woensdag 15 oktober 2014

DE ZUIVERHEID VAN MARIA

       FEEST VAN DE ZUIVERHEID VAN MARIA: (16 okt.)


Op 16 oktober gedenken wij de zuiverheid van de Allerheiligste Maagd Maria. De Moeder Gods is voor alle tijd en eeuwigheid een uniek wonderwerk van God, dat is bekleed met elk aspect van de volmaaktheid. Zij is de Spiegel van de absoluut volmaakte heiligheid. De heiligheid van een ziel is de mate waarin deze ziel leeft in een gesteldheid door dewelke zij “Heil” over de hele Schepping brengt, of nog preciezer uitgedrukt: in een gesteldheid door dewelke haar hele innerlijke zijn, en alles wat van haar uitstroomt, op basis van de Wetten van Gods Gerechtigheid en Barmhartigheid aanleiding geeft tot een intensivering van de uitstorting van Gods Genaden over de Schepping. Volgens deze door de Meesteres van alle zielen Zelf gegeven definitie was en is Maria vanaf Haar geboorte en tot in alle eeuwigheid het heiligste Wezen dat ooit uit Gods Hart werd geboren, daar Zij in Haar zijn en handelen, denken en voelen, willen en spreken een unieke mate aan Heil over de hele Schepping heeft gebracht. Haar leven op aarde was absoluut volmaakt, Haar innerlijke gesteldheden vertegenwoordigden de volmaakte heiligheid. Zij was, om zo te zeggen, de geschapen Belichaming van Gods Licht.
Wij kunnen het zo beschouwen, dat de heiligheid van een ziel hoofdzakelijk op twee funderingsstenen is gegrondvest: op de Ware onzelfzuchtige Liefde tot God, tot al Zijn Werken en Plannen met inbegrip van alle medeschepselen, en op de zuiverheid. De Meesteres van alle zielen definieerde reeds in 2003 in “De Hemelse Bruiloft de zuiverheid als de mate waarin een ziel een vlekkeloze spiegel voor Gods Licht is. De ziel zou men inderdaad kunnen beschouwen als een spiegel die Gods Licht opvangt om het in zich op te nemen en het eveneens om zich heen te verspreiden. Met elke afwijking ten aanzien van de Ware Liefde wordt deze spiegel voorzien van een modderspat. Hoe vaker dergelijke afwijkingen voorkomen, des te talrijker worden deze spatten. Hoe groter de afwijkingen, des te grotere vlekken komen erbij. Van spat tot spat, van vlek tot vlek, verkleint het vermogen van de spiegel om al datgene wat haar van Gods wege toestroomt, in zich tot volle vruchtbaarheid te brengen en het in ongeschonden vorm om zich heen te verspreiden.
Wanneer men het zo beschouwt, wordt de ware diepere betekenis van de zuiverheid heel duidelijk: De mate van zuiverheid bepaalt in hoge mate het vermogen van de ziel, zich ten volle te ontplooien en waarlijk vruchtbaar te zijn voor Gods Heilsplan. Een spiegel vangt licht op. Gods Licht is drager van de Waarheid. De Waarheid op haar beurt, is de diepe werkelijkheid, de kern van Gods handelen en van Zijn bedoelingen, of anders gezegd: De Waarheid is eigenlijk de draagster van Gods Wet. De Waarheid heeft betrekking op het geheel van de kennis en van de inzichten die de ziel nodig heeft om zich te verheffen tot de toestand die haar klaarmaakt om naar God, naar het Eeuwig Leven, terug te keren.
Maria droeg in Zich Gods Licht in de hoogst mogelijke mate die een geschapen wezen kan dragen en verdragen. Jegens elk schepsel dat Zij ontmoette, belichaamde Zij Gods Tegenwoordigheid en Zijn Werken, Zijn Liefde, Zijn Wet, Zijn verwachtingen jegens de zielen, en het wezen en de aard van de heiligheid in haar absolute volmaaktheid.
De zuiverheid van de Moeder Gods gedenken, is oneindig veel méér dan een lofprijzing aan Maria. Het is eveneens:
·                            een lofprijzing aan de volmaaktheid van Gods Werken, van Zijn Liefde jegens de mensenziel, de door Hem bedoelde kroon op de Schepping, en
·                            een uitnodiging aan onszelf, deze zuiverheid als bouwsteen van onze zielentempel na te streven, d.w.z. met volharding te bidden om de genade, de aanblik van onze ziel vanuit Gods ogen, in de oorspronkelijk door God bedoelde staat te herstellen.
Het gaat hierbij niet om een opgave voor één dag, doch om een levenswerk. Precies daartoe zijn wij hier op aarde. Dit leven is een onophoudelijke strijd van het Licht, dat God ons voortdurend laat toestromen, tegen de duisternis om ons heen en in de meest verborgen hoeken van onze ziel, waar het zaad van de duisternis ook ongemerkt wordt uitgestrooid en tot bloei kan komen. Wij voeren deze strijd niet alleen, want precies daartoe is de Moeder Gods ons als Meesteres toevertrouwd: Zij is één geworden met de zuiverheid, en heeft hierdoor Haar hele leven lang de duisternis aan Haar voeten gehouden. Uit deze uiteenzetting moge blijken hoe waar het is, dat Maria in het uur van Haar Onbevlekte Ontvangenis is geroepen om jegens de Schepping Spiegel van God te zijn, en dat Zij dit voor eeuwig zal blijven.
MARIA KONINGIN VAN DE ZUIVERHEID


BRON: Uit de onderrichtingen  van het Maria Domina Animarum Apostolaat:

(zie onderrichtingen: Sluier van goud.)
http://www.maria-domina-animarum.net/

 


Geen opmerkingen:

Een reactie posten