zondag 5 oktober 2014

STA OP EN WEES VURIG

STA OP EN WEES VURIG!
“Het Rijk Gods is door Jezus onder de mensen gekomen. Waar dit nog niet zichtbaar geworden is, komt omdat de volgelingen van Jezus meestal slechts een vaal licht hebben uitgestraald op hun omgeving en hun tijd. Volg de Heer na, dan zal jouw licht schitteren zoals het licht dat Hij op de wereld en op de geschiedenis afstraalt.”

We zien nochtans dat Jezus ons OPROEPT om nieuwe mensen te worden die VURIG  ZIJN!

OPENBARING 3:15-20:
” De geloofwaardige en betrouwbare getuige, het begin van Gods schepping zegt: Ik ken uw werken; Ik weet dat u koud noch warm bent. Was u maar het een of het ander! Maar u bent lauw, en daarom zal ik u uitbraken. U beweert: Ik ben rijk, ik heb me van alles voorzien, ik heb niets nodig. Maar u beseft niet dat u ongelukkig en beklagenswaardig bent, arm, blind en naakt. IK raad u aan van mij goud te kopen dat in het vuur is gezuiverd. Dan wordt u rijk. Koop ook witte kleren om u te kleden om uw schandelijke naaktheid te bedekken, en zalf om op uw ogen te smeren en weer te zien. Ik straf en tuchtig iedereen die ik liefheb. Wees dus VURIG en begin een nieuw leven. Ik sta voor de deur en klop. Als iemand mij hoort en opendoet zal ik bij hem binnenkomen en we zullen samen eten. Ik zal ervoor zorgen dat wie overwint, bij mij op mijn troon komt te zitten. Ook ik heb overwonnen en ben bij mijn Vader op Zijn troon gezeten. Wie oren heeft, moet luisteren naar wat de Geest aan de gemeenschappen te zeggen heeft!”

JEZUS is VUUR en DAT VUUR is Hij op aarde komen brengen! Brand ons vuur? Of zijn we LAUW t.o.v God?
“Vergis u niet, geen lauwe christenen in de hemel!”
(zie: Openbaring 3:16)

Er moet meer VUUR komen in de beleving van ons geloof en ook in de uitstraling ervan, enkel zo zal het LICHT VAN CHRISTUS terug gaan stralen in de wereld! God wenst dat wij daaraan meewerken! “Hef op die slappe handen, en strek die knikkende knieën!” (Hebreeën 12:12)
 VOORUIT, STRIJD KINDEREN VAN HET LICHT EN STRAAL!  JEZUS IS VUUR, ook wij moeten VUUR ZIJN!
Een “vurige christen” schenkt God de plaats in zijn leven die Hem toekomt, dit is de EERSTE PLAATS!

Lucas 12:49:Jezus sprak:” Ik ben gekomen om op aarde een VUUR te ontsteken, en wat zou ik graag willen dat het al brandde!
MARIA is de moeder van het LICHT (Jezus Christus) daar JEZUS een VUUR is, kunnen we MARIA de MOEDER van het VUUR noemen, bid tot Haar om meer Vuur in je geloof te bekomen, Zij zal voor u ten beste spreken als “bruid van de H.Geest bij Haar bruidegom de H.Geest die u dan op zijn beurt het VUUR zal schenken! Zoals Maria “de kortste, zekerste en  veiligste WEG is om naar Jezus te gaan (H.Grignion de Montfort) ZO OOK IS Maria als “bruid van de H.Geest” de kortste, zekerste en veiligste WEG om tot de H.Geest te gaan!

“Wanneer de Heilige geest, Zijn Bruidegom Maria, in een ziel aantreft dan vliegt hij er heen, treedt er zonder de minste terughoudendheid binnen en schenkt zich aan die ziel met overvloedige genaden. En wel in dezelfde mate waarin zo iemand in zijn hart plaats gemaakt heeft voor zijn bruid. DAT is één van de voornaamste redenen waarom de  heilige geest tegenwoordig niet meer zulke opvallende wonderen uitwerkt in de zielen:  men leeft niet innig genoeg verenigd met Zijn trouwe en onafscheidelijke bruid: MARIA.” (H.Grignion de Montfort)


JEZUS(de Getrouwe en de Waarachtige) is de ruiter op het witte paard met “het zwaard” die uit Zijn mond komt:

 “Toen zag ik de hemel open, en daar was een wit paard; zijn berijder heet Getrouw en Waarachtig, en Hij oordeelt en voert oorlog op rechtvaardige wijze. Zijn ogen vlammen als vuur; op zijn hoofd draagt Hij vele diademen met daarin een naam gegrift die niemand kent behalve Hij. Hij is gehuld in een mantel, gedoopt in bloed. Zijn naam luidt: Het Woord van God. Op witte paarden volgde het hemelse leger Hem, gekleed in smetteloos wit linnen. Uit zijn mond komt een scherp zwaard, waarmee Hij de volken zal neerslaan. Hij zal ze weiden met een ijzeren staf. Hijzelf treedt de perskuip van de wijn van de grimmige toorn van God, de Albeheerser. Op zijn mantel en op zijn dij staat een naam geschreven: Koning der koningen en Heer der heren. (Openbaring19: 11-16)
 
Jezus, de Getrouwe,de Waarachtige!

Want zie, de HEER zal komen in vuur,
en Zijn strijdwagens zullen komen als een wervelwind,
om in grimmigheid Zijn toorn te laten gelden,
Zijn bestraffing in vlammen van vuur.
Want met vuur en met Zijn zwaard zal de HEER een rechtszaak voeren met alle vlees.
Zij die door de HEER dodelijk gewond zijn, zullen talrijk zijn.”
(Jesaja 66:15-16)


JEZUS  “het mensgeworden WOORD VAN GOD”, brengt VUUR op aarde en dat dient om ons VURIG te maken!
Vele christenen bevinden zich echter in een “lauwe toestand”Aanvaarden we het woord van God nog in zijn volle waarheid, zonder er de scherpe kantjes van af te doen? De wijze waarop het verkondigd wordt, laat soms ook te wensen over! Verkondigt men soms niet enkel en alleen datgene wat de mensen graag horen(=de mensen naar de mond praten!) en schenkt men geen aandacht aan de radicale kant van het evangelie…maakt men niet teveel het zout
(=het WOORD VAN GOD) krachteloos, met alle gevolg vandien, nochtans word hiervoor gewaarschuwd in het evangelie!

“Als het zout zijn kracht verliest, is er niets om het weer zout te maken. Het deugt nergens meer voor. Je kunt het alleen nog maar weggooien op straat, waar de mensen eroverheen lopen.” (Matteüs 5:13) Als het woord van God krachteloos gemaakt word (door een éénzijdige verkondiging of door een verkondiging aangepast aan het werelds denken!) dan lopen de mensen er overheen en aanvaarden ze niet meer de volle waarheid, waardoor men LAUW gaat worden! En Jezus zegt ons wat er gebeurt indien men lauw wordt:
U bent lauw, en daarom zal ik u uitbraken!” (Openbaring 3:16)

Het WOORD VAN GOD is een Zwaard!
Hebreeën 4: 12:
Want het Woord van God is levend en krachtig. Het snijdt scherper dan een tweesnijdend zwaard. Het dringt door tot het punt waar ziel en geest, merg en been elkaar raken.”
 
zwaard van het “woord Gods


Gods scherpe mes is de enige remedie die ons kan helpen. Gods scherpe mes dat gevolgd wordt door de zalvende olie van Zijn Liefde. Maar als je alleen de zalvende liefdeolie van Zijn liefde wilt zal je altijd ziek en zondig blijven. Alleen als je het scherpe en het harde mes wilt (het zwaard van Gods woord) kun je verlost – genezen worden!
Gods woorden zijn zo KRACHTIG, dat ze de meest doortrapte leugen kunnen ontmaskeren. Het “woord van God” ontkrachten door het te verdraaien, er een andere betekenis aan geven aangepast aan de wereld, DAT is Jezus (het woord van God!) onrecht aandoen, door Zijn heilig woord te “ontheiligen.” ”Wee hij die zich hieraan bezondigt en het volk op een dwaalspoor brengt!”

Maria is ons in LA SALETTE, ook VUUR komen brengen met Haar Boodschap:”Als mijn volk zich niet wil ONDERWERPEN ben ik gedwongen de hand van Mijn Zoon te laten gaan, Hij is zo zwaar en zo drukkend dat ik hem niet langer kan tegenhouden.
Zich onderwerpen aan God impliceert ook een houding van VURIGHEID t.o.v. onze Schepper, we moeten ons ook onderwerpen aan “de heiligheid van Zijn woord”
Het aanvaarden zoals het is, zonder het te willen verdraaien of aanpassen, in ons eigen voordeel!

JEZUS CHRISTUS, HIJ DIE IS EN DIE WAS EN DIE KOMT, zal komen met VUUR, Hij zal iedereen doorboren met Zijn Vlammende ZWAARD (=Het Woord van GOD), zullen wij stand houden? Diegene die leeft volgens Zijn Woord dat Hij verkondigt heeft, zal standhouden! 
(Luc 6: 46:Jezus zei:”Waarom toch noemt ge Mij Heer, Heer, als ge niet doet wat ik zeg?” En ook:
 Matteus 8: 15:” Dit volk eert mij met de lippen, maar hun hart is ver van mij! )
 Wees dus VURIG!!!
“Ontwaakt slaper, sta op uit de dood en Christus' licht zal over u stralen" (Efeziërs 5:14)wees ook VUUR, zoals Jezus een VUUR is!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten