vrijdag 31 oktober 2014

NOVEMBER, MAAND VAN VERGEVING EN VERZOENING

NOVEMBER, MAAND VAN VERGEVING EN VERZOENING:

 “De maand november is in aantocht. November is de maand van Allerheiligen en Allerzielen. Ik (Maria) wil op een bijzondere wijze in alle zielen heersen, doch kan dit slechts met vrucht doen in de mate waarin zij Mij de gelegenheid geven om hun tempel volkomen te reinigen.”


 

In 2006 inspireerde de Meesteres van alle zielen een speciaal Gebedsplan voor de maand november. Zij noemde bij die gelegenheid november de maand van de volkomen vergeving en verzoening.
God heeft de Moeder van Christus de macht en de opdracht gegeven, Zich aan de zielen voor te stellen in Haar hoedanigheid als Meesteres van alle zielen met de bedoeling, in deze laatste fase van Gods strijd tegen de duisternis zoveel mogelijk zielen innerlijk zodanig om te vormen en te kneden, dat deze zich op de meest doeltreffende wijze kunnen heiligen, en opgewassen kunnen zijn tegen de eindeloos veelzijdige misleiding- en verwoestingstrategieën van de duivel. Maria werd reeds bij Haar Onbevlekte Ontvangenis op deze meest verhevene van alle opdrachten voorbereid, en Jezus bezegelde deze opdracht vanop het Kruis, toen Hij Zijn Moeder aan de zielen, en de zielen aan Zijn Moeder toevertrouwde. Pas in deze tijd echter, heeft de Allerhoogste het in Zijn onfeilbare Wijsheid zo beschikt, dat de zielen Maria formeel in Haar hoedanigheid als Meesteres, Gids, Lerares, Begeleidster en “innerlijke Omvormsterzouden leren kennen. In deze hoedanigheid beoogt de Koningin des Hemels uiteindelijk slechts dit:
·                            De Verlossingswerken van Christus in elke individuele ziel die bereid is, zich ten volle en onbeperkt aan Haar over te geven in totale en volhardend beleefde toewijding, te bekronen, d.w.z. tot volle ontplooiing te brengen; anders uitgedrukt: de Verlossingswerken van Christus in de zielen concreet te ontsluiten;
·                            Deze Ontsluitingswerken in elke individuele ziel die zich aan Haar geeft, voor te bereiden, te ontwikkelen en te voltooien, door de ziel te onderrichten in de Wetenschap van het Goddelijk Leven, en te trachten, de ziel inwendig zo ingrijpend om te vormen, dat in haar de kiem van de heiligheid ten volle kan worden ontsloten en de ziel steeds méér in staat wordt gesteld, Heil en Licht te verspreiden in alles wat van haar uitgaat. De Wetenschap van het Goddelijk Leven is in wezen een zeer omvattende verzameling van concrete toelichtingen en verdiepingen bij de Leer van Jezus Christus, die beoogt, deze Leer onuitroeibaar in de zielen wortel te laten schieten.
Zo vormt de Koningin des Hemels, die immers door God van oudsher was voorbestemd tot Aanvoerster in de strijd tegen de duisternis, Haar leger, op wiens omvorming tot de heiligheid de grondvesting van Gods Rijk op aarde zal worden doorgevoerd. In deze fase van Gods Heilsplan beoogt God slechts dit: dat de mensenzielen door innerlijke omvorming klaar worden gemaakt om zich zodanig te heiligen en de waarden van een waarachtig christelijk leven zo totaal de voorrang te geven op de misleidingen en het bedrog vanwege de wereld, dat zij een rotsvast fundament voor de grondvesting van Zijn Rijk op aarde kunnen vormen.
De Koningin des Hemels tracht dit alles mogelijk te maken door via de volkomen omvorming van zoveel mogelijk zielen de staat van genade van de mensheid voor Gods Gerechtigheid in een zodanige mate te verhogen, dat in de hele Schepping de Wet van de Ware Liefde – die op een bepaald punt in de heilsgeschiedenis systematisch door Christus zou worden onderwezen! – opnieuw tot leidende maatstaf van alle leven zou worden, zoals dit vóór de erfzonde het geval was, omdat toen de beide eerste mensenzielen nog als spiegelbeelden van Gods Hart leefden.
God beoogt in deze Laatste Tijden de voltooiing van de Verlossing en heiliging van de mensenzielen, opdat Zijn Rijk definitief op aarde moge kunnen bloeien. Te dien einde wil Hij niet de afvallige zielen vernietigen, doch zoveel mogelijk zielen van binnen uit reinigen en omvormen. Vandaar Zijn uitnodiging tot vrijwillige omvorming, tot vrijwillige koerswijziging. De noodlottige invloeden uit de wereld – die doorheen de eeuwen door de duivel in een laboratorium voor het voortbrengen van zijn vruchten is veranderd – moeten in de zielen ontworteld worden, en in elke ziel moeten volkomen nieuwe gesteldheden in denken en voelen, in willen en beschouwen, in gewaarworden en bestreven tot bloei worden gebracht. Dit alles behoort tot de opdracht die Maria als Meesteres van alle zielen van God heeft gekregen, speciaal voor deze Laatste Tijden.
De Meesteres van alle zielen tracht zielen met Haar eigen hartsgesteldheden te bevruchten, opdat zij anders zouden leren denken, en wel helemaal volgens het voorbeeld van Christus. Om deze reden is de Meesteres van alle zielen de door God uitverkoren Brug naar de grondvesting van Zijn Rijk door het voltooien van de ontsluiting van de heiligheid in elke ziel die klaar is, Maria door totale toewijding haar hele wezen en haar hele leven ter beschikking te stellen, opdat Zij dit alles moge veranderen in nieuwe grond voor Gods Rijk.
Gods Heilsplan kan dus slechts door een volledige verandering in de gezindheden en innerlijke gesteldheden van de zielen worden voltooid. Eén van de meest nefaste invloeden vanwege de duivel in de zielen is de neiging tot wrok, tot onverzoenlijkheid. Zielen doen elkaar één en ander aan. Vergeving schenken en elkaar opnieuw van harte de hand reiken, maakt een einde aan tweedracht en verdeeldheid. Tweedracht en verdeeldheid behoren echter tot de machtigste en doeltreffendste wapens van de satan, met dewelke hij ontelbare zielen voor alle eeuwigheid tot zijn slaven maakt. Om deze reden kan Gods Heilsplan nooit voltooid en Zijn Rijk op aarde nooit gegrondvest worden, zolang zielen in onenigheid leven, vergeving wordt geweigerd en verzoening wordt afgewezen.
Vandaar deze oproep vanwege de Meesteres van alle zielen, opdat elke ziel eerst en vooral vóór de eigen deur moge vegen. Mogen de zielen zich in november aan elkaar sluiten tot een ketting van vergeving en verzoening, die zich uitbreidt tot alle medeschepselen, het hele leven, en zelfs over de grenzen van de dood heen. Laten wij de hele maand lang dit Novembergebedsplan, dat in wezen een Verzoeningsplan is, bidden en beleven. Vergeving bevrijdt, ontsluit de Hemel voor de ziel, brengt het Licht van de hoop in de harten, en draait de sleutel om in de poort naar Gods Rijk, omdat zij God verheerlijkt en de duivel ontwapent. In de vergeving en de verzoening straalt Licht waar ooit duisternis heerste. Laten wij nooit vergeten: Elke ziel wordt in het uur van haar levensoordeel geoordeeld volgens de maat van de Liefde die zij jegens al haar medeschepselen heeft opgebracht. Elk gebrek aan vergeving en verzoening vormt een onvolkomenheid in de Liefde, en daardoor een schuldenlast die voor de ziel de weg naar het oord der loutering plaveit, omdat op grond van dit gebrek haar leven in Gods ogen niet voltooid is.

BRON tekst: uit de onderrichtingen van  het Maria Domina Animarum Apostolaat: (zie onderrichtingen: sluier van goud.)
Het novembergebedsplan:Maria Domina Animarum Apostolaat: zie gebeden: novembergebedsplan:Het verdient aanbeveling, nadat U zich totaal aan Maria hebt toegewijd, het onderstaande gebed dagelijks te verrichten:

 ZEVEN WEESGEGROETEN TOT MARIA VOOR EEN HEILIG LEVEN:

 

 (uit de gebeden, Maria Domina Animarum Apostolaat)

Lieve Moeder Maria,
Omdat aan U als Middelares van alle Genaden alle macht over Gods heiligmakende gaven is geschonken, smeek ik U:
Om de verdiensten van Uw jawoord aan de engel toen hij U vroeg of U de Moeder van de Messias wilde zijn, wil mij de genade schenken van een leven in totale toewijding aan U in dienst van Gods Plan van Heil voor de zielen. Wees gegroet Maria middelares van alle genaden, vol van genade…

Om de verdiensten van Uw eeuwige maagdelijkheid, wil mij  de genade schenken van een volmaakte kuisheid. Wees gegroet Maria Koningin van de zuiverheid, vol van genade…

Om de verdiensten van Uw volmaakte Liefde, wil mij de genade schenken van een vermogen tot onvoorwaardelijke, zuivere Liefde tot God en tot mijn medeschepselen, in zelfopoffering en dienstbaarheid. Wees gegroet Maria Koningin van de Liefde, vol van genade…

Om de verdiensten van Uw eeuwige zondeloosheid, wil mij de genade schenken van een grote weerstand tegen alle bekoring en de vrijwaring van alle zonden, dwaling en misleiding. Wees gegroet Maria zonder zonden ontvangen, vol van genade…

Om Uw verdiensten als de Moeder van Smarten, wil mij de genade schenken van een groot vermogen om alle beproevingen en kruisen van het leven te dragen in aanvaarding, Liefde en overgave. Wees gegroet Maria moeder van Smarten, vol van genade…

Om de verdiensten van Uw onwankelbaar geloof in de almacht van God, wil mij de genade schenken van een groot geloof in de onfeilbaarheid van Gods Voorzienigheid in alles wat op mijn levensweg komt. Wees gegroet Maria Koningin van de Goddelijke Voorzienigheid, vol van genade…

Om de verdiensten van Uw leven in de geest der engelen, wil mij de genade schenken van het vermogen om de vele invloeden van de wereld op mijn ziel, lichaam, gevoelens, gedachten en verlangens te breken, en binnen te treden in het Goddelijk Leven. Wees gegroet Maria Koningin van de Engelen, vol van genade…


Bron:http://www.maria-domina-animarum.net/


Dagelijks Toewijdinggebed aan

 MARIA

door de H.Grignion de Monfort:
O Maria, in tegenwoordigheid van alle engelen en heiligen, kies ik U heden, tot mijn Moeder en Koningin. Ik wijd mij aan U toe en geef U, vol liefde en overgave, mijn lichaam en mijn ziel, alles wat ik heb en wat ik ben. Ik bied U de verdiensten aan van mijn goede werken uit het verleden, in het heden en in de toekomst. Ik geef U het volkomen recht, om over mij te beschikken en over al wat mij toebehoort, zonder voorbehoud, naar Uw goedvinden, tot meerdere eer en glorie van God, in de tijd en in de eeuwigheid..AMEN.Geen opmerkingen:

Een reactie posten