donderdag 11 december 2014

De werking van de HEILIGE GEEST

De werking van de HEILIGE GEEST:Voor vele gelovigen is de werking van de H.Geest weinig of niet gekend.
Laten we eerst eens bekijken waar de H.Geest zich juist bevindt, Je kunt de h. Geest niet waarnemen. In de schriften staat te lezen dat ons lichaam tempel van de H.Geest is (1 Korintiers 6:19)
 Ons lichaam is dus tempel, zo ook onze ziel. We zijn dus bewoond door de H.Geest, en dat veronderstelt van onze kant dat we hierdoor in eerbied met onszelf moeten leven: ”Weten jullie dan niet dat je lichaam een tempel is van de Heilige Geest? Hij woont in jullie. Jullie hebben Hem van God gekregen. Jullie zijn niet van jezelf!  Want God heeft jullie voor een hoge prijs gekocht. Eer God dus met jullie lichaam en met jullie geest, want zij zijn van God.” (1 Korintiers 6:19-20)

Wat is taak van de H.Geest?

JEZUS gaf hieraan de betekenis door het volgende tot zijn apostelen te zeggen:
“Ik heb jullie nog veel te vertellen, maar jullie kunnen dat nu nog niet aan. Maar als de Geest van de waarheid gekomen is, zal Hij jullie de hele waarheid laten zien. Want Hij zal niet Zelf bedenken wat Hij zal zeggen. Hij zal zeggen wat Hij van God moet zeggen. En Hij zal jullie vertellen wat er in de toekomst gaat gebeuren. Hij zal Mij eren, want Hij zal jullie vertellen over alles wat van Mij is. Alles wat van de Vader is, is van Mij. Daarom zei Ik dat Hij jullie zal vertellen over alles wat van Mij is."
(Johannes 16:12-15)

De H.Geest zal ons dus over Jezus leren, hij zal ons alles in herinnering brengen wat Jezus ons leerde!
Wat de h.geest niet doet is:
*Mensen in zwijm laten vallen op bepaalde bijeenkomsten of in bepaalde oorden( de h.geest is geen kermisattractie!!)
*Problemen van menselijke of wereldse aard oplossen; zo hoorden we eens een bisschop de raad geven aan studenten die in de examenperiode zaten om te bidden tot de h.geest zodat hij hun kon bijstaan…Zou de h.geest de studenten misschien helpen bij het oplossen van hun examenvragen? Als dat zo zou zijn, dan zouden we misschien wel kunnen vragen aan de h.geest om te helpen ons lottoformulier in te vullen zodat we veel geld kunnen winnen!?! We dienen erover te waken dat we de juiste weergave geven over “de geest van de waarheid” (we moeten geen zaken verdraaien omtrent de werking van de  geest van de waarheid!)Hij staat ons enkel bij wat Goddelijke zaken betreft.
Om een optimale benutting van de H.Geest te verkrijgen is het raadzaam de voorspraak van Maria (=bruid van de H.Geest)in te roepen. De H.Grignion de Montfort schreef in zijn boek “de ware godsvrucht” hierover het volgende:
“Wanneer de Heilige geest, haar Bruidegom, Haar in een ziel aantreft dan vliegt hij er heen, treedt er zonder de minste terughoudendheid binnen en schenkt zich aan die ziel met overvloedige genaden. En wel in dezelfde mate waarin zo iemand in zijn hart plaats gemaakt heeft voor zijn bruid. DAT is één van de voornaamste redenen waarom de  heilige geest tegenwoordig niet meer zulke opvallende wonderen uitwerkt in de zielen: men leeft niet innig genoeg verenigd met Zijn trouwe en onafscheidelijke bruid: MARIA.
God de heilige Geest heeft Maria, Zijn trouwe bruid, Zijn onuitsprekelijke gaven meegedeeld. Hij koos Haar tot uitdeelster van al wat Hij bezit. Daardoor reikt Zij al Zijn gaven en Zijn genaden uit aan wie zij wil, zoveel zij wil, zoals zij wil. En dus wordt de mensen geen enkele hemelse gave geschonken die niet door Haar maagdelijke handen gaat. Zo is nu eenmaal Gods wil, dat wij alles door Maria zouden ontvangen.”
Maria is de bruid van de H.Geest, juist daarom staat zij zeer dicht bij de h.geest:
 De instorting van de kiem van Gods Zoon werd aan Maria toevertrouwd door de Heilige Geest. Om deze reden wordt Zij de Bruid van de Heilige Geest genoemd. Deze hoedanigheid heeft Maria een onvoorstelbare macht gegeven: op Haar woord kan Zij de gaven en Genaden van de Heilige Geest laten storten in de zielen die Zij Zelf daartoe uitkiest. Daarom bezit Maria een absolute macht om van U een heilige te maken, in de mate waarin U daar volkomen aan meewerkt: U kunt Uw eigen ontvankelijkheid voor de heiligheid verminderen door herhaalde onvolkomenheden in de beleving van de deugd en in de overgave aan Maria.
Maria droeg van meet af aan het rijkst gevarieerde zaad van de Eeuwige Vader in Zich, werd totaal vervuld van de Heilige Geest, en droeg negen maanden lang Gods Zoon in Haar lichaam. Verder draagt Zij voor de eeuwigheid het Hart en de Godheid van Jezus in Haar eigen Hart, en is Zij voor de eeuwigheid volmaakt verbonden met de Heilige Geest. Maria wordt de Zetel van Wijsheid genoemd omdat Zij de Heilige Geest altijd en overal met Zich meedraagt. 


 GEBED TOT MARIA OM DE GAVEN VAN DE 
HEILIGE GEEST:

 

Lieve Moeder Maria,
In Uw liefdevol Moederhart leg ik mijn verlangen dat de Heilige Geest voorgoed bezit van mij zou mogen nemen.
Moge Hij mijn geest verlichten, opdat ik doorheen de nevelen waarmee de satan mijn ogen versluiert, de Eeuwige Waarheid zou zien. Moge ik zo leren herkennen wat echt van belang is, en mijn wereldse zorgen en tegenslagen als dermate onbelangrijk leren beschouwen dat zij mijn geest niet langer geketend houden.
Moge Hij mijn hart steeds meer laten ontbranden in Liefde tot U, opdat ik elk moment van de dag zodanig naar U en Jezus moge verlangen dat tijdens mijn gebedsvereniging met U niets anders meer een plaats in mijn hart en mijn geest krijgt.
Moge diezelfde verheven Liefde tot U mij onderdompelen in een volkomen zin voor versterving, opdat ik alle beperkingen en tekortkomingen in mijn dagelijks leven blijmoedig aan U zou kunnen opdragen, in plaats van deze als constante bron van afleiding mijn geest te laten domineren.
Moge mijn geloof in de Eeuwige Dingen als enige doel van mijn leven mij oprecht gelukkig maken, ongeacht wat in mijn leven gebeurt.
En moge mijn Liefde tot U de enige zin van mijn leven zijn en blijven, want als Uw toegewijde heb ik mijn hele wezen, al mijn zijn, hebben en doen voor eeuwig in Uw handen gegeven, en leef ik bijgevolg alleen nog voor U, de Deur naar mijn God.

De Gaven van de Heilige Geest zijn voor de ziel wat voedsel is voor het lichaam: levensnoodzakelijk. Wij mogen stellen dat de ingesteldheid, de levensvisie, de houding en de deugdzaamheid van een mens grotendeels wordt bepaald door de mate waarin hij door de Heilige Geest bezield wordt. Het is diezelfde bezieling die in verregaande mate de graad van Liefde en zuiverheid van de mens bepaalt. Liefde tot God, Maria en de medemens, en zuiverheid in daden, woorden, gedachten, gevoelens en verlangens zijn de grootste graadmeters voor heiligheid. Dit alles laat begrijpen waarom de Heilige Geest de Heiligmaker wordt genoemd.

Bron (gebed):maria domina animarum apostolaat (zie gebeden)
http://www.maria-domina-animarum.net/
MARIA, BRUID VAN DE HEILIGE GEEST

Geen opmerkingen:

Een reactie posten