelf te beschouwen als minder belangrijk dan uw medemens.
·                                               Betrachting van gehoorzaamheid: leer u neer te leggen bij de beschikkingen van Gods Voorzienigheid in uw leven. Door alle gebeurtenissen spreken God en Maria in uw hart.
·                                               Beoefening van zelfverloochening, door eerst te zorgen voor uw medemens en pas daarna voor uw eigen behoeften.
·                                               Uzelf totaal aan Maria toe te wijden. Diep doorleefde, totale toewijding aan Maria vormt een uitgelezen leerschool in zelfverloochening, want u leert Haar behoeften te zien en voor Haar te leven.
8.                    Bevorderen van het goede. Op elke ziel rust de verplichting om met Gods Plannen mee te werken.

Hoe? Door:
·                                               Alle negatieve gesteldheden die in uw hart naar medemensen toe heersen, te bestrijden. Vermijdt alle laster, roddel, achterklap, verdachtmakingen, afgunst, jaloersheid, nijd, wrok, wrevel, haat en slechte gedachten (alles wat afwijkt van de ware naastenliefde)
·                                               Uw medemensen te stimuleren in het stellen van goede handelingen, het koesteren van goede gedachten en gevoelens, en het vermijden van negatief geladen woorden.
·                                               Alle uitingen van het kwaad in uw leven en in de wereld te bestrijden, bij voorkeur door gebed, boete, offers, verstervingen, en door toewijding van mistoestanden en dwalende mensen aan Maria.
9.                    Bevorderen van vrede van hart bij uzelf en bij de medemens.

Hoe? Door:
·                                               Een zon te zijn voor uw medemensen, door hen te benaderen in oprechte blijmoedigheid en zachtmoedigheid in uw hele optreden, spreken, en wijze van leven.
·                                               In alles een positieve ingesteldheid te betrachten: Bemoedig uw lijdende of bezwaarde medemens, stel hem gerust, leer hem te geloven in God en in de macht van Maria, geef hem voortdurend nieuwe hoop. Zorg ervoor dat uw aanwezigheid voor uw medemens steeds een positief verschil maakt. Vermijdt alle pessimisme.
·                                               Door aanhoudend te bidden om vermeerdering van uw Liefde:
Naarmate uw Liefde tot God en Maria vuriger wordt, wordt uw hart rustiger, vredevoller, vertrouwensvoller en vreugdevoller, en bedaren de hartstochten (alle gevoelens die onrustig maken omdat zij van Gods Plannen en verwachtingen afwijken.) Bovendien zullen ook uw geloof en hoop zo sterk worden dat alle onzekerheden en twijfels uit uw eigen hart gebannen worden. Uw medemens zal zich aan uw vertrouwen optrekken en zich ook zelf méér openen voor de genade om de weg van het Heil te volgen.

10.              Bevorderen van de eenheid en de vrede. De ziel die eenheid en vrede brengt, leeft in Christus. Wie verdeeldheid, onenigheid, ruzie en onvrede brengt, of mensen tegen elkaar opzet, dient slechts de plannen van de satan. Wees ook zeer waakzaam voor gedragingen of uitspraken waarmee u aanleiding kunt geven tot misverstanden, of die verwarring stichten: alle verwarring schept onvrede in de harten en kan een kloof tussen mensen veroorzaken. Vermijd het uitlokken of bevorderen van wantrouwen tussen mensen, en geef uw medemens geen aanleiding om wantrouwig te worden tegenover een andere medemens (tenzij een waarschuwing in dit verband duidelijk noodzakelijk is – in dit geval mag u niet nalaten, deze ziel toe te wijden aan Maria: O Maria, bevrijd deze ziel uit de duisternis.”)

Hoe? Door:
·                                               Een positieve instelling tegenover elke medemens te betrachten.
·                                               U niet te laten verleiden tot ruzies.
·                                               U niet te laten beïnvloeden door negatieve oordelen over een ziel.
·                                               Inspanningen om elk misverstand klaar en duidelijk uit de weg te ruimen, elke onenigheid onmiddellijk bij te leggen, en verzoening te brengen tussen mensen die in verdeeldheid leven.
·                                               Indien een rechtstreekse tussenkomst in dit verband moeilijk of niet zonder risico is: intens te bidden tot, en offers en boete op te dragen aan, Maria als de Koningin van de Vrede.
Heiliging is de vrucht van:

Een ononderbroken kruistocht tegen alles wat uw ziel van God verwijdert, en van
een totale overwinning op uzelf.

BRON: uit de onderrichtingen van het MARIA DOMINA ANIMARUM APOSTOLAAT: (Zie onderrichtingen: korte onderrichtingen: sleutels tot heiligheid)

Wie Maria vurig vereert, Haar aanroept, Haar verheerlijkt, Haar grote eigenschappen verkondigt en deze met de grootste eerbied in gebeden uitspreekt, zet onvoorstelbaar grote krachten in beweging om de wereld van alle kwaad en onheil te zuiveren. Wie door verering en gebeden meehelpt om het kwaad in de wereld te bestrijden, brengt daardoor Liefde en waar geluk onder de mensen, en bekomt Goddelijke Genaden voor zijn eigen ziel en deze van zijn medemensen.
Gebed is spreken met God. Gebed blijft bij vele mensen beperkt tot vragen. Maar een grote vorm van gebed is ook danken. Vergeet nooit dat Maria de Middelares van alle Genaden is, en dat vele dingen die u verkrijgt, door Haar rechtstreekse tussenkomst op uw weg komen. Vergeet nooit welke macht Zij over u heeft, en prijs Haar om Haar goedheid.


 GEBED: DRIE WEESGEGROETEN VOOR HEILIGING:


 


Lieve Moeder Maria, onbevlekte Koningin van Hemel en aarde en hoogverheven Meesteres van de Goddelijke Mysteries der zaligheid,
Wil uw zegel drukken in mijn hart, mijn geest, mijn lichaam en mijn ziel, opdat ik voor eeuwig uw dienares/dienaar en uw eigendom mag zijn.
Maria, nooit verwelkende schoonheid uit Gods Tuin, omhul mij met het kleed der engelen (Wees gegroet Maria Koningin van de Engelen, vol van genade...)

Maria, geurige Bloem der opperste heiligheid, vervult mijn hart met de nectar der Hemelse Liefde (Wees gegroet Maria Koningin van de Heiligheid, vol van genade...)

Maria, allermooiste Bloesem der volmaakte deugden, bekomt mijn ziel de Eeuwige Lente, Maria helpt ons te groeien in de deugden die u het dierbaarste zijn. (Wees gegroet Maria Koningin van de deugden, vol van genade...)

  
Maria leert de zielen dat de vervolmaking als mens  niet wordt bereikt door passief op Gods ingrijpen in de wereld te zitten wachtendoch slechts door Gods Wijsheid in het eigen leven toe te passen.”


Geen opmerkingen:

Een reactie posten