woensdag 27 maart 2013

GOEDE VRIJDAG: HET LIJDEN VAN JEZUS

JEZUS MAN VAN SMARTEN.GOEDE VRIJDAG:
HET LIJDEN VAN JEZUS:Leeft JEZUS in ons hart als de Man van Smarten, die alles in ons leven verandert en alle boeien verbreekt?
Veel, ja alles in ons leven hangt af van onze instelling tegenover het lijden van JEZUS.Deze afbeelding van Jezus als Man van Smarten is niet zomaar een plaatje. Het berust op werkelijkheid! Zo heeft deze Ene geleden, die sterker was als leed en zonde, ja die dat alles heeft overwonnen. Midden in het zwaarste lijden, in vernederingen teleurstellingen en smaad, straalt Zijn gezicht verheven liefde uit. Hij is de schoonste van alle mensen. Zijn Liefde is de Schoonste van alle mensen. Zijn liefde is de sterkste macht, die alles overwint, die ons allen in iedere nood kan en wil helpen en in ons de liefde tot God en onze medemens doet ontbranden.. Wanneer wij het lijden doorleven samen met Jezus, de Man van Smarten, en naast Maria, moeder van Smarten, die trouw onder het kruis stond van Haar Zoon, wordt ons leven vernieuwd.
En JEZUS verlangt ernaar dat wij naderen tot Hem, HIJ spreekt tot ons volgende woorden:
Nader tot Mij. Ik zal je mooi maken en je zuiveren. Ik zal al je wonden genezen. Ik zal je hernieuwen, Mijn kind. Ik ben het die naar je toekwam. Ik heb je gezocht, ziel. Kom en Ik zal je troosten; kom en rust in Mij, Mijn ziel. Kom tot Mij en eet Mij; kom en drink Mij. Hoor de roep van je Verlosser, en je ziel zal leven. Ik bemin je, beminde ziel.  Mijn Bloed werd in stromen vergoten voor jou, voor jouw redding.

Ziel? Kom en deel Mijn mantel met Mij. Ik zal je beschutten. Ik zal je Toevlucht zijn. Ik ben Jezus, en Jezus betekent Redder”.JEZUS GEKRUISIGD

1 opmerking: