dinsdag 23 december 2014

DE KETTING VAN LICHT VAN MARIA...

Over Maria’s Ketting van Licht:


VORM EEN KETTING VAN LICHTLieve broeder en zuster in Jezus en Maria,

Het verheugt mij, u in Maria’s Ketting van Licht te mogen verwelkomen. Het houdt verband met de aard van de roeping van de Hemelse Koningin voor de Laatste Tijden, dat Zij voortdurend tracht, alle zielen bij elkaar te brengen, met de bedoeling, de Werken van Christus op aarde te voltooien. Wat een mooie uitdrukking van Gods Liefde: Jezus heeft er Zijn leven voor gegeven dat de Verlossing voor elke ziel toegankelijk zou worden. Nog terwijl Hij aan het Kruis hing te sterven, wendde Hij Zich tot Johannes, de apostel van de Liefde, en sprak Hij de wonderbare woorden door dewelke Maria, de schakel tussen Hemel en aarde, en de hele mensheid in Johannes, het voorbeeld van volkomen navolging van Christus, aan elkaar werden toevertrouwd. Wij, die zo armzalig zijn, mogen nu Maria leren kennen in het laatste en hoogste aspect van Haar unieke roeping: als Meesteres van alle zielen.
Sedert enkele jaren roept Maria in Haar hoedanigheid als Meesteres van alle zielen de zielen ertoe op, zich met elkaar te verbinden tot een Ketting van Licht, om via een volkomen, onvoorwaardelijke dienst aan Maria de Werken van Christus in zichzelf te voltooien. Dat is immers de uiteindelijke roeping van de Meesteres van alle zielen: Zij moet in elke individuele ziel de door Jezus volbrachte Verlossing vruchtbaar maken, doch Zij beklemtoont dat Zij daartoe de volledige overgave van de vrije wil van de zielen aan Haar – de Meesteres van alle zielen – nodig heeft.
Eigenlijk heeft de Ketting van Licht de volgende bedoeling: dat zielen bereid zouden zijn om in zichzelf de heiligheid aan te wakkeren – wat zij via de totale toewijding aan Maria zouden moeten nastreven, want wij kunnen het absoluut zo beschouwen dat Jezus er aan het Kruis de mensheid toe oproept, zich aan Maria over te geven, om van Haar te leren om op Hem, de Christus, te gelijken –, en dat zij vanuit de eigen groeiende heiligheid tot steeds helderder stralende lichten zouden worden, die zich dan volgens de wet van de naastenliefde en de solidariteit (zoals in de jonge Kerk gedurende de eerste jaren na de dood van Christus) aan elkaar sluiten om de duisternis te overwinnen. Iets heel groots! De zielen groeien onder Maria’s leiding in heiligheid, verbinden zich volgens de wet van de eenheid, zoals Jezus het heeft onderricht, en laten de bedoelingen van hun harten bekleden met de absoluut volmaakte Liefde van Maria, opdat de Goddelijke Genade volop gewekt moge worden. Zo moet het Rijk Gods, waarvoor Jezus zozeer heeft geleden, eindelijk geboren worden – uit Maria, wiens ziel zelf de voorbeeldige Vrucht van de Heilige Geest is.
Hoe moet de Ketting worden gevormd? Zoals God Zelf haar heeft voorzien: van hart tot hart, in de volste gehoorzaamheid jegens Maria en in vurige Liefde tot God en tot Zijn Werken, die in Maria hun volmaaktheid hebben bereikt, en die als uiteindelijk doel de grondvesting van Gods Rijk op aarde beogen. Is het niet prachtig? God heeft het zo beschikt dat Zijn Zoon op aarde uit Maria moest worden geboren. Opdat de navolging van Christus en daardoor de Verlossing van de individuele ziel volkomen zou zijn, moet nu elke ziel zich uit Maria (opnieuw) geboren laten worden, die immers de Brug tussen God en de zielen is, en opdat de Brug tussen Hemel en aarde waarlijk voltooid moge zijn, moet nu ook het Rijk Gods op aarde uit Maria geboren worden, die met alles wat Zij baart, meteen ook het Kruis als Levensboom ter wereld brengt, steeds opnieuw.
Zo voorziet God al het nieuwe van Zijn handtekening, want Hij heeft Maria als de Meesteres van alle zielen de volmacht geschonken om de Werken Gods in deze Laatste Tijden concreet vorm te geven. Zij doet dit naar het beeld van Haar Goddelijke Zoon en met Zijn Kruis als Zegel van heiligheid, opdat de duisternis moge begrijpen dat het hier wel degelijk om Werken gaat, die de kiem der Verlossing reeds in zich dragen.
Zo wordt Maria’s Ketting van Licht gevormd:
·                            Wij geven ons totaal, onvoorwaardelijk en voor eeuwig aan Maria in Haar hoedanigheid als Meesteres van alle zielen;
·                            Wij richten al onze inspanningen op de ontdekking van onze eigen zwakheden en de overwinning ervan, onder de leiding en onderrichting van Maria;
·                            Wij sluiten ons aan elkaar tot de Ketting van Licht, van hart tot hart, door te bidden voor de intenties van Maria, die toch niets anders wil dan de definitieve bevrijding van alle zielen uit de macht van de duisternis, en door onze bereidwilligheid om voor deze intenties te lijden;

Zo nemen wij ten volle deel aan de Werken der Verlossing, zodat wij de woorden van de Heilige Paulus vervullen: “datgene te doen, wat nog ontbreekt aan het Lijden van Christus”.  

 ( Kolossenzen 1:24)

·                             Het enige, wat daaraan „ontbreekt“, is de overgave van ieder van ons aan God via Maria.
·                            Wij offeren onszelf voor elkaar op, want wat wij dan werkelijk doen, is: ons opofferen voor Christus in de medemens.
God ziet alles in het verborgene. Hij kent de gesteldheid van alle harten, en Maria is er volop mee bezig, alle lammetjes van Christus te verzamelen. Zij is zoals een satelliet die alle lichten met elkaar verbindt, opdat wij allemaal deel zouden hebben aan het grote Licht van God, en dit Licht over de hele wereld zouden laten stralen. Eigenlijk is het vormen van de Ketting van Licht en de deelname hieraan de grote taak van de zielen in deze tijd. Dit is één van de belangrijkste boodschappen die de Meesteres van alle zielen ons brengt.
In het licht hiervan wens ik u en alle lammetjes die door Gods Voorzienigheid onder uw hoede zijn gesteld, het volle Licht, de bemoedigende warmte en de kracht van de Heilige Geest, opdat u met de vervulling van deze opdracht zou kunnen meewerken aan de bloei van de Eeuwige Lente die Maria ons belooft wanneer wij bereid zijn om Haar zonder meer te volgen.

 TOEWIJDING TOT OPNAME IN MARIA’S KETTING VAN LICHT:O Maria, machtige Meesteres van alle zielen, Opdat de Werken van Jezus Christus in mijn ziel voltooid kunnen worden, wil ik U totaal toebehoren, U navolgen in alle details van mijn dagelijks leven, en mijn leven en al mijn behoeften en verlangens aan U toewijden. Ik geef U mijn verleden, mijn heden en mijn toekomst, met alle lijden, beproevingen en ongemakken die ik ooit heb doorstaan in lichaam, hart, geest en ziel, en mijn verlangen naar een heilig leven en sterven. Heers volkomen in mij, en maak mij tot een strijder voor Gods Rijk van Liefde en Vrede op aarde. Bekom mij de kracht en de Liefde om alle kwaad te overwinnen in mijzelf en mijn omgeving. Wil mij opnemen in Uw ketting van Licht, opdat ook ik het kwaad aan Uw voeten kan uitleveren. Moge de Heilige Geest mij in dit voornemen sterken.


BRON: uit de onderrichtingen van het Maria Domina Animarum Apostolaat:(zie Maria's ketting van Licht)

Zie ook VORM EEN KETTING VAN LICHT:


“Het vuur van de H.Geest bezielt de ketting van Licht.


1 opmerking: