zaterdag 18 oktober 2014

MET MARIA IN DE STRIJD TEGEN HET KWAAD

MET MARIA IN DE STRIJD TEGEN HET KWAAD:Ontwaak, want de draak is hongeriger dan ooit. Laat hij jullie niet langer slapend en weerloos aantreffen, want slechts een waakzame en strijdende ziel kan hem op de vlucht jagen. Slechts in de ziel die de opperste deugd betracht en die Mij als haar Meesteres op de troon van haar innerlijk heiligdom heeft geplaatst, schittert het Kruis dat de satan verlamt. Ik roep de christenen ook op tot een diep geloof in Mijn ware aard en macht.”
 
Maria is de Vrouw die de kop van de slang onder Haar voeten zal verpletteren.” 
(Genesis 3: 15)
Het is van het grootste belang dat elke ziel beseft dat Maria, de Koningin van Hemel en aarde, door God is bekleed met het vermogen en de macht als de Meesteres van alle zielen, wat betekent dat Zij uitverkoren is om Meesteres van de engelen en Koningin van alle hemelbewoners te zijn, Zij die is bekleed met het vermogen, elke mensenziel inwendig om te vormen (in het bijzonder in de mate waarin de ziel  zichzelf totaal aan Haar toewijdt) en deze laatste te beschermen tegen elke invloed die vijandig is jegens God en Zijn Werken en Plannen, en Zij die een absoluut onbegrensde macht bezit over de effecten van de werken die door om het even welke duistere kracht worden verricht.

Een ziel die intiem met de Moeder Gods samenleeft, waarbij zij Haar beschouwt als de Meesteres van haar leven en haar wezen, en als haar Gids doorheen alle gebeurtenissen van haar leven, mag nooit Maria’s onbegrensde macht uit het oog verliezen, in het bijzonder niet bij haar pogingen om het hoofd te bieden aan de moeilijkheden van het leven. Het aardse leven is een eindeloze strijd tegen bekoringen, misleidingen, en de vele vreeswekkende en ontmoedigende invloeden om ons heen. Dit zijn de kogels waarmee de krachten der duisternis elke ziel van God, haar Bron en Bestemming, trachten los te snijden. Daarom behoort de ziel in nood zich tot de Koningin des Hemels te wenden. Wanneer de ziel dit doet op basis van een oprechte gesteldheid van toewijding aan Haar, van overgave aan Haar en van een oprecht verlangen om de verwezenlijking van Gods Heilsplan te dienen via de dienst aan Maria, die van God de leiding over de strijd tegen de duisternis heeft ontvangen in elke ziel die bereid is om Jezus Christus daadwerkelijk na te volgen en daadwerkelijk van God te zijn, zal zij in de Allerheiligste Maagd Maria een uiterst machtige Bondgenote vinden.

God maakt nooit zomaar Plannen. Het feit dat Maria het uniek voorrecht van de Onbevlekte Ontvangenis ontving, Haar mystieke versmelting met Jezus Christus, de God-Mens, in Zijn innerlijke gesteldheden tot en met Zijn ontsluiting van de weg naar de Verlossing van elke ziel die bereid is om Gods Wet van Liefde daadwerkelijk in haar eigen leven toe te passen: Indien dit alles enig nut voor de mensenziel moet krijgen, moet deze laatste in staat en bereid zijn om in Maria’s spoor te volgen. Dit is waartoe God elke ziel in staat stelt via het sluiten van het heilig verbond van toewijding aan de Heilige Maagd Maria.

Maria is voor de satan het monument bij uitstek voor Gods Belofte over de uiteindelijke nederlaag van de duisternis. Jezus Christus heeft hem als God-Mens overwonnen en heeft de definitieve overwinning over de duisternis ontsloten. De onbevlekte Maagd zal als geschapen ziel deze overwinning bezegelen, wat de nederlaag van de duisternis zal voltooien. Zij heeft daartoe twee dingen nodig:
·                            De intens beleefde toewijding van zo veel mogelijk mensenzielen aan Haar, opdat Zij alle elementen van het leven, van de strijd en de beproevingen van deze zielen zou kunnen veranderen in actieve elementen van de strijd tegen de duisternis en derhalve in componenten van genade in het kader van het Goddelijk Heilsplan. Haar onderrichtingen in de Wetenschap van het Goddelijk Leven, die het thema vormt van alle geschriften die worden verspreid via het Maria Domina Animarum Werk, worden precies gegeven met de bedoeling, de omvorming van zielen die voor de verwezenlijking van dit alles noodzakelijk is, voor te bereiden;
·                            De gerichte gebeden van mensenzielen, door dewelke Haar macht tegen de werken der duisternis vrijwillig wordt ontsloten en tot ontplooiing wordt gebracht.
Een ziel die intiem met de Moeder Gods samenleeft, waarbij zij Haar beschouwt als de Meesteres van haar leven en haar wezen, en als haar Gids doorheen alle gebeurtenissen van haar leven, mag nooit Maria’s onbegrensde macht uit het oog verliezen, in het bijzonder niet bij haar pogingen om het hoofd te bieden aan de moeilijkheden van het leven. Het aardse leven is een eindeloze strijd tegen bekoringen, misleidingen, en de vele vreeswekkende en ontmoedigende invloeden om ons heen. Dit zijn de kogels waarmee de krachten der duisternis elke ziel van God, haar Bron en Bestemming, trachten los te snijden. Daarom behoort de ziel in nood zich tot de Koningin des Hemels te wenden. Wanneer de ziel dit doet op basis van een oprechte gesteldheid van toewijding aan Haar, van overgave aan Haar en van een oprecht verlangen om de verwezenlijking van Gods Heilsplan te dienen via de dienst aan Maria, die van God de leiding over de strijd tegen de duisternis heeft ontvangen in elke ziel die bereid is om Jezus Christus daadwerkelijk na te volgen en daadwerkelijk van God te zijn, zal zij in de Allerheiligste Maagd Maria een uiterst machtige Bondgenote vinden.

BRON:uit de onderrichtingen van het Maria Domina Animarum apostolaat: (zie onderrichtingen: korte onderrichtingen:Maria en het kwaad.)
http://www.maria-domina-animarum.net/

Dagelijks Toewijdinggebed aan MARIA door de H.Grignion de Monfort:

O Maria, in tegenwoordigheid van alle engelen en heiligen, kies ik U heden, tot mijn Moeder en Koningin. Ik wijd mij aan U toe en geef U, vol liefde en overgave, mijn lichaam en mijn ziel, alles wat ik heb en wat ik ben. Ik bied U de verdiensten aan van mijn goede werken uit het verleden, in het heden en in de toekomst. Ik geef U het volkomen recht, om over mij te beschikken en over al wat mij toebehoort, zonder voorbehoud, naar Uw goedvinden, tot meerdere eer en glorie van God, in de tijd en in de eeuwigheid..AMEN.

MARIA, ons laatste redmiddel!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten